Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitálové trhy – Podstata Finanční trh a finanční systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitálové trhy – Podstata Finanční trh a finanční systém"— Transkript prezentace:

1 Kapitálové trhy – Podstata Finanční trh a finanční systém
Zdeněk Jelínek

2 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Je druhotný výrobní faktor. Je výsledkem výrobní činnosti. Může být chápán jako úspory přeměněné na investice. Může být chápán jako fiktivní kapitál – v podobě cenných papírů.

3 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Peněžní kapitál (potenciální kapitál) Reálný kapitál Peněžní kapitál se mění půjčkou nebo použitím na reálný kapitál – půjčí se nebo použije na nákup reálných statků

4 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Půjčením kapitálu vzniká úvěrový vztah – za poskytnutí úvěru se platí úroková míra u´ = *100 , kde u´ = úroková míra, u= úrok K = kapitál u K

5 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veřejnou nabídku cenných papírů.

6 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Vymezení pojmů obchodník s cennými papíry, banka pojišťovna, zajišťovna investiční společnost, investiční fond, penzijní fond,

7 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Vymezení pojmů – další vymezení provozovatel platebního systému, provozovatel vypořádacího systému, osoba, která vydává a spravuje platební prostředky, osoba, která podnikatelsky poskytuje finanční pronájem (finanční leasing), osoba, jejíž rozhodující činností je nabývání účasti na jiných společnostech, osoba, která podnikatelsky poskytuje záruky, obchodní společnost, která podle poslední výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách českých částce alespoň eur, čistý roční obrat odpovídající v korunách českých částce alespoň eur a vlastní kapitál odpovídající v korunách českých částce alespoň eur, zahraniční osoba, která odpovídá některé z osob uvedených v bodech 1 až 14, stát nebo členský stát federace, Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka

8 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Obchodník s cennými papíry právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry § 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

9 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Banka právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která a) přijímá vklady od veřejnosti a b) poskytuje úvěry a která k výkonu činností podle písmen a) a b) má bankovní licenci § 1 odst. 1) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

10 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Banka Pro účely zákona se rozumí vkladem - svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu, úvěrem v jakékoliv formě - dočasně poskytnuté peněžní prostředky. § 1 odst. 1) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

11 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Banka Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), vykonávat tyto další činnosti, má-li je povoleny v jí udělené licenci, a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu, s tím, že se v licenci uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům podle zvláštního právního předpisu, i) finanční makléřství, j) výkon funkce depozitáře, k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), l) poskytování bankovních informací, m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, n) pronájem bezpečnostních schránek, o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až n) a v odstavci 1. § 1 odst. 1) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

12 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Banka Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci. To neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž banka vykonává kontrolu. § 1 odst. 1) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

13 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Pojišťovna Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu Pojistitel Pojištěný Pojistná smlouva Pojistná událost Likvidace pojistné události § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

14 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Zajišťovna právnická osoba, jejíž činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území České republiky, která provozuje zajišťovací činnost podle tohoto zákona, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla "Pojišťovna pojišťoven". § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

15 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Investiční společnost Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající a) ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo b) v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování Obchodní firma investiční společnosti obsahuje označení "investiční společnost". § 14 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

16 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Podílový fond soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu ("podílníci"), a to v poměru podle vlastněných podílových listů Podílový fond není právnickou osobou. § 14 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

17 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Penzijní fond Penzijní fond (se státním příspěvkem) je forma dlouhodobého spoření, které významným způsobem podporuje stát. § 14 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování


Stáhnout ppt "Kapitálové trhy – Podstata Finanční trh a finanční systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google