Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní právní předpisy Základní právní předpisy Mravní chování má svůj racionální základ.. Ralph Cudworth ODBORNÝ SEMINÁŘ Management DP hl. m. Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní právní předpisy Základní právní předpisy Mravní chování má svůj racionální základ.. Ralph Cudworth ODBORNÝ SEMINÁŘ Management DP hl. m. Prahy."— Transkript prezentace:

1 Základní právní předpisy Základní právní předpisy Mravní chování má svůj racionální základ.. Ralph Cudworth ODBORNÝ SEMINÁŘ Management DP hl. m. Prahy Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz www.sejnost.cz

2 Základní právní předpisy PODNIKATEL OBČANSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO

3 Základní právní předpisy ZAMĚSTNANEC PRACOVNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO PŘEDPISY BOZP

4 Základní právní předpisy Občanské právo Občanské právo Obchodní zákoník Obchodní zákoník Občanský zákoník Občanský zákoník Živnostenský zákon Živnostenský zákon

5 Základní právní předpisy Podnikání upravují Podnikání upravují Ústavní zákony a zákony Ústavní zákony a zákony Nařízení vlády Nařízení vlády Obecně závazné vyhlášky Obecně závazné vyhlášky Nařízení krajů Nařízení krajů Nařízení obcí Nařízení obcí

6 Základní právní předpisy Právní oblasti Právní oblasti Obchodní právo Obchodní právo Občanské právo Občanské právo Pracovní právo Pracovní právo Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Finanční právo Finanční právo Právo hospodářské soutěže Právo hospodářské soutěže

7 Základní právní předpisy Aplikace práva Aplikace práva Kauzální případ podnikatele Kauzální případ podnikatele Právní předpis Právní předpis Subsumpce Subsumpce

8 Základní právní předpisy Občanský zákoník Občanský zákoník Upravuje Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob majetkové vztahy fyzických a právnických osob majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony

9 Základní právní předpisy Obchodní zákoník Obchodní zákoník Upravuje Upravuje postavení podnikatelů postavení podnikatelů obchodní závazkové vztahy obchodní závazkové vztahy jiné vztahy s podnikáním související jiné vztahy s podnikáním související

10 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Jaká je definice podnikání? Jaká je definice podnikání? a) Nahodilá činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku b) Soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku c) Soustavná činnost, prováděná samostatně smluvním podnikatelem na jeho účet, na jeho vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

11 Základní právní předpisy Definice podnikání Definice podnikání Soustavná činnost Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem Vlastním jménem Na vlastní odpovědnost Na vlastní odpovědnost Za účelem dosažení zisku Za účelem dosažení zisku

12 Základní právní předpisy Definice podnikatele Definice podnikatele Podnikatelem je Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

13 Základní právní předpisy Neoprávněné podnikání Neoprávněné podnikání Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou

14 Základní právní předpisy Podnik a obchodní jmění Podnik a obchodní jmění Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání Věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit Věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit

15 Základní právní předpisy Obchodní jmění Obchodní jmění Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se rozumí majetek - věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, který patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se rozumí majetek - věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, který patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek

16 Základní právní předpisy Organizační složka podniku Organizační složka podniku Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod

17 Základní právní předpisy Provozovna Provozovna Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení

18 Základní právní předpisy Obchodní firma Obchodní firma Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou

19 Základní právní předpisy Účastníci občanskoprávních vztahů Účastníci občanskoprávních vztahů Fyzické osoby Fyzické osoby Podmínkou Podmínkou Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům Způsobilost k právním úkonům

20 Základní právní předpisy Způsobilost fyzické osoby Způsobilost fyzické osoby Mít práva a povinnosti Vzniká narozením Vzniká narozením Zaniká smrtí Zaniká smrtí

21 Základní právní předpisy Způsobilost fyzické osoby Způsobilost fyzické osoby Způsobilost k právním úkonům Vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí Vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí

22 Základní právní předpisy Právnická osoba Právnická osoba sdružení fyzických nebo právnických osob sdružení fyzických nebo právnických osob účelová sdružení majetku účelová sdružení majetku jednotky územní samosprávy jednotky územní samosprávy jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon

23 Základní právní předpisy Způsobilost právnické osoby Způsobilost právnické osoby Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jejich vznik jinak Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jejich vznik jinak

24 Základní právní předpisy Zastupování Zastupování Statutární zastoupení Statutární zastoupení Smluvní vztah Smluvní vztah Zákonné zastoupení Zákonné zastoupení Soudní rozhodnutí Soudní rozhodnutí

25 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Co to je enunciát? Co to je enunciát? a) Církevní kodex b) Koncentrovaná skupina osob c) Rozhodnutí soudu nebo státního orgánu

26 Základní právní předpisy Právnická osoba Právnická osoba Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem

27 Základní právní předpisy Zastoupení Zastoupení Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému

28 Základní právní předpisy Zastupování je nepřípustné Zastupování je nepřípustné kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného

29 Základní právní předpisy Zastupování Zastupování Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci

30 Základní právní předpisy Soudní rozhodnutí Soudní rozhodnutí Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník

31 Základní právní předpisy Smluvní zastupování Smluvní zastupování Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc

32 Základní právní předpisy Zánik plné moci Zánik plné moci Zemře-li zmocněnec Zemře-li zmocněnec Je-li vypovězena zmocněncem Je-li vypovězena zmocněncem Provedením úkonu, na který byla omezena Provedením úkonu, na který byla omezena Je-li odvolána zmocnitelem Je-li odvolána zmocnitelem

33 Základní právní předpisy Právní úkony Právní úkony Projev vůle směřující ke Projev vůle směřující ke Vzniku Vzniku Změně Změně Zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují Zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují

34 Základní právní předpisy Právní úkony Právní úkony Projev vůle může být učiněn Projev vůle může být učiněn Jednáním Jednáním Opomenutím Opomenutím Výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit Výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit

35 Základní právní předpisy Právní úkony Právní úkony Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný

36 Základní právní předpisy Spoluvlastnictví Spoluvlastnictví Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci

37 Základní právní předpisy Práva k cizím věcem Práva k cizím věcem Zástavní právo Zástavní právo Zajišťovací závazek na majetku zástavce Zajišťovací závazek na majetku zástavce Zástavní věřitel Zástavní věřitel Zástavní dlužník Zástavní dlužník

38 Základní právní předpisy Vznik zástavního práva Vznik zástavního práva písemná smlouva písemná smlouva rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu rozhodnutí správního úřadu rozhodnutí správního úřadu ze zákona ze zákona

39 Základní právní předpisy Zánik zástavního práva Zánik zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky zánikem zajištěné pohledávky zánikem zástavy zánikem zástavy vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem uplynutím doby, na niž bylo zřízeno, uplynutím doby, na niž bylo zřízeno, složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy

40 Základní právní předpisy Věcná břemena Věcná břemena Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět trpět něčeho se zdržet něčeho se zdržet něco konat něco konat

41 Základní právní předpisy Věcná břemena Věcná břemena Vlastnictví nemovitosti Vlastnictví nemovitosti Práva přecházejí na nového vlastníka Práva přecházejí na nového vlastníka Určitá osoba Určitá osoba Práva smrtí oprávněného zanikají Práva smrtí oprávněného zanikají

42 Základní právní předpisy Věcná břemena Věcná břemena Vznik Vznik smlouvou smlouvou závětí závětí rozhodnutím orgánu veřejné správy rozhodnutím orgánu veřejné správy soudním rozhodnutím soudním rozhodnutím

43 Základní právní předpisy Věcná břemena Věcná břemena Zánik Zánik rozhodnutím příslušného orgánu rozhodnutím příslušného orgánu ze zákona ze zákona rozhodnutím soudu rozhodnutím soudu smlouvou smlouvou

44 Základní právní předpisy Bezdůvodné obohacení Bezdůvodné obohacení Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů

45 Základní právní předpisy SCIRE VOLUNT OMNES, STUDIIS INCUMBERE PAUCI.. Vědět by chtěl každý, málokdo však o to usiluje.. Vědět by chtěl každý, málokdo však o to usiluje.. Právní pojmy jsou nezáživné, ale užitečné. Právní pojmy jsou nezáživné, ale užitečné. Exaktní pojmenování běhu věcí slouží věci samé. Exaktní pojmenování běhu věcí slouží věci samé. I na Tobě záleží, zda se budeš správně vyjadřovat a rozumět běhu času. I na Tobě záleží, zda se budeš správně vyjadřovat a rozumět běhu času.

46 Základní právní předpisy Konec I. části DISKUZE


Stáhnout ppt "Základní právní předpisy Základní právní předpisy Mravní chování má svůj racionální základ.. Ralph Cudworth ODBORNÝ SEMINÁŘ Management DP hl. m. Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google