Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O právu občanském, pracovním a trestním ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O právu občanském, pracovním a trestním ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová."— Transkript prezentace:

1 O právu občanském, pracovním a trestním ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová

2 ÚVOD  druhý běh přednášek o základech českého práva, kde obsah školení určují posluchači  témata o právu občanském, pracovním a trestním určena na základě ankety, která probíhala na webu SVKKL  připraven podrobnější dotazník na zjištění konkrétních témat zájmu posluchačů 2 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 O PRÁVNÍM ŘÁDU ČR  právní řád: soubor právních norem, které jsou vynucovány státní mocí  každá právní norma má svůj předmět úpravy (reguluje nějaký typ společenských vztahů)  právní normy, které regulují podobné společenské vztahy, spadají většinou do stejného oboru práva (právního odvětví)  obor práva (právní odvětví): soubor právních předpisů, které všechny upravují relativně jednolitou část společenských vztahů  dva nejobecnější obory práva: právo veřejné a právo soukromé 3 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 SYSTÉM PRÁVA - GRAFIKA 4 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka Právní řád České republiky Veřejné právo Chrání zájmy společnosti jako celku Soukromé právo Chrání zájmy jednotlivců  Právo ústavní  Právo občanské  Právo trestní  Právo obchodní  Právní správní  Právo pracovní  Právo finanční, životního prostředí ad.  Právo rodinné, k nemovitostem ad.

5 BĚŽNÝ DEN Z POHLEDU PRÁVA Pracujte s vytištěnou tabulkou. 5 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 OBČANSKÉ PRÁVO POJEM A PŘEDMĚT ÚPRAVY  základní obor soukromého práva, který upravuje osobní a majetkový status soukromých osob  podpůrný obor pro všechny ostatní obory soukromého práva = pokud nějaké jiné odvětví soukromého práva (např. právo obchodní nebo rodinné) neupravuje nějakou otázku jinak, postupuje se téměř vždy podle občanského práva  upravuje vztahy mezi subjekty, které jsou si navzájem rovny  základní instituty celého soukromého práva (co je to právní úkon, co je to smlouva, co je to fyzická a právnická osoba, co je věc movitá a co nemovitost atd.)  osobnostní práva (čest, důstojnost, vyznání, sexuální orientace)  majetková práva absolutní (vlastnictví, věcné právo k věci cizí – zástavní právo, zadržovací právo)  majetková práva relativní (závazky mezi osobami, smlouvy, odpovědnost za škodu)  dědické právo  práva duševního vlastnictví. 6 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 HLAVNÍ PRAMENY OBČANSKÉHO PRÁVA 7 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  desítky zákonů se stovkami prováděcích norem  Ústava ČR a Listina základních práv a svobod  upravují ty nejdůležitější principy, na kterých stojí celé soukromé právo, i právo občanské  občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb. (základní kodex)  řada speciálních zákonů - zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů - zákon č. 35/1965 Sb., autorský zákon - zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor - atd.

8 PRÁVO OBČANSKÉ – HLAVNÍ PRINCIPY 8 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  vše je dovoleno, co není zákonem výslovně zakázáno - vyjadřuje svobodu jednotlivce činit vše, co zákon nezakazuje; výraz osobní autonomie  pacta sunt servanda (smlouvy se mají dodržovat)  rovnost účastníků soukromoprávních vztahů (žádná ze stran soukromého vztahu nemá nad tou druhou nadřazené postavení)  nikomu neškodit (chovat se v soukromých vztazích v souladu s tzv. dobrými mravy a dbát obecné prevenční povinnosti)  zásada ochrany slabší strany – spotřebitelské právo (ochrana soukromých osob před podnikateli)

9 PRÁVO OBČANSKÉ PROCESNÍ 9 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  civilní soudní řízení - upraveno tzv. občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb.)  upravuje postup, jak se před soudy domáhat svého soukromého práva  kromě OSŘ existuje celá řada dalších zákonů civilního procesu  zákon č. 128/2006 Sb., insolvenční zákon  zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení  zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

10 PRÁVO PRACOVNÍ  upravuje specifické právní vztahy, které vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem během práce zaměstnance pro zaměstnavatele za finanční úplatu  pracovní právo má několik podoborů:  individuální pracovní právo - řeší vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem  kolektivní pracovní právo - řeší odborové organizace a rady zaměstnanců a jejich vztahy se zaměstnavateli  úprava zaměstnanosti - o povinnostech státu v politice zaměstnanosti (státní správa)  hlavním cílem pracovního práva je poskytnout právní ochranu zaměstnanci proti zaměstnavateli, jelikož zaměstnanec je v podřízeném postavení vůči svému zaměstnavateli. 10 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 PRACOVNÍ PRÁVO  pracovní právo má ve vztazích zaměstnance a zaměstnavatele spoustu odchylek od obecného soukromého práva  omezena smluvní volnost stran  zaměstnanec a zaměstnavatel mezi sebou nemohou uzavírat jakoukoliv smlouvu  pracovní smlouvou se zakládá vztah podřízenosti zaměstnance vůči zaměstnavateli  zaměstnavatel může zaměstnanci jednostranně ukládat povinnosti 11 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 PRACOVNÍ PRÁVO - PRAMENY  ústava a listina základních práv a svobod  zákaz nucených prací, právo na svobodnou volbu povolání, právo na stávku, právo na spravedlivou odměnu atd.  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - je jakýmsi kodexem pracovního práva  řada dalších zákonů, např. zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (veřejnoprávní požadavky na bezpečnost práce); zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (sankční předpis při porušení pracovních podmínek); zákon č. 2/1990 Sb., o kolektivním vyjednávání; zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; a celá řada dalších. 12 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 PRÁVO PRACOVNÍ - PRINCIPY  několik specifických zásad, které se odlišují od zásad obecného občanského, soukromého práva  zásady zakotvené v ústavním pořádku České republiky v rámci tzv. hospodářských a sociálních práv  právo na práci – čl. 26 odst. 3 Listiny  právo na svobodnou volbu povolání - čl. 26 odst. 1 Listiny  svoboda práce a zákaz nucené práce - čl. 9 odst. 1, 2 Listiny  soukromoprávní zásada autonomie vůle  zásada úplatnosti práce  princip bezpečné a hygienické práce  zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace 13 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

14 PRÁVO TRESTNÍ  trestní právo je součástí práva veřejného  účelem je chránit práva fyzických a právnických osob, zájmy celé společnosti i zájmy státu proti jednáním, která jsou natolik škodlivá, že je trestní právo označuje za trestné činy  orgány činné v trestním řízení nesmí konat nic jiného, než to, co jim zákon výslovně povoluje/ukládá  = rozdíl od práva soukromého 14 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

15 PRÁVO TRESTNÍ - PRAMENY  Ústava ČR – právo prezidenta udílet amnestii, vyjmutí poslanců a senátorů z trestního stíhání  Listina základních práv a svobod (čl. 6 – zákaz trestu smrti; čl. 39 – jen zákon může stanovit, jaké jednání je trestným činem, a jaký trest je možné uložit; atd.)  mezinárodní smlouvy – Evr. úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (č. 9/1996 Sb.)  zákony:  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy  zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád;  zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody atd. - o policii, o advokacii, o probační a mediační službě, o výkonu vazby atd. apod. 15 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

16 PRÁVO TRESTNÍ – HLAVNÍ PRINCIPY  žádný trestný čin bez zákona  zásada humanismu  právo na soudní projednání a princip nestrannosti a nepodjatosti soudu a princip veřejnosti hlavního líčení  princip práva na obhajobu  zásada presumpce neviny 16 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

17 VYSVĚTLENÍ K DOTAZNÍKU Nejsou Vám některé body z dotazníku jasné? Ptejte se. 17 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

18 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na diskusi.


Stáhnout ppt "O právu občanském, pracovním a trestním ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová."

Podobné prezentace


Reklamy Google