Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O právu občanském, pracovním a trestním

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O právu občanském, pracovním a trestním"— Transkript prezentace:

1 O právu občanském, pracovním a trestním
ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová O právu občanském, pracovním a trestním

2 ÚVOD druhý běh přednášek o základech českého práva, kde obsah školení určují posluchači témata o právu občanském, pracovním a trestním určena na základě ankety, která probíhala na webu SVKKL připraven podrobnější dotazník na zjištění konkrétních témat zájmu posluchačů JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 O PRÁVNÍM ŘÁDU ČR právní řád: soubor právních norem, které jsou vynucovány státní mocí každá právní norma má svůj předmět úpravy (reguluje nějaký typ společenských vztahů) právní normy, které regulují podobné společenské vztahy, spadají většinou do stejného oboru práva (právního odvětví) obor práva (právní odvětví): soubor právních předpisů, které všechny upravují relativně jednolitou část společenských vztahů dva nejobecnější obory práva: právo veřejné a právo soukromé JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 Právní řád České republiky
SYSTÉM PRÁVA - GRAFIKA Právní řád České republiky Veřejné právo Chrání zájmy společnosti jako celku Soukromé právo Chrání zájmy jednotlivců Právo ústavní Právo občanské Právo trestní Právo obchodní Právní správní Právo pracovní Právo finanční, životního prostředí ad. Právo rodinné, k nemovitostem ad. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

5 BĚŽNÝ DEN Z POHLEDU PRÁVA
Pracujte s vytištěnou tabulkou. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 OBČANSKÉ PRÁVO POJEM A PŘEDMĚT ÚPRAVY
základní obor soukromého práva, který upravuje osobní a majetkový status soukromých osob podpůrný obor pro všechny ostatní obory soukromého práva = pokud nějaké jiné odvětví soukromého práva (např. právo obchodní nebo rodinné) neupravuje nějakou otázku jinak, postupuje se téměř vždy podle občanského práva upravuje vztahy mezi subjekty, které jsou si navzájem rovny základní instituty celého soukromého práva (co je to právní úkon, co je to smlouva, co je to fyzická a právnická osoba, co je věc movitá a co nemovitost atd.) osobnostní práva (čest, důstojnost, vyznání, sexuální orientace) majetková práva absolutní (vlastnictví, věcné právo k věci cizí – zástavní právo, zadržovací právo) majetková práva relativní (závazky mezi osobami, smlouvy, odpovědnost za škodu) dědické právo práva duševního vlastnictví. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 HLAVNÍ PRAMENY OBČANSKÉHO PRÁVA
desítky zákonů se stovkami prováděcích norem Ústava ČR a Listina základních práv a svobod upravují ty nejdůležitější principy, na kterých stojí celé soukromé právo, i právo občanské občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb. (základní kodex) řada speciálních zákonů - zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů - zákon č. 35/1965 Sb., autorský zákon zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor atd. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

8 PRÁVO OBČANSKÉ – HLAVNÍ PRINCIPY
vše je dovoleno, co není zákonem výslovně zakázáno - vyjadřuje svobodu jednotlivce činit vše, co zákon nezakazuje; výraz osobní autonomie pacta sunt servanda (smlouvy se mají dodržovat) rovnost účastníků soukromoprávních vztahů (žádná ze stran soukromého vztahu nemá nad tou druhou nadřazené postavení) nikomu neškodit (chovat se v soukromých vztazích v souladu s tzv. dobrými mravy a dbát obecné prevenční povinnosti) zásada ochrany slabší strany – spotřebitelské právo (ochrana soukromých osob před podnikateli) JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

9 PRÁVO OBČANSKÉ PROCESNÍ
civilní soudní řízení - upraveno tzv. občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb.) upravuje postup, jak se před soudy domáhat svého soukromého práva kromě OSŘ existuje celá řada dalších zákonů civilního procesu zákon č. 128/2006 Sb., insolvenční zákon zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

10 PRÁVO PRACOVNÍ upravuje specifické právní vztahy, které vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem během práce zaměstnance pro zaměstnavatele za finanční úplatu pracovní právo má několik podoborů: individuální pracovní právo - řeší vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem kolektivní pracovní právo - řeší odborové organizace a rady zaměstnanců a jejich vztahy se zaměstnavateli úprava zaměstnanosti - o povinnostech státu v politice zaměstnanosti (státní správa) hlavním cílem pracovního práva je poskytnout právní ochranu zaměstnanci proti zaměstnavateli, jelikož zaměstnanec je v podřízeném postavení vůči svému zaměstnavateli. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 PRACOVNÍ PRÁVO pracovní právo má ve vztazích zaměstnance a zaměstnavatele spoustu odchylek od obecného soukromého práva omezena smluvní volnost stran zaměstnanec a zaměstnavatel mezi sebou nemohou uzavírat jakoukoliv smlouvu pracovní smlouvou se zakládá vztah podřízenosti zaměstnance vůči zaměstnavateli zaměstnavatel může zaměstnanci jednostranně ukládat povinnosti JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 PRACOVNÍ PRÁVO - PRAMENY
ústava a listina základních práv a svobod zákaz nucených prací, právo na svobodnou volbu povolání, právo na stávku, právo na spravedlivou odměnu atd. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - je jakýmsi kodexem pracovního práva řada dalších zákonů, např. zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (veřejnoprávní požadavky na bezpečnost práce); zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (sankční předpis při porušení pracovních podmínek); zákon č. 2/1990 Sb., o kolektivním vyjednávání; zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; a celá řada dalších. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 PRÁVO PRACOVNÍ - PRINCIPY
několik specifických zásad, které se odlišují od zásad obecného občanského, soukromého práva zásady zakotvené v ústavním pořádku České republiky v rámci tzv. hospodářských a sociálních práv právo na práci – čl. 26 odst. 3 Listiny právo na svobodnou volbu povolání - čl. 26 odst. 1 Listiny svoboda práce a zákaz nucené práce - čl. 9 odst. 1, 2 Listiny soukromoprávní zásada autonomie vůle zásada úplatnosti práce princip bezpečné a hygienické práce zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

14 PRÁVO TRESTNÍ trestní právo je součástí práva veřejného
účelem je chránit práva fyzických a právnických osob, zájmy celé společnosti i zájmy státu proti jednáním, která jsou natolik škodlivá, že je trestní právo označuje za trestné činy orgány činné v trestním řízení nesmí konat nic jiného, než to, co jim zákon výslovně povoluje/ukládá = rozdíl od práva soukromého JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

15 PRÁVO TRESTNÍ - PRAMENY
Ústava ČR – právo prezidenta udílet amnestii, vyjmutí poslanců a senátorů z trestního stíhání Listina základních práv a svobod (čl. 6 – zákaz trestu smrti; čl. 39 – jen zákon může stanovit, jaké jednání je trestným činem, a jaký trest je možné uložit; atd.) mezinárodní smlouvy – Evr. úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (č. 9/1996 Sb.) zákony: zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád; zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody atd. - o policii, o advokacii, o probační a mediační službě, o výkonu vazby atd. apod. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

16 PRÁVO TRESTNÍ – HLAVNÍ PRINCIPY
žádný trestný čin bez zákona zásada humanismu právo na soudní projednání a princip nestrannosti a nepodjatosti soudu a princip veřejnosti hlavního líčení princip práva na obhajobu zásada presumpce neviny JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

17 VYSVĚTLENÍ K DOTAZNÍKU
Nejsou Vám některé body z dotazníku jasné? Ptejte se. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

18 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na diskusi.


Stáhnout ppt "O právu občanském, pracovním a trestním"

Podobné prezentace


Reklamy Google