Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_07_EKO_409_Mus Druh učebního materiáluprezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_07_EKO_409_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Cukrář Předmět Ekonomika Ročník 2. ročník Název tematické oblasti (sady) Podnikání, majetek a hospodaření podniku Název vzdělávacího materiálu Společnost s ručením omezeným Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu podnikání, podnikatel a podnik. Má žákům přiblížit základní pojmy v oblasti obchodních společností se zaměřením na s. r. o, vysvětlit význam s. r. o. a upevnit znalosti žáků. Navazuje na prezentaci osobních obchodních společností. Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář. Zhotoveno, (datum/období) 16. 12. 2013 Ověřeno 26. 2. 2014

3 ZÁKON č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Kapitálové obchodní společnosti Společnost s ručením omezeným Kapitálové obchodní společnosti Společnost s ručením omezeným 1

4 Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Osobní společnosti - veřejná obchodní společnost - komanditní společnost Kapitálové společnosti - společnost s ručením omezeným - akciová společnost Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost.(Řídí se především předpisy EU.) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Osobní společnosti - veřejná obchodní společnost - komanditní společnost Kapitálové společnosti - společnost s ručením omezeným - akciová společnost Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost.(Řídí se především předpisy EU.)

5 Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) je společnost jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Společník má vkladovou povinnost, jejíž minimální výše je 1 Kč. Počet společníků není omezen. Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) je společnost jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Společník má vkladovou povinnost, jejíž minimální výše je 1 Kč. Počet společníků není omezen. 2

6 Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou. Může být založena i jednou osobou a v takovém případě jde o zakladatelskou listinu. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společnost je povinna vést seznam společníků. Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou. Může být založena i jednou osobou a v takovém případě jde o zakladatelskou listinu. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společnost je povinna vést seznam společníků. 3

7 Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu k výši základního kapitálu (nestanoví-li společenská smlouva jinak). Společník může vlastnit více podílů, a to i různého druhu. S jednotlivými podíly bude možné spojit různá práva – např. jinou váhu hlasů, přednostní právo na výplatu zisku apod. Podíl bude možné vtělit do tzv. kmenového listu, tj. cenného papíru, který není obchodovatelný na veřejném trhu. Společníci se podílejí na zisku společnosti v poměru svých podílů, neurčí-li společenská smlouva jinak. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu k výši základního kapitálu (nestanoví-li společenská smlouva jinak). Společník může vlastnit více podílů, a to i různého druhu. S jednotlivými podíly bude možné spojit různá práva – např. jinou váhu hlasů, přednostní právo na výplatu zisku apod. Podíl bude možné vtělit do tzv. kmenového listu, tj. cenného papíru, který není obchodovatelný na veřejném trhu. Společníci se podílejí na zisku společnosti v poměru svých podílů, neurčí-li společenská smlouva jinak.

8 Převod podílu společníka Na jiného společníka – může být stanovena podmínka souhlasu orgánu společnosti. Na jinou osobu – se souhlasem valné hromady, nestanoví-li společenská smlouva jinak. S jednotlivými podíly bude možné spojit různá práva – např. přednostní právo na výplatu zisku apod. Převod podílu společníka Na jiného společníka – může být stanovena podmínka souhlasu orgánu společnosti. Na jinou osobu – se souhlasem valné hromady, nestanoví-li společenská smlouva jinak. S jednotlivými podíly bude možné spojit různá práva – např. přednostní právo na výplatu zisku apod. 4

9 Orgány s. r. o. Valná hromada – nejvyšší orgán s. r. o. Do její působnosti patří např. schvalování účetní uzávěrky a rozdělení zisku, rozhodování o odvolání orgánů s. r. o., apod. Je možné i rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč vkladu, ledaže společenská smlouva určí jinak. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Ve většině případů se rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků. Výsledkem je usnesení valné hromady. Orgány s. r. o. Valná hromada – nejvyšší orgán s. r. o. Do její působnosti patří např. schvalování účetní uzávěrky a rozdělení zisku, rozhodování o odvolání orgánů s. r. o., apod. Je možné i rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč vkladu, ledaže společenská smlouva určí jinak. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Ve většině případů se rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků. Výsledkem je usnesení valné hromady.

10 Jednatelé – jsou statutárním orgánem s. r. o., jmenovaným valnou hromadou. Jednatel má právo na obchodní vedení společnosti a je povinen zajistit řádné vedení evidence a účetnictví, vést seznam společníků a společníky informovat o všech záležitostech. Jednatelů může být i několik. Pro jednatele platí zákaz konkurence. 5

11 Dozorčí rada – zřizuje se pouze tehdy, když tak stanoví společenská smlouva. Dohlíží na jednatele, kontroluje účetnictví a účetní uzávěrku a podává zprávy valné hromadě. Její členové jsou voleni valnou hromadou. Členem dozorčí rady nesmí být jednatel. I zde platí zákaz konkurence. 6

12 Společník s. r. o. může ze společnosti vystoupit, připouští-li to zákon - např. nebude-li souhlasit s rozhodnutím valné hromady o změně povahy podnikání. Společník může podat společnickou žalobu, kterou se za společnost domáhá náhrady škody proti jednateli nebo jinému společníkovi. Zrušení společnosti na základě dohody společníků má formu veřejné listiny. Společník se může také domáhat zrušení společnosti u soudu z důvodů a za podmínek určených společenskou smlouvou. Společnost zaniká vymazáním z obchodního rejstříku. Společník s. r. o. může ze společnosti vystoupit, připouští-li to zákon - např. nebude-li souhlasit s rozhodnutím valné hromady o změně povahy podnikání. Společník může podat společnickou žalobu, kterou se za společnost domáhá náhrady škody proti jednateli nebo jinému společníkovi. Zrušení společnosti na základě dohody společníků má formu veřejné listiny. Společník se může také domáhat zrušení společnosti u soudu z důvodů a za podmínek určených společenskou smlouvou. Společnost zaniká vymazáním z obchodního rejstříku. 7

13 Použitá literatura: KLÍNSKÝ, Petr; MŰNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375. Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech [ 1] [cit. 2013-12-16]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi... cz&CTT=114) na WWW:. [ 2, 3, 4, 5, 6, 7] Vlastní foto autora Zdroje: http://business.center.cz/ http://obcanskyzakonik.justice.cz/obchodni-korporace/konkretni-zmeny/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google