Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Obchodní společnosti kapitálové Společnost s ručením omezeným Akciová společnost

3

4 Společnost s ručením omezeným společnost zakládá 1 až 50 společníků společnost zakládá 1 až 50 společníků jeden společník - zakladatelská listina jeden společník - zakladatelská listina více společníků - společenská smlouva více společníků - společenská smlouva název společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným (zkratky s.r.o. nebo spol. s r.o.) název společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným (zkratky s.r.o. nebo spol. s r.o.)

5

6 výše základního kapitálu je nejméně výše základního kapitálu je nejméně 200 000 Kč 200 000 Kč minimální výše vkladu společníka je minimální výše vkladu společníka je 20 000 Kč 20 000 Kč výše vkladů jednotlivých společníků může být rozdílná výše vkladů jednotlivých společníků může být rozdílná

7 společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených částí vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů ručení zaniká společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených částí vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů ručení zaniká společnost ručí celým společnost ručí celým majetkem majetkem

8 práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou podíl společníka se určuje podle výše vkladu a jeho poměru k celkovému základnímu kapitálu podíl společníka se určuje podle výše vkladu a jeho poměru k celkovému základnímu kapitálu obchodní podíl je možno převést na jinou osobu, je také možno jej dát do zástavy obchodní podíl je možno převést na jinou osobu, je také možno jej dát do zástavy

9 zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů Společnost povinně Společnost povinně vytváří rezervní fond vytváří rezervní fond (ze zisku) nejméně (ze zisku) nejméně 10% základního kapitálu 10% základního kapitálu

10 Orgány společnosti s ručením omezeným valná hromada nejvyšší orgán společnosti nejvyšší orgán společnosti schvaluje účetní závěrky, dělení zisku, úhrady ztrát, stanovy, změny výše kapitálu schvaluje účetní závěrky, dělení zisku, úhrady ztrát, stanovy, změny výše kapitálu určuje jednatele a dozorčí radu, likvidátora určuje jednatele a dozorčí radu, likvidátora rozhoduje o vyloučení společníka, změnách spol.smlouvy rozhoduje o vyloučení společníka, změnách spol.smlouvy

11 je tvořena všemi společníky a každý má jeden hlas za každých 1 000 Kč svého vkladu je tvořena všemi společníky a každý má jeden hlas za každých 1 000 Kč svého vkladu rozhoduje se alespoň prostou většinou přítomných společníků rozhoduje se alespoň prostou většinou přítomných společníků jednatel je povinen svolat valnou hromadu nejméně jednou za rok, o svolání mohou požádat také společníci jednatel je povinen svolat valnou hromadu nejméně jednou za rok, o svolání mohou požádat také společníci

12 jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti jsou statutárním orgánem společnosti vykonávají obchodní vedení společnosti vykonávají obchodní vedení společnosti pro jednatele platí zákaz konkurence pro jednatele platí zákaz konkurence

13 dozorčí rada ustanovuje se stanoví-li tak společenská smlouva / na rozdíl od a.s., kde je povinná/ ustanovuje se stanoví-li tak společenská smlouva / na rozdíl od a.s., kde je povinná/ dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví členem dozorčí rady nemůže být jednatel a na členy rady se vztahuje zákaz konkurence členem dozorčí rady nemůže být jednatel a na členy rady se vztahuje zákaz konkurence

14 Akciová společnost základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě obchodní jméno musí obsahovat označení akciová společnost obchodní jméno musí obsahovat označení akciová společnost (zkratky akc. spol. nebo a.s.) (zkratky akc. spol. nebo a.s.)

15

16

17 společnost ručí za závazky celým svým majetkem, akcionáři neručí společnost ručí za závazky celým svým majetkem, akcionáři neručí práva a povinnosti společníků – akcionářů jsou stanovena zakladatelskou smlouvou, pokud zakládá a.s. jen jeden zakladatel jde o zakladatelskou listinu práva a povinnosti společníků – akcionářů jsou stanovena zakladatelskou smlouvou, pokud zakládá a.s. jen jeden zakladatel jde o zakladatelskou listinu zakladatelská smlouva a stanovy upravují také jak vydat, nabýt, převést akcie zakladatelská smlouva a stanovy upravují také jak vydat, nabýt, převést akcie

18 výše základního kapitálu je stanovena na minimálně 2 mil.Kč výše základního kapitálu je stanovena na minimálně 2 mil.Kč při založení a.s. s veřejnou nabídkou akcií musí být min. 20 mil.Kč při založení a.s. s veřejnou nabídkou akcií musí být min. 20 mil.Kč společnost může být založena jen jedním zakladatelem právnickou osobou, pokud a.s. zakládají fyzické osoby musí být nejméně dvě společnost může být založena jen jedním zakladatelem právnickou osobou, pokud a.s. zakládají fyzické osoby musí být nejméně dvě

19 Orgány akciové společnosti valná hromada nejvyšší orgán společnosti, tvořena je akcionáři nejvyšší orgán společnosti, tvořena je akcionáři koná se nejméně jednou ročně koná se nejméně jednou ročně je schopna se usnášet jestliže přítomní akcionáři mají akcie v nominální hodnotě nejméně 30% základního kapitálu je schopna se usnášet jestliže přítomní akcionáři mají akcie v nominální hodnotě nejméně 30% základního kapitálu

20 rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů rozhoduje o změně stanov, o výši základního kapitálu, schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku rozhoduje o změně stanov, o výši základního kapitálu, schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku volí představenstvo a dozorčí radu volí představenstvo a dozorčí radu

21 představenstvo statutární orgán společnosti statutární orgán společnosti řídí a.s. a jedná jejím jménem, zabezpečuje obchodní vedení řídí a.s. a jedná jejím jménem, zabezpečuje obchodní vedení představenstvo má nejméně 3 členy a je voleno valnou hromadou, nebo dozorčí radou na max. 5-leté funkční období představenstvo má nejméně 3 členy a je voleno valnou hromadou, nebo dozorčí radou na max. 5-leté funkční období pro členy představenstva platí zákaz konkurence – podnikání ve stejném oboru pro členy představenstva platí zákaz konkurence – podnikání ve stejném oboru

22 dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva dohlíží na výkon působnosti představenstva přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku musí být nejméně tříčlenná, počet členů musí být dělitelný třemi musí být nejméně tříčlenná, počet členů musí být dělitelný třemi člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva

23 převládajícím trendem v řízení akciových společností je nyní tzv. „německý model“ převládajícím trendem v řízení akciových společností je nyní tzv. „německý model“ hlavní akcionáři jsou zastoupeni v dozorčí radě a ne v představenstvu hlavní akcionáři jsou zastoupeni v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je tvořeno najatými manažery. dozorčí rada řídí představenstvo, které je tvořeno najatými manažery.

24 Způsoby založení akciové společnosti : Bez veřejné nabídky akcií - vklady zakladatelů se rovnají základnímu kapitálu Bez veřejné nabídky akcií - vklady zakladatelů se rovnají základnímu kapitálu S veřejnou nabídkou akcií - je zveřejněna výzva k upisování akcií S veřejnou nabídkou akcií - je zveřejněna výzva k upisování akcií do 60 dnů od skončení upisování se musí konat ustavující valná hromada do 60 dnů od skončení upisování se musí konat ustavující valná hromada

25 Minimální povinný rezervní fond je 20% základního kapitálu Minimální povinný rezervní fond je 20% základního kapitálu Zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a členy dozorčí rady Zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a členy dozorčí rady Tantiémy - odměny ze zisku členům představenstva a členy dozorčí rady Tantiémy - odměny ze zisku členům představenstva a členy dozorčí rady

26 Akcie Je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře: Je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře: podílet se na zisku (výplata dividendy) podílet se na zisku (výplata dividendy) podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě) podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě) podílet se na likvidačním zůstatku podílet se na likvidačním zůstatku

27 Akcie rozlišujeme: Podle formy: - listinné - jsou fyzicky vytisknuté na papíře a mají ochranné prvky jako bankovky - zaknihované - jsou zaznamenány v počítači Střediska pro cenné papíry

28 Podle typu akcie: 1. Na jméno - jméno majitela je uvedeno na akcii a převod lze provést rubopisem 2. Na majitele - jméno není uvedeno a převádí se předáním

29 3. Speciální: - Zaměstnanecké - lze je převádět pouze mezi zaměstnanci jejich funkce je především motivační jejich funkce je především motivační - Prioritní - majitel má přednostní právo na dividendu, vzdává se však hlasovacího práva

30 Akcie jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu Akcie jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu Vydávají se za emisní kurz, ale prodávají se za tržní cenu Vydávají se za emisní kurz, ale prodávají se za tržní cenu Emisní ážio - rozdíl mezi prodejní cenou a nominální hodnotou při emisi akcií Emisní ážio - rozdíl mezi prodejní cenou a nominální hodnotou při emisi akcií

31

32

33

34 Vyhledávání v obchodním rejstříku

35 Ukázka:

36 Úplný výpis z obchodního rejstříku: http://www.justice.cz/or/

37 Zdroje: Švarcová, J., Ekonomie stručný přehled, CEED, 2008 Švarcová, J., Ekonomie stručný přehled, CEED, 2008 http://www.ceed.cz/podnikani/ http://www.ceed.cz/podnikani/ Zlámal,J.,Mendl,Z. Ekonomie nejen k maturitě, Computer Media 2007 Zlámal,J.,Mendl,Z. Ekonomie nejen k maturitě, Computer Media 2007 http://www.heureka.cz/direct/iR/importprodukt- orig/5d8/5d8d13ef26eb935fb5d7d5a1ccabdfb5.jpg http://www.heureka.cz/direct/iR/importprodukt- orig/5d8/5d8d13ef26eb935fb5d7d5a1ccabdfb5.jpg http://www.jmstavby.cz/img/doprava-uvod.jpg http://www.jmstavby.cz/img/doprava-uvod.jpg http://www.apmtrans.cz/logo.jpg http://www.apmtrans.cz/logo.jpg http://www.multigate.cz/images/multigate_layout.jpg http://www.multigate.cz/images/multigate_layout.jpg http://www.chytka.net/graphics/grafika/akcie_blue.jpg http://www.chytka.net/graphics/grafika/akcie_blue.jpg http://www.centin.cz/PICTURE/AKCIE.GIF http://www.centin.cz/PICTURE/AKCIE.GIF http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/archiv_ cnb/fondy/agr_banka_cs_akcie_400_korun.jpg http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/archiv_ cnb/fondy/agr_banka_cs_akcie_400_korun.jpg


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google