Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška z Finančního práva Dozor, dohled, kontrola – státní kontrola, kontrola ve veřejné správě – jejich druhy a funkce. Dohled nad finančním trhem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška z Finančního práva Dozor, dohled, kontrola – státní kontrola, kontrola ve veřejné správě – jejich druhy a funkce. Dohled nad finančním trhem,"— Transkript prezentace:

1 Přednáška z Finančního práva Dozor, dohled, kontrola – státní kontrola, kontrola ve veřejné správě – jejich druhy a funkce. Dohled nad finančním trhem, subjekty finančního trhu a instrumenty finančního trhu.

2 Pojem a charakteristika „DOZOR“ (sensu lato) aktivita, jejíž podstatou je pozorování určité činnosti nebo určitého stavu, na které navazuje hodnocení, popř. též aplikace prostředků směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností aktivita, jejíž podstatou je pozorování určité činnosti nebo určitého stavu, na které navazuje hodnocení, popř. též aplikace prostředků směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností

3 „SPRÁVNÍ DOZOR“ (dozor sensu stricto) Jednání subjektu, který pozoruje subjekt odlišný, na základě oprávnění daného mu právní normou, spočívající ve sledování činnosti pozorovaného subjektu a porovnávání výkonu této konkrétní činnosti s výkonem činnosti, jak jej požaduje právní norma Jednání subjektu, který pozoruje subjekt odlišný, na základě oprávnění daného mu právní normou, spočívající ve sledování činnosti pozorovaného subjektu a porovnávání výkonu této konkrétní činnosti s výkonem činnosti, jak jej požaduje právní norma Hlediskem je tedy soulad s právem Hlediskem je tedy soulad s právem

4 „KONTROLA“ Obvykle je takto označována forma dozoru (sensu lato) vykonávaná v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti Obvykle je takto označována forma dozoru (sensu lato) vykonávaná v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti Legální definice státní kontroly (dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) „kontrolní činnost orgánů zaměřená na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky České republiky a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na základě těchto předpisů.“ Legální definice státní kontroly (dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) „kontrolní činnost orgánů zaměřená na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky České republiky a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na základě těchto předpisů.“ Při kontrole bývají pozorovány i mimoprávní hlediska činnosti – věcná správnost, účelnost, hospodárnost, efektivnost – vždy ale vycházející z objektivních požadavků, jejichž způsob stanovení vychází z právní normy Při kontrole bývají pozorovány i mimoprávní hlediska činnosti – věcná správnost, účelnost, hospodárnost, efektivnost – vždy ale vycházející z objektivních požadavků, jejichž způsob stanovení vychází z právní normy

5 „DOHLED“ Pokud je dozor svěřen osobě, která je odlišná od státu, ať je to osoba soukromoprávní či veřejnoprávní, bývá tento dozor nazýván právně teoretickým pojmem dohled Pokud je dozor svěřen osobě, která je odlišná od státu, ať je to osoba soukromoprávní či veřejnoprávní, bývá tento dozor nazýván právně teoretickým pojmem dohled V poslední době hojně respektováno i v pozitivním právu V poslední době hojně respektováno i v pozitivním právu

6 Další teoretické atributy dozoru Podle okamžiku, kdy je dozor vykonáván, rozlišujeme dozor Podle okamžiku, kdy je dozor vykonáván, rozlišujeme dozor předběžný předběžný průběžný průběžný následný následný Podle frekvence vykonávání dozoru, můžeme rozlišovat dozor Podle frekvence vykonávání dozoru, můžeme rozlišovat dozor soustavný soustavný jednorázový (pokud impuls k dozoru přichází z venčí – incidentní dozor) jednorázový (pokud impuls k dozoru přichází z venčí – incidentní dozor) Průběh vlastního dozoru můžeme rozdělit do několika fází Průběh vlastního dozoru můžeme rozdělit do několika fází zjišťování zjišťování hodnocení hodnocení uplatnění či iniciace nápravných a sankčních prostředků (fakultativní fáze) uplatnění či iniciace nápravných a sankčních prostředků (fakultativní fáze)

7 Právní úprava dozoru, kontroly, dohledu Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád Zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole Zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole Zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Následně pak jednotlivé zvláštní zákony Následně pak jednotlivé zvláštní zákony

8 Finanční kontrola ve veřejné správě Právní pramen Zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Předmět úpravy Zákon o finanční kontrole vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané Zákon o finanční kontrole vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. uvnitř orgánů veřejné správy.

9 Finanční kontrola ve veřejné správě Orgánem veřejné správy se rozumí: Orgánem veřejné správy se rozumí: organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvková organizace, státní příspěvková organizace, státní fond, státní fond, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky Veřejnými financemi veřejné příjmy a veřejné výdaje Veřejnými financemi veřejné příjmy a veřejné výdaje Veřejnými prostředky veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě (viz výše) Veřejnými prostředky veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě (viz výše)

10 Finanční kontrola ve veřejné správě Zákon stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly Zákon stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly Zákon se nevztahuje Zákon se nevztahuje na kontrolu vykonávanou Nejvyšším kontrolním úřadem, na kontrolu vykonávanou Nejvyšším kontrolním úřadem, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů,

11 Součásti systému finanční kontroly systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (vlastní veřejnosprávní kontrola), systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (vlastní veřejnosprávní kontrola), systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv, systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv, vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy řídící kontrola – zajišťovaná odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy řídící kontrola – zajišťovaná odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy interní audit – organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly interní audit – organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly

12 Hlavní cíle finanční kontroly dodržování právních předpisů dodržování právních předpisů zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy

13 Kontrolními orgány veřejnosprávní kontroly Ministerstvo financí ČR Ministerstvo financí ČR správci kapitol státního rozpočtu správci kapitol státního rozpočtu řídící orgán (finanční prostředky EU) řídící orgán (finanční prostředky EU) územní samosprávné celky územní samosprávné celky

14 Finanční kontrola podle mezinárodních smluv Stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, mohou vykonávat mezinárodní organizace svými kontrolními orgány nebo určenými zmocněnci finanční kontrolu podle tohoto zákona v rozsahu a za podmínek, které tato smlouva stanoví. Stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, mohou vykonávat mezinárodní organizace svými kontrolními orgány nebo určenými zmocněnci finanční kontrolu podle tohoto zákona v rozsahu a za podmínek, které tato smlouva stanoví.

15 Vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy Vedoucí orgánu veřejné správy je v rámci své odpovědnosti povinen v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém Řídící kontrola Řídící kontrola vedoucí tohoto orgánu nebo vedoucí zaměstnanec zajišťuje předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu všech operací vedoucí tohoto orgánu nebo vedoucí zaměstnanec zajišťuje předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu všech operací Interní audit Interní audit zajišťuje ho funkčně nezávislý útvar, případně k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec, organizačně oddělený od řídících výkonných struktur zajišťuje ho funkčně nezávislý útvar, případně k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec, organizačně oddělený od řídících výkonných struktur zajišťuje zejména finanční audity, zajišťuje zejména finanční audity, předkládá vedoucímu orgánu veřejné správy doporučení ke zdokonalování kontrolního systému předkládá vedoucímu orgánu veřejné správy doporučení ke zdokonalování kontrolního systému

16 FINANČNÍ TRH Finanční trh systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace) a rozmísťování (alokace) dočasně volných peněžních prostředků (jejich mobilizace) na základě nabídky a poptávky, tedy na základě smluvního principu, a to prostřednictvím instrumentů finančního trhu systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace) a rozmísťování (alokace) dočasně volných peněžních prostředků (jejich mobilizace) na základě nabídky a poptávky, tedy na základě smluvního principu, a to prostřednictvím instrumentů finančního trhu Rozdělení finančního trhu podle instrumentů a jejich splatnosti lze finanční trh rozdělit na: podle instrumentů a jejich splatnosti lze finanční trh rozdělit na: peněžní trh – trh krátkodobých peněz peněžní trh – trh krátkodobých peněz kapitálový trh – trh dlouhodobých peněz a trh majetkových cenných papírů kapitálový trh – trh dlouhodobých peněz a trh majetkových cenných papírů

17 Subjekty finančního trhu státní orgány státní orgány Česká národní banka (po integraci dohledu nad finančním trhem nejdůležitější orgán dohledu a regulace prostředí finančního trhu a ostatních subjektů) Česká národní banka (po integraci dohledu nad finančním trhem nejdůležitější orgán dohledu a regulace prostředí finančního trhu a ostatních subjektů) Ministerstvo financí (vytváření legislativního rámce finančního trhu) Ministerstvo financí (vytváření legislativního rámce finančního trhu) investoři investoři institucionální investoři institucionální investoři profesionální investoři profesionální investoři drobní investoři drobní investoři emitenti / dlužníci emitenti / dlužníci finanční zprostředkovatelé / poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu finanční zprostředkovatelé / poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu

18 institucionální investoři (pojem zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu /bývalý zák. o KCP/) banka, banka, investiční společnost, investiční společnost, investiční fond, investiční fond, penzijní fond, penzijní fond, pojišťovna, pojišťovna, zahraniční osoba oprávněná podnikat ve stejných oborech na území České republiky zahraniční osoba oprávněná podnikat ve stejných oborech na území České republiky

19 profesionální investoři (pojem dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu): obchodník s cennými papíry, obchodník s cennými papíry, zajišťovna, zajišťovna, provozovatel platebního systému, provozovatel platebního systému, provozovatel vypořádacího systému, provozovatel vypořádacího systému, osoba, která vydává a spravuje platební prostředky, osoba, která vydává a spravuje platební prostředky, osoba, která podnikatelsky poskytuje finanční pronájem (finanční leasing), osoba, která podnikatelsky poskytuje finanční pronájem (finanční leasing), osoba, jejíž rozhodující činností je nabývání účasti na jiných společnostech, osoba, jejíž rozhodující činností je nabývání účasti na jiných společnostech, osoba, která podnikatelsky poskytuje záruky, osoba, která podnikatelsky poskytuje záruky, obchodní společnost, která podle poslední výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách českých částce alespoň 20 000 000 eur, čistý roční obrat odpovídající v korunách českých částce alespoň 40 000 000 eur a vlastní kapitál odpovídající v korunách českých částce alespoň 2 000 000 eur, obchodní společnost, která podle poslední výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách českých částce alespoň 20 000 000 eur, čistý roční obrat odpovídající v korunách českých částce alespoň 40 000 000 eur a vlastní kapitál odpovídající v korunách českých částce alespoň 2 000 000 eur, zahraniční osoba, která odpovídá některé z osob uvedených dříve, zahraniční osoba, která odpovídá některé z osob uvedených dříve, stát nebo členský stát federace, stát nebo členský stát federace, Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka, Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka, mezinárodní finanční instituce mezinárodní finanční instituce

20 finanční zprostředkovatelé / poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu (podle zákona 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu (býv. o KCP) obchodník s cennými papíry, obchodník s cennými papíry, zahraniční obchodník s cennými papíry (jeho pobočka), zahraniční obchodník s cennými papíry (jeho pobočka), osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, institucionální investor, institucionální investor, depozitář (banka, která poskytuje služby investičním společnostem a fondům, které spočívají v evidenci majetku a kontrole, zda s ním nakládají dle zákona a jejich statutu), depozitář (banka, která poskytuje služby investičním společnostem a fondům, které spočívají v evidenci majetku a kontrole, zda s ním nakládají dle zákona a jejich statutu), organizátor regulovaného trhu, organizátor regulovaného trhu, osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry (v ČR jen 2 subjekty), osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry (v ČR jen 2 subjekty), provozovatel tiskárny oprávněné k tisku cenných papírů, provozovatel tiskárny oprávněné k tisku cenných papírů, centrální depozitář (centrální evidence zaknihovaných CP – Středisko cenných papírů), centrální depozitář (centrální evidence zaknihovaných CP – Středisko cenných papírů), Česká národní banka v rozsahu vedení evidence cenných papírů. Česká národní banka v rozsahu vedení evidence cenných papírů.

21 DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM v oblasti organizace dohledu nad finančním trhem došlo k významnému zjednodušení od 1.dubna 2006, kdy došlo k integraci dohledu nad většinou subjektů finančního trhu do působnosti České národní banky v oblasti organizace dohledu nad finančním trhem došlo k významnému zjednodušení od 1.dubna 2006, kdy došlo k integraci dohledu nad většinou subjektů finančního trhu do působnosti České národní banky do působnosti ČNB přešla působnost (a tedy i zanikly): do působnosti ČNB přešla působnost (a tedy i zanikly): Komise pro cenné papíry, Komise pro cenné papíry, Úřad pro dohled nad družstevními záložnami a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami a Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (tedy většina dohledové působnosti Ministerstva financí ČR) Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (tedy většina dohledové působnosti Ministerstva financí ČR)

22 Dohled nad finančním trhem banky Česká národní banka nebankovní subjekty peněžního trhu Česká národní banka stavební spořitelny Česká národní banka a Ministerstvo financí družstevní záložny Česká národní banka penzijní fondy Česká národní banka a Ministerstvo financí pojišťovny Česká národní banka subjekty kapitálového trhu Česká národní banka

23 Dohled nad finančním trhem Vlastní systém a postupy při dohledu nad těmito subjekty jsou velmi podobné, odlišují se pak jen v konkrétních věcech (např. podmínky činnosti, procesní postup při provádění dohledu, výše a druh sankcí atd.) Vlastní systém a postupy při dohledu nad těmito subjekty jsou velmi podobné, odlišují se pak jen v konkrétních věcech (např. podmínky činnosti, procesní postup při provádění dohledu, výše a druh sankcí atd.) Lze odlišit dvě základní fáze dohledu a přiřadit k nim obvyklé instituty: Lze odlišit dvě základní fáze dohledu a přiřadit k nim obvyklé instituty: povolovací řízení (podmínky k činnosti = kritéria autorizace, na povolení není obvykle právní nárok) povolovací řízení (podmínky k činnosti = kritéria autorizace, na povolení není obvykle právní nárok) kontrola činnosti subjektů (kontrola plnění počátečních podmínek, podmínek vycházejících z aktuální činnosti, případné vyvozování nápravných opatření a jejich plnění, ukládání sankcí, nucená správa, odnětí povolení k činnosti) kontrola činnosti subjektů (kontrola plnění počátečních podmínek, podmínek vycházejících z aktuální činnosti, případné vyvozování nápravných opatření a jejich plnění, ukládání sankcí, nucená správa, odnětí povolení k činnosti)

24 Shrnutí informací o základních subjektech Banka Banka Pojišťovna Pojišťovna Penzijní fond Penzijní fond Investiční společnost Investiční společnost Investiční fond Investiční fond

25 Banky Právní úprava: Právní úprava: zákon č. 21/1992 Sb., o bankách zákon č. 21/1992 Sb., o bankách zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance vyhlášky ČNB, opatření ČNB vyhlášky ČNB, opatření ČNB Dohled: Dohled: vykonává ČNB vykonává ČNB koncipován velmi široce koncipován velmi široce kritéria autorizace - vydání bankovní licence (výjimkou je jednotná evropská licence) kritéria autorizace - vydání bankovní licence (výjimkou je jednotná evropská licence) při zjištění nedostatků v činnosti možnost uložení: při zjištění nedostatků v činnosti možnost uložení: opatření k nápravě opatření k nápravě sankcí sankcí zavedení nucené správy zavedení nucené správy odejmutí bankovní licence odejmutí bankovní licence

26 Nebankovní subjekty peněžního trhu Právní úprava: Právní úprava: zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance Vyhlášky ČNB, opatření ČNB Vyhlášky ČNB, opatření ČNB Dohled: Dohled: vykonává ČNB vykonává ČNB nad subjekty: nad subjekty: držitelé devizové licence držitelé devizové licence držitelé koncesní listiny ke směnárenské činnost držitelé koncesní listiny ke směnárenské činnost platební systémy (dohled nad jejich spolehlivým a efektivním fungováním; od roku 2003 mohou být zřizovány dle zák. 124/200 Sb., o platebním styku) platební systémy (dohled nad jejich spolehlivým a efektivním fungováním; od roku 2003 mohou být zřizovány dle zák. 124/200 Sb., o platebním styku) sankce: sankce: pokuta při porušení povinností až 1 mil. Kč (provozovateli platebního systému až 100 mil. Kč) pokuta při porušení povinností až 1 mil. Kč (provozovateli platebního systému až 100 mil. Kč) pokuta pro nebankovní subjekt vykonávající bez náležitého povolení činnost, k níž povolení potřebuje je také až 1 mil. Kč pokuta pro nebankovní subjekt vykonávající bez náležitého povolení činnost, k níž povolení potřebuje je také až 1 mil. Kč

27 Stavební spořitelny Právní úprava: Právní úprava: zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 2/1969 Sb., kompetenční zákon 2/1969 Sb., kompetenční zákon vyhlášky, opatření ČNB, vyhlášky MF vyhlášky, opatření ČNB, vyhlášky MF Dohled: Dohled: vykonává ČNB a doplňkově pak MF ČR vykonává ČNB a doplňkově pak MF ČR stavební spořitelny jsou vždy bankami dle zákona o bankách a vztahuje se tedy na ně bankovní dohled stavební spořitelny jsou vždy bankami dle zákona o bankách a vztahuje se tedy na ně bankovní dohled Ministerstvo financí vykonává pouze kontrolu používání rozpočtových prostředků stavebními spořitelnami, které jim byly poskytnuty pro jejich klienty jako podpora stavebního spoření Ministerstvo financí vykonává pouze kontrolu používání rozpočtových prostředků stavebními spořitelnami, které jim byly poskytnuty pro jejich klienty jako podpora stavebního spoření sankce při porušení povinností při nakládání s tímto příspěvkem: MF uloží stavební spořitelně vrácení neoprávněně vyplacené části nebo celé státní podpory a uloží stavební spořitelně peněžitou pokutu až do výše 50% částky státní podpory, kterou je spořitelna povinna vrátit sankce při porušení povinností při nakládání s tímto příspěvkem: MF uloží stavební spořitelně vrácení neoprávněně vyplacené části nebo celé státní podpory a uloží stavební spořitelně peněžitou pokutu až do výše 50% částky státní podpory, kterou je spořitelna povinna vrátit

28 Družstevní záložny Právní úprava: Právní úprava: zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance vyhlášky, opatření ČNB vyhlášky, opatření ČNB Dohled: Dohled: od začátku tisíciletí je dohled obdobný dohledu bankovnímu od začátku tisíciletí je dohled obdobný dohledu bankovnímu při nedostatcích v činnosti záložny je ČNB oprávněna žádat zjednání nápravy, může na omezenou dobu až 120 dní omezit či zakázat výkon některých povolených činností záložny, může zavést nucenou správu, odejmout povolení působit jako družstevní záložna při nedostatcích v činnosti záložny je ČNB oprávněna žádat zjednání nápravy, může na omezenou dobu až 120 dní omezit či zakázat výkon některých povolených činností záložny, může zavést nucenou správu, odejmout povolení působit jako družstevní záložna může být uložena sankce až 10 mil. Kč může být uložena sankce až 10 mil. Kč

29 Penzijní fondy Právní úprava: Právní úprava: zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 2/1969 Sb., kompetenční zákon 2/1969 Sb., kompetenční zákon vyhlášky, opatření ČNB, vyhlášky MF vyhlášky, opatření ČNB, vyhlášky MF Dohled: Dohled: většinově vykonává ČNB, MF kontroluje jen nakládání se státním příspěvkem na penzijní připojištění většinově vykonává ČNB, MF kontroluje jen nakládání se státním příspěvkem na penzijní připojištění při nedostatcích v činnosti záložny je ČNB oprávněna vyžadovat nápravná opatření, může na omezenou dobu až 6 měsíců pozastavit oprávnění představenstva nakládat s majetkem fondu a současně ustanoví správce majetku fondu, může odejmout povolení k činnosti penzijního fondu při nedostatcích v činnosti záložny je ČNB oprávněna vyžadovat nápravná opatření, může na omezenou dobu až 6 měsíců pozastavit oprávnění představenstva nakládat s majetkem fondu a současně ustanoví správce majetku fondu, může odejmout povolení k činnosti penzijního fondu může být uložena sankce až 5 mil. Kč při porušení uložených povinností(o tuto pokutu se sníží část zisku určená akcionářům), až 20 mil. Kč tomu, kdo provádí penzijní připojištění bez povolení může být uložena sankce až 5 mil. Kč při porušení uložených povinností(o tuto pokutu se sníží část zisku určená akcionářům), až 20 mil. Kč tomu, kdo provádí penzijní připojištění bez povolení

30 Pojišťovny Právní úprava: Právní úprava: zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí vyhlášky a opatření ČNB vyhlášky a opatření ČNB Dohled: Dohled: vykonává ČNB vykonává ČNB povolení k provozování pojišťovací činnosti uděluje ČNB, funguje také jednotný evropský pas povolení k provozování pojišťovací činnosti uděluje ČNB, funguje také jednotný evropský pas obdobně se vykonává také dohled nad zajišťovnami obdobně se vykonává také dohled nad zajišťovnami ČNB také registruje samostatné pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí ČNB také registruje samostatné pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí při nedostatcích v činnosti pojišťovny je ČNB oprávněna vyžadovat opatření k odstranění nedostatků, může (a v některých případech také musí) odejmout povolení k činnosti pojišťovny při nedostatcích v činnosti pojišťovny je ČNB oprávněna vyžadovat opatření k odstranění nedostatků, může (a v některých případech také musí) odejmout povolení k činnosti pojišťovny může být uložena sankce až 50 mil. Kč může být uložena sankce až 50 mil. Kč

31 Ostatní dohled Ostatní subjekty kapitálového trhu Právní úprava: Právní úprava: zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 189/2004 Sb., o kolektivním investování 189/2004 Sb., o kolektivním investování 190/2004 Sb., o dluhopisech 190/2004 Sb., o dluhopisech 513/1991 Sb., obchodní zákoník 513/1991 Sb., obchodní zákoník vyhlášky, opatření ČNB vyhlášky, opatření ČNB Dohled: Dohled: vykonává ČNB (převzala od KCP) vykonává ČNB (převzala od KCP) nad všemi subjekty podnikající na kapitálovém trhu nad všemi subjekty podnikající na kapitálovém trhu nad subjekty vyvíjejícími činnost při kolektivním investování nad subjekty vyvíjejícími činnost při kolektivním investování nad emitenty dluhopisů nad emitenty dluhopisů nad subjekty při plnění jejich povinností stanovených obchodním zákoníkem (nabídka převzetí; nabytí či snížení podílu na hlasovacích právech u společností s kótovanými akciemi; nabývání vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou osobou; při veřejné nabídce upisování akcií) nad subjekty při plnění jejich povinností stanovených obchodním zákoníkem (nabídka převzetí; nabytí či snížení podílu na hlasovacích právech u společností s kótovanými akciemi; nabývání vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou osobou; při veřejné nabídce upisování akcií) ukládají se opatření k nápravě, pozastavení, omezení či zakázání určité činnosti, uložení peněžité pokuty až 20 mil. Kč ukládají se opatření k nápravě, pozastavení, omezení či zakázání určité činnosti, uložení peněžité pokuty až 20 mil. Kč Doplňkový dohled zákon 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech zákon 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech Zbytkový státní dozor vykonává Ministerstvo financí

32 Instrumenty finančního trhu instrument finančního trhu = hmotný či nehmotný reprezentant určité peněžní hodnoty, která je na finančním trhu nabízena či poptávána instrument finančního trhu = hmotný či nehmotný reprezentant určité peněžní hodnoty, která je na finančním trhu nabízena či poptávána předmět obchodování na finančních trzích (v podobě akcií, dluhopisů, finančních derivátů...) předmět obchodování na finančních trzích (v podobě akcií, dluhopisů, finančních derivátů...) musíme odlišovat tzv. reálné investiční instrumenty (komodity – kovy, zemědělské produkty atp.) musíme odlišovat tzv. reálné investiční instrumenty (komodity – kovy, zemědělské produkty atp.)

33 Finanční investiční instrumenty – cenné papíry listina do které je inkorporováno majetkové právo, které bez této listiny nemůže být vykonáno (a s jejím zánikem zaniká také) listina do které je inkorporováno majetkové právo, které bez této listiny nemůže být vykonáno (a s jejím zánikem zaniká také) legální definice CP v českém právu neexistuje, existuje jen demonstrativní výčet druhů CP v zákoně o cenných papírech (591/1992 Sb. – většina ustanovení zákona byla již zrušena) legální definice CP v českém právu neexistuje, existuje jen demonstrativní výčet druhů CP v zákoně o cenných papírech (591/1992 Sb. – většina ustanovení zákona byla již zrušena) druhy: druhy: akcie (§ 155 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) akcie (§ 155 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) zatímní listy (§ 176 obchod. zák.) zatímní listy (§ 176 obchod. zák.) poukázky na akcie (§204b obchod. zák.) poukázky na akcie (§204b obchod. zák.) podílové listy (§ 2 a násl. zák. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) podílové listy (§ 2 a násl. zák. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) dluhopisy (zák. 190/2004 Sb., o dluhopisech) dluhopisy (zák. 190/2004 Sb., o dluhopisech) investiční kupóny (zák. 92/1992 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) investiční kupóny (zák. 92/1992 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) kupóny (§ 12) kupóny (§ 12) opční listy (§ 217a obchod. zák.) opční listy (§ 217a obchod. zák.) směnky (zák. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový) směnky (zák. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový) šeky (zák. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový) šeky (zák. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový) náložné listy (§ 612 obchod. zák.) náložné listy (§ 612 obchod. zák.) skladištní listy (§ 528 obchod zák.) skladištní listy (§ 528 obchod zák.) zemědělské skladní listy (307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech) zemědělské skladní listy (307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech)

34 Finanční deriváty Odvozeny od standardních instrumentů finančního trhu (i reálných) – ty se pak nazývají jako bazické (podkladové) instrumenty Odvozeny od standardních instrumentů finančního trhu (i reálných) – ty se pak nazývají jako bazické (podkladové) instrumenty Základní druhy: Základní druhy: Futures Futures Forwards Forwards FRA (Forward Rate Agreement) FRA (Forward Rate Agreement) Opce Opce Swap Swap

35 a je tu KONEČNĚ KONEC !!!


Stáhnout ppt "Přednáška z Finančního práva Dozor, dohled, kontrola – státní kontrola, kontrola ve veřejné správě – jejich druhy a funkce. Dohled nad finančním trhem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google