Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní právní předpisy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní právní předpisy"— Transkript prezentace:

1 Základní právní předpisy
Mravní chování má svůj racionální základ.. Ralph Cudworth ODBORNÝ SEMINÁŘ Management DP hl. m. Prahy Mgr. František Šejnost

2 Základní právní předpisy

3 Základní právní předpisy

4 Základní právní předpisy
Občanské právo Obchodní zákoník Občanský zákoník Živnostenský zákon

5 Základní právní předpisy
Podnikání upravují Ústavní zákony a zákony Nařízení vlády Obecně závazné vyhlášky Nařízení krajů Nařízení obcí

6 Základní právní předpisy
Právní oblasti Obchodní právo Občanské právo Pracovní právo Právo sociálního zabezpečení Finanční právo Právo hospodářské soutěže

7 Základní právní předpisy
Aplikace práva Kauzální případ podnikatele Právní předpis Subsumpce

8 Základní právní předpisy
Občanský zákoník Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony

9 Základní právní předpisy
Obchodní zákoník Upravuje postavení podnikatelů obchodní závazkové vztahy jiné vztahy s podnikáním související

10 Kontrolní otázka: Jaká je definice podnikání?
a) Nahodilá činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku b) Soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku c) Soustavná činnost, prováděná samostatně smluvním podnikatelem na jeho účet, na jeho vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

11 Základní právní předpisy
Definice podnikání Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem Na vlastní odpovědnost Za účelem dosažení zisku

12 Základní právní předpisy
Definice podnikatele Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

13 Základní právní předpisy
Neoprávněné podnikání Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou

14 Základní právní předpisy
Podnik a obchodní jmění Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání Věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit

15 Základní právní předpisy
Obchodní jmění Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se rozumí majetek - věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, který patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek

16 Základní právní předpisy
Organizační složka podniku Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod

17 Základní právní předpisy
Provozovna Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení

18 Základní právní předpisy
Obchodní firma Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou

19 Základní právní předpisy
Účastníci občanskoprávních vztahů Fyzické osoby Podmínkou Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům

20 Základní právní předpisy
Způsobilost fyzické osoby Mít práva a povinnosti Vzniká narozením Zaniká smrtí

21 Základní právní předpisy
Způsobilost fyzické osoby Způsobilost k právním úkonům Vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí

22 Základní právní předpisy
Právnická osoba sdružení fyzických nebo právnických osob účelová sdružení majetku jednotky územní samosprávy jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon

23 Základní právní předpisy
Způsobilost právnické osoby Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jejich vznik jinak

24 Základní právní předpisy
Zastupování Statutární zastoupení Smluvní vztah Zákonné zastoupení Soudní rozhodnutí

25 Kontrolní otázka: Co to je enunciát? Církevní kodex
Koncentrovaná skupina osob Rozhodnutí soudu nebo státního orgánu

26 Základní právní předpisy
Právnická osoba Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem

27 Základní právní předpisy
Zastoupení Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému

28 Základní právní předpisy
Zastupování je nepřípustné kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného

29 Základní právní předpisy
Zastupování Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci

30 Základní právní předpisy
Soudní rozhodnutí Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník

31 Základní právní předpisy
Smluvní zastupování Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc

32 Základní právní předpisy
Zánik plné moci Zemře-li zmocněnec Je-li vypovězena zmocněncem Provedením úkonu, na který byla omezena Je-li odvolána zmocnitelem

33 Základní právní předpisy
Právní úkony Projev vůle směřující ke Vzniku Změně Zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují

34 Základní právní předpisy
Právní úkony Projev vůle může být učiněn Jednáním Opomenutím Výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit

35 Základní právní předpisy
Právní úkony Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný

36 Základní právní předpisy
Spoluvlastnictví Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci

37 Základní právní předpisy
Práva k cizím věcem Zástavní právo Zajišťovací závazek na majetku zástavce Zástavní věřitel Zástavní dlužník

38 Základní právní předpisy
Vznik zástavního práva písemná smlouva rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví rozhodnutí soudu rozhodnutí správního úřadu ze zákona

39 Základní právní předpisy
Zánik zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky zánikem zástavy vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem uplynutím doby, na niž bylo zřízeno, složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy

40 Základní právní předpisy
Věcná břemena Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět něčeho se zdržet něco konat

41 Základní právní předpisy
Věcná břemena Vlastnictví nemovitosti Práva přecházejí na nového vlastníka Určitá osoba Práva smrtí oprávněného zanikají

42 Základní právní předpisy
Věcná břemena Vznik smlouvou závětí rozhodnutím orgánu veřejné správy soudním rozhodnutím

43 Základní právní předpisy
Věcná břemena Zánik rozhodnutím příslušného orgánu ze zákona rozhodnutím soudu smlouvou

44 Základní právní předpisy
Bezdůvodné obohacení Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů

45 Základní právní předpisy
SCIRE VOLUNT OMNES, STUDIIS INCUMBERE PAUCI .. Vědět by chtěl každý, málokdo však o to usiluje .. Právní pojmy jsou nezáživné, ale užitečné. Exaktní pojmenování běhu věcí slouží věci samé. I na Tobě záleží, zda se budeš správně vyjadřovat a rozumět běhu času.

46 Základní právní předpisy
Konec I. části DISKUZE


Stáhnout ppt "Základní právní předpisy"

Podobné prezentace


Reklamy Google