Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2011

2 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI = právnické osoby založené za účelem podnikání  Právnické osoby – korporace ▫ Způsobilost k právům a povinnostem ▫ Způsobilost k právním úkonům +

3 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI  Upraveny obchodním právem – Obchodní zákoník (513/1991 Sb.).  Převážně podnikatelský účel – právní forma podnikání.  Cíl – sdružení prostředků ke společnému podnikání, omezení podnikatelského rizika.  Zapisují se do obchodního rejstříku. +

4 DŮLEŽITÉ POJMY  Obchodní rejstřík  Veřejný seznam podnikatelů  Sbírka listin  Presumpce správnosti  Ochrana třetích osob  Obchodní firma  Označení podnikatele – název  Firemní kmen, dodatky  Sídlo  administrativní x skutečné +

5 DŮLEŽITÉ POJMY  Základní kapitál  Certifikovaný majetek společnosti  Garanční funkce - nefunguje  Tvořen vklady společníků  Obchodní podíl  Účast na společnosti  Míra práv a povinností společníka  Vyjadřuje se např. jako 25% nebo ¼  Vztah k vkladu a základnímu kapítálu +

6 DŮLEŽITÉ POJMY  Orgány společnosti  Statutární, kontrolní,  Kolektivní x individuální  Valná hromada  Jednání za společnost  Statutární orgán  Pověřený zaměstnanec  Osoba v provozovně  Zmocněnec – plná moc  Prokurista +

7 OBCHODNÍ ZÁKONÍK  Obecná ustanovení obchodního zákoníku o obchodních společnostech upravují: ▫ pojem a formu společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny, ▫ základního jmění společnosti, ▫ vkladu a podílu společníků, ▫ vypořádacího podílu a podílu na likvidačním zůstatku, ▫ vzniku společnosti apod. +

8 VZNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Dvě etapy vzniku: 1)založení společnosti, 2)vznik společnosti jako právnické osoby zápisem do obchodního rejstříku. +

9 ZÁNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Zrušení a zánik společnosti: 1)z vlastní iniciativy, 2)na základě rozhodnutí soudu (např. z důvodu nevyvíjení činnosti po dobu alespoň dvou let). +

10 ZÁNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Může proběhnout: a)bez likvidace – majetek společnosti s pohledávkami a dluhy přejímá právní nástupce, napři. likvidace fúzí …, b)likvidací – dochází k vypořádání majetkových poměrů. Je určen likvidátor, aby vymáhal pohledávky, platil dluhy a zpeněžil majetek zrušené společnosti, c)zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku. +

11 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ osobní 1.osobní ▫ není stanovena povinná výše základního kapitálu ▫ společníci většinou ve společnosti sami pracují ▫ účastní se její správy ▫ neomezeně ručí za závazky společnosti  veřejná obchodní společnost  komanditní společnost +

12 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 2.kapitálové ▫ je určena minimální výše základního kapitálu ▫ společníci nemusí ve společnosti pracovat ▫ účastní se pouze majetkovými vklady ▫ jejich ručení za závazky společnosti je omezené  společnost s ručením omezeným  akciová společnost 3.družstva +

13 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ  veřejná obchodní společnost  komanditní společnost  společnost s ručením omezeným  akciová společnost  družstvo  státní a jiné organizace +

14 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. +

15 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST  zakladatelem jsou minimálně 2 osoby fyzické nebo právnické  společenská smlouva vždy musí obsahovat:  firmu a sídlo společnosti  určení společníků  předmět podnikání  statutárním orgánem je každý ze společníků  změnou smlouvy může přistoupit nebo vystoupit společník, zůstanou-li alespoň dva  zisk a ztráta se dělí rovným dílem  na všechny společníky se vztahuje zákaz konkurence +

16 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST Společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). +

17 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST  společenská smlouva vždy musí obsahovat:  firmu a sídlo společnosti  určení společníků  předmět podnikání  určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté  výši vkladu každého komanditisty  statutárním orgánem jsou komplementáři  rozdělení zisku podle společenské smlouvy  na komplementáře se vztahuje zákaz konkurence +

18 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. +

19 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM  vytváří základní kapitál souhrnem předem stanovených vkladů společníků  maximálně 50 společníků  minimální základní kapitál činí 200 000 Kč  minimální vklad společníka činí 20 000 Kč  každý společník ručí za závazky společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu  ručení je solidární  chce-li společník ze závažných důvodů vystoupit, náleží mu vypořádací podíl  při úmrtí společníka přechází podíl na dědice +

20 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM  společenská smlouva vždy musí obsahovat:  firmu a sídlo společnosti  určení společníků  předmět podnikání  výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu  jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti  určení správce vkladu, rezervní fond  orgány společnosti jsou valná hromada společníků a jednatelé  statutárním orgánem je jednatel (zákaz konkurence) +

21 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. +

22 AKCIOVÁ SPOLEČNOST  základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě  základní kapitál u společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií činí minimálně 20 milionů Kč, u společnosti bez veřejné nabídky akcií minimálně 2 miliony Kč  funkci společenské smlouvy plní zakladatelská smlouva a stanovy  společnost může založit i jediný zakladatel, je- li právnickou osobou +

23 AKCIOVÁ SPOLEČNOST  Akciová společnost ručí za své závazky celým svým majetkem.  Akcionáři svým majetkem za její závazky neručí.  Akcie:  část základního jmění společnosti,  soubor členských práv a povinností akcionáře,  cenný papír. +

24 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Akcie:  na majitele (cenný papír na doručitele),  na jméno (cenný papír na řad). AKCIE NA MAJITELE  může být převedena na další osobu pouhým odevzdáním,  práva z takové akcie uplatňuje jen ten, kdo ji drží,  o převodu akcií nemusí být společnost vůbec informována. +

25 AKCIOVÁ SPOLEČNOST AKCIE NA JMÉNO  mohou znít na jedno či více jmen,  práva z této akcie vykonává kterákoliv z těchto osob,  převod akcií na jméno je složitý – převod se uskutečňuje rubopisem (indosamentem) a jejím předáním,  společnost je povinna vést seznam akcionářů,  k účinnosti převodu akcie se vyžaduje zápis o převodu akcie do uvedeného seznamu. +

26 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Kromě uvedených základních forem akcií lze vydávat i akcie, které přinášejí určité výhody proti ostatním – AKCIE PRIORITNÍ:  je spojena s přednostním právem týkajícím se dividendy. Dividenda = podíl na čistém zisku společnosti.  je určena poměrem k nominální hodnotě akcie +

27 AKCIOVÁ SPOLEČNOST  povinnými orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada  statutárním orgánem je její představenstvo (zákaz konkurence)  je povinna tvořit rezervní fond, nejméně 20% ze zisku, ne víc než 10% z hodnoty základního kapitálu (slouží k úhradě ztráty) +

28 DRUŽSTVO Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. +

29 DRUŽSTVO  je otevřené – jde o společenství pro neuzavřený počet osob (členů)  členové do něho mohou vstupovat nebo z něj vystupovat, aniž by bylo nutné měnit stanovy  členem družstva může být fyzická i právnická osoba  musí mít nejméně 5 členů (mohou ho založit a být členem i dvě právnické osoby) +

30 DRUŽSTVO  členové družstva neručí za jeho závazky  družstvo nese odpovědnost za své závazky svým jměním  zakládá se na ustavující členské schůzi:  schválí stanovy  zvolí orgány družstva  určí výši základního jmění  orgány družstva jsou představenstvo a kontrolní komise  při hlasování na členské schůzi má zásadně každý člen jeden hlas bez ohledu na výši majetkové účasti v družstvu +

31 DRUŽSTVO  statutárním orgánem je představenstvo  jménem družstva navenek jedná předseda nebo místopředseda představenstva  pro písemné právní úkony se vyžaduje podpis alespoň svou členů představenstva  podmínkou vzniku členství v družstvu je zaplacení vstupního vkladu  členství vzniká na základě písemné přihlášky za člena družstva  členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením člena, jeho vyloučením nebo zánikem družstva či smrtí člena +

32 STÁTNÍ A JINÉ ORGANIZACE I v tržním hospodářství stát podniká prostřednictvím svých organizací, a to především v těch oblastech, kde jde o uspokojování veřejně prospěšných zájmů. Státní podnik Státní podnik = právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. +

33 STÁTNÍ A JINÉ ORGANIZACE Státní podnik:  jako právnické osoby se zapisují do obchodního rejstříku,  v čele stojí ředitel a dozorčí rada,  majetek podniku je ve vlastnictví státu,  podnik s ním hospodaří samostatně, takže stát neručí za závazky svého podniku a podnik neručí za závazky státu. +

34 STÁTNÍ A JINÉ ORGANIZACE Rozpočtové organizace:  jejich výdaje a příjmy jsou součástí státního rozpočtu,  státní školy, ústavy sociální péče aj. Příspěvkové organizace:  na jejich hospodaření je jim ze státního rozpočtu poskytován příspěvek na úhradu ztrát,  státní divadla, muzea, galerie aj. +

35 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : www.wikipedie.cz Právo pro střední školy, Ryska R., Fortuna Praha1994 Základy práva, Tomancová J., Albert Boskovice 2007 Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma, Suk, C. H. Beck Praha 2006 http://business.center.cz/


Stáhnout ppt "PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google