Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ v České republice a EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ v České republice a EU"— Transkript prezentace:

1 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ v České republice a EU
________ JUDr. David Karabec

2 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY

3 1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, POJEM A HISTORIE
Pojem duševní vlastnictví Práva autorská Práva průmyslová Mezinárodní smlouvy v oblasti duševního vlastnictví

4 PODNIK A OBCHODNÍ JMĚNÍ (§ 5 ObchZ)‏
Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.

5 Úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20
Úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března v Paříži. (tzv. Pařížská unijní úmluva). Úmluva poprvé formulovala předmět ochrany tzv. průmyslového vlastnictví, za který považuje: patenty na vynálezy, užitné vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno, údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu.

6 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) ze dne 14. července 1967.
Podle této úmluvy se za duševní vlastnictví považují práva: k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, zvukových záznamů a rozhlasovému vysílání, k vynálezům ve všech oblastech lidské činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a modelům,

7 k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům,
na ochranu proti nekalé soutěži všechna ostatní práva vztahující se k duševnímu vlastnictví v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké.

8 2. ROZDĚLENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
A. AUTORSKÁ PRÁVA práva autora k jeho autorskému dílu, práva související s právem autorským: 1.práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, 2.právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,

9 3.právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,
4.právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, 5.právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, 6.právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu,

10 Právo pořizovatele k jím pořízené databázi,
Ochrana práv podle autorského zákona, Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.

11 B. PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Udělování patentu Udělení dodatkového ochranného osvědčení Zápis užitného vzoru Ochrana průmyslového vzoru Průmyslový vzor společenství

12 Ochrana topografií polovodičových výrobků
Zápis ochranných známek Ochranná známka společenství Ochrana zeměpisných označení a označení původu Zeměpisné označení a označení původu zemědělských produktů a potravin Společenství

13 3. HARMONIZACE S EVROPSKÝM PRÁVEM A NÁRODNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Nový patentový zákon Topografie polovodičových výrobků Užitné vzory Ochranné známky Dodatková ochranná osvědčení

14 Evropská patentová úmluva
Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs)‏ Průmyslové vzory a biotechnologické vynálezy Členství v mezinárodních smlouvách Národní právní předpisy

15 4. ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A JEHO PŮSOBNOST, ZAHRANIČNÍ PATENTOVÉ ÚŘADY
Historie Základní funkce Poplatky a úhrady Patentoví zástupci, Komora patentových zástupců Zahraniční patentové úřady


Stáhnout ppt "OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ v České republice a EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google