Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komanditní společnost Hluboká emoce je výrazem čistého lidského srdce.. Motoori Norinaga ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komanditní společnost Hluboká emoce je výrazem čistého lidského srdce.. Motoori Norinaga ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost"— Transkript prezentace:

1 Komanditní společnost Hluboká emoce je výrazem čistého lidského srdce.. Motoori Norinaga ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz 602 365 668 www.sejnost.cz

2 Komanditní společnost Definice obchodní společnosti Definice obchodní společnosti Smíšený typ kapitálové i osobní společnosti Smíšený typ kapitálové i osobní společnosti Postavení společníků je různé Postavení společníků je různé Ručení společníků je různé Ručení společníků je různé

3 Komanditní společnost Charakteristika Charakteristika Právnická osoba Právnická osoba Nevytváří povinně orgány Nevytváří povinně orgány Nevytváří rezervní fond Nevytváří rezervní fond

4 Komanditní společnost Založení Založení Nejméně dva a více zakladatelů Nejméně dva a více zakladatelů Fyzická nebo právnická osoba Fyzická nebo právnická osoba Komanditisté a komplementáři Komanditisté a komplementáři

5 Komanditní společnost Založení Založení Nejméně jeden komplementář Nejméně jeden komplementář Nejméně jeden komanditista Nejméně jeden komanditista Není omezen počet společníků Není omezen počet společníků

6 Komanditní společnost Dokument o založení společnosti Dokument o založení společnosti Společenská smlouva Společenská smlouva Písemná forma Písemná forma Ověřené podpisy zakladatelů Ověřené podpisy zakladatelů

7 Komanditní společnost Obsah společenské smlouvy Obsah společenské smlouvy Název firmy Název firmy Sídlo společnosti Sídlo společnosti Určení společníků Určení společníků název a sídlo právnické osoby název a sídlo právnické osoby jména a bydliště fyzických osob jména a bydliště fyzických osob

8 Komanditní společnost Obsah společenské smlouvy Obsah společenské smlouvy Předmět podnikání společnosti Předmět podnikání společnosti Výše vkladu komanditistů Výše vkladu komanditistů

9 Komanditní společnost POZOR! POZOR! Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva

10 Komanditní společnost Obchodní jméno Obchodní jméno Jména společníků Jména společníků Obchodní zaměření Obchodní zaměření Spojení slov nebo písmen Spojení slov nebo písmen

11 Komanditní společnost Označení právní formy Označení právní formy komanditní společnost komanditní společnost kom. spol. kom. spol. k.s. k.s.

12 Komanditní společnost Komplementář Komplementář Pouze osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti Pouze osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti

13 Komanditní společnost Výkon práv komplementáře Výkon práv komplementáře Právnická osoba Právnická osoba Vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky postavení komplementáře Vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky postavení komplementáře

14 Komanditní společnost Aplikační pravidlo Aplikační pravidlo Pokud není stanoveno jinak, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení zákona o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným. Pokud není stanoveno jinak, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení zákona o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným.

15 Komanditní společnost Práva a povinnosti společníků Práva a povinnosti společníků Stanoví společenská smlouva Stanoví společenská smlouva Společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného hospodáře Společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného hospodáře

16 Komanditní společnost Obchodní vedení Obchodní vedení Pouze oprávněni komplementáři Pouze oprávněni komplementáři V ostatních záležitostech rozhodují komplementáři společně s komanditisty většinou hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak V ostatních záležitostech rozhodují komplementáři společně s komanditisty většinou hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak

17 Komanditní společnost Hlasovací práva Hlasovací práva Každý společník jeden hlas, nestanoví-li společenská smlouva jiný počet hlasů Každý společník jeden hlas, nestanoví-li společenská smlouva jiný počet hlasů Ke změně společenské smlouvy je zapotřebí souhlasu všech společníků, nestanoví-li zákon jinak Ke změně společenské smlouvy je zapotřebí souhlasu všech společníků, nestanoví-li zákon jinak Společenská smlouva může stanovit, že k její změně postačuje souhlas většiny komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů Společenská smlouva může stanovit, že k její změně postačuje souhlas většiny komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů

18 Komanditní společnost Vklad Vklad Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5 000 Kč Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5 000 Kč Vklad je povinen splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své účasti na společnosti Vklad je povinen splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své účasti na společnosti

19 Komanditní společnost Vklad Vklad Všichni komplementáři mají právo vložit vklad do společnosti Všichni komplementáři mají právo vložit vklad do společnosti Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak

20 Komanditní společnost Vklad Vklad Společník může vložit do společnosti i více vkladů. Tyto vklady se pro účely výpočtu podílu sčítají Společník může vložit do společnosti i více vkladů. Tyto vklady se pro účely výpočtu podílu sčítají

21 Komanditní společnost Zisk Zisk Dělí se mezi společníky komplementáře a komanditisty na polovinu, neurčuje – li společenská smlouva jinak Dělí se mezi společníky komplementáře a komanditisty na polovinu, neurčuje – li společenská smlouva jinak Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak

22 Komanditní společnost Zisk Zisk Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci – komplementáři rovným dílem Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci – komplementáři rovným dílem Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, rozdělí si komplementáři část zisku na ně připadající rovným dílem a komanditisté podle výše splacených vkladů Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, rozdělí si komplementáři část zisku na ně připadající rovným dílem a komanditisté podle výše splacených vkladů

23 Komanditní společnost Ztráta Ztráta Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak Komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva Komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva Na úhradu ztráty nejsou komanditisté povinni vracet podíly na zisku, které již byly společností vyplaceny Na úhradu ztráty nejsou komanditisté povinni vracet podíly na zisku, které již byly společností vyplaceny

24 Komanditní společnost Každý společník Každý společník Je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu Je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu Podat žalobu o splacení vkladu proti společníkovi, který je se splacením vkladu v prodlení a v tomto řízení ji zastupovat Podat žalobu o splacení vkladu proti společníkovi, který je se splacením vkladu v prodlení a v tomto řízení ji zastupovat

25 Komanditní společnost Právní vztahy k třetím osobám Právní vztahy k třetím osobám Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři

26 Komanditní společnost Právní vztahy k třetím osobám Právní vztahy k třetím osobám Pokud ze společenské smlouvy nevyplývá něco jiného, je každý komplementář oprávněn jednat jménem společnosti samostatně Pokud ze společenské smlouvy nevyplývá něco jiného, je každý komplementář oprávněn jednat jménem společnosti samostatně Komanditista ručí za závazky ze smluv, které jménem společnosti uzavřel bez zmocnění ve stejném rozsahu jako komplementář Komanditista ručí za závazky ze smluv, které jménem společnosti uzavřel bez zmocnění ve stejném rozsahu jako komplementář

27 Komanditní společnost Přistoupení společníka Přistoupení společníka Změnou společenské smlouvy může do společnosti přistoupit další společník anebo může společník ze společnosti vystoupit, zůstanou-li ve společnosti alespoň dva společníci – komanditista a komplementář Změnou společenské smlouvy může do společnosti přistoupit další společník anebo může společník ze společnosti vystoupit, zůstanou-li ve společnosti alespoň dva společníci – komanditista a komplementář

28 Komanditní společnost Ručení společníka Ručení společníka Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem Společníci – komplementáři ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně Společníci – komplementáři ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně

29 Komanditní společnost Ručení společníka Ručení společníka Společník, který do společnosti přistoupil, ručí i za závazky společnosti vzniklé před jeho přistoupením Společník, který do společnosti přistoupil, ručí i za závazky společnosti vzniklé před jeho přistoupením Může však požadovat na ostatních společnících, aby mu poskytli náhradu za poskytnutí tohoto plnění a nahradili náklady s tím spojené Může však požadovat na ostatních společnících, aby mu poskytli náhradu za poskytnutí tohoto plnění a nahradili náklady s tím spojené Jestliže zanikne účast společníka za trvání společnosti, ručí jen za závazky, které vznikly před zánikem jeho účasti Jestliže zanikne účast společníka za trvání společnosti, ručí jen za závazky, které vznikly před zánikem jeho účasti

30 Komanditní společnost Zrušení a likvidace společnosti Zrušení a likvidace společnosti Byla-li smlouva uzavřena na dobu určitou Byla-li smlouva uzavřena na dobu určitou Výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou Výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou Rozhodnutím soudu Rozhodnutím soudu Smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu, podíl zůstavitele zdědil jeho dědic, nedojde-li k odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci Smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu, podíl zůstavitele zdědil jeho dědic, nedojde-li k odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci Zánikem právnické osoby, která je společníkem, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci Zánikem právnické osoby, která je společníkem, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci

31 Komanditní společnost Komanditista Komanditista Není oprávněn ze společnosti vystoupit ! Není oprávněn ze společnosti vystoupit !

32 Komanditní společnost Komanditista Komanditista Prohlášení konkursu na jeho majetek Prohlášení konkursu na jeho majetek Zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty ve společnosti či vydáním exekučního příkazu k postižení podílu komanditisty ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce Pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty ve společnosti či vydáním exekučního příkazu k postižení podílu komanditisty ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce není důvodem zrušení společnosti není důvodem zrušení společnosti

33 Komanditní společnost Komanditista Komanditista Společnost se nezrušuje ani zánikem právnické osoby, která je komanditistou Společnost se nezrušuje ani zánikem právnické osoby, která je komanditistou Ztráta či omezení způsobilosti komanditisty k právním úkonům není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti ani pro zrušení společnosti Ztráta či omezení způsobilosti komanditisty k právním úkonům není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti ani pro zrušení společnosti

34 Komanditní společnost Zrušení a likvidace společnosti Zrušení a likvidace společnosti Prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce Zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků Zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků Jestliže společník přestane splňovat předpoklady Jestliže společník přestane splňovat předpoklady Z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě Z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě

35 Komanditní společnost Přeměna společnosti Přeměna společnosti Zanikne-li účast všech komanditistů, mohou se komplementáři dohodnout, že se komanditní společnost mění bez likvidace na veřejnou obchodní společnost Zanikne-li účast všech komanditistů, mohou se komplementáři dohodnout, že se komanditní společnost mění bez likvidace na veřejnou obchodní společnost

36 DOBROU CHUŤ ! Nehlučte! Pozor na úrazy! Pokračování příště!


Stáhnout ppt "Komanditní společnost Hluboká emoce je výrazem čistého lidského srdce.. Motoori Norinaga ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google