Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních seminář 11. a 12. června 2008 – Palác Charitas, Praha 12. 5. 2008 podepsána prezidentem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních seminář 11. a 12. června 2008 – Palác Charitas, Praha 12. 5. 2008 podepsána prezidentem."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních seminář 11. a 12. června 2008 – Palác Charitas, Praha 12. 5. 2008 podepsána prezidentem republiky Účinnost od 1.7.2008 Bc. Nina Müllerová, vedoucí oddělení VZV 2

2 OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Zákon zapracovává předpisy práva EU a upravuje nově podmínky ……uznávání způsobilosti ….. osob usazených a hostujících § 2 Vymezení základních pojmů  pověřenou organizací  univerzita….  profesním sdružením….  za účelem podpory odborné úrovně členů  školící místo ….  pracovní místo v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, ve stanoveném oboru SV v AZ  rezidenční místo…..  školící místo ve ZZ, spolufinancované ze státního rozpočtu  rezident….  účastník specializačního vzdělávání, který se účastní SV na rezidenčním místě.

3 § 3 Zdravotní způsobilost k výkonu povolání ZP a JOP se zjišťuje  před zahájením výkonu povolání a po přerušení výkonu povolání na dobu delší než 3 roky, b) v případě důvodného podezření, že došlo ke změně zdravotního stavu zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka,  na vyžádání správního úřadu, který vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení….  na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, který podle lékařského posudku lékaře zařízení závodní preventivní péče pozbyl zdravotní způsobilost k práci. Usazené osoby dokládají zdravotní způsobilost před prvním zahájením výkonu povolání. Hostující osoby dokládají zdravotní způsobilost dokladem požadovaným v členském státě původu (§ 79).

4 § 4 Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka  Za výkon povolání ZP a JOP se považuje výkon činností stanovených tímto zákonem …...... pokud je vykonávána zaměstnanci zdravotnického zařízení. Pro účely započítání výkonu povolání (specializace) se považuje za výkon povolání ZP nebo JOP .........řídící, metodická, koncepční, výzkumná a vzdělávací činnost v příslušném oboru vykonávaná v pracovněprávním vztahu zaměstnanci jiných než zdravotnických zařízení, .…….v příslušném oboru v průběhu praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických magisterských nebo bakalářských studijních oborech.

5 § 4 Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka (2) Pokud tento zákon stanoví požadavky na délku výkonu zdravotnického povolání, rozumí se tím výkon povolání v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Pokud ZP nebo JOP vykonává povolání v nižším rozsahu…., potřebná délka výkonu povolání se úměrně prodlužuje. Do doby výkonu povolání se započítá doba PN a MD, popřípadě doba rodičovské dovolené otce, nejvíce však v rozsahu délky mateřské dovolené; v souhrnu se však nejvýše započte 6 měsíců v kalendářním roce. Dříve 14 týdnů

6 § 4 Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka (3) Za výkon povolání bez přímého vedení nebo dohledu se považuje výkon činností, ke kterým je ZP způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a ke kterým získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (hlava VI); ………

7 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1 § 5 Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry (2) Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost na SZŠ může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech do té doby musí pracovat pod odborným dohledem. Nevztahuje se na všeobecné sestry, které po získané odborné způsobilosti absolvovaly VŠ ošetřovatelského zaměření nebo které získaly specializovanou způsobilost podle § 96 odst. 3. (např. DiS v intenzivní péči) (3) Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.

8 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1 § 6 Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky (2) Porodní asistentka, která získala odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání porodní asistentky. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. (pozn. absolventky SZŠ) (5) Praktické vyučování v oboru uvedeném v odstavci 1 písm. a) musí být prováděno v akreditovaném zařízení. (žádat mohou při reakreditaci, žádost může být podána za více ZZ, posuzovat bude akreditační komise MZ)

9 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1 Doplněné další způsoby získávání odborné způsobilosti § 9 Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta § 10 Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně- sociálního pracovníka § 13 Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví

10 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1 § 14 Odborná způsobilost k výkonu povolání ortotika-protetika § 17 Odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky (3) Za výkon povolání dentální hygienistky se považuje výchovná činnost v rámci zubní prevence. Dále se dentální hygienistka pod odborným dohledem zubního lékaře podílí na preventivní léčebné a diagnostické péči na úseku dentální hygieny. § 20 Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika

11 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1 § 18 Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře (3) Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné a anesteziologicko- resuscitační péče a akutního příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči. Pracovní smlouva je na výkon povolání zdravotnického záchranáře!!

12 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1 Nová povolání § 20a Odborná způsobilost k výkonu povolání biotechnického asistenta § 21a Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa § 23a Odborná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta

13 Přechodné ustanovení zákona Definují podmínky prokázání odborné způsobilosti a délky výkonu povolání fyzických osob při vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádat o uznání zdravotnického povolání mohou od 1.7.2008

14 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 2 § 22 Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví a specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijní oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu.

15 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 2 § 24 Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta (2) Do doby získání specializované způsobilosti fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. d), pracuje ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením. (3) Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a) až c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže minimálně 1 rok výkonu povolání v oboru.

16 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 2 Doplněné další způsoby získávání odborné kvalifikace § 26 Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků § 27 Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra § 28 Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví

17 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 3 Doplněné definice výkonu zdravotnického povolání § 31 Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko- protetického technika § 34 Odborná způsobilost k výkonu povolání dezinfektora § 37 Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra a nevidomého a slabozrakého maséra

18 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 3 § 36 Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele (1) g) 4 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na VOŠ, h) 3 ročníků studia na SZŠ v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1,5 ročníku studia na SZŠ v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol, nebo

19 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 3 § 42 Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře c) 2 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na VOŠ, a to v oboru všeobecný sanitář a sanitář pro operační sál, f) 3 ročníků studia na SZŠ v oboru zdravotnický asistent, nebo 2 ročníků studia na SZŠ v oboru zdravotní sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1 ročníku studia na SZŠ v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol, a to v oboru všeobecný sanitář, nebo g) 3 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru laboratorní asistent, zdravotnický laborant, dietní sestra nebo nutriční asistent, a to v oboru sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení.

20 HLAVA III ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI JINÉHO ODBORNÉHO PRACOVNÍKA § 43 Odborná způsobilost JOP Odst. 2) 3. speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie (oftalmoped), 5. přírodovědného zaměření, to je biologického, fyzikálního, nebo chemického zaměření, včetně veterinárního lékařství a farmacie, 8. pedagogického zaměření, e) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru arteterapie po absolvování studijního oboru vyšší nebo vysoké školy pedagogického, sociálního, zdravotnického, psychologického nebo uměleckého zaměření (arteterapeut), f) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru pracovní terapie po získání středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou (pracovní terapeut).

21 Akreditace vzdělávacích programů Hlava IV Akreditované kvalifikační a certifikované kurzy, specializační vzdělávání

22 Akreditace vzdělávacích programů  § 45 odst. 2) vzdělávací program může být dopracován podle potřeb AZ, pokud splní požadavky vzdělávacího programu Programy musí být na tolik určité, že musí AZ prokázat schopnost vzdělávací program plnit!  Změna v předkládání žádostí o udělení / prodloužení akreditace AKK a CK - bude možnost předkládat žádost pouze jedním subjektem - žádost musí obsahovat seznam smluvních zařízení včetně technického a materiálního vybavení těchto smluvních partnerů.  § 49 odst. 9) při zániku akreditovaného pracoviště je přechodné období stanoveno na dobu 2 let.

23 Akreditovaný kvalifikační kurz  § 51 odst. 8) část dříve absolvovaného studia bude započítávat již přímo akreditované zařízení, nikoliv MZ  § 51 odst. 10) průběh akreditovaného kvalifikačního kurzu bude již zajišťovat akreditované zařízení.  § 52 odst. 2) o úspěšně vykonané zkoušce vydá akreditované zařízení osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, a to na tiskopisu poskytovaném ministerstvem na základě žádosti akreditovaného zařízení.  Nová povolání - Biotechnický asistent, Adiktolog, Zrakový terapeut Vzdělávací programy k těmto kvalifikačním kurzům se připravují. Akreditace vzdělávacích programů

24  Změna ve výkonu povolání zubní instrumentářky  přidána nově,,výchovná činnost v rámci zubní prevence pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky“. Navržena změna rámcového vzdělávacího programu. Vztahuje se na nové akreditace vzdělávacích programů.  Zrušena povinnost AZ zasílat na MZ přihlášky, protokoly a osvědčení o úspěšně vykonané závěrečné zkoušce. Nově vše v režii akreditovaného zařízení, které vede veškerou dokumentaci o průběhu vzdělávání. Akreditovaný kvalifikační kurz Akreditace vzdělávacích programů

25  § 61 odst. 1) po absolvováním CK získávají ZP nebo JOP zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.  § 62 odst. 1) průběh certifikovaného kurzu zajišťuje akreditované zařízení.  Akreditované zařízení započítává a vydává potvrzení  Ministerstvo rozhoduje o nezapočtení Certifikovaný kurz Akreditace vzdělávacích programů

26  § 64 o úspěšném absolvování CK vydá akreditované zařízení certifikát, a to na tiskopisu poskytnutém ministerstvem na základě žádosti akreditovaného zařízení. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent CK získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu (§ 61 odst. 3), včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče Od 1.7.2008 budou nové formuláře k dispozici u Mgr. Marcely Šulekové, marcela.sulekova@mzcr.cz Certifikovaný kurz Akreditace vzdělávacích programů

27 Díl 3 Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

28 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků Vzdělávací program může stanovit vstupní požadavky: - na zdravotní způsobilost - na délku výkonu povolání - na typ pracoviště, kde bylo povolání vykonáváno - na zvláštní odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů po získání odborné způsobilosti - § 56

29 Podmínka k zařazení do SV odborná způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Již není vyžadována praxe! Žádost o zařazení do oboru specializačního vzdělávání podává uchazeč ministerstvu. Při splnění podmínek ministerstvo, nebo pověřená organizace:  zařadí uchazeče do specializačního vzdělávání do 30 dnů po obdržení žádosti  oznámí mu předpokládaný termín začátku vzdělávání  uchazeč je zařazen do AZ podle svého výběru  pokud si uchazeč AZ nevybral nebo toto zařízení má naplněnou kapacitu, doporučí MZ, nebo pověřená organizace uchazeči jiné vhodné AZ. V případě nezařazení uchazeče do specializačního vzdělávání rozhodne ministerstvo do 30 dnů od obdržení žádosti. Specializační vzdělávání Zařazení do specializačního vzdělávání - § 58

30 Akreditované zařízení  zajišťuje průběh SV, které se v tomto zařízení uskutečňuje  přidělí každému účastníkovi SV školitele  v případě nového specializačního oboru, pro který není dostatek osob se specializovanou způsobilostí, může být školitelem jiný zdravotnický pracovník, včetně lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, po předchozím vyjádření profesního sdružení. Školitel  průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka a vypracovává pro něj plán školicích akcí, studijní plán a plán plnění praktických výkonů Ministerstvo  z podnětu akreditovaného zařízení rozhodne o ukončení SV účastníkovi, který závažným způsobem neplní studijní povinnosti. Specializační vzdělávání Průběh specializačního vzdělávání - § 59

31 Do splněného počtu hodin stanovených vzdělávacím programem akreditované zařízení započte:  15% omluvenou absenci z praktického vyučování a  omluvenou absenci z hodin teoretického vyučování (lze uznat i větší rozsah absence) V případě pochybností o započtení rozhoduje na žádost účastníka specializačního vzdělávání nebo akreditovaného zařízení ministerstvo. Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků po získání odborné způsobilosti - § 56

32 Do specializačního vzdělávání započte ministerstvo, popřípadě pověřená organizace:  moduly, které účastník SV absolvoval v rámci jiného SV  certifikované kurzy, pokud jsou součástí vzdělávacích programu daného specializačního oboru  část dříve absolvovaného studia, pokud odpovídá některé části vzdělávacího programu o započtení vydá potvrzení o nezapočtení rozhodne ministerstvo. Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků po získání odborné způsobilosti - § 56

33 Do doby specializačního vzdělávání akreditované zařízení započte:  dobu PN, MD a rodičovské dovolené, pokud tato doba přerušení výkonu povolání nečinila v úhrnu více než 14 týdnů v roce (nemají ovolenou absenci!!)  část dříve absolvovaného studia, pokud odpovídá vzdělávacímu programu  odbornou praxi, nebo její část, absolvovanou v jiném oboru specializace nebo v cizině, pokud odpovídá vzdělávacímu programu o započtení vydá potvrzení, o nezapočtení vzdělání rozhodne ministerstvo. Specializační vzdělávání po získání odborné a specializované způsobilosti - § 57

34 Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou.  Předpokladem pro vykonání atestační zkoušky je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem.  Splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace.  O nesplnění požadavků pro vykonání atestační zkoušky rozhodne ministerstvo. Specializační vzdělávání Atestační zkouška § 60

35 Přihlášení se k atestační zkoušce – podmínky:  získání počtu kreditů a splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem  absolvování povinných modulů  prokázání výkonu povolání v příslušném oboru SV  minimálně 1 rok z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby  nebo minimálně 2 let z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků po získání odborné způsobilosti - § 56

36 Financování specializačního vzdělávání §§ 60a – 60d Postup při podávání žádostí stejný jako u lékařů. Předpokládaná částka na nelékaře je cca 180 mil. Žádost o dotaci podává zdravotnické zařízení (podává i neakreditované ZZ!!). Žádat lze i na již zařazené účastníky SV. Pokud se rozhodne rezident vykonávat povolání v jiném zdravotnickém zařízení, ale v oboru specializačního vzdělávání, je to možné a státní příspěvek se nevrací.

37 Celoživotní vzdělávání Hlava V díl 2

38 Celoživotní vzdělávání § 53 a § 54  Profesní sdružení vede evidenci forem CŽV, kterým vydalo souhlasné stanovisko a tyto informace poskytuje ministerstvu (pověřené organizaci) do 30 dnů ode dne vydání.  Pořadatel akcí CŽV vede evidenci účastníků jím organizovaných akcí.  S novelou zákona byla připravena novela vyhlášky č. 423/2004 Sb. (jde do legislativní rady vlády)

39 Registrace hlava IV osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu

40 „Registrace“ - první vydání osvědčení §§ 66 - 68 Obsahem žádosti nejsou doklady o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti - kontrola přechází na zaměstnavatele v případě zaměstnanců nebo na krajské úřady či živnostenské úřady v případě osob SVČ) - uvedeno v § 3 Výsledkem bude rozhodnutí o vydání osvědčení (dosud se vydávalo samotné osvědčení). Žadatelům o uznání způsobilosti podle hlavy VII nebo VIII (osoby hostující, usazené, po vykonání aprobační zkoušky) vydá ministerstvo rozhodnutí o vydání osvědčení na dobu 6 let, pokud uznaná způsobilost odpovídá zdravotnickému povolání, které lze v ČR vykonávat bez odborného dohledu. Do registru budou zapsány i hostující osoby na dobu 1 roku.

41 Platnost osvědčení může být prodloužena, jsou-li splněny podmínky pokud požádá o jeho prodloužení nejpozději 60 dnů před skončením platnosti osvědčení. Obsahem žádosti jsou pouze doklady o celoživotním vzdělávání a výkonu povolání nebo složení zkoušky. Platnost osvědčení může být prodloužena, jsou-li splněny podmínky § 67 a pokud zdravotnický pracovník požádá o jeho prodloužení nejpozději 60 dnů před skončením platnosti osvědčení. Prodloužení platnosti „Registrace“ § 69

42  Půjde o dvě samostatná správní řízení  vydání osvědčení a  vykonání zkoušky (k žádosti o registraci je nutné doložit již doklad o úspěšném složení zkoušky).  Ministerstvo musí umožnit žadateli vykonat zkoušku do 90 dnů ode dne podání žádosti.  S novelou zákona je připravována novela vyhlášky č. 394/2004 Sb.(nyní ve vnitřním připomínkovém řízení). „Registrace“ - Zkouška k vydání osvědčení § 71

43 Registrace Nové formuláře žádosti budou k dispozici od účinnosti zákona na webu MZ – od 1.7.2008 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních seminář 11. a 12. června 2008 – Palác Charitas, Praha 12. 5. 2008 podepsána prezidentem."

Podobné prezentace


Reklamy Google