Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o implementaci směrnice EP a Rady 2005/36/ES

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o implementaci směrnice EP a Rady 2005/36/ES"— Transkript prezentace:

1 Informace o implementaci směrnice EP a Rady 2005/36/ES
JUDr. Věra Koťátková odbor vysokých škol MŠMT Vera. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 Obsah 1. Obsah navrhované změny zákona č. 18/2004 Sb.,
2. Navrhované změny dalších právních předpisů 3. Navrhovaná změna zákona o vysokých školách 4. Schválená novela zákona o vysokých školách č. 261/2007 Sb., 5. Závěr – dotazy

3 1. Obsah navrhované změny zákona č. 18/2004 Sb.,
cíl – zajistit jednotnou aplikaci obecného a sektorového systému uznávání odborných kvalifikací dosavadní právní úprava – upravena 15 obecnými a sektorovými směrnicemi Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES - systém vzájemného uznávání odborných kvalifikací zjednodušuje a dává do jednoho právního předpisu

4 1. Obsah navrhované změny zákona č. 18/2004 Sb.,
stanoví soubor kritérií vyrovnávajících podstatné rozdíly u konkrétních povolání v různých členských státech EU upravuje dočasné nebo příležitostné poskytování služeb zavádí pět úrovní kvalifikace

5 1. Obsah navrhované změny zákona č. 18/2004 Sb.,
nově zavádí ve správním řízení společné řízení (o předběžné otázce a řízení o uznávání odborné kvalifikace) pro vznik oprávnění k samostatné výdělečné činnosti rozšiřuje oblast automatického uznávání profesní kvalifikace

6 1. Obsah navrhované změny zákona č. 18/2004 Sb.,
posiluje pravomoci MŠMT jako koordinátora činností ministerstev a profesních komor v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace obsahuje nové ustanovení o používání profesních označení (§ 27) obsahuje nové ustanovení o posouzení odborné kvalifikace veřejnoprávním zaměstnavatelem (§ 37)

7 1. Obsah navrhované změny zákona č. 18/2004 Sb.,
členské státy EU jsou povinny zavést ustanovení směrnice o uznávání odborných kvalifikací do svých právních řádů do 20. října 2007

8 2. Navrhované změny dalších právních předpisů
navrhovaná změna zákona č. 18/2004 Sb., se promítá do 26 zákonů seznam 26 zákonů uveden v písemných podkladech navrhované změny zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

9 2. Navrhované změny dalších právních předpisů
navrhované změny zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání navrhované změny zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících navrhovaná změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích navrhovaná změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

10 3. Navrhovaná změna zákona o vysokých školách
navrhovaná změna zákona o vysokých školách – viz příloha změna § 46 odst. 4 písm. d) zákona – změna akademického titulu v oblasti zubního lékařství na doktora zubního lékařství (dosud „zubní lékař“) – zkratka se nemění –“MDDr.“

11 3. Navrhovaná změna zákona o vysokých školách
změna § 79 odst. 1 písm. f) zákona - V případě studijního programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání též oznámení, že daný studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání, a stanovisko příslušného uznávacího orgánu, zda absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání.

12 3. Navrhovaná změna zákona o vysokých školách
změna § 83 odst. 5 zákona- Před uplynutím funkčního období může být člen Akreditační komise odvolán z funkce jen pro ztrátu bezúhonnosti, (Vypuštěno) pro dlouhodobou neúčast na práci Akreditační komise nebo na vlastní žádost.

13 3. Navrhovaná změna zákona o vysokých školách
Změna § 90 odst. 3 zákona - Veřejná vysoká škola nebo ministerstvo může požadovat, aby pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů byla ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

14 3. Navrhovaná změna zákona o vysokých školách
změna § 106 zákona - Pro účely tohoto zákona se za členský stát Evropské unie považuje rovněž jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace.

15 4. Schválená novela zákona o vysokých školách č. 261/2007 Sb.,
novela zákona o vysokých školách se týká sociálních stipendií zrušují se přídavky na dítě ve zvýšené výměře podle zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., zákon o vysokých školách proto musí definovat, kdo má nárok na sociální stipendium promítnutí do stipendijních řádů

16 5. Závěr-dotazy


Stáhnout ppt "Informace o implementaci směrnice EP a Rady 2005/36/ES"

Podobné prezentace


Reklamy Google