Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsobilost k výkonu povolání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsobilost k výkonu povolání"— Transkript prezentace:

1 Způsobilost k výkonu povolání
Bilyk I, Štern P OKBH Labotec MED ÚKBLD VFN a 1. LF UK Seminář NASKL, Praha

2 Zákon 96/2004 Sb. Název: Zákon upravuje:
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Zákon upravuje: podmínky získávání způsobilosti celoživotní vzdělávání pracovníků podmínky uznávání způsobilosti pro státní příslušníky členských států EU

3 Zákon 96/2004 Sb. Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo: má odbornou způsobilost podle tohoto zákona je zdravotně způsobilý (dle vyhlášky 470/2004 Sb.) je bezúhonný (výpis z rejstříku trestů)

4 Zákon 96/2004 Sb. Zákon v § 4 rozlišuje výkon povolání na:
ZPBOD – zdravotnický pracovník bez odborného dohledu (§ 5-21, sestra, zdravotní laborant a pod.) ZPOS – zdravotnický pracovník bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (§ 22 – 28 odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)

5 Zákon 96/2004 Sb. Zákon v § 4 rozlišuje výkon povolání na:
ZPPOD – zdravotnický pracovník pod odborným dohledem nebo přímým vedením (§ 29 – 42, laboratorní asistent, laboratorní pracovník, sanitář) JOP – provádí činnosti, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče pod odborným dohledem nebo přímým vedením. JOP získá odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání absolvováním specializačního vzdělávání nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu

6 Zákon 96/2004 Sb. Výkon povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu znamená výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, pokud to zákon nebo prováděcí předpis umožňuje.

7 Zákon 96/2004 Sb. Prováděcím předpisem je vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a JOP Samostatný výkon povolání zdravotnických nelékařských pracovníků je podmíněn vydáním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které vydává MZ ČR

8 Zákon 96/2004 Sb. Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta se podle § 9 získá absolvováním: akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu ZL, nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný ZL na VOŠ, akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného zaměření nebo nejméně tříletého studia v oborech přírodovědného zaměření na VOŠ a akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody, SZŠ v oboru ZL, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005

9 Zákon 96/2004 Sb. Zdravotní laborant, který získal odbornou způsobilost podle bodu d), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání ZL Za výkon povolání ZL se považuje laboratorní činnost v rámci diagnostické péče ve spolupráci s lékařem a odborným pracovníkem v laboratorních metodách

10 Zákon 96/2004 Sb. Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách ... se podle § 26 získá absolvováním: akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné zdravotnické laboratorní metody

11 Zákon 96/2004 Sb. Do doby získání specializované způsobilosti odborný pracovník v laboratorních metodách pracuje ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením Za výkon povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách se považuje laboratorní činnost v rámci diagnostické péče ve spolupráci s lékařem

12 Zákon 96/2004 Sb. Odborná způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka (JOP) se podle § 43 získá absolvováním: a) akreditovaného magisterského studia matematic-kého, přírodovědného, elektrotechnického zaměření b) akreditovaného bakalářského studia matematic-kého, přírodovědného, elektrotechnického zaměření c) VOŠ přírodovědného nebo elektrotechnického zaměření d) střední odborné školy ve studijním oboru biologického, chemického, elektrotechnického zaměření

13 Zákon 96/2004 Sb. Výkonem povolání JOP se rozumí provádění činností, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče. Činnosti vykonává JOP pod odborným dohledem nebo přímým vedením JOP získává odbornou způsobilost absolvováním: specializačního vzdělávání nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu (§44)

14 Zákon 96/2004 Sb. Samostatný výkon povolání zdravotnických nelékařských pracovníků je podmíněn vydáním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které vydává MZ ČR Osvědčení opravňuje: k výkonu povolání bez odborného dohledu k vedení praktického vyučování ve studijních oborech a v akreditovaných kvalifikačních kurzech, ve specia- lizačním vzdělávání a v cetrifikovaných kurzech O vydání osvědčení nemohou žádat zdravotničtí pracovníci, kteří dle zákona náleží do skupiny zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením

15 Zákon 96/2004 Sb. Dopady na zdravotnické pracovníky v nelékařských povoláních, kteří již jsou v praxi: získaná odborná způsobilost (dokončená příslušná škola) nebo specializovaná způsobilost (absolvování PMSS nebo speciální průpravy), umožnila do požádat MZ ČR o přiznání specializované způsobilosti podle dosavadních předpisů po dobu 2 let po nabytí účinnosti zákona, není držení osvědčení o způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu podmínkou k výkonu povolání bez odborného dohledu pokud od nelékařský zdravotnický pracovník nebude mít osvědčení, nebude způsobilý vykonávat povolání bez odborného dohledu

16

17

18

19

20 Zákon 96/2004 Sb. Výkon povolání pod odborným dohledem
Výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnické-ho pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí

21 Zákon 96/2004 Sb. Výkon povolání pod přímým vedením
Výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k vý-konu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí

22 Zákon 96/2004 Sb. Zdravotnický pracovník pod odborným dohledem nebo přímým vedením
Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta se podle § 30 získá absolvováním SZŠ v oboru laboratorní asistent Za výkon povolání laboratorního asistenta se považuje činnost v rámci diagnostické péče pod odborným dohledem

23 Zákon 96/2004 Sb. Zdravotnický pracovník pod odborným dohledem nebo přímým vedením
Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního pracovníka se podle § 38 získá absolvováním: studia ukončeného závěrečnou zkouškou na zdravotnické odborné škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru zdravotník druhého zaměření, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997 akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru laboratorní pracovník, pokud bylo studium zahájeno nejpozději v roce 2004 Za výkon povolání laboratorního pracovníka se považuje činnost v rámci diagnostické péče pod odborným dohledem

24 Zákon 96/2004 Sb. Zdravotnický pracovník pod odborným dohledem nebo přímým vedením
Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře se podle § 42 získá absolvováním: akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení části studia na středních nebo vyšších zdravotnických školách nebo v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných vysokými školami a to absolvováním 2 – 3 semestrů, resp. tří ročníků SZŠ. Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu

25 Zákon 96/2004 Sb. Akreditace a akreditované zařízení
Vzdělávací program uskutečňuje akreditované zařízení. Tím může být zdravotnické zařízení, jiná právnická nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci. Udělením akreditace se získá oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části schváleného ministerstvem, který je zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, pro obor specializačního vzdělávání certifikovaný kurz nebo akreditovaný kvalifikační kurz

26 Zákon 96/2004 Sb. Celoživotní vzdělávání
Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a JOB v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky

27 Zákon 96/2004 Sb. Formy celoživotní vzdělávání jsou:
specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka certifikované kurzy inovační kurzy odborné stáže v akreditovaných zařízeních účast na školicích akcích, odborných konferencích, kongresech nebo sympoziích publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost nebo samostatné studium odborné literatury

28 Zákon 96/2004 Sb. Vedoucí funkci
při vedení nelékařských zdravotnických povolání ve zdravotnickém zařízení může vykonávat pouze zdravotnický pracovník, který získal osvědčení podle tohoto zákona a má vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání se zamě- řením odpovídajícím příslušné vedoucí funkci a 5 let výkonu zdravotnického povolání, z toho alespoň 2 roky v úseku činnosti, v němž má být vedoucí funkce vykonávána nebo specializovanou způsobilost v oboru specializace odpovídající příslušné vedoucí funkci a 5 let výkonu zdravotnického povolání, z toho alespoň 2 roky v úseku činnosti, v němž má být vedoucí funkce vykonávána

29 Děkujeme za pozornost a přejeme úspěšnou orientaci v zákonných ustanoveních


Stáhnout ppt "Způsobilost k výkonu povolání"

Podobné prezentace


Reklamy Google