Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do obchodního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do obchodního práva"— Transkript prezentace:

1 Úvod do obchodního práva
Ignorantia facti non excusat Neznalost věcí neomlouvá.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost

2 Úvod do obchodního práva
Motto předmětu Stat sua cuique dies Každému je určen jeho den Vergilius

3 pro úspěšné složení zkoušky
Základní zásady pro úspěšné složení zkoušky Navštěvuj přednášky Pečlivě sleduj výuku Neosahávej souseda Neosahávej sousedku Neosahávej nikoho Ptej se na to, co nevíš Neruš, když to víš I zázraky se někdy dějí..

4 Úvod do obchodního práva
Obsah předmětu 1. Úvod do obchodního zákoníku Předmět a obsah Obchodně závazkové vztahy Rozdělení smluv Prameny práva 2. Úvod do občanského zákoníku Občansko právní vztahy

5 Úvod do obchodního práva
Obsah předmětu 3. Práva k nehmotným statkům Předmět a obsah Kategorie práv Prameny práva 4. Autorské právo I Předmět úpravy Pojmy – autorské dílo a jeho druhy Autor a spoluautoři Vznik autorského díla a práva související s právem autorským

6 Úvod do obchodního práva
Obsah předmětu 5. Autorské právo II Obsah práva autorského Majetková práva a způsoby jejich užití Zvláštní majetková práva Autorskoprávní ochrana 6. Autorské právo III Užití autorských děl – volné užití Zákonná licence, licence, užití zvláštních autorských děl Užití práv souvisejících s právem autorským Kolektivní správa

7 Úvod do obchodního práva
Obsah předmětu 7. Ochranná známka I Druhy známek Doba ochrany Obsah a omezení práv 8. Ochranná známka II Označení původu výrobku Řízení o přihlášce ochranné známky Pojem, ochrana a obsah práv označení původu výrobku

8 Úvod do obchodního práva
Obsah předmětu 9. Vynález I Doba ochrany Podnikový vynález Licence 10. Vynález II Řízení o přihlášce vynálezu Zlepšovací návrh

9 Úvod do obchodního práva
Obsah předmětu 11. Průmyslový vzor Doba ochrany Licence Řízení o přihlášce 12. Užitný vzor

10 Úvod do obchodního práva
Obsah předmětu 13. Průmyslová práva a mezinárodní obchod I Závaznost mezinárodních smluv Komunitární právo 14. Průmyslová práva a mezinárodní obchod II Pařížská úmluva Madridská dohoda o mezinárodním zápisu obecných známek Locarnská dohoda o mezinárodním třídění průmyslových vzorů Washingtonská smlouva Lisabonská a madridská dohoda

11 Úvod do obchodního práva
Lepší to nebude.. Nedá nic, kdo nic nemá.. Nemá nic, kdo nic nedá..

12 Doporučená literatura
Obchodní právo – Faldyna a spol. Občanský zákoník – Švestka a spol. Autorský zákon – Telec - Tůma Ústavní právo EU – Blahož a spol.

13 INFORMACE Přednášky Testy Diskuze Zkoušky Dotazy

14 Úvod do obchodního práva
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

15 Úvod do obchodního práva
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

16 Úvod do obchodního práva
Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon

17 Úvod do obchodního práva
Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon

18 Úvod do obchodního práva
Definice práva Objektivní právo Souhrn právních norem Subjektivní právo Souhrn možností chovat se právem stanoveným způsobem

19 Úvod do obchodního práva
Funkce práva Regulace vztahů ve společnosti Ochrana lidského života Uspořádání společenských vztahů

20 Úvod do obchodního práva
Funkce práva Každý může činit vše, co není zákonem zakázáno Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod

21 Úvod do obchodního práva
Funkce práva Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Čl. 2 odst. 4 Ústava České republiky

22 Úvod do obchodního práva
Prameny práva Normativní právní akt Soudní a správní precedent Právní obyčej Normativní smlouvy

23 Úvod do obchodního práva
Právní normativní akt Rozhodnutí Usnesení Opatření

24 Úvod do obchodního práva
Právní normativní akt Subjekt s legislativní pravomocí Právo vydávat, měnit nebo rušit právní normy Ústavní zákony Zákony Zákonná opatření Vyhlášky Vládní nařízení Nařízení kraje Nařízení obce

25 Úvod do obchodního práva
Právní obyčej Pravidlo chování nepsané Uplatnění v mezinárodním obchodu

26 Úvod do obchodního práva
Normativní smlouvy Souhlasný projev subjektů Obsahem vznik, změna nebo zánik právního vztahu

27 Úvod do obchodního práva
Právní normy Obecné pravidlo chování Materiální i formální znaky Sankcionováno

28 Úvod do obchodního práva
Právní normy Působnost Věcná Osobní Místní

29 Úvod do obchodního práva

30 Úvod do obchodního práva
Občanské právo Obchodní zákoník Občanský zákoník Živnostenský zákon

31 Úvod do obchodního práva
Podnikání Ústavní zákony Zákony Nařízení vlády Obecně závazné vyhlášky Nařízení krajů Nařízení obcí

32 Úvod do obchodního práva
Aplikace práva Kauzální případ podnikatele Právní předpis Subsumpce

33 Úvod do obchodního práva
Občanský zákoník Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony

34 Úvod do obchodního práva
Obchodní zákoník Upravuje postavení podnikatelů obchodní závazkové vztahy jiné vztahy s podnikáním související

35 Úvod do obchodního práva
Definice podnikání soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

36 Úvod do obchodního práva
Definice podnikatele Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

37 Úvod do obchodního práva
Neoprávněné podnikání Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou

38 Úvod do obchodního práva
Podnik a obchodní jmění Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání Věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit

39 Úvod do obchodního práva
Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek - věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek

40 Úvod do obchodního práva
Organizační složka podniku Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod

41 Úvod do obchodního práva
Provozovna Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení

42 Úvod do obchodního práva
Obchodní firma Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou

43 Úvod do obchodního práva
Účastníci občanskoprávních vztahů Fyzické osoby Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům

44 Úvod do obchodního práva
Způsobilost fyzické osoby Mít práva a povinnosti vzniká narozením, zaniká smrtí Vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí

45 Úvod do obchodního práva
Právnická osoba sdružení fyzických nebo právnických osob účelová sdružení majetku jednotky územní samosprávy jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon

46 Úvod do obchodního práva
Způsobilost právnické osoby Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jejich vznik jinak

47 Úvod do obchodního práva
Zastupování Statutární zastoupení Smluvní vztah Zákonné zastoupení Soudní rozhodnutí

48 Kontrolní otázka: Co to je enunciát? Církevní kodex
Koncentrovaná skupina osob Rozhodnutí soudu nebo státního orgánu

49 Úvod do obchodního práva
Právnická osoba Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem

50 Úvod do obchodního práva
Zastoupení Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému

51 Úvod do obchodního práva
Zastupování je nepřípustné kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného

52 Úvod do obchodního práva
Zastupování Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci

53 Úvod do obchodního práva
Soudní rozhodnutí Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník

54 Úvod do obchodního práva
Smluvní zastupování Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc

55 Úvod do obchodního práva
Zánik plné moci Zemře-li zmocněnec Je-li vypovězena zmocněncem Provedením úkonu, na který byla omezena Je-li odvolána zmocnitelem

56 Úvod do obchodního práva
Právní úkony Projev vůle směřující zejména ke Vzniku Změně Zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují

57 Úvod do obchodního práva
Právní úkony Projev vůle může být učiněn Jednáním Opomenutím Výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit

58 Úvod do obchodního práva
Právní úkony Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný

59 Úvod do obchodního práva
Práva k cizím věcem Zástavní právo Zajišťovací závazek na majetku zástavce Zástavní věřitel Zástavní dlužník

60 Úvod do obchodního práva
Vznik zástavního práva písemná smlouva rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví rozhodnutí soudu rozhodnutí správního úřadu ze zákona

61 Úvod do obchodního práva
Zánik zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky zánikem zástavy vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem uplynutím doby, na niž bylo zřízeno, složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy

62 Úvod do obchodního práva
Věcná břemena Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět něčeho se zdržet něco konat

63 Úvod do obchodního práva
Věcná břemena Vlastnictví nemovitosti Práva přecházejí na nového vlastníka Určitá osoba Práva smrtí oprávněného zanikají

64 Úvod do obchodního práva
Věcná břemena Vznik smlouvou závětí rozhodnutím orgánu veřejné správy soudním rozhodnutím

65 Úvod do obchodního práva
Věcná břemena Zánik rozhodnutím příslušného orgánu ze zákona rozhodnutím soudu smlouvou

66 Úvod do obchodního práva
Zadržovací právo Kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat

67 Úvod do obchodního práva
Zánik zadržovacího práva zánikem zajištěné pohledávky zánikem zadržené věci vydáním zadržené věci dlužníku dlužník poskytne oprávněné osobě s jejím souhlasem jinou jistotu

68 Úvod do obchodního práva
Bezdůvodné obohacení Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů

69 Úvod do obchodního práva
Smlouvy Dvoustranné Vícestranné

70 Úvod do obchodního práva
Závazkový vztah Právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění pohledávky od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek

71 Úvod do obchodního práva
Závazek Jednoduchý Na každé straně vystupuje pouze 1 subjekt Společný Na některé ze stran vystupuje více subjektů Dílčí nebo nerozdílný

72 Úvod do obchodního práva
Závazkový vztah Právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění pohledávky od dlužníka

73 Úvod do obchodního práva
Dělení obchodních závazkových vztahů Relativní Vztahy mezi podnikateli navzájem za podmínky, že se týkají jejich podnikatelské činnosti (pokud se vztahy netýkají jejich podnikatelské činnosti, jde o vztahy jež se řídí občanským zákoníkem) Vztahy mezi státem nebo samosprávnou jednotkou a podnikateli, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb

74 Úvod do obchodního práva
Dělení obchodních závazkových vztahů Absolutní Obchodní vztahy bez ohledu na charakter jeho subjektů vztahy mezi společníkem a obchodní společností vztahy mezi společníky navzájem vztahy mezi členem družstva a zakladatelem družstva

75 Úvod do obchodního práva
Dělení obchodních závazkových vztahů Absolutní vztahy mezi členy družstva vztahy z burzovních obchodů vztahy z dalších smluv jež jsou taxativně vyjmenovány v obchodním zákoníku (o prodeji podniku, o nájmu podniku, o úvěru)

76 Úvod do obchodního práva
Dělení obchodních závazkových vztahů Fakultativní Strany si sjednají, že se jejich závazkový vztah jež není obchodním závazkovým vztahem, bude řídit obchodním zákoníkem

77 Úvod do obchodního práva
Právní úkony subjektů obchodních závazkových vztahů Nejčastější důvod vzniku obchodních závazkových vztahů Právním úkonem je projev vůle směřující ke vzniku a změně a zániku práv nebo povinností, musí být učiněn svobodně a vážně a určitě a srozumitelně Pokud některou náležitost nesplňuje, jedná se o vadný právní úkon a práva a povinnosti vůbec nevzniknou

78 Úvod do obchodního práva
Právní úkony subjektů obchodních závazkových vztahů Právní úkon lze učinit aktivně (jednáním), pasivně (opomenutím), výslovně nebo nevýslovně (konkludentně) Konkludentní forma projevu vůle se provádí kývnutím hlavy, roztržením listiny nebo jiným způsobem, který nepochybuje o tom, co chtěl účastník projevit (V právu ovšem neplatí zásada, že „kdo mlčí tak souhlasí“)

79 Úvod do obchodního práva
Vznik obchodních závazkových vztahů Z protiprávních úkonů (závazky z deliktů) Jedná se především o závazky vznikající z bezdůvodného obohacení, závazky k náhradě škody, závazky vznikající v důsledku porušení povinnosti splnit závazek včas (závazky z prodlení věřitele nebo dlužníka) nebo splnit závazek řádně (závazky z vadného plnění)

80 Úvod do obchodního práva
Vznik obchodních závazkových vztahů Na základě pravomocných rozhodnutí soudů Ze zákona

81 Úvod do obchodního práva
Smlouvy Smluvní volnost dispozitivní ustanovení Dělení smluv rozhodující je obsah pojmenované nepojmenované

82 Úvod do obchodního práva
Smlouvy Obsahové náležitosti podstatné – předmět, subjekt, zaplacení ceny pravidelné – doba plnění, místo plnění nahodilé – rozhodčí doložka

83 Úvod do obchodního práva
Smlouvy Podstatné náležitosti určení smluvních stran určení předmětu smlouvy – jednotlivě / druh a množství určení ceny nebo způsob jejího dodatečného určení závazky smluvních stran

84 Úvod do obchodního práva
Smlouvy Pravidelné náležitosti určení doba plnění smlouvy určení rozsahu a délky záruky určení dokladů, které si účastníci předají určení způsobu předání zboží určení doby a způsobu placení určení jakosti – stanovením vlastností nebo jakostní normou

85 PROSTOR NA DISKUZI

86 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Úvod do obchodního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google