Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_07_EKO_409_Mus Druh učebního materiáluprezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_07_EKO_410_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Cukrář PředmětEkonomika Ročník2. ročník Název tematické oblasti (sady)Podnikání, majetek a hospodaření podniku Název vzdělávacího materiáluAkciová společnost Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu podnikání, podnikatel a podnik. Má žákům přiblížit základní pojmy v oblasti obchodních společností se zaměřením na a. s., vysvětlit význam a. s. a upevnit znalosti žáků. Navazuje na prezentaci osobních obchodních společností. Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář. Zhotoveno, (datum/období)17. 12. 2013 Ověřeno7. 4. 2014

3 ZÁKON č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Kapitálové obchodní společnosti Akciová společnost Kapitálové obchodní společnosti Akciová společnost 1

4 Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Kapitálové obchodní společnosti - společnost s ručením omezeným - akciová společnost Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Kapitálové obchodní společnosti - společnost s ručením omezeným - akciová společnost 2

5 Akciová společnost (a.s.) Je společnost jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií o určité nominální (jmenovité) hodnotě. Minimální výše základního kapitálu je 2 mil. Kč nebo 80 000 EUR. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, ale akcionáři za závazky a. s. neručí. Akciová společnost (a.s.) Je společnost jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií o určité nominální (jmenovité) hodnotě. Minimální výše základního kapitálu je 2 mil. Kč nebo 80 000 EUR. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, ale akcionáři za závazky a. s. neručí. 3

6 Akciová společnost (a.s.) K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatel. Založení společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel případné emisní ážio a v souhrnu alespoň 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií v době určené ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Akciová společnost vzniká dnem zápisu do ochodního rejstříku. Akciová společnost (a.s.) K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatel. Založení společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel případné emisní ážio a v souhrnu alespoň 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií v době určené ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Akciová společnost vzniká dnem zápisu do ochodního rejstříku. 4

7 Akcie je cenný papír s nímž jsou spojena tato práva akcionáře:  účastnit se valné hromady a zde hlasovat podle množství a hodnoty svých akcií  být volen do orgánů a. s.  právo na podíl ze zisku – dividendu  právo na podíl na likvidačním zůstatku, jestliže dojde k likvidaci podniku Druhy akcií: a)prioritní – jsou s nimi spojená zvláštní přednostní práva b) kmenové – nejsou s nimi spojena zvláštní práva Akcie je cenný papír s nímž jsou spojena tato práva akcionáře:  účastnit se valné hromady a zde hlasovat podle množství a hodnoty svých akcií  být volen do orgánů a. s.  právo na podíl ze zisku – dividendu  právo na podíl na likvidačním zůstatku, jestliže dojde k likvidaci podniku Druhy akcií: a)prioritní – jsou s nimi spojená zvláštní přednostní práva b) kmenové – nejsou s nimi spojena zvláštní práva

8 Členění akcií: a) kusové akcie – nemají jmenovitou hodnotu, představují stejné podíly na základním kapitálu b) akcie o určité jmenovité hodnotě c) hromadná akcie – nahrazuje určitý počet akcií určitého druhu Forma akcií: a)akcie na jméno – převádí se rubopisem b)akcie na doručitele – mají neomezenou převoditelnost, jsou jen jako zaknihovaný cenný papír Podoba akcií: a) listinné b) zaknihované – vedené registrem cenných papírů Členění akcií: a) kusové akcie – nemají jmenovitou hodnotu, představují stejné podíly na základním kapitálu b) akcie o určité jmenovité hodnotě c) hromadná akcie – nahrazuje určitý počet akcií určitého druhu Forma akcií: a)akcie na jméno – převádí se rubopisem b)akcie na doručitele – mají neomezenou převoditelnost, jsou jen jako zaknihovaný cenný papír Podoba akcií: a) listinné b) zaknihované – vedené registrem cenných papírů

9 Akcionáři Kvalifikovaný akcionář: Má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5%, 3 % či 1 % základního kapitálu – podle jeho výše. Může žádat:  svolání valné hromady  podat akcionářskou žalobu jménem společnosti na náhradu újmy proti členovi představenstva nebo dozorčí rady Hlavní akcionář: disponuje min. 90 % hlasovacích práv. Má právo na nucený přechod akcií na něho za cenu podle znaleckého posudku. Minoritní (menšinový) akcionář: ten, vůči němuž je možno uplatnit nucený odkup akcií. Akcionáři Kvalifikovaný akcionář: Má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5%, 3 % či 1 % základního kapitálu – podle jeho výše. Může žádat:  svolání valné hromady  podat akcionářskou žalobu jménem společnosti na náhradu újmy proti členovi představenstva nebo dozorčí rady Hlavní akcionář: disponuje min. 90 % hlasovacích práv. Má právo na nucený přechod akcií na něho za cenu podle znaleckého posudku. Minoritní (menšinový) akcionář: ten, vůči němuž je možno uplatnit nucený odkup akcií.

10 Valná hromada – je nejvyšším orgánem a. s. Akcionář se jí účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Je možné i rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Svolává se většinou uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Valná hromada je usnášení schopná jestliže je přítomno alespoň 30 % základního kapitálu v akciích přítomných akcionářů. 5

11 Valná hromada nejčastěji řeší nejdůležitější otázky, např. schválení účetní uzávěrky, rozdělení zisku a z toho vyplývající výši dividend a tantiém změny stanov, emise nových akcií zvýšení základního kapitálu apod. Mimo jiné volí i představenstvo a dozorčí radu. Rozhoduje se většinou hlasů přítomných akcionářů. Počet hlasů je závislý na počtu držených akcií a jejich jmenovité hodnotě. Orgány a. s. mohou být pouze jednočlenné. V čele společnosti může stát pouze jeden člen správní rady zastávající zároveň funkci statutárního ředitele. 6

12 Systémy vnitřní struktury společnosti: dualistický systém – zřizuje se představenstvo a dozorčí rada. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Neurčí-li stanovy jinak, má 3 členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. Dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva a na činnost společnosti. Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy. Členy dozorčí rady a představenstva volí a odvolává valná hromada. monistický systém – zřizuje se správní rada a statutární ředitel. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Přísluší mu obchodní vedení společnosti. Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy. Má podobné úkoly jako dozorčí rada. Systémy vnitřní struktury společnosti: dualistický systém – zřizuje se představenstvo a dozorčí rada. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Neurčí-li stanovy jinak, má 3 členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. Dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva a na činnost společnosti. Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy. Členy dozorčí rady a představenstva volí a odvolává valná hromada. monistický systém – zřizuje se správní rada a statutární ředitel. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Přísluší mu obchodní vedení společnosti. Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy. Má podobné úkoly jako dozorčí rada.

13 Použitá literatura: KLÍNSKÝ, Petr; MŰNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375. Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech [ 1] [cit. 2013-12-17]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi... cz&CTT=114) na WWW:. [ 2, 3, 4, 5, 6] Vlastní foto autora Zdroje: http://business.center.cz/ http://obcanskyzakonik.justice.cz/obchodni-korporace/konkretni- zmeny/akciova-spolecnost/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google