Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přezkum koordinovaného závazného stanoviska vydaného dle § 4 odst. 6 stavebního zákona Porada pracovníků krajských úřadů a Ministerstva kultury 16. října.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přezkum koordinovaného závazného stanoviska vydaného dle § 4 odst. 6 stavebního zákona Porada pracovníků krajských úřadů a Ministerstva kultury 16. října."— Transkript prezentace:

1 Přezkum koordinovaného závazného stanoviska vydaného dle § 4 odst. 6 stavebního zákona Porada pracovníků krajských úřadů a Ministerstva kultury 16. října 2012

2 Materiál Památkové inspekce2 Popis situace: Obecní úřad obce s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijal koordinované závazné stanovisko pro účely následného stavebního řízení. V tomto koordinovaném závazném stanovisku byly obsaženy závěry, které se dotýkaly zájmů chráněných na základě zákonů: č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Toto koordinované závazné stanovisko bylo konstruováno jako souhrn samostatných výroků za výše uvedené veřejné zájmy. (Svou strukturou tak odpovídá Společnému metodickému doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství o koordinovaném závazném stanovisku - zdroj: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f8730a0d-f2b9-46c4-a6d5-c0c0d5303781http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f8730a0d-f2b9-46c4-a6d5-c0c0d5303781) Přezkum koordinovaného závazného stanoviska

3 Materiál Památkové inspekce3 Přezkum koordinovaného závazného stanoviska Závěr za jednotlivé dotčené zájmy byl kladný s případným požadavkem na dílčí dopracování projektové dokumentace. Jedinou výjimkou byl negativní závěr, který se týkal zájmů státní památkové péče. Koordinované závazné stanovisko napadl stavebník podnětem, který byl adresován nadřízenému krajskému úřadu a obsahoval tvrzení o nezákonnosti koordinovaného závazného stanoviska v části, která se dotýkala zájmů státní památkové péče. Krajský úřad, odbor kultury a památkové péče, dospěl k závěru, že koordinované závazné stanovisko bylo v části, která řešila zájmy státní památkové péče, nezákonné.

4 Materiál Památkové inspekce4 Přezkum koordinovaného závazného stanoviska Otázky: Jaký je postup nadřízeného správního orgánu (krajského úřadu, respektive jeho jednotlivých odborů) orgánu, který vydal koordinované závazné stanovisko (obecního úřadu obce s rozšířenou působností), při přezkumu zákonnosti tohoto koordinovaného závazného stanoviska? Lze s ohledem na konstrukci výše uvedeného koordinovaného závazného stanoviska rozhodovat o jednotlivých závěrech, které byly přijaty z hlediska výše uvedených zájmů (zde by se asi nabízelo využít obdobně ustanovení § 140 odst. 7 správního řádu), nebo je třeba podrobit přezkumu koordinované závazné stanovisko jako celek? Jaký správní orgán by byl odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajského úřadu o zrušení části koordinovaného závazného stanoviska nebo celého koordinovaného závazného stanoviska? Jak by měl postupovat obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě zrušení pouze části koordinovaného závazného stanoviska, který koordinované závazné stanovisko vydal - je třeba nahradit novým, nyní již samostatným závazným stanoviskem zrušenou část koordinovaného závazného stanoviska nebo je třeba vydat koordinované závazné stanovisko po odstranění dílčí nezákonnosti znovu jako jeden celek (co v takovém případě s těmi částmi dosavadního koordinovaného závazného stanoviska, které v rámci přezkumného řízení zrušeny nebyly)?

5 Materiál Památkové inspekce5 Přezkum koordinovaného závazného stanoviska Koordinované závazné stanovisko je …

6 Materiál Památkové inspekce6 Přezkum koordinovaného závazného stanoviska 1. V přezkumném řízení podle § 149 odst. 5 správního řádu lze přezkoumávat nejen koordinované závazné stanovisko jako celek, ale též samostatně jeho jednotlivé oddělitelné části. Nelze tedy přezkoumávat jednotlivé „podklady“ poskytnuté koordinátorovi. A)AnoB) Ano

7 Materiál Památkové inspekce7 Přezkum koordinovaného závazného stanoviska 2. K přezkumnému řízení podle § 149 odst. 5 správního řádu o koordinovaném závazném stanovisku je příslušný správní orgán, který je příslušný k přezkumu jeho jednotlivých oddělitelných částí na základě zvláštního zákona. Pokud je správních orgánů příslušných k přezkumu jednotlivých oddělitelných částí koordinovaného závazného stanoviska více, pak každý přezkoumá část koordinovaného závazného stanoviska, k jejímuž přezkumu je na základě zvláštního zákona příslušný.

8 Materiál Památkové inspekce8 Přezkum koordinovaného závazného stanoviska nadřízený orgán

9 Materiál Památkové inspekce9 3.Pokud je v přezkumném řízení zrušena oddělitelná část koordinovaného závazného stanoviska a ve zbytku zůstanou právní účinky koordinovaného závazného stanoviska zachovány, vydá příslušný správní orgán závazné stanovisko na základě zvláštního zákona pouze v této konkrétní věci. Přezkum koordinovaného závazného stanoviska Zrušení oddělitelné části koordinovaného závazného stanoviska v přezkumném řízení X Vydání „samostatného“ závazného stanoviska nadřízený orgán prvoinstanční orgán


Stáhnout ppt "Přezkum koordinovaného závazného stanoviska vydaného dle § 4 odst. 6 stavebního zákona Porada pracovníků krajských úřadů a Ministerstva kultury 16. října."

Podobné prezentace


Reklamy Google