Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. František Nonnemann Úřad pro ochranu osobních údajů Právo na informace versus jejich ochrana Praha, 27. listopadu 2014 Ochrana osobních údajů při.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. František Nonnemann Úřad pro ochranu osobních údajů Právo na informace versus jejich ochrana Praha, 27. listopadu 2014 Ochrana osobních údajů při."— Transkript prezentace:

1 Mgr. František Nonnemann Úřad pro ochranu osobních údajů Právo na informace versus jejich ochrana Praha, 27. listopadu 2014 Ochrana osobních údajů při poskytování informací

2 Obsah prezentace Úvod Mezinárodní zakotvení Česká právní úprava Uplatnění zákona o ochraně osobních údajů Typické případy Diskuse 2

3 Úvod Mezi informacemi zpracovávanými veřejnou sférou je velké množství osobních údajů Při zpřístupňování či zveřejňování informací o fyzických osobách nutno respektovat soukromí dotčených osob Neznamená to absolutní výluku, ale je nutno zohlednit právní úpravu zpracování osobních údajů 3

4 Mezinárodní úprava Ochrana soukromí jako základní lidské právo: Všeobecné deklarace lidských práv (čl. 12), Evropská úmluva o ochraně lidských práv (čl. 8), Listina základních práv Evropské unie (čl. 7 a 8). Mezinárodní dokumenty upravující zpracování údajů: Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 4

5 Mezinárodní úprava II Právo na přístup k informacím nepřímo odvozován od práva na svobodu vyjadřování a svobodu přijímat a rozšiřovat informace: Všeobecná deklarace lidských práv (čl. 19), Evropská úmluva o ochraně lidských práv (čl. 10). Jako samostatné (občanské) právo zakotveno v Listině základních práv Evropské unie (čl. 42, právo na přístup k úředním dokumentům). Na EU úrovni – Nařízení o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, Směrnice o opakovaném využití informací veřejného sektoru 5

6 Ústavní úroveň Listina základních práv a svobod: Čl. 10 – ochrana soukromého a rodinného života, ochrana osobních údajů Čl. 17 – přístup k informacím Vzájemný vztah (nejen těchto dvou) dotčených práv – test proporcionality (Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr Evropské unie, Ústavní soud x Nejvyšší správní soud) 6

7 Kolize dvou práv V konkrétním případě může být nezbytná současná aplikace dvou či více práv dotčených osob Vzájemný vztah (nejen těchto dvou) práv – test proporcionality (Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr Evropské unie, Ústavní soud x Nejvyšší správní soud) 7

8 Vývoj české úpravy Zákon o svobodném přístupu k informacím: poskytování osobních údajů nejprve pouze na základě zákona nebo s písemným souhlasem již v roce 2000 zrušeno (žádná úprava v InfZ) od roku 2006 odkaz na zvláštní zákon a vlastní úprava příjemců veřejných prostředků Zákon o ochraně osobních údajů v roce 2001 doplněn samostatný právní titul pro poskytování informací (§ 5/2/f) 8

9 Současný stav InfZ § 8a InfZ: Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. 9

10 Současný stav InfZ § 8b InfZ: (1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území). (3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. 10

11 Aplikace ZOOÚ Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo přímo či nepřímo určitelné fyzické osoby (§ 4/a ZOOÚ). Vyhledání, zpřístupnění a zveřejnění osobního údaje je zpracováním (§4/e ZOOÚ). Pokud mají být zpřístupněny osobní údaje, nutno aplikovat ZOOÚ jako celek. 11

12 Legitimita a legalita zpracování Účel zpracování osobních údajů musí být legitimní a legální Legitimitu konkrétního zpracování lze posoudit pomocí testu proporcionality Základem pro legalitu (zákonnost) zpracování je existence odpovídajícího právního titulu 12

13 Princip proporcionality § 5/3 ZOOÚ: I při zpracování prováděném na základě zvláštního zákona je nutno dbát práva na ochranu soukromého a osobního života dotčených osob. Třístupňový test proporcionality: vhodnost (lze dosáhnout sledovaného cíle?) potřebnost (nelze ho dosáhnout jinak?) přiměřenost (přínos větší než újma) 13

14 Právní titul Výčet právních titulů pro zpracování osobních údajů v § 5/2 ZOOÚ, pro citlivé údaje v § 9 ZOOÚ. (Výslovný) souhlas, zpracování na základě zákona, další zpracování oprávněně zveřejněných údajů, zpracování nezbytné pro ochranu práv správce či dalších osob, poskytování údajů o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy. 14

15 Příklady z praxe Informace o přestupku týkajícím se výkonu veřejné funkce, o dostatečné kvalifikaci pro pracovní pozici, době výkonu funkce či práce: obvykle ano. Informace o účastnících a svědcích řízení a jejich úkonech, seznam žáků mateřské školy, o tom, zda určitý lékař léčil konkrétní osobu: obvykle ne (souhlas?) Informace o platech: česká judikatura – většinou bez dalšího ano, evropská judikatura – spíše ne, vždy test proporcionality, česká praxe – odlišné přístupy. 15

16 Závěr Děkuji za pozornost. Dotazy? frantisek.nonnemann@uoou.cz 16


Stáhnout ppt "Mgr. František Nonnemann Úřad pro ochranu osobních údajů Právo na informace versus jejich ochrana Praha, 27. listopadu 2014 Ochrana osobních údajů při."

Podobné prezentace


Reklamy Google