Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz „Ochrana osobnosti“ Diploma Supplement

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz „Ochrana osobnosti“ Diploma Supplement"— Transkript prezentace:

1 Kurz „Ochrana osobnosti“ Diploma Supplement
Projekt CZ / /0250 Kurz „Ochrana osobnosti“ Diploma Supplement

2 Termíny setkání v ZS 2007/2008 1. setkání – seznámení s osnovou studia a podmínkami absolvování, témata sem. Prací 2. setkání – koncepční výklad látky a diskuse nad vybranými právními předpisy 3. setkání – shrnutí studia a odevzdání seminárních prací Další – individuálně v konzultačních hodinách.

3 Modul Ochrana osobnosti a majetku
Ochrana majetku Trestní právo Právo duševního vlastnictví Ústavní a mezinárodní ochrana člověka

4 Prameny jednotlivých relevantních odvětví, veřejné právo:
Ústavní právo Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod Trestní právo hmotné a procesní zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů Občanské právo procesní zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů

5 Prameny jednotlivých soukromoprávních odvětví:
Občanské právo hmotné zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a výše poplatků z prodlení Obchodní právo – např.: zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů

6 Prameny vybraných soukromoprávních odvětví:
Pracovní právo zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a minimálních mzdových tarifech zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Právo duševního vlastnictví Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

7 Předmět a oblasti právní úpravy ochrany osobnosti
Ochrana osobnosti Předmět a oblasti právní úpravy ochrany osobnosti Všeobecný základ práva a jeho systému (ve vztahu k ochraně osobnosti) Pojem „právo“, prameny práva, právní norma,systém práva Význam ústavního práva na ochranu osobnosti Mezinárodní právo veřejné a ochrana osobnosti Občanské právo hmotné a právo duševního vlastnictví Trestní právo hmotné a ochrana osobnosti Správní právo a ochrana osobnosti

8 Ochrana osobnosti podle občanského zákoníků (§ 11 a násl.)
Právo na tělesnou integritu Právo na občanskou čest a lidskou důstojnost Právo na soukromí Právo na jméno Všeobecná osobnostní práva právnických osob Pojem právnické osoby a ochrana jejich osobnosti

9 Ochrana právnických osob normami práva obchodního
Nekalosoutěžní ochrana Generální klauzule (§ 44 OBZ) Parazitování na pověsti Zlehčování Srovnávací reklama Ohrožování zdraví a životního prostředí Procesní prostředky ochrany osobnosti

10 Veřejnoprávní prostředky ochrany osobnosti
Ochrana osobnosti normami správního práva Ochrana osobních údajů Ochrana jména a příjmení a rodných čísel Ochrana osobnosti a masmédia Odpovědnost za porušení norem správního práva Přestupky Jiné správní delikty Sankce Ochrana osobnosti dle právních předpisů trestního práva

11 Ochrana majetku normami práva soukromého – občanské právo hmotné
Věcná práva (vymezení vlastnictví, speciální formy vlastnictví, držba, věcná práva k věcem cizím) Exkurz soukromoprávních aspektů souvisejících s katastrem nemovitostí Závazkové právní vztahy (kupní smlouva, smlouva o dílo, odpovědnost za škodu a náhrada škody a nehmotné újmy, odpovědnost za bezdůvodné obohacení)

12 Procesní prostředky soukromoprávní ochrany majetku
Účastníci řízení Žaloba Průběh soudního jednání Řádné a mimořádné opravné prostředky Exekuce

13 Veřejnoprávní aspekty ochrany majetku – správní právo
Odpovědnost ve správním právu Odpovědnost za přestupky Odpovědnost za jiné správní delikty Veřejnoprávní aspekty ochrany majetku – trestní právo Trestné činy hospodářské Trestné činy proti majetku

14 Trestní právo Trestní právo hmotné
Obecný úvod do trestního práva hmotného, vymezení pojmů Trestní právo hmotné Trestní právo procesní Působnost trestního zákona Časová působnost Místní působnost Osobní působnost Věcná působnost

15 Základy trestněprávní odpovědnost, Trestný čin
Formálně – materiální pojetí trestného činu Skutková podstata trestného činu Trestný čin a přestupek Vývojová stádia trestného činu Okolnosti vylučující protiprávnost činu Ukládání trestů a trestní opatření Pojem a účel trestu Systém a druhy trestů Ochranná opatření

16 Zánik trestnosti a trestu
Okolnosti vylučující trestnost činu Okolnosti způsobující zánik trestu Trestněprávní ochrana osobnosti a majetku Obecný výklad ke zvláštní části trestního zákona Trestné činy hospodářské Trestné činy obecně nebezpečné Trestné činy hrubě narušující občanské soužití Trestné činu proti životu a zdraví Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti Trestné činy proti lidskosti a proti majetku

17 Trestní právo Trestní právo procesní
Obecně k trestnímu řízení Struktura trestního řádu Základní zásady trestního procesu Účastníci trestního řízení Postavení poškozeného v trestním řízení Jednotlivá stádia trestního řízení Přípravné řízení Hlavní líčení Řízení o opravných řádných prostředcích Řízení o mimořádných opravných prostředcích Ústavní stížnost

18 Právo duševního vlastnictví
Předmět a oblasti právní úpravy ochrany práv duševního vlastnictví Teoretické vymezení práva duševního vlastnictví: pojem „práva duševního vlastnictví“ a „nehmotné statky“ systematika práva duševního vlastnictví komunikace různých právních odvětví v oblasti práv duševního vlastnictví právní předpisy upravující právo duševního vlastnictví a jejich povaha

19 Mezinárodní aspekty práv duševního vlastnictví
Právní úprava na úrovni mezinárodního společenství (mezinárodní právo veřejné) Právní úprava Evropských společenství Průmyslová práva Patenty,užitné vzory,průmyslové vzory,ochranné známky Topografie polovodičových výrobků Ochrana označení původu Ochrana práv k odrůdám rostlin Dispozice s průmyslovými právy Licenční smlouva Franchisingová smlouva

20 Autorská práva Autorské dílo Autor Práva a povinnosti vyplývající z autorských práv Práva související s právem autorským Dispozice s právy autorskými Ochrana práv duševního vlastnictví Soukromoprávní prostředky ochrany duševního vlastnictví Správně-právní prostředky ochrany duševního vlastnictví Trestně-právní prostředky ochrany duševního vlastnictví

21 Ústavní a mezinárodní ochrana člověka
Mezinárodní ochrana základních lidských práv Ústavní právo a jeho historický vývoj na našem území Předmět ústavního práva Odlišnost ústavních zákonů od jiných právních předpisů Ústavní ochrana lidských práv a svobod Rovnost všech občanů ČR Mezinárodní ochrana člověka

22 Seminární práce Rozsah 4 – 6 stran, plus grafy, popř. přílohy.
Osnova seminární práce: úvod do problematiky, cíl, teoretické předpoklady (práva a povinnosti státních orgánů a fyzických nebo právnických osob) vlastní práce, s uvedením praktického příkladu, zjištěné skutečnosti zkoumané problematiky zhodnocení výsledků použité zdroje pro vypracování práce - literatura aj.

23 Vzor titulní stránky seminární práce

24 Do systému se přihlášujte na stránkách http://moodle.opf.slu.cz
svým uživatelským jménem a heslem jako do Novellu, potom v kategorii kurzů "Projekty / (ESF250) Modulární systém studijních programů ..." klikněte na příslušný kurz, poté budete vyzvání k zadání zápisového klíče:

25 Název kurzu - zápisový klíč
Ochrana majetku majetek250 Ochrana osobnosti - osobnost250 Právo duševního vlastnictví - duse250 Trestní právo - trest250 Ústavní a mezinárodní ochrana člověka - ochrana250


Stáhnout ppt "Kurz „Ochrana osobnosti“ Diploma Supplement"

Podobné prezentace


Reklamy Google