Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory."— Transkript prezentace:

1 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Management podniku Elena Pershina

2 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Obsah Členění podniků dle právní formy vlastnictví Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstva Hlediska při volbě právní formy podniku Počet stavebních firem působících v ČR Porovnání vybraných otázek při volbě právní normy společnosti

3 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Členění podniků dle právní formy vlastnictví Podniky jednotlivce (živnosti) - pravidelná výdělečná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko za účelem dosažení zisku K tomu slouží živnostenský zákon a pro provádění činnosti musíme mít živnostenský list (právnická osoba i fyzická osoba)

4 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Obchodní společnosti (osobní) - dle obchodního zákona - tvořena a vlastněna dvěma či více lidmi - odpovědnost za ztráty podniku - nejčastěji jsou to typy: v. o. s. – veřejná obchodní společnost k. s. – komanditní společnost

5 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Obchodní společnosti (kapitálové) - dle obchodního zákona - společníci se účastní kapitálem, ale nepodílí se na podnikání ani řízení - ručí do výše vkladu s. r. o. – společnost s ručením omezeným a. s. – akciová společnost

6 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Družstva - dle obchodního zákona - organizace, vlastněná a provozovaná určitou skupinou lidí - hlavní cíl: dávat užitek všem svým členům

7 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Státní podniky – mají dvě formy: zcela ve vlastnictví státu (která je minimální) smíšené vlastnictví státu (kde majorita státu by měla být zachována) Neziskové organizace – zabezpečují uspokojování potřeb Rozpočtové Příspěvkové Občanská sdružení Nadace - př. Zdravotnictví, školství, televize, rozhlas; těžba uhlí, výroba zbraní - státní podniky vyvíjejí tlak na stát, aby eventuelně kryl ztrátu z podnikání

8 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Veřejná obchodní společnost osobní společnost (společníci se podnikání zúčastňují osobně) zakládají nejméně dva podnikatelé, kteří podnikají pod společným jménem za závazky ručí společníci celým svým majetkem obchodní vedení v rukou všech společníků (pokud se ve společenské smlouvě nedohodli jinak), tj. statutárním orgánem jsou všichni společníci (nestanoví-li společenská smlouva jinak)

9 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
+ podílejí se osobně = věnují spol. svou péči a starost mohou rychle provést potřebné změny v podniku (netřeba nechat to schválit vedoucím, majitelem …) jednoduché založení oproti společnostem jednotlivce je zde větší možnost pro získání kapitálu – na ZK se skládá více jak jedna osoba a také společně mohou ručit za větší objem půjček - ručení celým majetkem možný problém nedostatku kapitálu – oproti kapitálovým společnostem stabilita závisí na vzájemném vztahu partnerů v případě úmrtí společníka často dochází k zániku celé společnosti

10 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Komanditní společnost přechod mezi osobní a kapitálovou společností, přechodná forma ke kapitálové společnosti (s.r.o.) zakládají dva nebo více společníků, z nichž min. jeden ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu (komanditisté) a jeden nebo více celým svým majetkem (komplementáři) komplementáři: jako společníci v.o.s. komanditisté: jako společníci s.r.o. +/- výhody a nevýhody jsou stejné jako u veřejné obchodní společnosti

11 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Společnost s ručením omezeným kapitálová společnost (kapitálová účast, nikoli osobní) společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svého vkladu, společnost odpovídá celým majetkem může být založena jak právnickou tak fyzickou osobou orgány: valná hromada, jednatelé (statutární orgán), dozorčí rada

12 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
+ založení i správa jednodušší jak u a.s. nikdo neručí celým svým majetkem (ve společenské smlouvě je možné ustanovit, že se společníci budou podílet i na ztrátě) společnost zakládá jen jeden zakladatel - nutné základní jmění ve výši 200 000 Kč mohou vzniknout potíže s převodem podílů na jiné osoby

13 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Akciová společnost kapitálová společnost základní jmění rozvrženo na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě založena buď jednou PO, nebo více zakladateli společnost odpovídá za své závazky celým jměním, akcionář neručí orgány: valná hromada, představenstvo (statutární orgán, minimálně 3 členy, volen valnou hromadou), dozorčí rada (minimálně 3 členové, volena valnou hromadou)

14 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Vlastnictví rozděleno do podílů (neboli akcií) Práva akcionáře: právo na účast na valné hromadě právo na podíl na zisku společnosti – dividendě právo na likvidační zůstatek Není právo na vrácení peněz investovaných do akcií

15 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
+ omezené ručení akcionářů nesmrtelnost a.s. - neomezená životnost společnosti (firma může pokračovat, i když zakladatelé odejdou) snadné přesuny vlastnictví (obchodování s akciemi) nejefektivnější forma rozvoje „velkého“ podnikání vyžadujícího velkou masu kapitálu – umožňuje soustředění kapitálu pro realizaci akcií, na to nestačí jednotlivci ani výše uvedené společnosti monitorování činnosti a.s. (kurs akcie)

16 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
- stanoveno základní jmění 2 000 000 Kč, resp. 20 mil. Kč obtížnější založení – náročné na čas, náklady i znalosti kontrola ze strany státu nezájem akcionářů o záležitosti společnosti, dochází k oddělení správy a řízení od vlastnictví, typický „manažerský podnik“ corporate governance - problém řešení vztahů mezi vlastníky (akcionáři), statutárními orgány, vrcholovým managementem a ostatními zájmovými skupinami (tj. zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, …) dvojí zdanění příjmů (nejprve zisku společnosti, pak dividend akcionářů) orgány: představenstvo (stat. orgán), dozorčí rada (nejvyšší kontrolní orgán) nutnost auditu

17 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Družstva organizace vlastněná a provozovaná společností osob, jejímž cílem není vytvářet zisk, ale dávat užitek svým členům družstva spotřební, nákupní, úvěrová (družstevní banky, záložny), výrobní, bytová aj. podle Obchodního z. jde o společenství neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů min. 5 členů nebo 2 PO družstvo ručí celým majetkem, členové neručí základním jměním vklady členů – podle zákona min. 50 000 Kč orgány: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, další dle stanov

18 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
+ zajištěna kontinuita v podnikání, se změnou členů není nutné měnit stanovy nízká výše základního jmění – 50 000 Kč omezené ručení členů družstva - minimální počet 5 členů komplikovanější právní regulace činnosti družstva (neplatí pro družstva s méně než 50 členy)

19 Porovnání vybraných otázek při volbě právní normy společnosti
živnostník veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost družstvo požadované minimální základní jmění není stanoveno 200 000, - na společníka min. 20 000, - 2 000 000,- 20 000 000 ,- 50 000 ,- počet osob nutných k založení podniku 1 právnická osoba / fyzická osoba 2 (Ï právnická osoba) 2 typy společníků 1 osoba, max. 50 2 fyzická osoba, nebo 1 právnická osoba 5 osob ručení za závazky neomezeně celým svým majetkem v.o.s. celým majetkem, společníci celým svým majetkem společně a nerozdílně komplementáři celým majetkem, komanditisté do výše svého nesplaceného vkladu společnost celým majetkem, společníci do výše svých nesplacených vkladů společnost celým majetkem, akcionáři neručí družstvo celým majetkem, členové neručí majetkové otázky základní jmění není podmínkou základní jmění tvořeno vklady společníků zisk se dělí mezi komanditisty a komplementáře na polovinu komanditisté dělí svou část podle poměru vkladů práva a povinnosti společníků jsou dány obchodním podílem jmění spol. rozvrženo na určitý počet akcií základní jmění tvoří souhrn členských vkladů zastupování podniku navenek sám živnostník, možno stanovit zástupce určeno společenskou smlouvou, není-li stanoveno jinak, může za společnost jednat každý společník k jednání jm. spol. oprávněni pouze komplementáři orgány určeny ze společenské smlouvy orgány ze zákona, kompetence také + je podrobněji rozvedena ve stanovách spol. opět ze zákona

20 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Hlediska při volbě právní formy podniku: způsob a rozsah ručení ( což je podnikatelské riziko) oprávnění k řízení (zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost spolurozhodování, atd.) počet zakladatelů nároky na počáteční kapitál administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se založením a provozováním podniku účast na zisku nebo ztrátě finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům daňové zatížení

21 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Počet stavebních firem působících v ČR stavebních firem společností s ručením omezením 1 082 veřejných obchodních společností 903 akciových společností 2 510 firem s více jak 20ti zaměstnanci (4 čtvrtletí 2008)

22 Největší stavební firmy v ČR (dle obratu 2008)

23 Největší stavební firmy v ČR
Hlavní akcionáři

24 Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.
Zdroje Miloslav Synek a kol., Podniková ekonomika, C.H.Beck, 2002 Obchodní zákoník a související předpisy, Sagit, 2003 kolektiv autorů, Podnikání v malé a střední firmě, VŠE Praha, 1999


Stáhnout ppt "Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory."

Podobné prezentace


Reklamy Google