Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. srpna 2013VY_32_INOVACE_100317_Obchodni_spolecnosti_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. srpna 2013VY_32_INOVACE_100317_Obchodni_spolecnosti_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní."— Transkript prezentace:

1 11. srpna 2013VY_32_INOVACE_100317_Obchodni_spolecnosti_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 Podnik  je souhrn věcných hodnot, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot, které slouží k podnikatelské činnosti Podnikání  je soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku

3 Fyzické osoby  lidé jako přirození nositelé práv a povinností  způsobilost podnikat nabývají dovršením 18-ti let Právnické osoby  útvary vytvořené lidmi a považované podle zákona za samostatné právní subjekty (např. společnosti, družstva) Oprávněnými podnikateli v ČR jsou osoby tuzemské i zahraniční, fyzické i právnické, které jsou zapsány buď v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku nebo v jiné evidenci.

4  je právní subjekt – má právo vstupovat do právních vztahů vlastním jménem  provozuje svou činnost samostatně – rozhoduje se sám podle situace na trhu  vymezuje si předmět podnikání  nese podnikatelské riziko  hospodaří s majetkem  podniká na vlastní účet a vede účetnictví

5 Státní  státní podniky  podniky s veřejně prospěšnou činností Družstevní  zemědělská družstva  výrobní družstva  bytová družstva  spotřební družstva Soukromé  s registrací u živnostenského úřadu  se zapsáním do obchodního rejstříku

6 Rozlišujeme čtyři typy obchodních společností:  veřejná obchodní společnost  komanditní společnost  společnost s ručením omezeným  akciová společnost

7  je název, pod kterým podnikatel jedná při své podnikatelské činnosti  musí se odlišovat od obchodních jmen jiných podnikatelů U fyzických osob  je to jméno a příjmení, může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele a druh podnikání (Josef Novotný, pekařství) U právnických osob  je to název, pod kterým je podnik zapsán v obchodním rejstříku, zpravidla označuje předmět podnikání  může být i vymyšlený  musí vždy obsahovat dovětek označující právní formu

8  kdo se účastní podnikání  jak obstarat potřebný kapitál  jak a kdo bude ručit za závazky podniku (ručení)  kdo podnik povede  jak bude rozdělován zisk a kdo bude hradit ztrátu  jak podnik zanikne

9  ručením rozumíme povinnost podnikatele poskytnout záruku za závazky vyplývající z podnikání svým majetkem Rozlišujeme :  omezené ručení – podnikatel ručí pouze svým kapitálovým vkladem  neomezené ručení – podnikatel ručí celým svým majetkem  přímé ručení – každý společník ručí za závazky společnosti Věřitel může vymáhat dluh od kteréhokoli společníka. Společníci nemají právo žádat, aby věřitel nejprve vymáhal dluh od společnosti jako celku ( např. u v.o.s. )  solidární ručení – společníci ručí společně za všechny závazky společnosti

10 Řízení zahrnuje dvě oblasti :  vedení podniku (úpravu vnitřních vztahů)  zastupování podniku navenek (úpravu vnějších vztahů podniku ke třetím osobám)  podnik může být řízen podnikatelem osobně  tato forma se uplatňuje u soukromých podniků, živností a obchodních společností osobních  u kapitálových obchodních společností řídí podnik statutární orgán, může jím být jednotlivec (jednatel, ředitel ) nebo kolektiv (představenstvo )

11  zřizuje je stát  jejich zakladatelem může být buď příslušné ministerstvo nebo orgány místní správy (obecní úřady, magistráty)  zákon o státním podniku rozlišuje dva typy státních podniků:  podniky zaměřené na podnikatelskou činnost  podniky pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů  veřejně prospěšné podniky obvykle nejsou ziskové

12 Neziskové organizace  jsou právnické osoby, jejichž posláním je uspokojovat potřeby lidí s pomocí státu nebo nepodnikatelské sféry  státní neziskové organizace mohou mít tyto dvě formy:  rozpočtové organizace  příspěvkové organizace  státní podnik zřizuje zakladatel vydáním zakládací listiny (musí požádat o zápis do obchodního rejstříku)  datum zápisu do obchodního rejstříku je dnem vzniku státního podniku 

13 Rozpočtové organizace  jsou zřizovány státem k zajišťování služeb zejména v oblasti školství, státní správy, obrany, bezpečnosti státu  všechny případné příjmy odvádějí do státního rozpočtu a na všechny schválené výdaje ze státního rozpočtu čerpají  jsou tedy na státní rozpočet napojeny všemi příjmy a výdaji Příspěvkové organizace  jsou zřizovány státem zejména v oblasti kultury a školství (divadla, kina, galerie, muzea)  protože výdaje jsou zpravidla vyšší než příjmy, plánovaný rozdíl příjmů a výdajů čerpají ze státního rozpočtu ve formě příspěvků na svou činnost  jsou tedy na státní rozpočet napojeny příspěvkem

14 Ručení  podnik ručí za své závazky svým majetkem, stát za závazky podniku neručí Řízení a kontrola  podnik řídí ředitel, který je také statutárním orgánem a zastupuje podnik navenek Jmenuje ho zakladatel Kontrolní orgán  je jím dozorčí rada Rozdělení zisku  z vytvořeného zisku podnik musí zaplatit daně a zbytek zisku rozděluje podle potřeby na zajištění své další činnosti

15  jsou právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost  dávají možnost podnikat ve velkém rozsahu a s velkým kapitálem při omezení rizika pro jednotlivé spolupodnikatele  podniky soukromých podnikatelů (jednotlivců) mají sice některé výhody, ale i závažné nevýhody výhody  jednotlivec je ve všem rozhodující osobou  jeho rozhodování je tedy pružné a včasné nevýhody  soukromého podnikatele je zpravidla nedostatek kapitálu  příliš velké podnikatelské riziko a neúměrně vysoké pracovní zatížení podnikatele

16  jsou právnickými osobami založenými za účelem podnikání  můžeme je rozdělit do dvou skupin:  společnosti osobní (v.o.s a k.s.)  společnosti kapitálové (s.r.o. a a.s.)

17  všichni nebo alespoň někteří společníci ručí za závazky společnosti neomezeně  tyto společnosti jsou zpravidla řízeny přímo jednotlivými společníky (osobní účast společníků na řízení společnosti)  jejich kapitál je získáván obvykle z vkladů menšího počtu společníků  nemají ze zákona předepsanou minimální výši základního kapitálu  patří sem veřejná obchodní společnost a komanditní společnost

18  společníci neručí za závazky společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno určitým způsobem, např. výší zapsaného nesplaceného vkladu  jsou to společnosti obvykle většího rozsahu  osobní účast společníků na řízení není vyžadována  jejich řízení je zpravidla svěřeno profesionálním manažerům  tyto společnosti mají předepsané statutární orgány  zákon těmto společnostem ukládá povinnost vložit základní kapitál v předepsané minimální výši a také povinnost vytvořit rezervní fond  kapitál je získáván od většího počtu osob ve formě vkladů nebo akcií  patří sem společnost s ručením omezeným a akciová společnost

19

20 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika1. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87204-24-5. NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky: aktualizované vydání k 1.5.2005. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 80-86181-73-1 Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "11. srpna 2013VY_32_INOVACE_100317_Obchodni_spolecnosti_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google