Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA
Obchodní korporace JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Právní úprava obchodních korporací
Obchodní korporace Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Struktura zákona: Část první - Obchodní korporace I – obecná ustanovení II – veřejná obchodní společnost III – komanditní společnost IV – společnost s ručením omezeným V – akciová společnost VI – družstvo Část druhá - 2. Ustanovení závěrečná a přechodná I – odkaz na zapracované předpisy EU II – ustanovení přechodná Část třetí - Účinnost JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Druhy obchodních korporací
Obchoidní korporace Druhy obchodních korporací 1) Obchodní společnosti osobní společnosti a) veřejná obchodní společnost b) komanditní společnost kapitálové společnosti c) společnost s ručením omezeným d) akciová společnost e) evropská (akciová) společnost f) evropské hospodářské zájmové sdružení 2) Družstva a) družstvo b) evropská družstevní společnost JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Založení obchodní korporace
Společná ustanovení vztahují se na obchodní společnosti i na družstva Osobní společnost může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku (pro společensky užitečný účel lze založit ústav podle § NOZ) Založení obchodní korporace společenská smlouva (povinně úředně ověřené podpisy) kapitálová společnost – forma veřejné listiny družstvo – uzavírá se přijetím členskou schůzí zakladatelská listina – jí se zakládá jednočlenná společnost povinně ve formě veřejné listiny do 6 měs. nutno dát návrh na zápis do obchodního rejstříku – jinak to stejné jako odstoupení od smlouvy (lhůtu lze smlouvou stanovit jinak) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Jednočlenná společnost (§11 ZOK)
Obchodní korporace Jednočlenná společnost (§11 ZOK) Kapitálové společnosti může založit i jen jediný společník nebo může jeden společník nabýt všechny podíly nejvyšším orgánem pak jediný společník JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Vklad (§15 ZOK) Obchodní korporace
Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace peněžitý vklad nepeněžitý vklad – ocenění se uvede ve společenské smlouvě; předmětem nesmí být práce ani služby nedosahuje-li nepeněžitý vklad, hodnoty, jíž by společník měl vnést, doplatí zbytek v penězích za existence obch. korp. nelze žádat vyplacení vkladů správce vkladů - před vznikem obchodní korporace přijímá a spravuje vnesené předměty vkladů (vlastnictví k předmětům vkladů nabývá obch. korp. svým vznikem) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Základní kapitál (§30 ZOK) Podíl (§31 ZOK)
Obchodní korporace Základní kapitál (§30 ZOK) Základní kapitál obch. korp. je souhrn všech vkladů Podíl (§31 ZOK) Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí každý společník jen jeden podíl – výjimkou kapitál. obch. sp. a komanditisti obch. korp. může nabýt vlastní podíl jen stanoví-li to zákon podíl na zisku (podle účetní uzávěrky schválené nejvyš. org.) o vyplacení rozhoduje statutární orgán zákaz vyplácet, pokud by si přivodila úpadek podíl na likvidačním zůstatku JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Orgány obchodních korporací
Obchodní korporace Orgány obchodních korporací 1) Nejvyšší orgán osobní společnost – její společníci kapitálová společnost – valná hromada družstvo – členská schůze 2) Kontrolní orgán dozorčí rada, kontrolní komise či jiný orgán 3) Statutární orgán osobní společnost – každý společník s. r. o. – každý jednatel, nestanoví-li společenská smlouva, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Obchodní korporace Snaha předcházet možnému střetu zájmů mezi členem orgánu a obch.porp. – povinnost informovat o možnosti tohoto střetu Chce-li čl. orgánu uzavřít smlouvu s obch. korporace, musí o tom informovat Smlouva o výkonu funkce – určuje práva a povinnosti mezi obch.korp. a členem orgánu (§59 ZOK) Při úpadku obch.korp. může soud rozhodnout, že člen či bývalý člen statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností věděli, že společnost je v úpadku či hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné (§68 ZOK) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Podnikatelská seskupení – díl 9
Obchodní korporace Podnikatelská seskupení – díl 9 Ovlivnění (§71) pomocí svého vlivu v obch. korp. rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obch. korp. k její újmě, nahradí způsobenou újmu hradit nemusí, pokud prokáže, že mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná v zájmu obch. korp. rčení za dluhy, které obch. korp. nemůže v důsledku ovlivněn splnit byla-li újma způsobena v rámci koncernu, nemusí se hradit, pokud bude v rámci něho vyrovnána JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Jednání ve shodě Koncern (§79) Obchodní korporace
jednání dvou nebo více osob nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, ovládání nebo jednotného řízení obchodní korporace Koncern (§79) jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení („řízená osoba“) jinou osobou nebo osobami („řídící osoba“) tvoří s řídící osobou koncern ovládaná osoba vypracuje zprávu o vztazích (mimo jiné posouzení, zda řízené osobě vznikla v důsledku podrobení jednotnému řízení újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Zvláštní práva společníků ovládané osoby právo na odkup podílu (§89)
Obchodní korporace Zvláštní práva společníků ovládané osoby právo na odkup podílu (§89) dojde-li v důsledku využívání vlivu řídící osoby k podstatnému zhoršeni postavení společníků či poškození jejich oprávněných zájmů, mají právo žádat, aby jejich podíl odkoupen za přiměřenou cenu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Neplatnost obchodní korporace – díl 10
po vzniku obch. korp. ji soud i bez návrhu prohlásí za neplatnou, pokud byly splněny zákonné podmínky § 92 dodatečné důvody neplatnosti oproti NOZ JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 HLAVA II VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Obchodní korporace
1) společnost alespoň dvou osob 2) účastní se na jejím podnikání či správě jejího majetku 3) ručí za její dluhy společně a nerozdílně firma - označení „veřejná obchodní společnost“„veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“, pokud obsahuje jméno společníka – lze i „a spol.” společenská smlouva - firma - předmět podnikání či údaj, že založena správu vlastního majetku - určení společníků (jde o osobní společnost – převod podílu se zakazuje) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem
Obchodní korporace vkladová povinnost - jen pokud je stanovena ve společenské smlouvě (obecně u v.o.s. vkladová povinnost není) k rozhodování ve všech věcech společnosti je třeba souhlasu všech společníků, nestanoví-li spol. sml. jinak (§105) statutárním orgánem všichni společníci – spol. sml. může určit, že jím jsou jen někteří společníci či jen jeden (§106) každý společník právo nahlížet do všech dokumentů a kontrolovat v nich obsažené údaje (fungovat jako kontrolní orgán) zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem zánik účasti společníka je důvodem zániku v.o.s., nedohodnou-li se zbylí společníci (vždy nejméně dva), že společnost trvá (§113) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (§118)
Obchodní korporace KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (§118) alespoň jeden společník ručí za dluhy společnosti omezeně - „komanditista“ - a alespoň jeden společník neomezeně „komplementář“ firma – obsahovat označení „komanditní společnost“, „kom. spol.“ nebo „k. s.“. přiměřeně se užije úprava v.o.s. vkladová povinnost – má ji pouze komanditista, výši a způsob splacení určí spol. sml. komanditista ručí do výše nesplaceného vkladu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

17 společenská smlouva určí také:
Obchodní korporace společenská smlouva určí také: - kdo je komplementář a kdo komanitista - výši vkladové povinnosti jednotlivých společníků statutárním orgánem všichni komplementáři – spol. sml. může určit, že jím jsou jen někteří komplementář či jen jeden (§125) neurčí-li spol. sml. jinak, nejvyšším orgánem jsou komplementáři a komanditisté (ti hlasují odděleně) zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře nestanoví-li spol. sml. jinak – dělí se na polovinu (§126) komanditní suma – lze dohodnout, že komanditisté ručí do určité sumy – minimálně ve výši vkladu (o ten se po vloženísuma snižuje) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

18 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (§132)
Obchodní korporace SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (§132) společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše své nesplněné vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění firma – obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“ minimální výše vkladu – 1 Kč, nestanoví-li spol. sml. vyšší sumu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google