Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přiznávání odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přiznávání odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa"— Transkript prezentace:

1 Přiznávání odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa
Mgr. Jana Pelcová

2 „Žádost o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání“

3 Podání žádosti Odborná způsobilost se přiznává individuálně
na základě podané žádosti kolek v hodnotě 500,- Kč doklady o vzdělání: ověřený diplom + prostá kopie vysvědčení diplom a vysvědčení o absolutoriu VOŠ maturitní vysvědčení (předchozí vzdělání) předmět žádosti – o co žadatel žádá vyplnit kontakty – telefon, mailovou adresu adresa trvalého bydliště, adresa pro doručení potvrzení o výkonu povolání za uplynulých 5 let = výkon činností do (pracovní náplň)

4 Potvrzení o výkonu povolání
5 let = výkon činností do (novela 96/2004 Sb.) Počítání doby: § 4 (2) Pokud tento zákon stanoví požadavky na délku výkonu zdravotnického povolání, rozumí se tím výkon povolání v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby. 6) Pokud zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník vykonává povolání v nižším rozsahu než v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, potřebná délka výkonu povolání se úměrně prodlužuje. (nemusí být v jednom kuse, sčítá se)

5 Výkon činností adiktologa
Vyhláška č. 424/2004 SB., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků (připravená novelizace): (1) Adiktolog bez odborného dohledu a bez indikace lékaře vykonává činnosti uvedené v § 3 odst. 2 a dále v oblasti užívání návykových látek, patologického hráčství a obdobných poruch  a)  provádí komplexní adiktologickou diagnostiku  pacienta; to je zejména standardizované psychiatrické porovnávací stupnice a metody škálování, dotazníkové metody ( Adiction Severiny Index), adiktologické anamnézy b) provádí neinvazivní odběry biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění, ,

6 Výkon činností adiktologa
c)stanovuje program primární prevence pro rizikové skupiny včetně programu časné diagnostiky a intervence, d) provádí depistáž ohrožených skupin s cílem identifikovat osoby ohrožené zdraví škodlivými návyky a u těchto osob provádí prevenci a edukaci v oblastech zdravého způsobu života a snižování škodlivosti užívání návykových látek, e) provádí individuální skupinovou a rodinnou podpůrnou psychoterapii,

7 Výkon činností adiktologa
f) instruuje zdravotnické pracovníky v oblasti péče o osoby ohrožené zdraví škodlivými návyky o škodlivosti užívání návykových látek, g) provádí adiktologické poradenství. (2) Adiktolog na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí psychiatrického zaměření v oblasti užívání návykových látek, patologického hráčství a obdobných poruch vypracovává komplexní léčebný plán a koordinuje jeho realizaci (case management).

8 Výkon činností adiktologa
(3) Adiktolog pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí psychiatrického zaměření v oblasti užívání návykových látek, patologického hráčství a obdobných poruch  spolupracuje a asistuje při psychiatrických a psychologických vyšetření, b) spolupracuje při systematické individuální, skupinové a rodinné psychoterapii.

9 Přiznávání odborné způsobilosti podle zákona č.96/2004 Sb.
Čl. VIII zákona č. 189/2008 Sb. Přechodná ustanovení 2. Ministerstvo přizná na základě žádosti rozhodnutím odbornou způsobilost k výkonu povolání adiktologa podle § 21a zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a) absolventům nejméně tříletého studia v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření po prokázání alespoň 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo b) všeobecným sestrám po prokázání alespoň 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

10 Vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu
Čl. VIII zákona č. 189/2008 Sb. Přechodná ustanovení 5. Fyzickým osobám, které požádají o vydání osvědčení do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a které prokáží odbornou způsobilost k výkonu povolání adiktologa podle § 21a zákona č. 96/2004 Sb. bude vydáno osvědčení na období 6 let, pokud prokáží minimálně a) 1 rok výkonu povolání v oblasti odpovídající činnostem podle § 21a odst. 2 z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo b) 2 roky výkonu povolání v oblasti odpovídající činnostem podle § 21a odst. 2 z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené pracovní doby a účast na celoživotním vzdělávání v oboru nebo souvisejících oborech.

11 Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa (§ 21a zákona č
Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa (§ 21a zákona č. 96/2004 Sb.) Odborná způsobilost se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského nebo magisterského studia v oboru pro přípravu adiktologů, b) akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření nebo studia na vyšších odborných školách sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktolog, pokud byl zahájen do konce roku 2011, nebo c) studijního oboru pro přípravu všeobecných sester podle § 5 a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktolog, pokud byl zahájen do konce roku 2011.

12 Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa (§ 21a zákona č
Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa (§ 21a zákona č. 96/2004 Sb.) (2) Adiktolog, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. b) nebo c) může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 1 roku výkonu povolání adiktologa. Do té doby musí vykonávat své povolání pod odborným dohledem. (3) Za výkon povolání adiktologa se považuje činnost v rámci preventivní, léčebné a rehabilitační péče v oboru adiktologie, to je prevence a léčba závislosti na návykových látkách a dalších závislostí.

13 Statistika Počet přiznaných odborných způsobilostí k dnešnímu dni: 138
Počet vydaných osvědčení: ( )

14 Děkuji za pozornost Kontakt: Mgr. Jana Pelcová jana.pelcova@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Přiznávání odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa"

Podobné prezentace


Reklamy Google