Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 13. března 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 13. března 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 13. března 2013

2 1. Státní dozor 2. Státní dozor na úseku finanční činnosti 3. Dozor v oblasti bankovnictví 4. Dozor nad stavebními spořitelnami 5. Dozor nad spořitelními a úvěrními družstvy 6. Dozor v oblasti kapitálového trhu 7. Dozor nad penzijními společnostmi 8. Dozor v pojišťovnictví 9. Dohled České národní banky v dalších oblastech 10. Doplňkový dohled ve finančních konglomerátech Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3  činnost státu, jejíž podstatou je pozorování určité činnosti nebo určitého stavu, na které navazuje hodnocení, popřípadě též aplikace prostředků směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností  státní dozor v oblasti finančního práva = státní dozor na úseku finanční činnosti Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4  dozor nad dodržováním ◦ právních předpisů ◦ podmínek v licenci či povolení ◦ individuálních právních aktů  vůči nepodřízeným subjektům  souvislost s peněžní masou Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5 I. dozor v oblasti bankovnictví II. dozor nad stavebními spořitelnami III. dozor nad spořitelními a úvěrními družstvy IV. dozor v oblasti kapitálového trhu V. dozor nad penzijními společnostmi VI. dozor v pojišťovnictví VII. dohled České národní banky v dalších oblastech VIII. doplňkový dohled ve finančních konglomerátech Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6  na individuálním základě  na konsolidovaném základě  doplňkový dozor Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7  bankovní dohled České národní banky  zahrnuje dohled nad ◦ bankami ◦ pobočkami zahraničních bank ◦ nad bezpečným fungováním bankovního systému Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8  bankovní dohled České národní banky zahrnuje ◦ kritéria autorizace ◦ dohled nad dodržováním podmínek stanovených udělenými licencemi, povoleními atd. ◦ kontrola dodržování zákonů, přímo použitelných předpisů Evropské unie, vyhlášek a opatření České národní banky ◦ získávání informací potřebných pro výkon dohledu ◦ ukládání opatření k nápravě a sankcí ◦ řízení o správních deliktech a přestupcích Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9  vyžadování zjednání nápravy  změna licence  mimořádný audit  nucená správa  pokuta do 50.000.000 Kč  snížení základního kapitálu  zákaz nebo omezení provádění operací se spojenými osobami  zvýšení kapitálu  zvýšení likvidních prostředků  odnětí bankovní licence Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10 A. skupina ovládající banky nebo zahraniční ovládající banky B. skupina finanční holdingové osoby C. skupina smíšené holdingové osoby Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11 Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11 Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba banka finanční instituce podnik pomocných služeb

12 Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12 Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba finanční instituce jiná než obchodník s cennými papíry, pojišťovna či zajišťovna banka finanční instituce podnik pomocných služeb

13 Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13 Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba smíšená holdingová osoba (ne banka či finanční holdingová osoba) banka finanční instituce podnik pomocných služeb

14  zákon č. 93/1996 Sb. 1. bankovní dohled České národní banky 2. dozor ministerstva financí ◦ předmět dozoru – státní podpora ◦ opatření k nápravě:  vrácení státní podpory  peněžitá pokuta Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15  dohled České národní banky  zákon č. 87/1995 Sb.  opatření k nápravě: ◦ peněžitá pokuta za správní delikt ◦ zjednání nápravy ◦ omezení nebo zákaz některých činností ◦ změna povolení ◦ mimořádný audit ◦ svolání členské schůze ◦ odejmutí povolení ◦ zvýšení kapitálu ◦ zákaz nebo omezení provádění operací se spojenými osobami ◦ zvýšení likvidních prostředků Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16  dohled České národní banky  zejména nad těmito subjekty: ◦ obchodníky s cennými papíry ◦ emitenty cenných papírů ◦ centrálním depozitářem ◦ jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů ◦ investičními společnostmi ◦ investičními fondy ◦ provozovateli vypořádacích systémů ◦ organizátory trhů s investičními nástroji Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17  dohled České národní banky zahrnuje ◦ plnění povinností stanovených zákonem č. 15/1998 Sb. fyzickým nebo právnickým osobám, ◦ plnění povinností stanovených jinými zákony (zejména 256/2004 Sb., 189/2004 Sb., 190/2004 Sb., 513/1991 Sb., 104/2008 Sb.) ◦ plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných rozhodnutích České národní banky ◦ plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18  zákon č. 427/2011 Sb.  dohled České národní banky (i nad jinými subjekty)  státní dozor ministerstva financí nad poskytováním a vracením státního příspěvku  penzijní společnost - činnosti ◦ doplňkové penzijní spoření ◦ důchodové spoření ◦ penzijní připojištění (transformované fondy) Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19  zákon č. 277/2009 Sb.  dohled České národní banky  opatření k nápravě: ◦ odstranění zjištěných nedostatků ◦ personální změna ◦ přednostní použití zisku ◦ snížení základního kapitálu ◦ ozdravný plán ◦ omezení nebo zákaz volného nakládání s aktivy ◦ nucená správa ◦ pozastavení oprávnění k uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv ◦ převod pojistného kmene ◦ odejmutí povolení ◦ pokuta za správní delikt až do 50 mil. Kč Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

20  dohled v devizové oblasti  dohled podle zákona o platebním styku  dohled podle zákona o oběhu bankovek a mincí Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

21  zákon č. 377/2005 Sb. A. subjekty dohledu: 1.regulované osoby 2.smíšené finanční holdingové společnosti B. oblast dohledu – finanční sektor C. finanční konglomerát D. doplňkový dohled Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21

22 I. banka II. instituce elektronických peněz III. spořitelní a úvěrní družstvo IV. pojišťovna a zajišťovna V. obchodník s cennými papíry Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23  ovládající osoba, která není regulovanou osobou a která společně s jí ovládanými osobami, z nichž je alespoň jedna regulovanou osobou se sídlem na území členského státu, a jinými osobami tvoří finanční konglomerát Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23

24  do finančního sektoru se zahrnují ◦ smíšené finanční holdingové osoby ◦ osoby z bankovního sektoru ◦ osoby ze sektoru pojišťovnictví ◦ osoby ze sektoru investičních služeb Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24

25  v čele skupiny je ◦ regulovaná osoba, která buď ovládá osobu ve finančním sektoru, nebo je osobou, která vykonává podstatný vliv v osobě ve finančním sektoru, nebo je osobou, u které většinu členů statutárních, řídicích nebo dozorčích orgánů tvoří po většinu účetního období stejné osoby, které jsou statutárními, řídicími nebo dozorčími orgány nebo jejich členy jiné osoby ve finančním sektoru, nebo ◦ osoba, která není regulovanou osobou a která ovládá alespoň jednu regulovanou osobu, přičemž činnost skupiny probíhá převážně ve finančním sektoru,  alespoň jedna osoba ve skupině je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna osoba ve skupině je součástí bankovního sektoru nebo sektoru investičních služeb a  souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností sektoru bankovního a sektoru investičních služeb ve skupině jsou významné Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25

26  doplňková pravidla obezřetného podnikání ◦ doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti ◦ koncentrace rizik a operace v rámci skupiny ◦ vnitřní řídicí a kontrolní systém ◦ personální předpoklady ◦ informační povinnost  koordinátor  opatření k nápravě Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26

27 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 Obecná část finančního práva II JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 13. března 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google