Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání Ing. Vojtěch Jindra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání Ing. Vojtěch Jindra"— Transkript prezentace:

1 Podnikání Ing. Vojtěch Jindra

2 Formy podnikové organizace
Podniky jednotlivců individuální vlastník z právního hlediska ručí neomezeně za všechny dluhy vzniklé během podnikání (neomezené ručení) Partnerské podniky nejméně dva společníci, kteří vkládají do společného podnikání různý rozsah své práce a kapitálu podle velikosti podílu se pak podílejí na zisku i ztrátě podniku (neomezené ručení) Korporace vystupují jako samostatné právnické osoby předepsaným způsobem registrované a vlastněné různým počtem akcionářů (omezené ručení)

3 Podnikání podle Živnostenského zákona
Živnost – soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba (18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost) Dělení živností ohlašovací koncesované

4 Ohlašovací živnosti řemeslné vázané volné
podmínkou provozování je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru vázané podmínkou provozování je odborná způsobilost získaná jinak volné odborná způsobilost jako podmínka provozování živnosti není stanovena

5 Koncesované živnosti Takové živnosti, které mohou zvlášť výrazně ohrozit životy a zdraví lidí, jejich majetková a jiná práva fyzických i právnických osob nebo veřejné zájmy. Koncesované živnosti obchodní výrobní živnosti poskytující služby

6 Podnikání podle Obchodního zákoníku
Organizační formy podnikání obchodní společnosti právnická osoba založena za účelem podnikání zakladateli mohou být osoby fyzické i právnické sdružení dvou nebo více podnikatelů, kteří podnikají pod společným jménem (firmou) musí být zapsána v obchodním rejstříku, který přiděluje identifikační číslo (IČ) družstva společenství neuzavřeného počtu osob

7 Druhy obchodních společností
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) alespoň dva společníci, společné obchodní jméno, společníci ručí celým majetkem Komanditní společnost (k.s.) jeden nebo více společníků ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komandisté) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementáři)

8 Druhy obchodních společností
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 1 – 50 společníků, povinné základní jmění, ručení pouze do výše nesplacených vkladů zapsaných v obchodním rejstříku, společnost ručí celým svým majetkem Akciová společnost (a.s.) má základní jmění rozvrženo na akcie o určité hodnotě, společnost ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti

9 Druhy obchodních společností
Nejrozšířenější formou obchodní společnosti je akciová společnost. Nejvyšším orgánem a.s. je valná hromada Statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem je představenstvo Na chod a.s. a činnost představenstva dohlíží dozorčí rada

10 Družstva Společenství neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno za účelem podnikání nebo zajišťování jiných potřeb svých členů. Nejvyšším orgánem je členská schůze. Představenstvo je statutárním orgánem družstva a řídí jeho činnost. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a je odpovědna pouze členské schůzi.

11 Základy účetnictví Hlavním úkolem účetnictví je poskytovat spolehlivé údaje o stavu hospodaření v každém podniku. Rozvaha je základní účetní výkaz, bilance, v které se vždy musejí rovnat aktiva (prostředky, majetek) pasivům (zdrojům, kapitálu) Výsledovka je účetní výkaz, v kterém se sledují samostatně náklady a výnosy Cash flow je výkaz příjmů a výdajů peněžních prostředků, a to podle druhu zdrojů a druhu jejich použití.

12 Základy účetnictví Aktiva Pasiva
stálá aktiva – majetek, který slouží dlouhodobě oběžná aktiva – majetek, který se spotřebovává najednou popř. do 1 roku Pasiva vlastní zdroje cizí zdroje

13 Stálá aktiva Hmotný investiční majetek dlouhodobé povahy v pořizovací hodnotě nad Kč s dobou použitelnosti nad 1 rok. Nehmotný investiční majetek (např. patenty, licence, autorská práva apod.) Finanční majetek dlouhodobé povahy (např. cenné papíry a vlády, finanční účasti v jiných firmách apod.)

14 Oběžná aktiva Zásoby materiálu, nedokončené výroby a hotových výrobků
Pohledávky za odběrateli i vůči jiným osobám Finanční majetek krátkodobé povahy (např. krátkodobé obligace) Peněžní prostředky (hotovost v pokladně, vklady na účtech u banky, šeky apod.)

15 Vlastní zdroje Základní jmění, které je tvořeno vklady společníků
Rezervní aj. fondy, které se vytvářejí povinně ze zákona nebo je jejich tvorba předepsána stanovami společnosti Nerozdělený zisk

16 Cizí zdroje Krátkodobé závazky podniku (např. přijaté úvěry splatné do 1 roku) Dlouhodobé závazky podniku (např. dlouhodobé úvěry apod.) Rezervy (tvoří se z nákladů, např. rezervy na budoucí opravy apod.)


Stáhnout ppt "Podnikání Ing. Vojtěch Jindra"

Podobné prezentace


Reklamy Google