Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celoživotní vzdělávání ve zdravotně-sociální oblasti Oblastní charita Červený Kostelec RNDr. Jan Mach.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celoživotní vzdělávání ve zdravotně-sociální oblasti Oblastní charita Červený Kostelec RNDr. Jan Mach."— Transkript prezentace:

1 Celoživotní vzdělávání ve zdravotně-sociální oblasti Oblastní charita Červený Kostelec RNDr. Jan Mach

2  Zákon č. 108/2006 Sb.  Vyhláška č. 505/2006 Sb.  Zákon č. 206/2009 Sb.  Vyhláška č. 239/2009 Sb. Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách

3  Okruh pracovníků:  sociální pracovníci  pracovníci v sociálních službách  zdravotničtí pracovníci  pedagogičtí pracovníci  manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách

4 Přepočtený počet pracovníků v sociálních službách v Královéhradeckém kraji

5  Formy dalšího vzdělávání:  specializační vzdělávání (VŠ, VOŠ)  účast v akreditovaných kurzech  odborné stáže v zařízeních sociálních služeb  účast na školících akcích Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách

6  Podmínky dalšího vzdělávání:  rozsah minimálně 24 hod za kalendářní rok  odbornou stáž nelze absolvovat u poskytovatele sociální služby, se kterým je stážista v pracovně právním vztahu  do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání je možné započítat maximálně 8 hodin odborných stáží  do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání je možné započítat maximálně 8 hodin školících akcí, jedna školící akce max. v rozsahu 4 hod Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách

7 Preferované formy vzdělávání

8  VOŠ v oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci  VŠ vzdělání zaměřené na sociální práci  přechodné ustanovení – splnění kvalifikačního předpokladu ke dni 1. 1. 2014, resp. 1. 1. 2017  neplatí pro sociální pracovníky, kteří ke dni 1. 1. 2007 dovršili 50 let věku Kvalifikační předpoklad pro výkon sociálního pracovníka

9  Univerzita Hradec Králové  studijní obory:  Sociální práce  Sociální práce ve veřejné správě  Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností  Sociální a charitativní práce  Slezská univerzita v Opavě  studijní obor:  Veřejná správa a regionální politika (Úpice) Vzdělávání sociálních pracovníků v Královéhradeckém kraji

10

11  Hradec Králové:  Univerzita Hradec Králové, Oblastní charita Hradec Králové, Centrum andragogiky s.r.o., Mgr. Jana Fišerová, Bc. Zuzana Holanová, WCONT s.r.o., ZŠ a MŠ Prointepo, s.r.o., Občanské poradenské středisko o.p.s.  Další města :  Občanské sdružení JOB (Týniště nad Orlicí)  Oblastní charita Červený Kostelec  Novoměstské centrum zdravého životního stylu  Most k životu o.p.s. (Trutnov)  Bc. Marcela Hanke (Dvůr Králové nad Labem) Přehled vzdělávacích institucí

12

13  § 111 a § 116 zák. 108/2006 Sb.  Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok… Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu  § 230 zák. 262/2006 Sb.  … Účast na školení za účelem prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.  …Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel… Úloha zaměstnavatele v dalším vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách

14  Zákony:  č. 220/1991 Sb., č. 95/2004., č. 96/2004 Sb.,  Nařízení vlády:  č. 184/2009 Sb., č. 31/2010 Sb.,  Vyhlášky:  č. 185/2009 Sb., č. 186/2009 Sb., č. 187/2009 Sb., č. 188/2009 Sb., č. 423/2004 Sb., č. 39/2005 Sb., č. 189/2009 Sb., č. 55/2011 Sb., č. 393/2004 Sb., č. 413/2006 Sb.  Sdělení ministerstva:  č. 275/2007 Sb., Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných ve zdravotnictví

15  Zákon č. 96/2004 Sb., č. 105/2011 Sb.  Zákon o nelékařských zdravotnických pracovnících Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných ve zdravotnictví

16 všeobecná sestra - porodní asistentka - ergoterapeut - radiologický asistent - zdravotní laborant - zdravotně-sociální pracovník - optometrista - ortoptista - asistent ochrany a podpory veřejného zdraví - ortotik-protetik - nutriční terapeut - zubní technik - dentální hygienista - zdravotní záchranář - farmaceutický asistent - biomedicínský technik - biotechnický asistent - radiologický technik - adiktolog - psycholog ve zdravotnictví - klinický logoped - fyzioterapeut - radiologický fyzik - odborný pracovník v laboratorních metodách - biomedicínský inženýr - odborný pracovník v ochraně a podpoře zdraví - zdravotnický asistent - laboratorní asistent - ortoticko-protetický technik - nutriční asistent - asistent zubního technika - dezinfektor - řidič vozidla zdravotnické záchranné služby - ošetřovatel – masér - nevidomý a slabozraký masér - laboratorní pracovník - zubní instrumentář - řidič dopravy nemocných a raněných - autoptický laborant - sanitář Okruh nelékařských zdravotnických pracovníků

17 1.zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti 2.zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti 3.zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením Okruh nelékařských zdravotnických pracovníků

18 Výše přepočtených úvazků nelékařských zdravotnických pracovníků v Královéhradeckém kraji

19  akreditovaný kvalifikační kurz  získává se odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání  celoživotní vzdělávání Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

20  formy vzdělávání:  specializační vzdělávání  získává se specializovaná způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání  certifikovaný kurz  získává se zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti  odborné stáže v akreditovaných zařízeních  školící akce, konference, kongresy, sympozia  publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost  e-learningový kurz  samostatné studium odborné literatury Celoživotní vzdělávání

21  Podmínky dalšího vzdělávání:  je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky  plnění povinností celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního systému  získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (pro přihlášení se k atestační zkoušce)  zák. č. 105/2011 Sb. – platnost osvědčení 10 let Legislativní rámec celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

22 Název vzdělávací akcePočet kreditů dle vyhl. č. 4/2010 Sb. Inovační kurz, školicí akce, odborný kurz 4 kr/den – nejvíce 12/akce, nejde-li o pedagogickou činnost E-learningový kurz2 kr/min. 15 stran textu 3 kr/min. 30 stran textu Seminář1 kredit/akce, nejde-li o pedagogickou činnost Odborná stáž3 kr/den – nejvíce 15/stáž Kongres, konference, pracovní den, sjezd, sympozium 4 kr/den – nejvíce 12/akce 10 kr/vlastní přednáška, autorství posteru, aktivní účast na soutěžích 5 kr – spoluautorství nebo přednesení cizí přednášky Mezinárodní kongres5 kr/den – nejvíce 15/akce Publikační činnostautor 15 kr/odborný článek Pedagogická činnost2 kr/vyučovací hodina, nebo přednesení odborného sdělení, nejvíce 20 kr/reg. období Vědecko-výzkumná činnost25 kreditů Vypracování metodiky20 kreditů

23 1.zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti 2.zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti 3.zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením Okruh nelékařských zdravotnických pracovníků

24 zdravotnický asistent - laboratorní asistent - ortoticko-protetický technik - nutriční asistent - asistent zubního technika - dezinfektor - řidič vozidla zdravotnické záchranné služby - ošetřovatel – masér - nevidomý a slabozraký masér - laboratorní pracovník - zubní instrumentář - řidič dopravy nemocných a raněných - autoptický laborant - sanitář Okruh nelékařských zdravotnických pracovníků

25  § 54 zák. 96/2004 Sb.  Účast na celoživotním vzdělávání … se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.  § 230 zák. 262/2006 Sb.  … Účast na školení za účelem prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.  …Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel… Úloha zaměstnavatele v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků

26 1.Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním všeobecných sester?  rozlišujeme aktivní a pasivní účast – hradíme mzdu, jízdné a kurzovné v rozsahu jednoho dne a v maximální výši 100,- Kč za jeden kredit, dále máme projekt podpořený EU na měkké dovednosti, účastní se část sester, pak hradíme vše 2.Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním ošetřovatelů?  pouze výjimečně a v odůvodněných případech Nemocnice č. 1

27 1.Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním všeobecných sester?  mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné  z ESF OPLZZ za rok 2011 - 350 000,- + celoživotní vzdělávání 120 000,- 2.Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním ošetřovatelů?  ošetřovatele vzděláváme v rámci našich vyškolených interních lektorů Nemocnice č. 2

28 1.Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním všeobecných sester?  ano 2.Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním ošetřovatelů?  ano Nemocnice č. 3

29 1.Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním všeobecných sester?  Hradíme nejen všeobecným sestrám veškeré náklady spojené s celoživotním vzděláváním (mzdové, cestovní i kurzovné). 2.Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním ošetřovatelů?  nezaměstnáváme Nemocnice č. 4

30 1.Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním všeobecných sester?  Hradíme všeobecným sestrám (a dalším nelékařům) specializační vzdělávání v plné výši. Konference a semináře omezeně. 2.Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním ošetřovatelů?  nezaměstnáváme Nemocnice č. 5

31 Podpora celoživotního vzdělávání všeobecných sester ze strany zaměstnavatele

32 Akreditovaný kvalifikační kurz Certifikovaný kurz Specializační vzdělávání

33 Poskytovatelé celoživotního vzdělávání v Královéhradeckém kraji  Specializační vzdělávání  FN Hradec Králové  Mgr. Lucie Hornová – Rychnov nad Kněžnou  Certifikované kurzy  Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové  MUDr. M. Kučera – Rychnov nad Kněžnou  Centrum andragogiky, s.r.o. – Hradec Králové  FN Hradec Králové  Akreditované kvalifikační kurzy  FN Hradec Králové  Oblastní charita Hradec Králové  Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné  Fakulta vojenského zdraví Univerzity obrany

34 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Celoživotní vzdělávání ve zdravotně-sociální oblasti Oblastní charita Červený Kostelec RNDr. Jan Mach."

Podobné prezentace


Reklamy Google