Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc."— Transkript prezentace:

1 Výuka práva duševního vlastnictví na vysokých školách a fakultách ekonomického zaměření
Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

2 Základy práva duševního vlastnictví
Právo duševního vlastnictví, pojem – soubor právních norem upravujících společenské vztahy ohledně nehmotných statků Duševní vlastnictví, pojem – nehmotné statky (výsledky duševní činnosti, myšlenky a způsob jejich vyjádření, ochranná označení, hodnoty a projevy osobnosti, dobrá pověst) a subjektivní práva k nim Je třeba odlišit nehmotný statek od věci (vynález od stroje, v němž je zhmotněn) i od subjektivního práva (vynález od patentu) Zásady: absolutní právní ochrana nehmotných statků (podobná vlastnictví) teritorialita, rozdílná právní úprava v různých zemích a snaha států o harmonizaci právní úpravy, právo ES, mezinárodní úmluvy časové omezení většiny práv k nehmotným statkům, není u autor. práv osobnostních, obchodní firmy, označení původu, know-how aj. vznik neformální (autorské právo, nechráněné nehmotné statky, ochrana osobnosti) či naopak formální, udělený rozhodnutím státního orgánu (průmyslové vlastnictví Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

3 Systém práva duševního vlastnictví
1. Autorská práva a práva související - autorský zákon 1.1 Práva autora k jeho k autorským dílům (včetně počítačových programů a struktury databáze) 1.2 Práva související s autorským právem, předmětem: výkony výkonných umělců zvukové záznamy zvukově-obrazové záznamy rozhlasové a televizní vysílání 1.3 Obsah databáze a práva jeho pořizovatele 1.4 Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

4 Systém práva duševního vlastnictví
2. Práva průmyslového vlastnictví, předmětem: 2.1 Výsledky tvůrčí činnosti vynálezy (zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích) užitné vzory – zvláštní zákon průmyslové vzory – zvláštní zákon topografie polovodičových výrobků – zvláštní zákon odrůdy rostlin – zvláštní zákon 2.2 Hospodářská ochranná označení ochranné známky – zvláštní zákon označení původy a zeměpisná označení – zvláštní zákon obchodní firma (úprava v § 8-12 ObchZ) 2.3 Jiné nehmotné statky se zvláštní úpravou zlepšovací návrhy (úprava v zákoně o vynálezech a zlepšovacích návrzích) Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

5 Systém práva duševního vlastnictví
3. “Nechráněné” nehmotné statky – nemají zvláštní právní úpravu, chráněny právem proti nekalé soutěži (podle § ObchZ) Obchodní tajemství (úprava v §§ a 51 ObchZ) a know-how Goodwill Doménové jméno, obchodní jméno, loga či jiné symboly podnikatelů nechráněné zvláštním zákonem aj. 4. Ochrana osobnosti a dobré pověsti Osobnost fyzické osoby, též goodwill - § ObčZ Název a dobrá pověst právnické osoby, též goodwill - § 19b ObčZ Osobní údaje (týká se jen fyzických osob, zvláštní zákon) Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

6 Systém ekonomických oborů ve vztahu k duševnímu vlastnictví
Ekonomické obory jsou velmi rozmanité a podle toho je i rozdílná potřeba výkladu duševního vlastnictví, resp. jeho určité části: Teoretické a praktické Obecně zaměřené (podnikohospodářské) a oborově (rezortně) – zemědělství a lesnictví, doprava, mezinárodní obchod a mezinárodní hospodářské vztahy, retailing, cestovní ruch, bankovnictví a finance, informatika, statistika, elektronické komunikace, účetnictví, komerční komunikace (reklama), ekonomické aspekty technických oborů, životního prostředí, veřejné správy aj. Makroekonomický a mikroekonomický pohled Integrační ekonomické procesy, mezinárodní vztahy (rozvoj) Duševní vlastnictví – jev průřezový, vyskytuje se v každém ekonomickém oboru a je proto potřebná výuka v každém z nich Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

7 Ekonomie a právo duševního vlastnictví
Ekonomové a právníci – obor „podnikání a právo“, spojuje právnické a ekonomické vzdělání potřeba hlubšího studia práva duševního vlastnictví potřeba praktické práce s duševním vlastnictvím otevírají se jiné pohledy na duševní vlastnictví, které si právník obvykle nepoloží – jaký je smysl a přínos práva duševního vlastnictví Liberální teorie – rakouská škola aj. Duševní vlastnictví a soutěžní právo z hlediska ekonomického Ekonomická analýza práva, ekonomická efektivnost právní ochrany včetně práva duševního vlastnictví Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

8 Ekonomie a právo duševního vlastnictví
Ekonomové a právníci – obor „podnikání a právo“, spojuje právnické a ekonomické vzdělání potřeba hlubšího studia práva duševního vlastnictví potřeba praktické práce s duševním vlastnictvím otevírají se jiné pohledy na duševní vlastnictví, které si právník obvykle nepoloží – jaký je smysl a přínos práva duševního vlastnictví nové technologie a nová podoba světa mohou zpochybňovat „tradiční“ přístupy práva duševního vlastnictví zejména z hlediska ekonomického Liberální teorie – rakouská škola aj. Duševní vlastnictví a soutěžní právo z hlediska ekonomického Ekonomická analýza práva, ekonomická efektivnost právní ochrany včetně práva duševního vlastnictví Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

9 Potřeba vzdělání ekonomů v oboru práva duševního vlastnictví
Základní vzdělání o právu DV: Každý ekonom (student) základní přehled v bakalářském studiu – problém: nelze jít do podrobností, chybí dostatek učitelů – specialistů, není čas na praktickou aplikaci; východisko – absolventi středních škol o duševním vlastnictví téměř nic nevědí, mají mlhavé a mozaikovité představy. Otázka: má se jednat o ideologické školení (tj. proti pirátské) nebo systematická, i když velmi stručná a povrchní výuka? Základní vzdělání ekonoma o právu DV nemůže spočívat v samostatném kurzu, ale jen v (relativně malé) části komplexního kurzu práva (tj. především obchodního práva) Historie na VŠE v Praze (do počátku devadesátých let) – součást „společného základu“ - kurzu hospodářského práva (rozsah 2/-zk, popř. 2/2zk), 1 přednáška, 2 zkouškové otázky, pouze průmyslové vlastnictví, obvykle v 1.-2.ročníku Současnost na VŠE v Praze – „společný základ“ se rozdrobuje se zvýšením samostatnosti fakult, není už na všech oborech, ale na převážné většině existuje, součást kurzu obchodního práva (nazvaného „Právo“), po poslední akreditaci výuka DV vypadla, nyní se opět zavedla (bude nutno potvrdit v další akreditaci), tvoří jen část 1 přednášky (rozsah 2/-zk), 2 zkouškové otázky, 1 otázka do testu, celý rozsah práva duševního vlastnictví (na VŠE není problém, která část DV patří do obchodního a která do občanského práva), v 1.roč. Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

10 Potřeba vzdělání ekonomů v oboru práva duševního vlastnictví
Hluboké vzdělání o právu DV: Historie na VŠE v Praze (do počátku devadesátých let) – samostatný studijní obor „právo a podnikání“ na VŠE neexistoval, samostatný kurz práva DV také ne Současnost na VŠE v Praze – studenti oboru „právo a podnikání“ na magisterském studiu, v hlavní i vedlejší specializaci, cca 100 studentů za rok. Samostatný kurz Právo DV (2/-zk), povinný, 2 testy, ústní zkouška, praktické úkoly kurz Počítačového a informatického práva (2/-zk), 1 test, praktické úkoly, jeho částí jsou i speciální aspekty práva DV na internetu aj.), nově obě tyto části spojeny do 1 kurzu Právo duševního vlastnictví a IT (4/-zk), 3 testy, praktické práce (smlouvy, rozbor případů), ústní zkouška (vždy 2 otázky z práva DV a 1 z počítačového práva). Právní hry – příprava reklamní akce Právo DV je součást státních závěrečných zkoušek (na hlavní specializaci je to vždy 1 otázka z DV – celkem 6 otázek, na vedlejší si student vybírá z více otázek a oborů) Seminář – zaměřený na praktické právní otázky včetně zpracování dokumentů z DV Řada kvalitních diplomových prací z práva DV či z počítačového práva Na doktorandském studiu - samostatný pv kurz Právo DV, a pv kurz Počítačové právo Obhájené doktorské disertace i právě zpracovávané disertace Publikace doktorandů a studentů katedry z oboru práva duševního vlastnictví Zahraniční učitelé práva DV Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

11 Potřeba vzdělání ekonomů v oboru práva duševního vlastnictví
Specializované vzdělání o právu DV: Historie na VŠE v Praze (do počátku devadesátých let) – samostatný kurz „Směna nehmotných statků v ZO“ na oboru EZO, od r i „Počítačové právo“ (na oborech ASŘ a VTEI), koncem 80. let i kurz „Právní otázky inovací ve VO“ na oboru EVO, „Právní otázky vědeckotechnického rozvoje a investic“, vesměs ve 4.-5.roč. Současnost na VŠE v Praze na magisterském studiu na všech oborech VŠE – volně volitelný kurz Právo duševního vlastnictví (2/-zk), povinný, 2 testy, ústní zkouška, praktické úkoly na magisterském studiu na všech oborech VŠE – volně volitelný kurz Počítačového a informatického práva (2/-zk), 1 test, praktické úkoly, jeho částí jsou i speciální aspekty práva DV na internetu aj.) na oboru MO – na bakalářském stupni – povinně volitelný kurz Mezinárodní obchod s nehmotnými statky (část kurzu je právní) + na magisterském stupni část kurzu „Právo mezinárodního obchodu“ (mezinárodní právo v oblasti duševního vlastnictví) na oboru Informační technologie a Systémové inženýrství – pv kurz Počítačového a informatického práva (2/-zk), 1 test, praktické úkoly, jeho částí jsou i speciální aspekty práva DV na internetu aj.) na oboru Art Management – na bakalářském stupni část kurzu Právo – Autorské právo, na magisterském stupni se připravuje povinný kurz Právo duševního vlastnictví Na magisterském stupni oboru Komerční komunikace část povinného kurzu „Právo a etika v komerčních komunikacích a PR“ Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

12 Potřeba vzdělání ekonomů v oboru práva duševního vlastnictví
Závěry o vzdělání ekonomů o právu DV: Je nutno zachovat členění vzdělání ekonomů o DV na základní (povinné) a specializované – obvykle pv (pro jednotlivé obory a potřebu daného zaměření ekonoma) Pokud existuje obor „Podnikání a právo“, je třeba do něho zařadit povinné Hluboké vzdělání ekonomů v oboru právo DV jako součást systematického právnického vzdělání odborníka spojujícího obě profese – právo i ekonomii, v tomto směru je průnik obou vědních oborů nejhlubší a nejefektivnější Nedostatkem jsou důkladné základy právnického vzdělání v oboru občanského práva, trestního práva, správního práva a je třeba orientovat studenty ekonomie na potřebu spolupracovat s právníky (advokáty aj.), ovšem jen v předem jasně vymezených úkolech Naopak hluboce vzdělaný ekonom v oblasti práva DV předčí v tomto oboru svými znalostmi i praktickými dovednostmi běžného právníka Je nutno zaměřit specializovanou i hlubokou výuku práva DV na praktické otázky (řada studentů podniká v oblasti elektronického obchodu aj.), zejména smluvní agendu a vymáhání práv DV Nevýhodou obecně je málo praktické formy výuky – cvičení či seminářů Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách

13 Děkuji za pozornost !

14 Výuka práva duševního vlastnictví na vysokých školách a fakultách ekonomického zaměření
Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Martin Boháček: Výuka DV na ekonomických vysokých školách


Stáhnout ppt "Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google