Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17. září 2013VY_32_INOVACE_100318_Obchodni_spolecnosti_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17. září 2013VY_32_INOVACE_100318_Obchodni_spolecnosti_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní."— Transkript prezentace:

1 17. září 2013VY_32_INOVACE_100318_Obchodni_spolecnosti_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  vyplývají jednak ze zákona, jednak ze společenské smlouvy  rozlišujeme: práva majetková  na podíl na zisku  na podíl na likvidačním zůstatku (při zániku společnosti) práva řídit společnost a jednat jejím jménem navenek  přímo jako společník u osobních společností  prostřednictvím příslušných orgánů společnosti u kapitálových společností

3  základní povinností je splacení vkladu  tato povinnost nemůže být společníkovi prominuta  její nesplnění je ze zákona spojeno s možností vymáhat úroky z prodlení

4  společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku  zániku společnosti předchází její zrušení  zrušení společnosti se uskutečňuje buď s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce Obchodní společnost se zruší:  uplynutím doby, na kterou byla založena  splněním účelu, k němuž byla založena  rozhodnutím společníků nebo příslušného orgánu společnosti  rozhodnutím soudu (z důvodů uvedených v zákoně)  prohlášením konkurzu na majetek společnosti  soud může zrušit společnost pro nečinnost, ztrátu podnikatelského oprávnění, porušení zákona založením společnosti, porušení povinnosti při tvorbě rezervního fondu

5  pokud neexistuje právní nástupce (firma ukončením likvidace přestane existovat)  provádí ji likvidátor, který nahrazuje statutární orgán (ten likvidátora jmenuje)  soud jmenuje likvidátora vždy, pokud likvidace probíhá na základě soudního rozhodnutí  vstup do likvidace je zapsán v obchodním rejstříku  účelem likvidace je zpeněžit majetek společnosti, uhradit její závazky a zůstatek rozdělit mezi společníky

6  věřitelé podniku mohou podat k soudu návrh na zrušení dlužníka prohlášením konkursu, kdy je majetek podniku rozprodán a ze získaných peněz jsou hrazeny dluhy  prohlášení konkursu může předcházet vyrovnání, kdy se podnik sám dohodne s věřiteli na způsobu úhrady svých dluhů  většina věřitelů obvykle preferuje tuto dohodu, protože je rychlejší  konkurs je určen hlavně k tomu, aby bylo dosaženo poměrného uspokojení věřitelů prodejem majetku dlužníka a uspořádání majetkových poměrů dlužníka v úpadku (dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své závazky)

7  konkurzní podstata je majetek podléhající konkurzu (patřil dlužníkovi v den prohlášení konkurzu)  správce konkurzní podstaty je fyzická osoba, kterou vybírá soud  musí zjistit rozsah konkurzní podstaty a provést její zpeněžení (prodej)  z výtěžku pak poměrně uspokojí věřitele

8  společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společným obchodním jménem a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem  společnost se zakládá uzavřením společenské smlouvy  může být založena fyzickou i právnickou osobou  ručení je neomezené, všichni společníci ručí solidárně celým svým majetkem  základní jmění není povinné  vklad společníka není povinný  zisk je zásadně rozdělován rovným dílem  obchodní jméno musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“ nebo zkratku „v.o.s.“ Pokud obchodní jméno obsahuje jméno a příjmení jednoho společníka, stačí dodatek „a spol.“

9  k jednání jménem společnosti s jinými právními subjekty (nevylučuje-li to společenská smlouva) je oprávněn každý společník  o interních věcech rozhodují všichni společníci jednomyslně  statutárním orgánem jsou všichni společníci  pro společníky platí zákaz konkurence (nesmí mít zároveň jiný podnik se stejným předmětem podnikání nebo být v takovém podniku statutárním či kontrolním orgánem, např. členem představenstva či dozorčí rady)  podniky s touto právní formou jsou zpravidla menší, často jde o podniky rodinného charakteru

10  vzniká spojením alespoň dvou osob ke společnému podnikání na základě společenské smlouvy  společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti jen do výše svého vkladu (komanditista) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementář)  ručení - komanditista ručí omezeně do výše svého vkladu, komplementář neomezeně.  základní jmění - není povinné  vklad společníka - je povinný jen u komanditisty (minimálně 5000 Kč)  rezervní fond - není povinný  obchodní jméno - musí obsahovat označení „komanditní společnost“ nebo zkratku „kom. spol.“ nebo zkratku „k.s.“.

11  rozdělování zisku - nejdříve rozdělení na část náležící komanditistům a na část náležející komplementářům (často připadá polovina zisku komplementářům a polovina komanditistům)  uvnitř těchto dílů: komplementáři zásadně stejným dílem, komanditisté podle výše vkladů  k obchodnímu vedení jsou oprávněni jen komplementáři, ostatní otázky rozhodují všichni společníci většinou hlasů, každý společník má jeden hlas  statutárním orgánem jsou komplementáři  každý komplementář je oprávněn jednat za společnost samostatně (pokud ze společenské smlouvy nevyplývá něco jiného)

12  na základě společenské smlouvy se mohou ostatní komplementáři vzdát vedení společnosti ve prospěch jednoho z nich  pro komplementáře platí zákaz konkurence  komanditisté mají právo nahlížet do účetních knih a účetních dokladů a právo získat účetní závěrku  nejsou však oprávněni jednat za společnost a vykonávat vedení společnosti

13  společnost, jejíž základní jmění je tvořeno předem stanovenými vklady společníků  společnost může být založena i jednou osobou  může mít maximálně padesát společníků  u nás se stala jednou z nejvyužívanějších právních forem podnikání  ručení je omezené, do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku  základní jmění je povinné, minimálně ve výši 200 000 Kč  vklad společníka je povinný, minimální částka 20 000 Kč (vklad může mít peněžitou i nepeněžitou formu, nepeněžitý vklad musí být oceněn v penězích)  rezervní fond je povinný, tvoří se poprvé v roce, v němž společnost dosáhla čistého zisku

14 Valná hromada (shromáždění všech společníků)  je nejvyšším orgánem  je svolávána minimálně jednou ročně  je schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, rozhoduje prostou většinou všech přítomných, počet hlasů společníka – 1 hlas na 1000 Kč vkladu. Valná hromada:  rozhoduje o změně společenské smlouvy  rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního jmění  jmenuje, odvolává a odměňuje jednatele a členy dozorčí rady  rozhoduje o vyloučení společníka  schvaluje roční účetní závěrku  schvaluje rozdělení zisku a úhradu ztráty  rozhoduje o zrušení společnosti

15 Jednatelé  společnost může mít jednoho nebo více jednatelů  jednatel je statutárním orgánem společnosti  omezit jednatelská oprávnění může pouze společenská smlouva nebo valná hromada  jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob  jednatelé jsou povinni zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví  vztahuje se na ně zákaz konkurence

16 Dozorčí rada  dohlíží na činnost jednatelů a kontroluje hospodaření společnosti  přezkoumává roční účetní závěrku, podává zprávy valné hromadě  její ustavení není povinné (v tom případě plní úkoly dozorčí rady valná hromada) Zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady. Zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů.

17  obchodní zákoník umožňuje u společnosti s ručením omezeným vydání stanov společnosti  stanovy navazují na společenskou smlouvu  podrobně upravují organizaci, řízení a hospodaření společnosti

18  práva a povinnosti společníků se řídí jejich obchodním podílem  společník není oprávněn ze společnosti vystoupit, ale ze závažných důvodů může účast společníka zrušit soud  společník může svůj podíl převést na jiného společníka nebo na jinou osobu  smlouva o převodu obchodního podílu musí být písemná  úmrtím společníka přechází jeho podíl na dědice  společnost se může u soudu domáhat vyloučení společníka, který závažným způsobem porušuje své povinnosti

19  společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě  společnost ručí za své závazky celým svým majetkem  akcionář za závazky společnosti neručí  akcionář pouze riskuje ztrátu hodnoty akcií  ručení - akcionáři neručí za závazky společnosti  základní kapitál je povinný, je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě, minimálně ve výši 2 miliony Kč, při veřejném úpisu akcií 20 milionů Kč  vklad společníka - jmenovitá hodnota akcie není stanovena, ale vklad je povinný

20 rezervní fond  je povinný  společnost jej musí vytvořit při svém vzniku  slouží pouze ke krytí ztrát nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý vývoj v hospodaření společnosti obchodní jméno  společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol.“ nebo zkratku „a.s.“

21 Založení  společnost může být založena i jedním zakladatelem, pokud je tímto zakladatelem právnická osoba  v ostatních případech je potřeba dvou nebo více zakladatelů  pokud společnost zakládá jeden zakladatel, podepisuje zakladatelskou listinu  zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavírají zakladatelskou smlouvu  součástí obou listin je návrh stanov společnosti

22 Zakladatelská smlouva nebo listina musí obsahovat:  obchodní jméno  sídlo společnosti  předmět podnikání  navrhovanou výši základního kapitálu  počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu  jsou-li vydávány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených  upisované vklady jednotlivých zakladatelů  pokud je k vytvoření základního kapitálu použito i nepeněžitých vkladů, určení předmětu nepeněžitého vkladu a jeho ocenění

23  po podpisu zakladatelské smlouvy zabezpečují zakladatelé vytvoření základního jmění převyšující jejich vklady výzvou k upisování akcií  při upisování akcií je k nahlédnutí návrh stanov společnosti.a listina upisovatelů. Založení se člení do několika postupných kroků:  uzavření zakladatelské smlouvy zakladateli  upisování akcií, přičemž úpis musí pokrýt celý zamýšlený základní kapitál  do 60 dnů od skončení upisování se musí konat ustavující valná hromada, která rozhodne o založení společnosti, schválí stanovy a zvolí představenstvo a dozorčí radu  než upisovatelé splatí celou hodnotu akcií, obdrží zatímní listy, akcie obdrží až po splacení celé hodnoty

24  jde o případ, kdy se zakladatelé v zakladatelské smlouvě dohodnou, že v určitém poměru splatí celý zamýšlený základní kapitál sami  potom se nevyžaduje ani upisování akcií ani konání ustavující valné hromady  v případě jednoho zakladatele je zakladatelská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu

25 Vznik  dnem, ke kterému byla společnost zapsána do obchodního rejstříku, se společnost stává právním subjektem  do obchodního rejstříku je nutné zapsat akciovou společnost do 90 dnů po konání ustavující valné hromady.  obchodní soud provede zápis do obchodního rejstříku, je-li prokázáno, že :  se řádně konala ustavující valná hromada  byly schváleny stanovy společnosti  byli zvoleni členové orgánů společnosti  upisovatelé upsali celou hodnotu základního kapitálu a splatili alespoň 30% základního kapitálu tvořeného peněžitými vklady

26  návrh na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo a podepisují ho všichni členové představenstva  k návrhu se přikládá zakladatelská smlouva nebo listina, stanovy a notářský zápis osvědčující konání ustavující valné hromady  při upisování akcií je akcie vydána akcionáři teprve poté, až je celá její hodnota splacena  protože se akcie zpravidla splácejí postupně (např. 10 % při úpisu, dalších 20 % před ustavující valnou hromadou, zbývajících 70 % postupně do jednoho roku), vydává se po zápisu společnosti do obchodního rejstříku zatímní list, který osvědčuje členství ve společnosti a částky splacené akcie  majitel zatímního listu má práva akcionáře

27 Valná hromada (shromáždění všech akcionářů)  je nejvyšším orgánem a.s.  skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů  koná se nejméně jednou ročně  svolává ji představenstvo  je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti  rozhoduje většinou hlasů přítomných, počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou akcií akcionáře

28 Valná hromada (shromáždění všech akcionářů)  schvaluje změnu stanov  rozhoduje o zvýšení a snížení základního jmění  volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady  schvaluje roční účetní závěrku  rozhoduje o rozdělení zisku  rozhoduje o zrušení společnosti.  odměňuje členy představenstva

29 Představenstvo  je statutárním orgánem a. s.  má nejméně tři členy  členové volí svého předsedu  představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě  z toho vyplývá, že zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, vytváří a řídí organizaci práce, vykonává zaměstnanecká práva  rovněž zabezpečuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem rozdělení zisku  za společnost může jednat každý člen představenstva

30 Představenstvo Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence, tzn. že nesmí:  vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody  zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti  účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením  vykonávat činnost statutárního orgánu u jiné společnosti s podobným předmětem podnikání  odměny ze zisku po zdanění členům představenstva a dozorčí rady se nazývají tantiemy

31 Dozorčí rada  je kontrolním orgánem společnosti  členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva  dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva  její členové (nejméně tři) jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se společnosti, kontrolují účetnictví, přezkoumávají roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku  dozorčí rada předkládá zprávy a svá vyjádření valné hromadě  členové jsou voleni na dobu určenou stanovami (nesmí být delší než 5 let)  členem dozorčí rady smí být jen fyzická osoba  nesmí být zároveň členem představenstva ani prokuristou  na členy dozorčí rady se také vztahuje zákaz konkurence  na rozdíl od společnosti s ručením omezeným (kde není povinná), u a.s. dozorčí rada musí být vytvořena

32  akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu)  po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů  po zrušení společnosti s likvidací má právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti  akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy  akcionáři, mající akcie, jejichž hodnota přesahuje alespoň 10% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí

33  o zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, která také jmenuje likvidátora společnosti  po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru, který odpovídá jmenovité hodnotě jejich akcií  akciová společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku

34

35 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika1. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87204-24-5. NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky: aktualizované vydání k 1.5.2005. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 80-86181-73-1 Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "17. září 2013VY_32_INOVACE_100318_Obchodni_spolecnosti_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google