Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI"— Transkript prezentace:

1 PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2011

2 = právnické osoby založené
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI = právnické osoby založené za účelem podnikání Právnické osoby – korporace Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům +

3 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Upraveny obchodním právem – Obchodní zákoník (513/1991 Sb.). Převážně podnikatelský účel – právní forma podnikání. Cíl – sdružení prostředků ke společnému podnikání, omezení podnikatelského rizika. Zapisují se do obchodního rejstříku . +

4 DŮLEŽITÉ POJMY Obchodní rejstřík Veřejný seznam podnikatelů
Sbírka listin Presumpce správnosti Ochrana třetích osob Obchodní firma Označení podnikatele – název Firemní kmen, dodatky Sídlo administrativní x skutečné +

5 DŮLEŽITÉ POJMY Základní kapitál Obchodní podíl
Certifikovaný majetek společnosti Garanční funkce - nefunguje Tvořen vklady společníků Obchodní podíl Účast na společnosti Míra práv a povinností společníka Vyjadřuje se např. jako 25% nebo ¼ Vztah k vkladu a základnímu kapítálu +

6 DŮLEŽITÉ POJMY Orgány společnosti Jednání za společnost
Statutární, kontrolní, Kolektivní x individuální Valná hromada Jednání za společnost Statutární orgán Pověřený zaměstnanec Osoba v provozovně Zmocněnec – plná moc Prokurista +

7 OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obecná ustanovení obchodního zákoníku o obchodních společnostech upravují: pojem a formu společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny, základního jmění společnosti, vkladu a podílu společníků, vypořádacího podílu a podílu na likvidačním zůstatku, vzniku společnosti apod. +

8 VZNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Dvě etapy vzniku: založení společnosti, vznik společnosti jako právnické osoby zápisem do obchodního rejstříku. +

9 ZÁNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Zrušení a zánik společnosti: z vlastní iniciativy, na základě rozhodnutí soudu (např. z důvodu nevyvíjení činnosti po dobu alespoň dvou let). +

10 ZÁNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Může proběhnout: bez likvidace – majetek společnosti s pohledávkami a dluhy přejímá právní nástupce, napři. likvidace fúzí …, likvidací – dochází k vypořádání majetkových poměrů. Je určen likvidátor, aby vymáhal pohledávky, platil dluhy a zpeněžil majetek zrušené společnosti, zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku. +

11 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
1. osobní není stanovena povinná výše základního kapitálu společníci většinou ve společnosti sami pracují účastní se její správy neomezeně ručí za závazky společnosti veřejná obchodní společnost komanditní společnost +

12 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
kapitálové je určena minimální výše základního kapitálu společníci nemusí ve společnosti pracovat účastní se pouze majetkovými vklady jejich ručení za závazky společnosti je omezené společnost s ručením omezeným akciová společnost družstva +

13 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost družstvo státní a jiné organizace +

14 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. +

15 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
zakladatelem jsou minimálně 2 osoby fyzické nebo právnické společenská smlouva vždy musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti určení společníků předmět podnikání statutárním orgánem je každý ze společníků změnou smlouvy může přistoupit nebo vystoupit společník, zůstanou-li alespoň dva zisk a ztráta se dělí rovným dílem na všechny společníky se vztahuje zákaz konkurence

16 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). +

17 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
společenská smlouva vždy musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti určení společníků předmět podnikání určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté výši vkladu každého komanditisty statutárním orgánem jsou komplementáři rozdělení zisku podle společenské smlouvy na komplementáře se vztahuje zákaz konkurence +

18 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. +

19 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
vytváří základní kapitál souhrnem předem stanovených vkladů společníků maximálně 50 společníků minimální základní kapitál činí Kč minimální vklad společníka činí Kč každý společník ručí za závazky společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu ručení je solidární chce-li společník ze závažných důvodů vystoupit, náleží mu vypořádací podíl při úmrtí společníka přechází podíl na dědice +

20 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
společenská smlouva vždy musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti určení společníků předmět podnikání výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti určení správce vkladu, rezervní fond orgány společnosti jsou valná hromada společníků a jednatelé statutárním orgánem je jednatel (zákaz konkurence)

21 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Společnost,
jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. +

22 AKCIOVÁ SPOLEČNOST základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě základní kapitál u společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií činí minimálně 20 milionů Kč, u společnosti bez veřejné nabídky akcií minimálně 2 miliony Kč funkci společenské smlouvy plní zakladatelská smlouva a stanovy společnost může založit i jediný zakladatel, je- li právnickou osobou +

23 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Akciová společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Akcionáři svým majetkem za její závazky neručí. Akcie: část základního jmění společnosti, soubor členských práv a povinností akcionáře, cenný papír. +

24 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Akcie: AKCIE NA MAJITELE
na majitele (cenný papír na doručitele), na jméno (cenný papír na řad). AKCIE NA MAJITELE může být převedena na další osobu pouhým odevzdáním, práva z takové akcie uplatňuje jen ten, kdo ji drží, o převodu akcií nemusí být společnost vůbec informována. +

25 AKCIOVÁ SPOLEČNOST AKCIE NA JMÉNO mohou znít na jedno či více jmen,
práva z této akcie vykonává kterákoliv z těchto osob, převod akcií na jméno je složitý – převod se uskutečňuje rubopisem (indosamentem) a jejím předáním, společnost je povinna vést seznam akcionářů, k účinnosti převodu akcie se vyžaduje zápis o převodu akcie do uvedeného seznamu. +

26 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Kromě uvedených základních forem akcií lze
vydávat i akcie, které přinášejí určité výhody proti ostatním – AKCIE PRIORITNÍ: je spojena s přednostním právem týkajícím se dividendy. Dividenda = podíl na čistém zisku společnosti. je určena poměrem k nominální hodnotě akcie +

27 AKCIOVÁ SPOLEČNOST povinnými orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada statutárním orgánem je její představenstvo (zákaz konkurence) je povinna tvořit rezervní fond, nejméně 20% ze zisku, ne víc než 10% z hodnoty základního kapitálu (slouží k úhradě ztráty) +

28 DRUŽSTVO Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. +

29 DRUŽSTVO je otevřené – jde o společenství pro neuzavřený počet osob (členů) členové do něho mohou vstupovat nebo z něj vystupovat, aniž by bylo nutné měnit stanovy členem družstva může být fyzická i právnická osoba musí mít nejméně 5 členů (mohou ho založit a být členem i dvě právnické osoby) +

30 DRUŽSTVO členové družstva neručí za jeho závazky
družstvo nese odpovědnost za své závazky svým jměním zakládá se na ustavující členské schůzi: schválí stanovy zvolí orgány družstva určí výši základního jmění orgány družstva jsou představenstvo a kontrolní komise při hlasování na členské schůzi má zásadně každý člen jeden hlas bez ohledu na výši majetkové účasti v družstvu +

31 DRUŽSTVO statutárním orgánem je představenstvo
jménem družstva navenek jedná předseda nebo místopředseda představenstva pro písemné právní úkony se vyžaduje podpis alespoň svou členů představenstva podmínkou vzniku členství v družstvu je zaplacení vstupního vkladu členství vzniká na základě písemné přihlášky za člena družstva členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením člena, jeho vyloučením nebo zánikem družstva či smrtí člena +

32 STÁTNÍ A JINÉ ORGANIZACE
I v tržním hospodářství stát podniká prostřednictvím svých organizací, a to především v těch oblastech, kde jde o uspokojování veřejně prospěšných zájmů. Státní podnik = právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. +

33 STÁTNÍ A JINÉ ORGANIZACE
Státní podnik: jako právnické osoby se zapisují do obchodního rejstříku, v čele stojí ředitel a dozorčí rada, majetek podniku je ve vlastnictví státu, podnik s ním hospodaří samostatně, takže stát neručí za závazky svého podniku a podnik neručí za závazky státu. +

34 STÁTNÍ A JINÉ ORGANIZACE
Rozpočtové organizace: jejich výdaje a příjmy jsou součástí státního rozpočtu, státní školy, ústavy sociální péče aj. Příspěvkové organizace: na jejich hospodaření je jim ze státního rozpočtu poskytován příspěvek na úhradu ztrát, státní divadla, muzea, galerie aj. +

35 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Použity následující materiály : www.wikipedie.cz
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : Právo pro střední školy, Ryska R., Fortuna Praha1994 Základy práva, Tomancová J., Albert Boskovice 2007 Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma, Suk, C. H. Beck Praha 2006


Stáhnout ppt "PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google