Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní společnosti II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní společnosti II."— Transkript prezentace:

1 Obchodní společnosti II.
Božena Genrtová

2 Obsah 1. Druhy obchodních společností 2. Základní charakteristika a) osobních obchodních společností b) kapitálových obchodních společností 3. Otázky k opakování

3 Druhy obchodních společností
OSOBNÍ – za závazky firmy ručí společníci celým svým majetkem veřejná obchodní společnost (v.o.s.) komanditní společnost (k.s.) KAPITÁLOVÉ – společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladu akciová společnost (a.s.) holding konsorcium společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

4 Veřejná obchodní společnost
typ osobní obchodní společnosti vznik společenskou smlouvou, dnem zápisu do obchodního rejstříku společníci za závazky firmy ručí celým svým majetkem společně a nerozdílně společník má právo za společnost jednat, právo veta minimální podíl neurčen základní jmění neurčeno může fúzovat s jinou v.o.s. nebo komanditní společností zánik výpovědí společníka, rozhodnutím soudu, smrtí společníka, zbavení způsobilosti k právním úkonům, apod.

5 Komanditní společnost
osobní obchodní společnost s prvky kapitálové společnosti (s.r.o.) vznik společenskou smlouvou (minimálně dva zakladatelé), dnem zápisu do obchodního rejstříku základní jmění neurčeno společníci: Komplementáři – jejich postavení připomíná postavení společníků ve veřejné obchodní společnosti. Ručí svým majetkem, jsou statutárním orgánem společnosti a je jim svěřeno obchodní vedení společnosti. Smrtí komplementáře se společnost ruší. Komanditisté – ti mají za úkol do společnosti splatit svůj vklad (min. 5 000 Kč) a do jeho nesplacené výše ručí za závazky společnosti. Nesmí ale zasahovat do jejího vedení, pouze mohou kontrolovat její hospodaření. Smrtí komanditisty se společnost neruší. zánik společnosti výmazem z obchodního rejstříku

6 Společnost s ručením omezeným s.r.o.
Kapitálová obchodní společnost Vznik podpisem společenské smlouvy všemi společníky (až 50) ve formě notářského zápisu Minimální podíl ,-Kč Minimální základní kapitál ,-Kč Za závazky ručí společníci do výše svého nesplaceného vkladu Změna spol. smlouvy – valná hromada – 2/3 většina všech společníků Nejvyšší orgán – valná hromada Statutární orgán – jeden nebo více jednatelů Kontrolní orgán – dozorčí rada (není nutná) Rozdělení zisku – valná hromada Zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku s předcházející likvidací nebo bez ní

7 Akciová společnost kapitálová obchodní společnost
vznik - podpisem zakladatelské smlouvy všemi zakladateli ve formě notářského zápisu(maximální počet není omezen, může ji založit i jedna osoba, ale musí být právnická) - konání ustavující valné hromady akcionářů minimální podíl – 1 akcie minimální výše základního kapitálu – ,-Kč ( ,-Kč) změna stanov – valná hromada – 2/3 většina hlasů přítomných nejvyšší orgán – valná hromada statutární orgán – představenstvo kontrolní orgán – dozorčí rada rozdělení zisku – dividendy – valná hromada – ½ hlasů přítomných akcionářů zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku, po likvidaci

8 Základní kapitál akciové společnosti
Akcie nominální hodnota emisní hodnota tržní hodnota ZK = počet emitovaných akcií x nominální hodnota Emisní hodnota = nominální hodnota + emisní ážio Práva spojená s akcií na výplatu dividendy na podíl na likvidačním zůstatku účastnit se valné hromady a hlasovat na ní

9 Akcie podoba akcie listinná zaknihovaná druh akcie kmenová prioritní
dividenda nebo likvidační zůstatek max. 50 % základního kapitálu forma akcie na jméno (CP na řad) na majitele samostatně převoditelná práva na výplatu dividendy na upisování akcií na upisování vyměnitelných a prioritních dluhopisů na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku

10 Valná hromada nejvyšší orgán a.s. a s.r.o. pravomoci určené zákonem
volba a odvolávání jednatelů, dozorčí rady, (představenstva) schvalování účetní závěrky a rozdělování zisku schvalování stanov (spol. smlouvy) a jejich změn rozhodování o změnách základního kapitálu rozhodování o zrušení společnosti schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku pravomoci valné hromady mohou být rozšířeny stanovami nebo společenskou smlouvou způsob svolávání usnášeníschopnost (30 %, 50 %) hlasovací kvórum (1/2, 2/3, 3/4 přítomných) omezení hlasovacích práv

11 Valná hromada procedurální otázky orgány valné hromady zápis
notářský zápis přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu práva akcionářů (společníků) účastnit se valné hromady hlasovat na ní podávat návrhy a protinávrhy požadovat vysvětlení potřebné pro posouzení jednání valné hromady podílet se na zisku společnosti podílet se na likvidačním zůstatku

12 Holding, konsorcium Holding Konsorcium
spojení akciových společností na principu vzájemného držení určitých majetkových podílů mateřská společnost ovládající dceřinné společnosti kombinovaný holding – mateřská společnost si nechává část svých výrobních a obchodních aktivit, další činností je správa majetkových účastí Konsorcium není právnickou osobou (pouze závazkový vztah) smlouva o sdružení kapitálu za účelem rozsáhlých investic

13 Otázky k opakování

14 Seznam použitých zdrojů
pravo [online]. [cit ]. Dostupné z: earch [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: /soubory/podnikatelroku_denik_clanek_solo.jpg


Stáhnout ppt "Obchodní společnosti II."

Podobné prezentace


Reklamy Google