Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11.1.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Systém a struktura práva Katedra práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11.1.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Systém a struktura práva Katedra práva."— Transkript prezentace:

1 11.1.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Systém a struktura práva Katedra práva

2 www.econ.muni.cz 2 Právo jako systém právo je normativní systém je vnitřně i vnějškově strukturováno podle různých kritérií (předmět, metoda, účel) Existuje několik dělení: Pozitivní x přirozené Soukromé x veřejné Vnitrostátní x mezinárodní x právo EU

3 www.econ.muni.cz 3 1)Právo mezinárodní a právo vnitrostátní Odlišnosti obou systémů (autor, vznik norem) Dva základní pohledy: monismus (primát jednoho ze systémů) Normy mezinárodního práva jsou nadřazeny normám vnitrostátním Existuje jen JEDEN vnitřně strukturovaný systém práva Dualismus Oba systémy existují vedle sebe Mezinárodní právo není nadřazeno právu vnitrostátnímu Mezinárodní normy působí ve vnitrostátním právu jen tehdy, když to vnitrostátní právo připustí

4 www.econ.muni.cz 4 České právo vnitrostátní a právo mezinárodní české právo se vymezuje vůči právu mezinárodnímu Ústava Preambule + čl. 1 odst. 2 Euronovela Ústavy (od 1. 6. 2002) Rozlišení mezinárodních smluv Čl. 10: mezinárodní smlouvy, které jsou součástí českého práva (inkorporace)  zvláštní úloha mezinárodních smluv o lidských právech

5 www.econ.muni.cz 5 České právo vnitrostátní a mezinárodní Ad mezinárodní smlouvy Ostatní mezinárodní smlouvy (např. ministerské smlouvy resortního charakteru) Zvláštní případ: Čl. 10a Ústavy: mezinárodní smlouva, jíž jsou přeneseny určité pravomoci na mezinárodní organizaci Ke schválení je zapotřebí  A)souhlasu Parlamentu – jako ústavní zákon, nebo  B)souhlasu v referendu

6 www.econ.muni.cz Právo EU EU - nadstátní mocenský útvar tvořící vlastní právní systém pronikající do vnitrostátního práva členských států a současně je i právem mezinárodním (primární x sekundární právo EU) Primární právo je součástí mezinárodního práva Smlouva o založení ES Smlouva o založení EU Lisabonská smlouva Sekundární právo (nařízení, směrnice, rozhodnutí - závazné, rozhodnutí a doporučení – nezávazné) - Nařízení: je pro všechny závazné, je přímo účinné ve všech členských státech jako právo vnitrostátní a to bez dalšího = princip alokační přednosti, princip přímého účinku 6

7 www.econ.muni.cz Právo EU -Směrnice: je adresována členským státům, určuje státům výsledek, kterého má být dosaženo, cílem je aproximace jednotlivých právních systémů, není-li směrnice zapracována do právního řádu členského státu, popř. je tak uděláno nedostatečně, FO či PO se jí mohou dovolávat u vnitrostátního soudu = nepřímý účinek, výkladové vodítko, odpovědnost státu za neprovedení -Rozhodnutí: je závazné pro konkrétní případy a adresáty 7

8 www.econ.muni.cz Právní odvětví, právní instituty Právní odvětví = souhrn právních norem, které upravují určitý okruh společenských vztahů a naplnuje odvětvotvorná kritéria Odvětvotvorná kritéria: předmět právní regulace metoda právní regulace úzká vazba právních norem dané výseče společenská akceptace samostatnosti odvětví Právní instituty = soubor právních norem upravujících stejnorodé vztahy, spadá do různých právních odvětví např. právní institut svobody projevu – spadá částečně do UP, OP, SP, TP 8

9 www.econ.muni.cz Právo soukromé x právo veřejné Hranice: kritérium zájmu (jednotlivec/společnost), subordinace soukromoprávní vztah veřejnoprávní vztah prolínaní soukromoprávního a veřejnoprávního vztahu – např. koupě pozemku+daně, koupě osobního auta + registrace v evidenci silničních vozidel atd. odlišná metoda právní regulace (veřejnoprávní metoda x soukromoprávní metoda), odlišné instituce aplikující právo (soudy x správní orgány) 9

10 www.econ.muni.cz Právo soukromé Občanské právo = nejvýznamnější odvětví soukromého práva, definuje základní pojmy, jež používají další odvětví soukromého i veřejného práva Obchodní právo = upravuje právní vztahy mezi podnikateli,úzce spojeno s občanským právem Pracovní právo = upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli atp. + pododvětví X Rekodifikace (NOZ) – definice soukromého práva (§ 1 odst. 1) - Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného. + NOZ = OZ + OBZ x obchodní korporace atp. 10

11 www.econ.muni.cz Soukromoprávní kodexy Občanský zákoník (z. č. 40/1964 Sb.) Obchodní zákoník (z. č. 513/1991 Sb.) Zákoník práce (z. č. 262/2006 Sb.) x rekodifikace NOZ ( zrušující ustanovení § 3080 NOZ) ZOK Další předpisy (od 1. 1. 2014?) Metoda právní regulace tzv. smluvní (autonomie vůle subjektů) Rovné postavení subjektů v právních vztazích 11

12 www.econ.muni.cz Právo veřejné právní odvětví veřejného práva: Ustavní právo = základem veřejného práva, ale i právního řádu, řeší základní otázky fungování veřejné moci, vztahu státu a práva, uplatnování právních norem, nabývaní a pozbývání státního občanství Je obsaženo v Ustavě, LZPS, ústavních zákonech, atd. Správní právo = upravuje organizaci a fungování státní správy Je obsaženo ve velkém množství právních předpisů Pododvětví správního práva: Právo životního prostředí Živnostenské právo 12

13 www.econ.muni.cz 13 Právo veřejné Právo stavební Právo policejní, a další Trestní právo = určuje společensky nebezpečné chování (trestné činy), stanoví sankce za jejich spáchání a způsob trestání za jejich spáchání Veřejnoprávní kodexy Trestní zákoník (z. č. 40/2009 Sb.) Správní řád (z. č. 500/2004 Sb.) Trestní řád (z. č. 141/1961 Sb.) Zákon o přestupcích (z. č. 200/1990 Sb.) metoda právní regulace: veřejnoprávní / administrativní (rozhodování o právech a povinnostech subjektů) odlišné postavení subjektů STÁT a veřejnoprávní korporace

14 www.econ.muni.cz 14 Právní odvětví smíšená, alternativní dělení práva Smíšená PO Právo sociálního zabezpečení Finanční trh Právo hospodářské soutěže Alternativní Právo v podnikání Pozemkové právo Internetové právo

15 www.econ.muni.cz 15 Hmotné a procesní právo Hmotné právo = upravuje subjektivní práva a povinnosti účastníků právních vztahů Hmotněprávní předpisy: viz výše Procesní = upravuje postup soudů, či správních orgánů při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků právních vztahů Procesněprávní předpisy: OSŘ, TŘ, SŘ, SŘS, a další některé primárně hmotněprávní předpisy obsahují procesněprávní ustanovení – např. zákon o přestupcích X Rekodifikace NOZ a související předpisy (1. 1. 2014)


Stáhnout ppt "11.1.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Systém a struktura práva Katedra práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google