Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. SPRÁVA KATASTRU NEMOVITOSTÍ, LISTY VLASTNICTVÍ Vytvořila: Anna Kovářová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. SPRÁVA KATASTRU NEMOVITOSTÍ, LISTY VLASTNICTVÍ Vytvořila: Anna Kovářová."— Transkript prezentace:

1 4. SPRÁVA KATASTRU NEMOVITOSTÍ, LISTY VLASTNICTVÍ Vytvořila: Anna Kovářová

2 SPRÁVA KATASTRU NEMOVITOSTÍ katastrální úřad provádí • zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru • revize údajů katastru • oprava chyb v katastrálním operátu • obnova katastrálního operátu • zeměměřické činnosti a geometrické plány • změna údajů o geometrickém a polohovém určení • veřejnost katastru • poskytování údajů z katastru

3 ZÁPIS PRÁV DO KATASTRU  zápisy do katastru se provádí  vkladem  zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná práva, nájem či pacht  zápisem  zápis práv odvozených od vlastnického práva  poznámkou  zapisují se jí významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných

4 VKLAD  vlastnického práva  práva stavby  věcného břemene  zástavního práva  budoucího zástavního práva  podzástavního práva  překupního práva  budoucích výměnek  přídatného spoluvlastnictví  správy svěřeneckého fondu  výhrady vlastnického práva  výhrady práva zpětné koupě  výhrady práva zpětného prodeje  zákaz zcizení nebo zatížení  výhrada práva lepšího kupce  ujednání o koupi na zkoušku  nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka  pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka  vzdání se práva na náhradu škody na pozemku Zapisuje se jím vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence:

5 VKLAD  vkladem se dále zapisuje rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám  vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu a jeho povolení  zahájení vkladového řízení i pokud tak rozhodne soud nebo soudní exekutor  není opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba proti povolení, rozhodnutí o zamítnutí; možná jen žaloba podána do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí

6 ZÁZNAM  příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu  právo hospodařit s majetkem státu  správa nemovitostí ve vlastnictví státu  majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy  majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst  majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití  majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření Záznamem se zapisuje:

7 ZÁZNAM  návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávní celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl nebo jej osvědčil  musí být doložen listinou, která dokládá právo, které má být zapsáno  katastrální úřad zjistí, zda je návrh podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní a počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru

8  soudu,  správce daně,  správce obchodního závodu,  vyvlastňovacího úřadu,  pozemkového úřadu,  soudního exekutora,  dražebníka,  insolvenčního správce,  k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být zapsána  soudu,  správce daně,  vyvlastňovacího úřadu,  soudního exekutora,  dražebníka  insolvenčního správce,  k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka vymazána, pokud důvody pro její vyznačení pominuly zápisvýmaz POZNÁMKA katastrálním úřadem na základě rozhodnutí nebo oznámení

9 POZNÁMKA  poznámky jsou rozděleny  poznámka k nemovitosti  poznámka k osobě  poznámka spornosti zápisu  stav katastru nesedí se skutečným právním vztahem  pro zápis nebo výmaz poznámky se používají přiměřeně ustanovení o záznamu  poznámka je pouze informativní zápis, nevznikají ani nezanikají žádná práva

10 ZÁPIS JINÝCH ÚDAJŮ DO KATASTRU  používá se přiměřeně ustanovení o zápisu záznamem  Patří sem  návrh změny katastrální hranice  návrh změny katastrální hranice shodná s hranicí obce (souhlas obce)  změna katastrální hranice shodná se státní hranicí (souhlas Ministerstva vnitra)  návrh na změnu názvu nebo nový název kú  zápis údajů o nové budově

11  provádí se na základě  ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného,  rozhodnutí, souhlasu nebo oznámení vydaného příslušným orgánem veřejné moci,  právního přepisu  jiné údaje je možno přebírat z jiných informačních systémů, registrů, rejstříků a evidencí veřejné správy, pokud  zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených  údaje v nich vedené používají ochrany dobré víry v pravdivost a úplnost těchto údajů ZÁPIS JINÝCH ÚDAJŮ DO KATASTRU

12 LHŮTY PRO ZÁPIS DO KATASTRU  vklad – na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu bez zbytečného odkladu  záznam – do 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jiné listiny potvrzující nebo osvědčující práva  poznámka – do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky; výmaz poznámky do 30 dnů od doručení listiny, na základě které důvody pro její vyznačení pominuly  jiný údaj – do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení zápisu v katastru

13 REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU  katastrální úřad reviduje soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu  vyhlašuje ji příslušný katastrální úřad podle potřeby zajištění souladu  součinnost s obcí, popřípadě i orgány veřejné moci  za účasti vlastníků a jiných oprávněných  zjistí-li nesoulad, projedná způsob jeho odstranění  o výsledku revize je sepsán protokol

14 OPRAVA CHYBY V KATASTRÁLNÍM OPERÁTU  na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly:  zřejmým omylem při vedení a obnově katastru,  nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem.  oprava do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů  oznámení o provedené opravě nebo o tom, že opravu na návrh katastrální úřad neprovedl, protože se nejedná o chybu, je doručeno vlastníkovi a jinému oprávněnému.  30 dnů od doručení oznámení může vlastník sdělit, že s opravou nesouhlasí, pak vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci

15 OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU = vyhotovení nového SGI a SPI v elektronické podobě  provádí se  novým mapováním  přepracováním souboru SGI  na podkladě výsledků pozemkových úprav  zpravidla v rozsahu katastrálního území  zahájení bez návrhu (u nového mapování a přepracování oznámí obci)  doplnění parcel pozemků evidovaných dosud zjednodušeným způsobem

16 ZEMĚMĚŘICKÉ A GEOMETRICKÉ PLÁNY  pro účely katastru slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v SGI platného katastrálního operátu, obnovu SGI a vytyčování hranic pozemků  GP je neoddělitelná část listiny, podle které má být proveden zápis do katastru (zobrazení předmětu zápisu do katastru, zpřesnění SGI a SPI, soudem určený průběh hranice)  musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům a je opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel

17 ZMĚNA ÚDAJŮ O GEOMETRICKÉM A POLOHOVÉM URČENÍ  na podkladě vytyčení nebo zpřesnění hranice pozemků,  upřesnění nebo rekonstrukce přídělů nebo  určení hranice pozemků  zapisuje se na podkladě žádosti vlastníka nebo jiného oprávněného, jejíž přílohou je  listina dokládající shodu vlastníků na průběhu hranice pozemků nebo  rozhodnutí soudu o určení hranice pozemku  zpřesněním nedochází ke změně práv

18 ZÁVAZNOST ÚDAJŮ KATASTRU  parcelní číslo  geometrické určení nemovitosti  název a geometrické určení katastrálního území

19 VEŘEJNOST KATASTRU  každý má právo  nahlížet do katastru,  pořizovat si pro svou potřebu  opisy,  výpisy,  náčrty,  získávat údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno jinak.

20 POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU  katastrální úřad na požádání vyhotoví z katastrálního operátu výpis, opis nebo kopii i identifikaci parcel  ve formě stanovené prováděcím právním předpisem  jsou veřejnými listinami prokazující stav evidence katastru k okamžiku na nich uvedeném  z údajů katastru se vytváří souhrnné přehledy o půdním fondu

21 LISTY VLASTNICTVÍ  Zemské desky (1278) Zápisem se stával majetek dědičným, ve městech byl osvobozen od daní. Dochovány jsou desky na Moravě a ve Slezsku, České desky byly zničeny (1541, požár). Původně byly psány latinsky, později česky, pak začala převládat němčina.  Pozemková knihy (1871) povinně zapsány všechny pozemky a stavby. Zákon č. 92 z 5. 12. 1874 o zakládání nových pozemkových knih nařizoval i povinné očíslování všech domů – čísla popisná. Nemovitosti byly evidovány v knihovních vložkách. Vložka obsahovala listy:  list A I - zapsány nemovitosti podle parcelních čísel,  list A II - věcná oprávnění vztahující se k nim,  list B - vlastnické právo k nemovitostem (případně jeho omezení),  list C - věcná práva proti vlastníku – např. zástavní práva. Pozemkové knihy byly knihy veřejné a právo vlastnické nastalo teprve zaknihováním. Omezené nahlížení bylo do sbírky listin – tam žadatel musel prokázat právní zájem. Od roku 1951 nepovinný zápis.  Listy vlastnictví (1964)

22 Pozemková kniha - ukázka

23

24

25 List vlastnictví – evidence nemovitostí

26 LISTY VLASTNICTVÍ  evidenční jednotka  zakládá se v rámci katastrálního území pro skupinu nemovitostí, ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví  LV se vytváří automatizovaně z údajů SPI  LV jsou číslovány od 1 s tím, že je vyhrazeno číslo: • 1pro bývalé místní národní výbory, lze je použít pro obce v případě, že se v katastru realizuje přechod majetku ČR do majetku obce podle zvláštního předpisu • 2pro okresní úřady • 10001zpravidla pro obce • 10002pro Pozemkový fond ČR • 11000zpravidla pro neznámého vlastníka

27 Části LV a jejich obsah: Aslovní označení vlastnického práva a údaje o vlastníku nebo spoluvlastnících, nebo text „svěřenský správce“, údaje o svěřenském správci a označení svěřenského fondu, popřípadě slovní označení odvozeného práva a údaje o oprávněném z odvozeného práva, a dále spoluvlastnický podíl, popřípadě podíl, v jakém má oprávněný z odvozeného práva toto právo k nemovitostem uvedeným v části B Búdaje o nemovitostech, které jsou předmětem práv označených v části A, a případně plomby vyznačené písmenem „P“ před označením nemovitosti B1práva založená služebností ve prospěch nemovitostí uvedených v části B, údaje o tom, že k užívání nemovitostí uvedených v části B slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, věcná práva ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B a práva zapsaná podle dřívějších právních předpisů ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B, včetně údajů o těmito právy dotčených nemovitostech, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,

28 Části LV a jejich obsah: Cvěcná práva k věci cizí, která se zapisují do katastru, včetně věcných práv zřízených podle dřívějších právních předpisů, a která zatěžují nemovitosti v části B, včetně poznámek, které se k těmto právům bezprostředně vážou, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis, Domezení převodu nemovitostí (podle § 58 zákońa č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník) a další omezení podle dřívějších předpisů, poznámky, které se váží k osobě uvedené v části A nebo k nemovitosti uvedené v části B s výjimkou poznámek spadajících do části C, plomby a upozornění, včetně označení protokolu a pořadového čísla, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis, Eúdaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny práva označeného v části A, F údaje pro daňové účely k pozemkům uvedeným v části B

29 LISTY VLASTNICTVÍ  bytové spoluvlastnictví  samostatný list vlastnictví pro všechny spoluvlastníky domu s vymezenými jednotkami a  samostatné listy vlastnictví pro každou skupinu jednotek v domě (shodné údaje o vlastnictví)  list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví  nejsou uvedena  věcná práva k věci cizí  poznámky  omezení vztahující se k jednotkám  údaje o věcném břemeni zřízeném k nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví, jsou uvedeny pouze na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví  v části D listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví je vedena informace o uloženém úplném znění prohlášení vlastníka domu ve sbírce listin. Samostatný list vlastnictví se dále zakládá v případě duplicitního zápisu vlastnictví.

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "4. SPRÁVA KATASTRU NEMOVITOSTÍ, LISTY VLASTNICTVÍ Vytvořila: Anna Kovářová."

Podobné prezentace


Reklamy Google