Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsobilost k výkonu povolání Bilyk I, Štern P OKBH Labotec MED ÚKBLD VFN a 1. LF UK Seminář NASKL, Praha 14.4.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsobilost k výkonu povolání Bilyk I, Štern P OKBH Labotec MED ÚKBLD VFN a 1. LF UK Seminář NASKL, Praha 14.4.2006."— Transkript prezentace:

1 Způsobilost k výkonu povolání Bilyk I, Štern P OKBH Labotec MED ÚKBLD VFN a 1. LF UK Seminář NASKL, Praha 14.4.2006

2 2 Zákon 96/2004 Sb. Název:  Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Zákon upravuje:  podmínky získávání způsobilosti  celoživotní vzdělávání pracovníků  podmínky uznávání způsobilosti pro státní příslušníky členských států EU

3 3 Zákon 96/2004 Sb. Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo: Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo:  má odbornou způsobilost podle tohoto zákona  je zdravotně způsobilý (dle vyhlášky 470/2004 Sb.)  je bezúhonný (výpis z rejstříku trestů)

4 4 Zákon 96/2004 Sb. Zákon v § 4 rozlišuje výkon povolání na: Zákon v § 4 rozlišuje výkon povolání na:  ZPBOD  ZPBOD – zdravotnický pracovník bez odborného dohledu (§ 5-21, sestra, zdravotní laborant a pod.)  ZPOS  ZPOS – zdravotnický pracovník bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (§ 22 – 28 odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)

5 5 Zákon 96/2004 Sb. Zákon v § 4 rozlišuje výkon povolání na:  ZPPOD – zdravotnický pracovník pod odborným dohledem nebo přímým vedením (§ 29 – 42, laboratorní asistent, laboratorní pracovník, sanitář)  JOP – provádí činnosti, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče pod odborným dohledem nebo přímým vedením. JOP získá odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání absolvováním specializačního vzdělávání nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu

6 6 Zákon 96/2004 Sb.  Výkon povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu  Výkon povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu znamená výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, pokud to zákon nebo prováděcí předpis umožňuje.

7 7 Zákon 96/2004 Sb. vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb.  Prováděcím předpisem je vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a JOP osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  Samostatný výkon povolání zdravotnických nelékařských pracovníků je podmíněn vydáním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které vydává MZ ČR

8 8 Zákon 96/2004 Sb. Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta se podle § 9 získá absolvováním: a)akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu ZL, b)nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný ZL na VOŠ, c)akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného zaměření nebo nejméně tříletého studia v oborech přírodovědného zaměření na VOŠ a akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody, d)SZŠ v oboru ZL, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005

9 9 Zákon 96/2004 Sb.  Zdravotní laborant, který získal odbornou způsobilost podle bodu d), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání ZL  Za výkon povolání ZL se považuje laboratorní činnost v rámci diagnostické péče ve spolupráci s lékařem a odborným pracovníkem v laboratorních metodách

10 10 Zákon 96/2004 Sb. Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách... se podle § 26 získá absolvováním: a)akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách b)akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné zdravotnické laboratorní metody

11 11 Zákon 96/2004 Sb.  Do doby získání specializované způsobilosti odborný pracovník v laboratorních metodách pracuje ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením  Za výkon povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách se považuje laboratorní činnost v rámci diagnostické péče ve spolupráci s lékařem

12 12 Zákon 96/2004 Sb. Odborná způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka (JOP) se podle § 43 získá absolvováním: a) akreditovaného magisterského studia matematic- kého, přírodovědného, elektrotechnického zaměření b) akreditovaného bakalářského studia matematic- kého, přírodovědného, elektrotechnického zaměření c) VOŠ přírodovědného nebo elektrotechnického zaměření d) střední odborné školy ve studijním oboru biologického, chemického, elektrotechnického zaměření

13 13 Zákon 96/2004 Sb. Výkonem povolání JOP Výkonem povolání JOP se rozumí provádění činností, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče. Činnosti vykonává JOP pod odborným dohledem nebo přímým vedením JOP získává odbornou způsobilost absolvováním: specializačního vzdělávání • specializačního vzdělávání akreditovaného kvalifikačního kurzu • nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu (§44)

14 14 Zákon 96/2004 Sb. osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Samostatný výkon povolání zdravotnických nelékařských pracovníků je podmíněn vydáním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které vydává MZ ČR Osvědčení opravňuje: a) k výkonu povolání bez odborného dohledu b) k vedení praktického vyučování ve studijních oborech a v akreditovaných kvalifikačních kurzech, ve specia- lizačním vzdělávání a v cetrifikovaných kurzech O vydání osvědčení nemohou žádat zdravotničtí pracovníci, kteří dle zákona náleží do skupiny zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením

15 15 Zákon 96/2004 Sb. Dopady na zdravotnické pracovníky v nelékařských povoláních, kteří již jsou v praxi: a)získaná odborná způsobilost (dokončená příslušná škola) nebo specializovaná způsobilost (absolvování PMSS nebo speciální průpravy), umožnila do 1.4.2006 požádat MZ ČR o přiznání specializované způsobilosti podle dosavadních předpisů b)po dobu 2 let po nabytí účinnosti zákona, není držení osvědčení o způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu podmínkou k výkonu povolání bez odborného dohledu c)pokud od 1.4.2006 nelékařský zdravotnický pracovník nebude mít osvědčení, nebude způsobilý vykonávat povolání bez odborného dohledu

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 Zákon 96/2004 Sb.  Výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnické- ho pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí Výkon povolání pod odborným dohledem

21 21 Zákon 96/2004 Sb.  Výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k vý- konu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí Výkon povolání pod přímým vedením

22 22 Zákon 96/2004 Sb. Zdravotnický pracovník pod odborným dohledem nebo přímým vedením laboratorního asistenta absolvováním SZŠlaboratorní asistent Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta se podle § 30 získá absolvováním SZŠ v oboru laboratorní asistent Za výkon povolání laboratorního asistenta se považuje činnost v rámci diagnostické péče pod odborným dohledem

23 23 laboratorního pracovníka Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního pracovníka se podle § 38 získá absolvováním: závěrečnou zkouškou a)studia ukončeného závěrečnou zkouškou na zdravotnické odborné škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru zdravotník druhého zaměření, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997 b)akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru laboratorní pracovník, pokud bylo studium zahájeno nejpozději v roce 2004 Za výkon povolání laboratorního pracovníka se považuje činnost v rámci diagnostické péče pod odborným dohledem Zákon 96/2004 Sb. Zdravotnický pracovník pod odborným dohledem nebo přímým vedením

24 24 Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře se podle § 42 získá absolvováním: akreditovaného kvalifikačního kurzu a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení b) části studia na středních nebo vyšších zdravotnických školách nebo v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných vysokými školami a to absolvováním 2 – 3 semestrů, resp. tří ročníků SZŠ. Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu Zákon 96/2004 Sb. Zdravotnický pracovník pod odborným dohledem nebo přímým vedením

25 25 Zákon 96/2004 Sb. Akreditace a akreditované zařízení Vzdělávací program uskutečňuje akreditované zařízení. Tím může být zdravotnické zařízení, jiná právnická nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci. Udělením akreditace se získá oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části schváleného ministerstvem, který je zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, pro • obor specializačního vzdělávání • certifikovaný kurz nebo • akreditovaný kvalifikační kurz

26 26 Zákon 96/2004 Sb. Celoživotní vzdělávání 1.Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a JOB v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky 2.Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky

27 27 Zákon 96/2004 Sb. Formy celoživotní vzdělávání jsou: a)specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka b)certifikované kurzy c)inovační kurzy d)odborné stáže v akreditovaných zařízeních e)účast na školicích akcích, odborných konferencích, kongresech nebo sympoziích f)publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost nebo g)samostatné studium odborné literatury

28 28 Zákon 96/2004 Sb. Vedoucí funkci při vedení nelékařských zdravotnických povolání ve zdravotnickém zařízení může vykonávat pouze zdravotnický pracovník, který získal osvědčení podle tohoto zákona a má a)vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání se zamě- řením odpovídajícím příslušné vedoucí funkci a 5 let výkonu zdravotnického povolání, z toho alespoň 2 roky v úseku činnosti, v němž má být vedoucí funkce vykonávána nebo b)specializovanou způsobilost v oboru specializace odpovídající příslušné vedoucí funkci a 5 let výkonu zdravotnického povolání, z toho alespoň 2 roky v úseku činnosti, v němž má být vedoucí funkce vykonávána

29 29 Děkujeme za pozornost a přejeme úspěšnou orientaci v zákonných ustanoveních


Stáhnout ppt "Způsobilost k výkonu povolání Bilyk I, Štern P OKBH Labotec MED ÚKBLD VFN a 1. LF UK Seminář NASKL, Praha 14.4.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google