Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"— Transkript prezentace:

1 FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost
Suum cuique tribuere Každému, co jeho jest.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost

2 Právo duševního vlastnictví
Souhrn právních norem, upravujících vztahy, které vznikají při lidské tvůrčí činnosti

3 Právo duševního vlastnictví
Předmětem duševního vlastnictví nejsou věci movité ani nemovité, ale nehmotné statky Práva k duševnímu vlastnictví jsou svoji povahou absolutní působící vůči všem subjektům

4 Právo duševního vlastnictví
Světová organizace duševního vlastnictví Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967

5 Právo duševního vlastnictví
Duševní vlastnictví Práva k autorským dílům a nehmotným statkům souvisejícím, k vynálezům, průmyslovým vzorům, k ochranným známkám, obchodním firmám a obchodním jménům, k vědeckým objevům, práva na ochranu proti nekalé soutěži a všechny ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké, čímž jsou míněna práva k užitným vzorům, obchodnímu tajemství, know-how, zlepšovacím návrhům, odrůdám rostlin, topografiím polovodičů, označení původu a zeměpisným označením, obsahu databází a typografickým znakům

6 Právo duševního vlastnictví
Duševní vlastnictví Souhrnné označení práv vztahujících se k duševní činnosti

7 Právo duševního vlastnictví
Podle charakteru jeho vzniku Autorské právo Právo průmyslového vlastnictví

8 Autorské právo V objektivním smyslu
Soubor všech právních norem, které upravují právní vztahy při vzniku a následném uplatnění autorských děl

9 Autorské právo V subjektivním smyslu
Oprávnění konkrétního autora příslušného díla

10 Právo průmyslového vlastnictví
Souhrn všech právních norem, které upravují oblast průmyslového vlastnictví

11 Právo průmyslového vlastnictví Specifické rysy
Požadavek na průmyslovou využitelnost, tj. hospodářskou využitelnost v opakované výrobě

12 Právo průmyslového vlastnictví
Vzniká až na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o udělení ochrany

13 Vynález Právní úprava nedefinuje vynález, ale stanoví pouze podmínky pro udělení patentu Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné

14 Dodatkové ochranné osvědčení
Vydává se k prodloužení délky patentové ochrany v odvětví léčivých látek nebo jejich směsí a léčivých přípravků, které jsou určeny k podávání lidem a zvířatům, jestliže jsou účinnými látkami přípravky, které před uvedením na trh podléhají registraci podle zvláštních právních předpisů

15 Užitný vzor Užitným vzorem je technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné

16 Topografie polovodičových výrobků
Série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňující trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho části

17 Průmyslový vzor Vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení

18 Obchodní tajemství Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální, či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupní, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje

19 Know-how Know-how rozumíme soubor technických informací, které jsou tajné, podstatné a vhodnou formou identifikovatelné

20 Ochranná známka Jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby

21 Označení původu Označením původu rozumíme název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území

22 Zeměpisné označení Název území používaný k označení zboží pocházející z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území

23 Licence Licencí rozumíme povolení k využívání chráněného, utajovaného, či nezřejmého technického řešení nebo práva, které majitel jiným osobám za úhradu poskytuje

24 Nekalá soutěž Nekalou soutěží se rozumí jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům

25 Poskytovatel veřejné podpory
Správce kapitoly státního rozpočtu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje

26 Příjemce veřejné podpory
Organizační složka, právnická osoba, nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto

27 Spolupříjemce veřejné podpory
Organizační složka, právnická osoba, nebo fyzická osoba, jejíž podíl na projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o řešení části projektu

28 Přístupová práva Licence a uživatelská práva k poznatkům nebo již dříve existujícím know-how

29 Poznatky Výsledky včetně informací, ať již jsou chráněny či nikoliv, které vyplývají z projektu, jakož i autorská práva, či práva vedoucí k takovým výsledkům na základě žádosti o ně, nebo záležitosti patentů, designu, doplňkových osvědčení o ochraně či podobných forem ochrany

30 Poznatky Výsledky včetně informací, ať již jsou chráněny či nikoliv, které vyplývají z projektu, jakož i autorská práva, či práva vedoucí k takovým výsledkům na základě žádosti o ně, nebo záležitosti patentů, designu, doplňkových osvědčení o ochraně či podobných forem ochrany

31 Právní úprava Předpisy Evropské unie Mezinárodní právo
Zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon

32 Autorský zákon Soubor právních norem upravujících společenské vztahy, vznikající z tvorby a společenského uplatňování literárních, vědeckých a uměleckých děl - díla autorská Souhrn právní norem, obsažených v jiných právních předpisech, které rovněž regulují výše vedenou kategorii právních vztahů

33 Předmět autorského práva
Dílo literární a jiné dílo umělecké Dílo vědecké, přičemž takové dílo je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě Předmětem ochrany není hmotný předmět, ve kterém či na kterém je dílo vyjádřeno či zachyceno, ale pouze nehmotné individuální tvůrčí sdělení daného díla Předmětem ochrany je daná nemateriální hodnota spojená s daným druhem tvůrčího vyjádření - systém práv k nehmotným statkům

34 Nehmotné statky – intangibles
Vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě Určitá myšlenka Označení Román Skladba

35 Nehmotné statky – intangibles Principy
1. Vlastnictví k hmotnému substrátu, tedy např. obrazu - malířskému plátnu, zvukovému nosiči, může být převedeno na jinou osobu, ale autorské právo k dílu zůstane stále stejné osobě – autorovi 2. Autor může poskytnout jiné osobě oprávnění k výkonu svého autorského práva, pouze však svého majetkového autorského práva 3. Osobnostní práva nejsou na jinou osobu z vůle autora převoditelná

36 Základní rozdělení Všeobecná práva osobnostní - právo na ochranu osobnosti Práva k výsledkům tvůrčí činnosti Práva k výsledkům netvůrčí povahy Práva na označení

37 Všeobecná práva osobnostní
Upraveno - § 11 a násl. ObčZ Předmětem práva je zde přímo osobnost člověka Jednotlivá práva vznikající v této skupině jsou dílčími právy téhož práva, upínajícími se k různým stránkám lidské osobnosti

38 Práva k výsledkům tvůrčí činnosti
Tvůrčí činnost je v nejširším slova smyslu každá činnost, která vede ke vzniku nových hodnot 1. Nové hodnoty spočívající v objevení něčeho, co v přírodě sice objektivně existuje, avšak dosud objeveno nebylo Tvůrčí činnost může spočívat u této podskupiny jen v individuálním hledání cesty vedoucí k objevu (individuální, tj. tvůrčí může být výlučně jen tento postup, nikoli i sám výsledek)

39 Práva k výsledkům tvůrčí činnosti
2. Nové hodnoty spočívající ve vyřešení určitého problému, který dosud vyřešen nebyl, vyřešení je však objektivně determinováno do té míry, že k němu může nezávisle na sobě dospět neomezený počet osob I zde je tedy tvůrčí jen postup vedoucí k řešení, nikoli sám výsledek. Lze sem zařadit právo k vynálezu, právo k průmyslovému vzoru, právo k užitnému vzoru

40 Práva k výsledkům tvůrčí činnosti
3. Práva k individuálním výsledkům tvůrčí činnosti, u níž je právně relevantní až její ryze individuální tvůrčí výsledek - nikoli tedy postup či cesta k němu - patří sem právo autorské

41 Práva k výkonům netvůrčí povahy
Právo výrobců zvukových záznamů, právo výrobce zvukově-obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání \ysílání

42 Právo na označení Právo k obchodní firmě Právo k ochranné známce
Právo k označení původu výrobků \ysílání

43 SYSTÉM PRÁV K NEHMOTNÝM STATKŮM A. Všeobecná práva osobnostní
právo na ochranu osobnosti B. Práva k výsledkům tvůrčí činnosti právo k objevu právo k vynálezu, právo k průmyslovému vzoru, právo k užitnému vzoru právo autorské, právo výkonného umělce \ysílání

44 SYSTÉM PRÁV K NEHMOTNÝM STATKŮM
C. Práva k výsledkům netvůrčí povahy právo výrobců zvukových záznamů právo výrobce zvukově-obrazového záznamu k jeho záznamu právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání D. Právo na označení právo k obchodní firmě právo k ochranné známce právo k označení původu výrobků \ysílání

45 SYSTÉMY AUTORSKÝCH PRÁV
Kriterium formálnosti či neformálnosti ochrany autorského díla, tedy zda dílo vzniká a stává se dílem autorským již okamžikem jeho vzniku či teprve jeho formálním označením, nebo zápisem do úředního rejstříku Evropský kontinentální systém Angloamerický, copyrightový systém \ysílání

46 Evropský kontinentální systém autorského práva
Zdůrazňuje osobnost autora a jeho tvůrčí aspekt Autorské právo k dílu vzniká okamžikem jeho vytvoření, a to bez jakýchkoliv dalších formalit Dílo je v tomto pojetí plodem tvůrcova ducha, tedy zvláštním osobním projevem jeho osobnosti Vychází z koncepce osobnostních - morálních práv autorů a jiných subjektů chráněných autorským zákonem a dále pak majetkových - ekonomických práv, která jsou protipólem práv osobnostních \ysílání

47 Angloamerický systém autorského práva
Předpokladem ochrany autorského díla je jeho registrace v rejstříku autorských děl \ysílání

48 DISKUZE \ysílání

49 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google