Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav –> možný vývoj Koncepce hlavních agend

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav –> možný vývoj Koncepce hlavních agend"— Transkript prezentace:

1 Současný stav –> možný vývoj Koncepce hlavních agend
ÚZIS ČR Současný stav –> možný vývoj Koncepce hlavních agend  Ladislav Dušek

2 Stav a využitelnost současných datových agend ÚZIS
Národní zdravotnický informační systém

3 Současné datové agendy ÚZIS ČR – hlavní oblasti
Statistické zjišťování (klinické výkazy, ekonomické výkazy) S >120 aktivních projektů Národní zdravotnické informační systémy (NZIS) (cca 49 dílčích databází) Klinické a populační registry (např. registr intenzivní péče) Mezinárodní spolupráce a projekty (Health Data OECD, Eurostat, EHIS, EHLEIS, …)

4 Současné datové agendy ÚZIS ČR –> problém?
TECHNOLOGIE Kvalita dat OBSAH DAT Recenze výstupů? ANALÝZA DAT

5 Statistické zjišťování –> Stone Age of Informatics
S ročně - ručně > výkazů ! ? Ekonomické výkazy Výkazy o přístrojích Výkazy o specializovaných činnostech (záchranná služba, krizová centra, apod.) Klinické výkazy o činnosti

6 Statistické zjišťování: ukázky klinické části
Příklad: výkazy praktických lékařů Gynekologie a porodnictví

7 Statistické zjišťování: ukázky klinické části
Urologie Gastroenterologie Příklad: proč toto zjišťujeme?

8 Budoucnost výkazů hlášených do ÚZIS ČR?
Příklad: výkazy praktických lékařů

9 Budoucnost výkazů hlášených do ÚZIS ČR?
Nezbytný přechod na elektronické hlášení (datové standardy, automatizace) Redukce rozsahu – využití již dostupných zdrojů dat OBSAHOVÁ REVIZE (odborná recenze a garance) KVALITA – nikoli čísla za každou cenu (prevalenční studie, cílená šetření, …)

10 „Nový ÚZIS“ – tři šance na vývoj
II. „Nový ÚZIS“ – tři šance na vývoj a smysl činnosti

11 Šance na nový ÚZIS: elektronizace a spolupráce s PZP
? 1) Projekt eREG Centrální elektronické úložiště dat Napojení na základní registry ČR Moderní vedení agend Zabezpečení New 2) Úložiště dat PZP Validace obsahu stávajících NZIS Nahrazení až % sběrů dat Řešení klinické části DRG Automatizace agend Old

12 -> projektová spolupráce
Šance na nový ÚZIS: spolupráce s akademickou obcí 3) Konsorciální -> projektová spolupráce Univerzity a VŠ (UK Praha, MU Brno, ČVÚT, VÚT) Státní zdravotní ústav Český statistický úřad ………………

13 Velký úkol: obnovit NR-ZP
III. Velký úkol: obnovit NR-ZP

14 NZIS Potřebujeme Národní registr zdravotnických pracovníků? NR-ZP
Databáze nezatěžující pracovníky Neveřejná referenční databáze Databáze využívaná komorami, správními úřady, ….. Databáze s minimalizovaným počtem záznamů Základna pro certifikaci el. podpisů

15 Základní stavební prvek eHealth systému
Základní funkce NR – ZP Základní stavební prvek eHealth systému Referenční registr ZP a jejich odborných způsobilostí Identifikátor ZP provázaný se základními registry (on line aktualizovaný) Identifikátor ZP pro ostatní registry v systému JTP Reference pro registrační systémy ZP různých institucí Služby - obdoba služeb základních registrů - poskytování referenčních dat Oborové komory, IPVZ, NCO NZO, MZ ČR, vzdělávací instituce, zdravotní pojišťovny Nástroj pro kvantifikaci počtu ZP a jejich dostupné kapacity po oborech Počty ZP a dostupná kapacita v ČR, krajích, … Počty ZP dle dosažené kvalifikace NÁVRH: Registr NRZP jako jeden ze základních registrů NÁRODNÍHO zdravotnického systému. NRZP bude fungovat jako referenční zdroj dat a bude nad ním vykonávána AGENDA veřejné správy dle zákona č. 111/2009 Sb., prostřednictvím Agendového informačního systému (AIS) veřejné správy.

16 2) 1) 3) 4) 5) Obsah NR-ZP podle návrhu novely zákona
jméno, popřípadě jména a příjmení zdravotnického pracovníka a akademický, vědecký a pedagogický titul, datum narození, obec místa narození, pohlaví, rodné číslo, bylo-li přiděleno, u cizinců č. pasu nebo průkazu ze státu původu, státní občanství, název a adresa vzdělávacího zařízení (odkaz na školský a vysokoškolský zákon) nebo akreditovaného zařízení, v němž byla získána odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost, označení odbornosti nebo odborností a datum jejího získání, údaj, zda jde o hostující nebo usazenou osobu údaj, zda jde o pracovníka ve specializační přípravě (pouze lékaři) údaj o ztrátě zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti, o zákazu výkonu z. povolání elektronická adresa, datová schránka a telefonní číslo – nepovinné adresu určenou pro doručování – nepovinné identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatelů, včetně názvu poskytovatele, kde zdravotnický pracovník pracuje, obor činnosti obor, ve kterém profesionál v předešlém roce působil [pouze výčtem, položkově] údaj, zda je pracovník u poskytovatele v evidenčním stavu (ano/ne) 2) 1) 3) 4) 5)

17 Obsah NR-ZP: ZPBD Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ZPBD) všeobecná sestra porodní asistentka ergoterapeut radiologický asistent zdravotní laborant zdravotně sociální pracovník optometrista ortoptista asistent ochrany a podpory veřejného zdraví ortotik-protetik nutriční terapeut zubní technik dentální hygienistka zdravotnický záchranář farmaceutický asistent biomedicíncký technik biotechnický asistent radiologický technik adiktolog Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) psycholog a klinický psycholog klinický logoped zrakový terapeut fyzioterapeut radiologický fyzik odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků biomedicíncký inženýr odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví V tomto rozsahu sledování nelékařských pracovníků by NRZP poskytl důležité údaje o pracovních kapacitách ve zdravotnictví. zákon č. 96/2004 Sb., zákon č. 339/2008 Sb.

18 Seznam subjektů / institucí s přístupem do registru
Zdravotnický pracovník – plný přístup, editace kontaktních údajů [l) a m)] Vzdělávací instituce - o svých absolventech pro účely výkonu jejich agend [a) až j)] a pro editaci jen jimi poskytovaných údajů o ukončeném vzdělání [g), h), j)] Poskytovatelé zdravotních služeb – vzdělání svých zaměstnanců pro účely výkonu jejich agend, kontrola úplnosti a správnosti údajů o zaměstnání [a) až m)] -> pouze údaje, které instituce do systému vložila, roční zápis údajů o působení zdravotnického pracovníka [o) – p)] Komory - v rozsahu všech údajů vedených v evidencích komor za jejich členy pro účely kontroly [a) až m)], zápis údajů souvisejících s ukončením nebo přerušením výkonu zdravotnického povolání na základě rozhodnutí komory [k] Krajské úřady – v rozsahu údajů [a), b), h), l), m)] a pro účely zápisu údajů souvisejících s ukončením nebo přerušením výkonu zdravotnického povolání na základě rozhodnutí soudu [k] Soudy – pro účely zápisu údajů souvisejících s ukončením nebo přerušením výkonu zdravotnického povolání na základě rozhodnutí soudu [k] Ministerstvo zdravotnictví nebo pověřené organizace - pro účely výkonu ministerstva jako správního úřadu a pro editaci jimi poskytovaných údajů Zdravotní pojišťovny - za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění [a), b), h), l), m)] Státní ústav pro kontrolu léčiv – přístup k údajům ve vymezeném rozsahu [a), b), h) až m)] ÚZIS ČR – jako správce a provozovatel NRZP

19 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Současný stav –> možný vývoj Koncepce hlavních agend"

Podobné prezentace


Reklamy Google