Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní společnosti."— Transkript prezentace:

1 Obchodní společnosti

2 Obchodní společnosti jsou právnickými osobami založenými za účelem podnikání, mohou je založit jak fyzické, tak i právnické osoby.

3 Obchodní společnosti členíme:
a) osobní veřejná obchodní společnost ( v. o. s.), komanditní společnost ( k. s.), b) kapitálové společnost s ručením omezeným ( s.r. o.), akciová společnost ( a .s.).

4 Charakteristické rysy obchod. společností:

5 Osobní společnosti neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti (neomezené ručení znamená ručení i osobním majetkem a solidární ručení znamená, že kterýkoliv ze společníků může být vyzván, aby uhradil všechny dluhy společnosti a je už jeho věcí, jak s ostatními společníky vyřeší své vyrovnání). Solidární ručení neznamená, že všichni ručí stejným dílem; osobní účast společníků na řízení společnosti (proto nemají tyto společnosti předepsány statutární orgány); nemají ze zákona předepsán minimální základní kapitál společnosti.

6 Kapitálové společnosti
omezené nebo žádné ručení společníků za závazky společnosti, osobní účast společníků na řízení není vyžadována, jsou stanoveny zásady tvorby statutárních orgánů společnosti, zákon ukládá vložit minimální základní kapitál a tvořit rezervní fond.

7 Zahájení podnikání Zahájení podnikání je dvoustupňové:
založení obchodní společnosti (sepsání smlouvy mezi společníky), vznik obchodní společnosti (zápis do obchodního rejstříku).

8 Založení společnosti:
a) společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky a notářsky ověřenou, b) zakladatelskou listinou notářsky ověřenou (připouští-li zákon, že společnost může založit jediný zakladatel).

9 Vznik společnosti: dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku,
návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti.

10 Veřejná obchodní společnost

11 Veřejná obchodní společnost
Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.

12 Veřejná obchodní společnost
je založena alespoň dvěma osobami; může být založena fyzickou i právnickou osobou, osoby ručí neomezeně a solidárně celým svým majetkem (fyzické osoby tedy ručí i osobním majetkem a majetkem své manželky), zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak ztráta; statutární orgán (řídící orgán) je každý ze společníků, nestanoví-li společenská smlouva jinak;

13 Veřejná obchodní společnost
vstoupit do společnosti nebo vystoupit je možné na základě změny společenské smlouvy, ovšem ve společnosti musí zůstat alespoň dva společníci; smrtí společníka dochází k zrušení a zániku společnosti (pokud práva nepřecházejí dědictvím na dědice); ke zrušení společnosti dojde i v případě, kdy na majetek některého ze společníků je vyhlášen konkurz;

14 Komanditní společnost

15 Komanditní společnost
Zakládají ji dvě skupiny společníků komplementáři komanditisté

16 Komanditní společnost
komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však Kč; komplementář nemusí vkládat vklad; komanditisté ručí jen do výše svého vkladu; komplementáři ručí neomezeně

17 Komanditní společnost
Zisk se dělí: na část připadající společnosti a část připadající komplementářům, určí se poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu, část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, jinak v poměru splacených vkladů;

18 Komanditní společnost
účast na řízení společnosti mají pouze komplementáři – statutární orgán ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak., komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva;

19 Společnost s ručením omezeným

20 Společnost s ručením omezeným
Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti omezeně do výše upsaných vkladů.

21 Společnost s ručením omezeným
společnost může být založena jednou osobou. maximálně padesát společníků, společníci ručí za závazky společnosti omezeně, a to pouze do výše nesplacených vkladů, zapsaných do obchodního rejstříku

22 Společnost s ručením omezeným
hodnota základního kapitálu musí být minimálně Kč, hodnota vkladu společníka musí být minimálně Kč, celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti;

23 Společnost s ručením omezeným
Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30 %. celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň Kč. je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál;

24 Orgány společnosti: nejvyšší orgán - valná hromada,
statutární orgán - jednatelé, kontrolní orgán - dozorčí rada (pokud se zřizuje - není povinný),

25 VALNÁ HROMADA Do působnosti valné hromady náleží:
rozhodování o změně společenské smlouvy schvalování stanov a jejich změn schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrada ztrát odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti jmenování, odvolání a odměňování jednatelů

26 VALNÁ HROMADA Do působnosti valné hromady náleží:
jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady vylučování společníků rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti rozhodování o zrušení společnosti, jestliže to připouští společenská smlouva

27 VALNÁ HROMADA Termín a program valné hromady je nutno oznámit společníkům ve lhůtě určené společenskou smlouvou, jinak nejméně 15 dnů před dnem jejího konání a to písemnou pozvánkou (nestanoví-li společenská smlouva jinak), každý ze společníků má na valné hromadě na každých Kč svého vkladu 1 hlas, valná hromada je schopna usnášení, jsou - li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.

28 JEDNATELÉ Jednatelé (jeden nebo několik) představují statutární orgán společnosti, v případě, že je jed­natelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich, jednatelé jsou jmenováni valnou hromadou a to buď z řad společníků či z řad jiných fyzických osob.

29 JEDNATELÉ Jednatelé jsou vždy povinni:
zajistit řádné vedení předepsané evidence zajistit vedení účetnictví vést seznam společníků informovat společníky o záležitostech společnosti

30 DOZORČÍ RADA Dozorčí rada (je-li zřízena) plní funkci kontrolního orgánu, členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou (musí být alespoň tři).

31 Členové dozorčí rady: dohlíží na činnost jednatelů
nahlíží do obchodních a účetních knih a kontrolují zde uvedené údaje přezkoumávají roční účetní závěrku podávají zprávy valné hromadě

32 Řízení společnosti společnost zastupuje jednatel, který je uveden v obchodním rejstříku (a nemusí být společníkem), společníci mají povinnost uspořádat minimálně jednou do roka valnou hromadu, na které se rozhoduje hlasováním, každý společník má tolik hlasů, kolik stanoví společenská smlouva, nejčastěji podle toho, kolik vložil do společnosti majetku;

33 Rozdělování zisku podle výše vkladů, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

34 Akciová společnost

35 Založení akciové společnosti
Zakládá se v případě, že je třeba shromáždit větší množství kapitálu, akciovou společnost založíme buď: bez výzvy k upisování akcií (pokud jsme schopni vložit celkem 2 mil. Kč) s výzvou k upisování akcií (pokud nemáme dostatek prostředků, potom ale musíme získat základní kapitál 20 mil. Kč).

36 Akcie Každý může získat podíl na majetku akciové společnosti koupí tzv. akcie, a stát se tak akcionářem, akcie se volně prodávají, a tak mohou tutéž akcii během jednoho roku vlastnit desítky různých akcionářů. akcie je cenný papír, protože představuje určitý vložený majetek – nejčastěji peníze, dává svému vlastníku právo podílet se na řízení, právo na podíl na zisku a právo na podíl ze zbylého majetku v případě likvidace společnosti.

37 Akcie Akciová společnost má základní kapitál, který je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě.

38 Akcie Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to: podílet se na zisku (výplata dividendy), podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů), podílet se na likvidačním zůstatku společnosti, pokud jde firma do likvidace.

39 Akcie rozlišujeme: podle formy:
1. listinné jsou fyzicky vytisknuté na papíře a mají řadu ochranných prvků (jako bankovky), aby se nedaly padělat. Skládají se z: pláště, kde jsou uvedeny předepsané náležitosti o nominální hodnotě akcie, emitentovi a emisi, kupónového archu - kupón stříháte, když jednou ročně jdete pro dividendy, talonu - až vám dojdou kupony, za talon dostanete nový arch. 2. zaknihované - modernější forma, kdy je akcie zaznamenána v počítači Střediska pro cenné papíry (SCP).

40 Akcie rozlišujeme: podle druhu akcie:
na jméno (u listinné akcie je jméno majitele uvedeno na akcii a převod na nového majitele lze provést zápisem na rubu akcie neboli rubopisem čili indosamentem a předáním). Stanovy společnosti mohou omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií na jméno. na majitele (převoditelné předáním akcie novému majiteli), speciální:

41 Speciální akcie a) zaměstnanecké
jsou vždy na jméno, stanovy a.s. je mohou spojit s určitými výhodami, lze je převádět pouze mezi zaměstnanci, mohou je vlastnit i důchodci, kteří ve firmě odcházeli do důchodu, odchází-li zaměstnanec z firmy, musí akcie firmě nabídnout ke zpětnému odkupu, emise - maximálně 5% základního kapitálu;

42 Speciální akcie b) prioritní akcie
majitel má přednostní právo na dividendu, vzdává se však hlasovacího práva, nedostane-li dividendu, dočasně získává zpět hlasovací právo až do doby proplacení dividendy; emise - maximálně polovina základního kapitálu.

43 Plášť akcie Talón Kupónový arch AKCIOVÁ SPOLEČNOST č…………
10 AKCIÍ PO Kč CELKEM Kč Plášť akcie Podpis Podpis AKCIOVÁ SPOLEČNOST TALÓN K AKCII č……… Talón Doručiteli tohoto talónu bude v roce vydán nový kupónový arch k akcii shora uvedené. A.S...kupón 6 rok 2010 A.S..kupón 5 rok 2009 Kupónový arch A.S...kupón 4 rok 2008 A.S...kupón 3 rok 2007 A.S...kupón 2 rok 2006 A.S...kupón 1 rok 2005

44 Náležitosti akcií Plášť akcie a jeho náležitosti:
obchodní firma a sídlo společnosti, číslo akcie a její jmenovitá hodnota, označení, zda akcie je na jméno nebo na majitele, výše základního kapitálu a počet akcií v době vydáni akcie, datum vydání a podpisy dvou členů představenstva.

45 Náležitosti akcií Talón a jeho náležitosti Kupón a jeho náležitosti
obchodní firma a sídlo společnosti, číslo akcie. Kupón a jeho náležitosti počet akcií. pořadové číslo kupónu a číslo akcie, datum inkasa dividendy.

46 Orgány akciové společnosti
nejvyšší orgán - valná hromada (schůze všech akcionářů) statutární orgán - představenstvo řídí firmu po celý rok kontrolní orgán - dozorčí rada kontroluje práci představenstva

47 Valná hromada je nejvyšší orgán akciové společnosti,
je schopna usnáše­ní, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, rozhoduje většinou hlasů přítomných, počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou akcií akcionáře.

48 Působnost valné hromady
změna stanov, rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, volba a odvolání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady, schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, rozhodnutí o zrušení společnosti.

49 Představenstvo někde označované jako správní rada
je statutárním orgánem akciové společnosti, má nejméně tři členy, členové volí svého předsedu, představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě, zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, vytváří a řídí organizaci práce, zabezpečuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem rozdělení zisku.

50 Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti,
členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva, dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva, její členové (nejméně tři) jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se společnosti, kontrolují účetnictví, přezkoumávají roční závěrku a návrh na rozdělení zisku, dozorčí rada předkládá zprávy a svá vyjádření valné hromadě dozorčí rada musí být vytvořena.

51 Ručení v akciové společnosti
za závazky ručí akciová společnost jako celek svým majetkem, v případě jejího zániku akcionář přijde o své akcie, a tedy o majetek, který do nich vložil; v podstatě ale neručí

52 Rozdělení zisku každý akcionář má právo na podíl ze zisku, tedy na dividendu, podle počtu svých akcií, podmínkou ovšem je, že byl zisk vytvořen a valná hromada rozhodla o vyplácení dividend.

53 Družstvo Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.

54 Družstvo Družstva hospodaří především v zemědělství, v bytovém hospodářství včetně výstavby bytů, v obchodě a ve výrobních službách. Družstvo musí mít nejméně pět členů nebo alespoň dvě právnické osoby.

55 Vytvoření družstva 1 .fáze - založení (na ustavující schůzi)
určení základního kapitálu schválení stanov volba představenstva a kontrolní komise 2.fáze - vznik družstva družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

56 VKLAD ČLENA DRUŽSTVA podmínkou členství je splaceni základního členského vkladu (nebo jeho části určené stanovami vstupní vklad). členové se mohou zavázat, pokud to stanovy připouštějí, k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na podnikání družstva

57 ZÁKLADNÍ KAPITÁL ustavující schůze určí zapsaný základní kapitál ze souhrnu členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva, stanovy určí výši základního kapitálu, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál), tento zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně Kč.

58 NEDĚLITELNÝ FOND Družstva vytvářejí nedělitelný fond, který je doplňován 10 % z čistého zisku až do doby, než jeho výše dosáhne 50 % zapisovaného základního kapitálu.

59 Ručení družstvo jako celek za porušeni svých závazků odpovídá celým svým majetkem. členové družstva neručí za závazky družstva. stanovy mohou určit uhrazovací povinnost členů ke krytí ztrát družstva maximálně do trojnásobku členského vkladu.

60 Rozdělení zisku zisk je rozdělován podle poměru výše vkladu splacené členem ke splaceným vkladům všech členů, stanovy však mohou obsahovat jinou úpravu.


Stáhnout ppt "Obchodní společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google