Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Památkový zákon a nový občanský zákoník Památková inspekce MK ČR říjen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Památkový zákon a nový občanský zákoník Památková inspekce MK ČR říjen 2013."— Transkript prezentace:

1 1 Památkový zákon a nový občanský zákoník Památková inspekce MK ČR říjen 2013

2 2 Nový občanský zákoník Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) nahrazuje občanský zákoník č. 40/1964 Sb. a další zákony a podzákonné předpisy. Změnový zákon k NOZ vyhlášen pod číslem 303/2013 Sb. –mění 74 zákonů, od památkové péče až po zákon o zdravotních službách.

3 3 Právo soukromé x právo veřejné Soukromé právo § 1 odst. 1 NOZ - Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného. § 9 NOZ - (1) Občanský zákoník upravuje osobní stav osob. (2) Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. K zvyklostem lze hledět tehdy, dovolává-li se jich zákon.

4 4 Právo soukromé x právo veřejné Veřejné právo právní vztahy jím upravené jsou asymetrické a nerovné (vrchnostenské), vztah stát – občan, právní nadřazenost orgánů veřejné moci, které mohou rozhodovat o subjektivních právech jiných právních subjektů, ovšem jen v rámci zákona. Odvětví veřejného práva: ústavní, správní, finanční, trestní právo

5 5 Nový občanský zákoník 1.Zásada superficies solo cedit - stavba spojená s pozemkem je součástí pozemku - § 506 NOZ, 2.Stavba a pozemek ve vlastnictví jednoho subjektu splynou v jednu věc v právním slova smyslu - § 3054 NOZ, 3.Přechodné ustanovení NOZ řeší vlastnictví stavby a pozemku odlišnými subjekty vzájemným zákonným předkupním právem - NOZ.

6 6 Prohlašování kulturních památek Pro oblast památkové péče jako veřejného práva je stanovena zvláštní úprava oproti NOZ, PZ opouští koncept, že kulturní památkou může být výlučně věc v právním smyslu – kulturní památkou jsou věc movitá, věc nemovitá, stavba, pozemek bez stavby, Změna je promítnuta v terminologii celého zákona.

7 7 Prohlašování kulturních památek Bude možné i nadále za kulturní památky prohlašovat samostatně stavby –za kulturní památku bude možné prohlásit např. výklenkovou kapli bez pozemku - § 2 odst. 2 PZ, –stejně bude možné prohlásit za kulturní památku pozemek bez stavby např. zámecký park bez panelového domu - 3 odst. 4 PZ.

8 8 Rušení prohlášení kulturních památek Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku obdobně upraveno procesu prohlašování – zrušit prohlášení je možné u movité věci, pozemku, stavby. nový § 7a PZ - Ministerstvo kultury může na žádost vlastníka stavby, která vznikla následně na nemovitosti již chráněné jako kulturní památka, nebo z moci úřední rozhodnout, že tato stavba není kulturní památkou.

9 Právo státu na přednostní koupi kulturních památek Nové ustanovení v § 13 odst. 1 PZ Je-li národní kulturní památkou pouze stavba, která není samostatnou věcí, vztahuje se právo státu na přednostní koupi na nemovitost, jíž je národní kulturní památka součástí. Řeší nabývání celé věci v právním slova smyslu nejen stavby, která je prohlášena nemovitou národní kulturní památkou, ale i pozemku, jehož je dle soukromého práva součástí. 9

10 Svéprávnost Nahrazuje dosavadní termín způsobilost k právním úkonům. Nově nelze zbavit svéprávnosti pouze ji omezit § 55 – 65 NOZ. Promítá se do řízení o povolení k restaurování, rušení povolení k restaurování a řízení o pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k restaurování. 10

11 Přemístění kulturní památky Možné je přemístit jen stavbu nikoliv pozemek. Podmínky pro posuzování přemístění movité kulturní památky zůstávají obsahově stejné. 11

12 Přechodné ustanovení Čl. III části druhé změnového zákona obsahuje přechodné ustanovení. Dosavadní rozsah ochrany stavby nebo pozemku jako kulturní památky není dotčen tím, že se stavba podle občanského zákoníku stala součástí pozemku. 12

13 13 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Památkový zákon a nový občanský zákoník Památková inspekce MK ČR říjen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google