Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět, systém a prameny obchodního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět, systém a prameny obchodního práva"— Transkript prezentace:

1 Předmět, systém a prameny obchodního práva
J.Kožiak

2 Obchodní právo Sub-odvětví občanského práva
Nemá znaky samostatného odvětví Metoda právní regulace – modifikovaná občanskoprávní Specifický předmět – obtížně vymezitelný Systémová soudržnost - nízká Společenská akceptace – není dána Vědecká a pedagogická disciplína Soukromoprávní x Veřejnoprávní charakter

3 Předmět obchodního práva
Co obchodní právo upravuje? Obchodně právní vztahy Tautologické vymezení Roztříštěnost předmětu ztěžuje definici Klikatá hranice s občanským právem Postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností Právo podnikatelů – nepřesné

4 Systém obchodního práva
Obecná část Postavení a jednání podnikatelů Obchodní rejstřík Obchodní firma

5 Systém obchodního práva
Zvláštní část Obchodní společnosti Obchodní závazkové vztahy Ochrana soutěže Veřejnoprávní ochrana Nekalá soutěž Cenné papíry Speciální oblasti podnikání Kapitálový trh, bankovnictví, pojišťovnictví apod.

6 Prameny ve formálním smyslu – nositel obsahu práva
X materiální – důvody obsahu práva X gnoseologické – sekundární nositel obsahu Druhy Normativní právní akty Obyčeje Precedenty Normativní smlouvy

7 Soudní rozhodnutí Nejsou precedenty Závazná jen pro strany
Nejsou pramenem práva, ale mají argumentační hodnotu – judikáty Výjimka – negativní právotvorba ústavního soudu

8 Podpůrné prameny Obchodní zvyklosti Zásady obchodního práva
Nejsou obyčeje – závazné protože na ně odkazuje ObchZ Např. obsah nedefinovaných pojmů – garanční zkouška, dílčí provozní celek Zásady obchodního práva Obecné principy – např. zásada profesionality, zásada poctivého obchodního styku

9 Obchodní kodex Odvětví částečně kodifikované
Obchodní zákoník-513/1991 Sb. Postavení podnikatelů – jednání, firma, obchodní společnosti Obchodní rejstřík Nekalá soutěž Obchodní závazky Postupná dekodifikace Vyčlenění přeměn Návrh budoucího obchodního a občanského zákoníku – vyčlenění závazků

10 Systém obchodního práva II Pododvětví a prameny
Právo obchodních společností ObchZ Zákon o přeměnách – 125/2008 Sb. Zákon o Evropské společnosti Firemní právo – ObchZ Rejstříkové právo Občanský soudní řád – 99/1963 Sb. Závazkové právo Občanský zákoník - 40/1964 Sb.

11 Systém obchodního práva II Pododvětví a prameny
Soutěžní právo Zákon o ochraně hospodářské soutěže - 143/2001 Sb. ObchZ Právo cenných papírů Zákon o cenných papírech - 591/1992 Sb. Zákon směnečný a šekový – 191/1950 Sb. Zákon o dluhopisech – 190/2004 Sb. Bankovní a pojišťovnické právo Zákon o bankách 21/1992 Sb. Zákon o pojišťovnictví 363/1999 Sb. Právo kapitálového trhu Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - 256/2004 Sb.

12 Mezinárodní smlouvy Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - sdělení č. 16/1991 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) - vyhláška č. 8/1985 Sb. Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) - vyhláška č. 11/1975 Sb. Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (vyhláška č. 15/1935 Sb., v platném znění).

13 Evropské prameny Nařízení a směrnice Národní obchodní společnosti
Evropské právnické osoby (SE,EHZS,ED) Podnikání na společném trhu Ochrana hospodářské soutěže Zvláštní oblasti podnikání

14 Podnikatel Vymezení § 2 odst. 2 ObchZ Význam vymezení
Osoba zapsaná v obchodním rejstříku Osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění Osoba podnikající na základě jiného oprávnění Provozovatel zemědělské výroby zapsaný do evidence zemědělských podnikatelů Zahraniční osoba s právem podnikat - § 23 ObcZ Význam vymezení Na podnikatele se vztahuje obchodně-právní úprava – např. jednání podnikatele, obchodní závazky

15 Podnikání Soustavná činnost podnikatele pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Fiktivní podnikatelé Oprávnění k podnikání – živnostenské, zemědělské, jiné Neoprávněné podnikání Odpovědnost za škodu, odpovědnost dle zvl. předpisů Právní úkony jsou platné

16 Podnikání zahraničních osob
§ 21 – 26 ObchZ Zahraniční osoba – kritérium bydliště/sídla Podnikání prostřednictvím podniku nebo org. složky Základní pravidlo - národní režim Oprávnění k podnikání Zápisem do OR I bez zápisu (EU,EHP,Švýc., dl. rezidenti)

17 Podnikání zahraničních osob II
Zahraniční právnické osoby Uznání právní subjektivity Princip inkorporace – právní řád založení platí pro vnitřní poměry Účast na českých právnických osobách Národní režim

18 Ochrana majetkových zájmů
Vyvlastnění majetku zahraniční PO jen na základě zákona a ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak Opravný prostředek u soudu Náhrada v plné hodnotě převoditelná za hranice Smlouvy o ochraně investic

19 Přemístění sídla Přesun sídla z nebo do ČR
Nedochází ke změně rozhodného práva Výjimky – ručení společníků třetím osobám, cizí právo s principem sídla Přípustné jen, pokud výslovně umožní mezinárodní smlouva, právo ES nebo zákon


Stáhnout ppt "Předmět, systém a prameny obchodního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google