Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních seminář 11. a 12. června 2008 – Palác Charitas, Praha 12. 5. 2008 podepsána.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních seminář 11. a 12. června 2008 – Palác Charitas, Praha 12. 5. 2008 podepsána."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních seminář 11. a 12. června 2008 – Palác Charitas, Praha podepsána prezidentem republiky Účinnost od Bc. Nina Müllerová, vedoucí oddělení VZV 2

2 OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy
Zákon zapracovává předpisy práva EU a upravuje nově podmínky ……uznávání způsobilosti ….. osob usazených a hostujících § 2 Vymezení základních pojmů pověřenou organizací univerzita…. profesním sdružením…. za účelem podpory odborné úrovně členů školící místo …. pracovní místo v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, ve stanoveném oboru SV v AZ rezidenční místo….. školící místo ve ZZ, spolufinancované ze státního rozpočtu rezident…. účastník specializačního vzdělávání, který se účastní SV na rezidenčním místě.

3 § 3 Zdravotní způsobilost k výkonu povolání ZP a JOP se zjišťuje
před zahájením výkonu povolání a po přerušení výkonu povolání na dobu delší než 3 roky, b) v případě důvodného podezření, že došlo ke změně zdravotního stavu zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, na vyžádání správního úřadu, který vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení…. na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, který podle lékařského posudku lékaře zařízení závodní preventivní péče pozbyl zdravotní způsobilost k práci. Usazené osoby dokládají zdravotní způsobilost před prvním zahájením výkonu povolání. Hostující osoby dokládají zdravotní způsobilost dokladem požadovaným v členském státě původu (§ 79).

4 § 4 Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka
Za výkon povolání ZP a JOP se považuje výkon činností stanovených tímto zákonem …...... pokud je vykonávána zaměstnanci zdravotnického zařízení. Pro účely započítání výkonu povolání (specializace) se považuje za výkon povolání ZP nebo JOP řídící, metodická, koncepční, výzkumná a vzdělávací činnost v příslušném oboru vykonávaná v pracovněprávním vztahu zaměstnanci jiných než zdravotnických zařízení, .…….v příslušném oboru v průběhu praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických magisterských nebo bakalářských studijních oborech.

5 § 4 Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka
(2) Pokud tento zákon stanoví požadavky na délku výkonu zdravotnického povolání, rozumí se tím výkon povolání v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Pokud ZP nebo JOP vykonává povolání v nižším rozsahu…., potřebná délka výkonu povolání se úměrně prodlužuje. Do doby výkonu povolání se započítá doba PN a MD, popřípadě doba rodičovské dovolené otce, nejvíce však v rozsahu délky mateřské dovolené; v souhrnu se však nejvýše započte 6 měsíců v kalendářním roce. Dříve 14 týdnů

6 § 4 Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka
(3) Za výkon povolání bez přímého vedení nebo dohledu se považuje výkon činností, ke kterým je ZP způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a ke kterým získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (hlava VI); ………

7 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1
§ 5 Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry (2) Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost na SZŠ může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech do té doby musí pracovat pod odborným dohledem. Nevztahuje se na všeobecné sestry, které po získané odborné způsobilosti absolvovaly VŠ ošetřovatelského zaměření nebo které získaly specializovanou způsobilost podle § 96 odst. 3. (např. DiS v intenzivní péči) (3) Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.

8 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1
§ 6 Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky (2) Porodní asistentka, která získala odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání porodní asistentky. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. (pozn. absolventky SZŠ) (5) Praktické vyučování v oboru uvedeném v odstavci 1 písm. a) musí být prováděno v akreditovaném zařízení. (žádat mohou při reakreditaci, žádost může být podána za více ZZ, posuzovat bude akreditační komise MZ)

9 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1
Doplněné další způsoby získávání odborné způsobilosti § 9 Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta § 10 Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka § 13 Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví

10 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1
§ 14 Odborná způsobilost k výkonu povolání ortotika-protetika § 17 Odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky (3) Za výkon povolání dentální hygienistky se považuje výchovná činnost v rámci zubní prevence. Dále se dentální hygienistka pod odborným dohledem zubního lékaře podílí na preventivní léčebné a diagnostické péči na úseku dentální hygieny. § 20 Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika

11 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1
§ 18 Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře (3) Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné a anesteziologicko-resuscitační péče a akutního příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči. Pracovní smlouva je na výkon povolání zdravotnického záchranáře!!

12 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 1
Nová povolání § 20a Odborná způsobilost k výkonu povolání biotechnického asistenta § 21a Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa § 23a zrakového terapeuta

13 Přechodné ustanovení zákona
Definují podmínky prokázání odborné způsobilosti a délky výkonu povolání fyzických osob při vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádat o uznání zdravotnického povolání mohou od

14 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 2
§ 22 Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví a specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijní oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu.

15 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 2
§ 24 Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta (2) Do doby získání specializované způsobilosti fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. d), pracuje ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením. (3) Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a) až c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže minimálně 1 rok výkonu povolání v oboru.

16 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 2
Doplněné další způsoby získávání odborné kvalifikace § 26 Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků § 27 Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra § 28 Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví

17 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 3
Doplněné definice výkonu zdravotnického povolání § 31 Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko-protetického technika § 34 Odborná způsobilost k výkonu povolání dezinfektora § 37 Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra a nevidomého a slabozrakého maséra

18 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 3
§ 36 Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele (1) g) 4 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na VOŠ, h) 3 ročníků studia na SZŠ v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1,5 ročníku studia na SZŠ v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol, nebo

19 HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Díl 3
§ 42 Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře c) 2 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na VOŠ, a to v oboru všeobecný sanitář a sanitář pro operační sál, f) 3 ročníků studia na SZŠ v oboru zdravotnický asistent, nebo 2 ročníků studia na SZŠ v oboru zdravotní sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1 ročníku studia na SZŠ v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol, a to v oboru všeobecný sanitář, nebo g) 3 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru laboratorní asistent, zdravotnický laborant, dietní sestra nebo nutriční asistent, a to v oboru sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení.

20 HLAVA III ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI JINÉHO ODBORNÉHO PRACOVNÍKA
§ 43 Odborná způsobilost JOP Odst. 2) 3. speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie (oftalmoped), 5. přírodovědného zaměření, to je biologického, fyzikálního, nebo chemického zaměření, včetně veterinárního lékařství a farmacie, 8. pedagogického zaměření, e) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru arteterapie po absolvování studijního oboru vyšší nebo vysoké školy pedagogického, sociálního, zdravotnického, psychologického nebo uměleckého zaměření (arteterapeut), f) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru pracovní terapie po získání středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou (pracovní terapeut).

21 Akreditace vzdělávacích programů
Hlava IV Akreditované kvalifikační a certifikované kurzy, specializační vzdělávání

22 Akreditace vzdělávacích programů
§ 45 odst. 2) vzdělávací program může být dopracován podle potřeb AZ, pokud splní požadavky vzdělávacího programu Programy musí být na tolik určité, že musí AZ prokázat schopnost vzdělávací program plnit! Změna v předkládání žádostí o udělení / prodloužení akreditace AKK a CK - bude možnost předkládat žádost pouze jedním subjektem - žádost musí obsahovat seznam smluvních zařízení včetně technického a materiálního vybavení těchto smluvních partnerů. § 49 odst. 9) při zániku akreditovaného pracoviště je přechodné období stanoveno na dobu 2 let.

23 Akreditovaný kvalifikační kurz
Akreditace vzdělávacích programů Akreditovaný kvalifikační kurz § 51 odst. 8) část dříve absolvovaného studia bude započítávat již přímo akreditované zařízení, nikoliv MZ § 51 odst. 10) průběh akreditovaného kvalifikačního kurzu bude již zajišťovat akreditované zařízení. § 52 odst. 2) o úspěšně vykonané zkoušce vydá akreditované zařízení osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, a to na tiskopisu poskytovaném ministerstvem na základě žádosti akreditovaného zařízení. Nová povolání - Biotechnický asistent, Adiktolog, Zrakový terapeut Vzdělávací programy k těmto kvalifikačním kurzům se připravují.

24 Akreditovaný kvalifikační kurz
Akreditace vzdělávacích programů Akreditovaný kvalifikační kurz Změna ve výkonu povolání zubní instrumentářky přidána nově ,,výchovná činnost v rámci zubní prevence pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky“. Navržena změna rámcového vzdělávacího programu. Vztahuje se na nové akreditace vzdělávacích programů. Zrušena povinnost AZ zasílat na MZ přihlášky, protokoly a osvědčení o úspěšně vykonané závěrečné zkoušce. Nově vše v režii akreditovaného zařízení, které vede veškerou dokumentaci o průběhu vzdělávání.

25 Akreditace vzdělávacích programů
Certifikovaný kurz § 61 odst. 1) po absolvováním CK získávají ZP nebo JOP zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. § 62 odst. 1) průběh certifikovaného kurzu zajišťuje akreditované zařízení. Akreditované zařízení započítává a vydává potvrzení Ministerstvo rozhoduje o nezapočtení

26 Akreditace vzdělávacích programů
Certifikovaný kurz § 64 o úspěšném absolvování CK vydá akreditované zařízení certifikát, a to na tiskopisu poskytnutém ministerstvem na základě žádosti akreditovaného zařízení. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent CK získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu (§ 61 odst. 3), včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče Od budou nové formuláře k dispozici u Mgr. Marcely Šulekové,

27 Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

28 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků
po získání odborné způsobilosti - § 56 Vzdělávací program může stanovit vstupní požadavky: - na zdravotní způsobilost - na délku výkonu povolání - na typ pracoviště, kde bylo povolání vykonáváno - na zvláštní odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů

29 Specializační vzdělávání
Zařazení do specializačního vzdělávání - § 58 Podmínka k zařazení do SV odborná způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Již není vyžadována praxe! Žádost o zařazení do oboru specializačního vzdělávání podává uchazeč ministerstvu. Při splnění podmínek ministerstvo, nebo pověřená organizace: zařadí uchazeče do specializačního vzdělávání do 30 dnů po obdržení žádosti oznámí mu předpokládaný termín začátku vzdělávání uchazeč je zařazen do AZ podle svého výběru pokud si uchazeč AZ nevybral nebo toto zařízení má naplněnou kapacitu, doporučí MZ, nebo pověřená organizace uchazeči jiné vhodné AZ. V případě nezařazení uchazeče do specializačního vzdělávání rozhodne ministerstvo do 30 dnů od obdržení žádosti.

30 Specializační vzdělávání
Průběh specializačního vzdělávání - § 59 Akreditované zařízení zajišťuje průběh SV, které se v tomto zařízení uskutečňuje přidělí každému účastníkovi SV školitele v případě nového specializačního oboru, pro který není dostatek osob se specializovanou způsobilostí, může být školitelem jiný zdravotnický pracovník, včetně lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, po předchozím vyjádření profesního sdružení. Školitel průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka a vypracovává pro něj plán školicích akcí, studijní plán a plán plnění praktických výkonů Ministerstvo z podnětu akreditovaného zařízení rozhodne o ukončení SV účastníkovi, který závažným způsobem neplní studijní povinnosti.

31 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků
po získání odborné způsobilosti - § 56 Do splněného počtu hodin stanovených vzdělávacím programem akreditované zařízení započte: 15% omluvenou absenci z praktického vyučování a omluvenou absenci z hodin teoretického vyučování (lze uznat i větší rozsah absence) V případě pochybností o započtení rozhoduje na žádost účastníka specializačního vzdělávání nebo akreditovaného zařízení ministerstvo.

32 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků
po získání odborné způsobilosti - § 56 Do specializačního vzdělávání započte ministerstvo, popřípadě pověřená organizace: moduly, které účastník SV absolvoval v rámci jiného SV certifikované kurzy, pokud jsou součástí vzdělávacích programu daného specializačního oboru část dříve absolvovaného studia, pokud odpovídá některé části vzdělávacího programu o započtení vydá potvrzení o nezapočtení rozhodne ministerstvo.

33 Specializační vzdělávání
po získání odborné a specializované způsobilosti - § 57 Do doby specializačního vzdělávání akreditované zařízení započte: dobu PN, MD a rodičovské dovolené, pokud tato doba přerušení výkonu povolání nečinila v úhrnu více než 14 týdnů v roce (nemají ovolenou absenci!!) část dříve absolvovaného studia, pokud odpovídá vzdělávacímu programu odbornou praxi, nebo její část, absolvovanou v jiném oboru specializace nebo v cizině, pokud odpovídá vzdělávacímu o započtení vydá potvrzení, o nezapočtení vzdělání rozhodne ministerstvo.

34 Specializační vzdělávání
Atestační zkouška § 60 Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou. Předpokladem pro vykonání atestační zkoušky je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem. Splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace. O nesplnění požadavků pro vykonání atestační zkoušky rozhodne ministerstvo.

35 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků
po získání odborné způsobilosti - § 56 Přihlášení se k atestační zkoušce – podmínky: získání počtu kreditů a splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem absolvování povinných modulů prokázání výkonu povolání v příslušném oboru SV minimálně 1 rok z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby

36 Financování specializačního vzdělávání §§ 60a – 60d
Postup při podávání žádostí stejný jako u lékařů. Předpokládaná částka na nelékaře je cca 180 mil. Žádost o dotaci podává zdravotnické zařízení (podává i neakreditované ZZ!!). Žádat lze i na již zařazené účastníky SV. Pokud se rozhodne rezident vykonávat povolání v jiném zdravotnickém zařízení, ale v oboru specializačního vzdělávání, je to možné a státní příspěvek se nevrací.

37 Celoživotní vzdělávání Hlava V díl 2

38 Celoživotní vzdělávání § 53 a § 54
Profesní sdružení vede evidenci forem CŽV, kterým vydalo souhlasné stanovisko a tyto informace poskytuje ministerstvu (pověřené organizaci) do 30 dnů ode dne vydání. Pořadatel akcí CŽV vede evidenci účastníků jím organizovaných akcí. S novelou zákona byla připravena novela vyhlášky č. 423/2004 Sb. (jde do legislativní rady vlády)

39 Registrace hlava IV osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu

40 „Registrace“ - první vydání osvědčení §§ 66 - 68
Obsahem žádosti nejsou doklady o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti - kontrola přechází na zaměstnavatele v případě zaměstnanců nebo na krajské úřady či živnostenské úřady v případě osob SVČ) - uvedeno v § 3 Výsledkem bude rozhodnutí o vydání osvědčení (dosud se vydávalo samotné osvědčení). Žadatelům o uznání způsobilosti podle hlavy VII nebo VIII (osoby hostující, usazené, po vykonání aprobační zkoušky) vydá ministerstvo rozhodnutí o vydání osvědčení na dobu 6 let, pokud uznaná způsobilost odpovídá zdravotnickému povolání, které lze v ČR vykonávat bez odborného dohledu. Do registru budou zapsány i hostující osoby na dobu 1 roku.

41 Prodloužení platnosti „Registrace“ § 69
Platnost osvědčení může být prodloužena, jsou-li splněny podmínky pokud požádá o jeho prodloužení nejpozději 60 dnů před skončením platnosti osvědčení. Obsahem žádosti jsou pouze doklady o celoživotním vzdělávání a výkonu povolání nebo složení zkoušky. Platnost osvědčení může být prodloužena, jsou-li splněny podmínky § 67 a pokud zdravotnický pracovník požádá o jeho prodloužení nejpozději 60 dnů před skončením platnosti osvědčení.

42 „Registrace“ - Zkouška k vydání osvědčení § 71
Půjde o dvě samostatná správní řízení vydání osvědčení a vykonání zkoušky (k žádosti o registraci je nutné doložit již doklad o úspěšném složení zkoušky). Ministerstvo musí umožnit žadateli vykonat zkoušku do 90 dnů ode dne podání žádosti. S novelou zákona je připravována novela vyhlášky č. 394/2004 Sb.(nyní ve vnitřním připomínkovém řízení).

43 Děkuji za pozornost Registrace
Nové formuláře žádosti budou k dispozici od účinnosti zákona na webu MZ – od Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních seminář 11. a 12. června 2008 – Palác Charitas, Praha 12. 5. 2008 podepsána."

Podobné prezentace


Reklamy Google