Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BANKOVNICTVÍ Finanční trhy. F INANČNÍ TRH Klíčová slova Alokace finančních prostředků, deficitní subjekty, dokumenty (instrumenty) finančního trhu, emitenti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BANKOVNICTVÍ Finanční trhy. F INANČNÍ TRH Klíčová slova Alokace finančních prostředků, deficitní subjekty, dokumenty (instrumenty) finančního trhu, emitenti."— Transkript prezentace:

1 BANKOVNICTVÍ Finanční trhy

2 F INANČNÍ TRH Klíčová slova Alokace finančních prostředků, deficitní subjekty, dokumenty (instrumenty) finančního trhu, emitenti cenných papírů, finanční systém, finanční trh, finanční zprostředkovatel, investice, kapitálový trh, nepřímé financování, peněžní trh, polopřímé financování, primární cenné papíry, primární trhy, přebytkové subjekty, přímé financování, sekundární cenné papíry, sekundární trhy, úspory, volné peněžní prostředky.

3 F INANČNÍ TRH Zařazení finančních trhů do ekonomického systému O finančních trzích lze hovořit pouze v kontextu s tržní ekonomikou. Finanční trhy tvoří specifický segment tržního ekonomického systému. Ekonomický systém utváří řada subsystémů, které jsou provázané mezi sebou mnohostrannými a mnohovýznamovými vztahy, navzájem se ovlivňují.

4 F INANČNÍ TRH Finanční systém jsou tedy veškeré toky peněz resp. finančních prostředků v ekonomice, mezi veškerými trhy a subjekty nacházejícími se v daném ekonomickém systému.

5 F INANČNÍ TRH Finanční trhy jsou místem respektive takovým typem trhu, na kterém se předmětem obchodování stávají samy finanční prostředky. Zatímco tedy na ostatních trzích jsou peníze prostředkem směny, na finančním trhu se jedná o předmět, který se směňuje.

6 F INANČNÍ TRH Funkce finančních trhů Zajišťují alokaci a realokaci volných finančních prostředků mezi subjekty na tržním principu – tedy s respektováním efektivnosti, Depozitní funkce, Kreditní funkce, Zabezpečují likviditu, Mají platební funkci, Přispívají k uchování hodnoty (bohatství), Funkce ochrany proti riziku, Funkce regulace finančního systému státem.

7 F INANČNÍ TRH Způsoby financování přímého financování, nepřímého financování, polopřímého financování.

8 F INANČNÍ TRH U přímého financování vchází do transakce subjekt nedostatkový přímo se subjektem přebytkovým. Při nepřímém financování vstupuje do hry další subjekt – finanční zprostředkovatel – který soustřeďuje volné peněžní prostředky od řady subjektů přebytkových, aby je v dalším kroku umístil mezi subjekty deficitní podle individuálních dohodnutých vyhovujících podmínek.

9 F INANČNÍ TRH U polopřímého financování se transakce mezi již konkrétně známým věřitelem a dlužníkem odehraje za asistence určitého prostředníka, jehož role tedy není tak určující jako v případě finančního zprostředkovatele při nepřímém financování.

10 F INANČNÍ TRH Typy cenných papírů Sekundární cenné papíry jsou cenné papíry emitované finančním zprostředkovatelem. Oproti tomu jakákoliv deficitní jednotka emituje své primární cenné papíry, které prodává subjektům přebytkovým a díky tomu získává zdroje ke svému financování.

11 F INANČNÍ TRH Finanční zprostředkovatelé Role finančního zprostředkovatele se zpravidla ujímá některý z těchto subjektů: banky, investiční společnosti, investiční a podílové fondy, penzijní fondy, pojišťovny, leasingové společnosti, faktoringové a forfaitingové společnosti, obchodníci s cennými papíry, směnárny, zastavárny.

12 F INANČNÍ TRH Funkce finančních zprostředkovatelů jsou zejména tyto: Redukce transakčních a informačních nákladů Poradenský a informační servis Provádění platebního styku.

13 F INANČNÍ TRH Pojetí finančních zprostředkovatelů v české legislativě Právní úprava v České republice rozlišuje pojmy investiční zprostředkovatel a institucionální investor.

14 F INANČNÍ TRH investiční zprostředkovatel rozumí osobu, která poskytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování

15 F INANČNÍ TRH institucionálního investor se podle české právní úpravy považují: obchodník s cennými papíry, banka, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost, investiční fond, penzijní fond,

16 F INANČNÍ TRH provozovatel platebního systému, provozovatel vypořádacího systému, osoba, která vydává a spravuje platební prostředky, osoba, která podnikatelsky poskytuje finanční pronájem (finanční leasing), osoba, jejíž rozhodující činností je nabývání účasti na jiných společnostech,

17 F INANČNÍ TRH osoba, která podnikatelsky poskytuje záruky, obchodní společnost, která podle poslední výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách českých částce alespoň 20 000 000 eur, čistý roční obrat odpovídající v korunách českých částce alespoň 40 000 000 eur a vlastní kapitál odpovídající v korunách českých částce alespoň 2 000 000 eur,

18 F INANČNÍ TRH zahraniční osoba, která odpovídá některé z osob uvedených v předchozích bodech, stát nebo členský stát federace, Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka, mezinárodní finanční instituce.

19 F INANČNÍ TRH Typologie finančních trhů 1. Finanční trhy lze rozlišovat podle různých hledisek. 2. Z hlediska geografického lze vymezit následující typy finančních trhů: 3. Hledisko, zda jde o prvotní prodej nově emitovaného cenného papíru, nebo o prodeje dříve emitovaných a prodaných či prodávaných cenných papírů: 4. Hledisko vztahu mezi uzavřením obchodu a jeho faktickou realizací resp. Vypořádáním obchodu: 5. Podle míry organizovanosti trhu: 6. Hledisko rozsahu účastníků trhu: 7. Vysoce významné rozlišení finančních trhů je prováděno podle hledisek časového rozlišení obchodovaných instrumentů, potažmo i podle druhů instrumentů a typů subjektů majících přístup na ten který trh.

20 F INANČNÍ TRH 1. Z hlediska geografického lze vymezit následující typy finančních trhů: regionální národní mezinárodní nadnárodní V některých případech lze provést rozlišení resp. členit trhy dále na: zahraniční – obchody mezi subjekty z různých zemí, eurotrhy – obchody v zahraničních měnách, devizové trhy – konverze jedné měny za jinou měnu trhy drahých kovů.

21 F INANČNÍ TRH 2. Hledisko typu prodeje: primární trhy – instrument finančního trhu získává jeho první nabyvatel (transakce typu investor ↔ emitent) Trh má především alokační funkci. např. emisní obchody s cennými papíry – vlastní emise cizí emise veřejná emise soukromá emise sekundární trhy – obchody s již dříve zobchodovanými instrumenty (transakce typu investor – investor) Trh má především funkci zajišťování resp. podporování likvidity; stanovuje cenu instrumentu; možnost uskutečňování obchodů spekulačního charakteru, což představuje snahu investorů dosáhnout zisku v relativně krátkém období.

22 F INANČNÍ TRH 3. Hledisko vztahu dle vypořádání obchodu 3. Hledisko vztahu dle vypořádání obchodu: promptní (spotové) trhy termínové (lhůtní) trhy (forward, swapy, financial futures, opce)

23 F INANČNÍ TRH 4. Podle míry organizovanosti trhu: trhy organizované burzovní mimoburzovní. trhy neorganizované prostřednictvím obchodníka s cennými papíry (OTC trhy „přes přepážku“) bez obchodníka s cennými papíry

24 F INANČNÍ TRH 5. Hledisko rozsahu účastníků trhu: trh veřejný trh neveřejný (smluvní)

25 F INANČNÍ TRH 6. Vysoce významné rozlišení finančních trhů je prováděno podle hledisek časového rozlišení obchodovaných instrumentů, potažmo i podle druhů instrumentů a typů subjektů majících přístup na ten který trh: trh úvěrový trh peněžní trh kapitálový

26 F INANČNÍ TRH Otázky Co je předmětem obchodování na finančních trzích a jaká je role finančních zprostředkovatelů? Jaké segmenty lze na finančních trzích rozlišovat, a čím se jednotlivé segmenty vyznačují?

27 F INANČNÍ TRH Klíčová slova Akcie, cenné papíry kapitálového trhu, cenné papíry peněžního trhu, cenný papír, dluhopisy, dluhové cenné papíry, dlužník, dokument finančního trhu, emitent, finanční investice, forma cenného papíru, imobilizované cenné papíry, investiční cenné papíry, investiční kupóny, investiční nástroj, investor, kótovaný cenný papír, kurz cenného papíru, likvidita, listinné cenné papíry, listinné kupóny, majetkové cenné papíry, náložné listy, opční listy, podílové listy, podoba cenného papíru, portfolio, poukázky na akcie, přechod cenného papíru, převod cenného papíru, reálné investice, riziko, skladištní listy, skladové listy, směnky, šeky, věřitel, výnos, zaknihované cenné papíry, zastupitelné cenné papíry, zatímní listy, zbožové cenné papíry.

28 F INANČNÍ TRH Investiční nástroje Cenné papíry jsou jedním z investičních instrumentů, dokumentů finančního trhu. Investor má více možností, do kterých investičních nástrojů vloží své volné finanční prostředky. Přitom je jeho cílem dosáhnout co nejvyššího výnosu za přiměřeného rizika a při vhodné likviditě investičního instrumentu.

29 F INANČNÍ TRH Do reálných investic patří Do reálných investic patří: přímé podnikání nemovitosti movité věci drahé kovy umělecké předměty sbírky.

30 F INANČNÍ TRH Finančními investicemi jsou: finanční spoluúčast na podnikání jiných vkladové instrumenty poskytnuté úvěry a půjčky pojištění – životní pojištění, důchodové pojištění, penzijní připojištění majetkové cenné papíry dluhové cenné papíry odvozené cenné papíry.

31 F INANČNÍ TRH Klasifikace cenných papírů podle základních kriterií. typ trhu, na kterém se cenné papíry vyskytují: cenné papíry peněžního trhu cenné papíry kapitálového trhu zbožové cenné papíry

32 F INANČNÍ TRH podle ztělesněného práva: a) majetkové cenné spoluúčast na řízení společnosti, podíl se na zisku, podíl na likvidačním zůstatku. b) dluhové cenné papíry na vrácení zapůjčené částky, na předem stanovený úrok ze zapůjčené částky.

33 F INANČNÍ TRH podle charakteru důchodů: cenné papíry s pevným zúročením cenné papíry s proměnlivým zúročením cenné papíry s nulovými platbami cenné papíry s proměnlivým výnosem

34 F INANČNÍ TRH podle emitenta: cenné papíry emitované státem cenné papíry obcí cenné papíry bankovní korporativní cenné papíry

35 F INANČNÍ TRH podle ekonomického významu pro majitele: cenné papíry platební a úvěrové (např. šeky, směnky) cenné papíry depozitní (např. depozitní certifikáty, podílové listy) – poměrně bezpečné uložení peněžních prostředků cenné papíry spekulační (např. akcie).

36 F INANČNÍ TRH podle hospodářského důvodu emitování cenných papírů: cenné papíry kauzální – důvod jejich emitování může být např. financování z vlastních zdrojů (akcie, zatímní listy) cenné papíry abstraktní – nezáleží na důvodu vzniku závazků (šeky, směnky).

37 F INANČNÍ TRH Podoby cenných papírů listinná imobilizovaná zaknihovaná

38 F INANČNÍ TRH Cenné papíry kapitálového trhu v tradiční listinné podobě mají dvě části: plášť kupónový arch s talónem.

39 F INANČNÍ TRH

40

41 Formy cenných papírů na doručitele na řad na jméno

42 F INANČNÍ TRH Legislativní úprava cenných papírů v České republice Cenné papíry upravuje v České republice zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále v textu již pouze „zákon“). Zákon je ze dne 14.4.2004 a v souvislosti s přijetím tohoto zákona došlo k řadě úpravám v dalších zákonech, jako např. v zákoně o cenných papírech, zákoně o dluhopisech atp. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, tedy dnem 1.5.2004.

43 F INANČNÍ TRH Zákon vymezuje investiční nástroje, do nichž patří: investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu), deriváty

44 F INANČNÍ TRH Investičními cennými papíry v České republice jsou: akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu, dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu, cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů uvedených v písmenu a) nebo b), se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástrojů.

45 F INANČNÍ TRH Cennými papíry podle tohoto zákona jsou zejména akcie zatímní listy poukázky na akcie podílové listy dluhopisy investiční kupóny listinné kupóny opční listy směnky šeky náložné listy skladištní listy skladové listy jiné listiny prohlášené za CP zvláštními právními předpisy.

46 F INANČNÍ TRH Centrální evidencí cenných papírů je evidence všech zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, s výjimkou: zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu, pokud jsou vedeny v samostatné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci České národní banky podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost České národní banky.

47 F INANČNÍ TRH V samostatné evidenci investičních nástrojů mohou být evidovány: zaknihované podílové listy otevřeného podílového fondu, listinné investiční nástroje v úschově, zahraniční investiční nástroje, svěřené obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí investiční služby, další investiční nástroje, jejichž povaha to umožňuje.

48 F INANČNÍ TRH Zastupitelné CP CP stejného druhu, vydány jedním (stejným) emitentem, ve stejné formě, vznikají z nich stejná práva zaknihované zastupitelné CP mají stejný ISIN Kótovaný CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu (Pojem regulovaný trh v ČR odpovídá pojmu veřejný trh ve finanční teorii.)

49 F INANČNÍ TRH Otázky Jaké jsou podoby a jaké jsou formy cenných papírů? Jaká mohou být kriteria členění cenných papírů? Které finanční instrumenty jsou považovány v České republice za investiční nástroje? Co je předmětem evidence zaknihovaných nástrojů v České republice a který subjekt/ty tuto evidenci vede/vedou? Může mít cenný papír v jednom okamžiku více cen, a pokud ano tak jaké?


Stáhnout ppt "BANKOVNICTVÍ Finanční trhy. F INANČNÍ TRH Klíčová slova Alokace finančních prostředků, deficitní subjekty, dokumenty (instrumenty) finančního trhu, emitenti."

Podobné prezentace


Reklamy Google