Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do autorského práva Suum cuique tribuere Každému, co jeho jest.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost 602 365.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do autorského práva Suum cuique tribuere Každému, co jeho jest.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost 602 365."— Transkript prezentace:

1 Úvod do autorského práva Suum cuique tribuere Každému, co jeho jest.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz 602 365 668 www.sejnost.cz

2 Úvod do autorského práva Právo duševního vlastnictví Právo duševního vlastnictví Souhrn právních norem, upravujících vztahy, které vznikají při lidské tvůrčí činnosti Souhrn právních norem, upravujících vztahy, které vznikají při lidské tvůrčí činnosti

3 Úvod do autorského práva Právo duševního vlastnictví Právo duševního vlastnictví Předmětem duševního vlastnictví nejsou věci movité ani nemovité, ale nehmotné statky Předmětem duševního vlastnictví nejsou věci movité ani nemovité, ale nehmotné statky Práva k duševnímu vlastnictví jsou svoji povahou absolutní působící vůči všem subjektům Práva k duševnímu vlastnictví jsou svoji povahou absolutní působící vůči všem subjektům

4 Úvod do autorského práva Právo duševního vlastnictví Právo duševního vlastnictví Světová organizace duševního vlastnictví Světová organizace duševního vlastnictví Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967

5 Úvod do autorského práva Právo duševního vlastnictví Právo duševního vlastnictví Duševní vlastnictví Duševní vlastnictví Práva k autorským dílům a nehmotným statkům souvisejícím, k vynálezům, průmyslovým vzorům, k ochranným známkám, obchodním firmám a obchodním jménům, k vědeckým objevům, práva na ochranu proti nekalé soutěži a všechny ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké, čímž jsou míněna práva k užitným vzorům, obchodnímu tajemství, know-how, zlepšovacím návrhům, odrůdám rostlin, topografiím polovodičů, označení původu a zeměpisným označením, obsahu databází a typografickým znakům Práva k autorským dílům a nehmotným statkům souvisejícím, k vynálezům, průmyslovým vzorům, k ochranným známkám, obchodním firmám a obchodním jménům, k vědeckým objevům, práva na ochranu proti nekalé soutěži a všechny ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké, čímž jsou míněna práva k užitným vzorům, obchodnímu tajemství, know-how, zlepšovacím návrhům, odrůdám rostlin, topografiím polovodičů, označení původu a zeměpisným označením, obsahu databází a typografickým znakům

6 Úvod do autorského práva Právo duševního vlastnictví Právo duševního vlastnictví Duševní vlastnictví Duševní vlastnictví Souhrnné označení práv vztahujících se k duševní činnosti Souhrnné označení práv vztahujících se k duševní činnosti

7 Úvod do autorského práva Právo duševního vlastnictví Právo duševního vlastnictví Podle charakteru jeho vzniku Podle charakteru jeho vzniku Autorské právo Autorské právo Právo průmyslového vlastnictví Právo průmyslového vlastnictví

8 Úvod do autorského práva Autorské právo Autorské právo V objektivním smyslu V objektivním smyslu Soubor všech právních norem, které upravují právní vztahy při vzniku a následném uplatnění autorských děl Soubor všech právních norem, které upravují právní vztahy při vzniku a následném uplatnění autorských děl

9 Úvod do autorského práva Autorské právo Autorské právo V subjektivním smyslu V subjektivním smyslu Oprávnění konkrétního autora příslušného díla Oprávnění konkrétního autora příslušného díla

10 Úvod do autorského práva Právo průmyslového vlastnictví Právo průmyslového vlastnictví Souhrn všech právních norem, které upravují oblast průmyslového vlastnictví Souhrn všech právních norem, které upravují oblast průmyslového vlastnictví

11 Úvod do autorského práva Právo průmyslového vlastnictví Právo průmyslového vlastnictví Specifické rysy Specifické rysy Požadavek na průmyslovou využitelnost, tj. hospodářskou využitelnost v opakované výrobě Požadavek na průmyslovou využitelnost, tj. hospodářskou využitelnost v opakované výrobě

12 Úvod do autorského práva Právo průmyslového vlastnictví Právo průmyslového vlastnictví Vzniká až na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o udělení ochrany Vzniká až na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o udělení ochrany

13 Úvod do autorského práva Vynález Vynález Právní úprava nedefinuje vynález, ale stanoví pouze podmínky pro udělení patentu Právní úprava nedefinuje vynález, ale stanoví pouze podmínky pro udělení patentu Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné

14 Úvod do autorského práva Dodatkové ochranné osvědčení Dodatkové ochranné osvědčení Vydává se k prodloužení délky patentové ochrany v odvětví léčivých látek nebo jejich směsí a léčivých přípravků, které jsou určeny k podávání lidem a zvířatům, jestliže jsou účinnými látkami přípravky, které před uvedením na trh podléhají registraci podle zvláštních právních předpisů Vydává se k prodloužení délky patentové ochrany v odvětví léčivých látek nebo jejich směsí a léčivých přípravků, které jsou určeny k podávání lidem a zvířatům, jestliže jsou účinnými látkami přípravky, které před uvedením na trh podléhají registraci podle zvláštních právních předpisů

15 Úvod do autorského práva Užitný vzor Užitný vzor Užitným vzorem je technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné Užitným vzorem je technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné

16 Úvod do autorského práva Topografie polovodičových výrobků Topografie polovodičových výrobků Série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňující trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho části Série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňující trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho části

17 Úvod do autorského práva Průmyslový vzor Průmyslový vzor Vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení Vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení

18 Úvod do autorského práva Obchodní tajemství Obchodní tajemství Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální, či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupní, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální, či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupní, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje

19 Úvod do autorského práva Know-how Know-how Know-how rozumíme soubor technických informací, které jsou tajné, podstatné a vhodnou formou identifikovatelné Know-how rozumíme soubor technických informací, které jsou tajné, podstatné a vhodnou formou identifikovatelné

20 Úvod do autorského práva Ochranná známka Ochranná známka Jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby Jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby

21 Úvod do autorského práva Označení původu Označení původu Označením původu rozumíme název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území Označením původu rozumíme název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území

22 Úvod do autorského práva Zeměpisné označení Zeměpisné označení Název území používaný k označení zboží pocházející z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území Název území používaný k označení zboží pocházející z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území

23 Úvod do autorského práva Licence Licence Licencí rozumíme povolení k využívání chráněného, utajovaného, či nezřejmého technického řešení nebo práva, které majitel jiným osobám za úhradu poskytuje Licencí rozumíme povolení k využívání chráněného, utajovaného, či nezřejmého technického řešení nebo práva, které majitel jiným osobám za úhradu poskytuje

24 Úvod do autorského práva Nekalá soutěž Nekalá soutěž Nekalou soutěží se rozumí jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům Nekalou soutěží se rozumí jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům

25 Úvod do autorského práva Poskytovatel veřejné podpory Poskytovatel veřejné podpory Správce kapitoly státního rozpočtu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje Správce kapitoly státního rozpočtu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje

26 Úvod do autorského práva Příjemce veřejné podpory Příjemce veřejné podpory Organizační složka, právnická osoba, nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto Organizační složka, právnická osoba, nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto

27 Úvod do autorského práva Spolupříjemce veřejné podpory Spolupříjemce veřejné podpory Organizační složka, právnická osoba, nebo fyzická osoba, jejíž podíl na projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o řešení části projektu Organizační složka, právnická osoba, nebo fyzická osoba, jejíž podíl na projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o řešení části projektu

28 Úvod do autorského práva Přístupová práva Přístupová práva Licence a uživatelská práva k poznatkům nebo již dříve existujícím know-how Licence a uživatelská práva k poznatkům nebo již dříve existujícím know-how

29 Úvod do autorského práva Poznatky Poznatky Výsledky včetně informací, ať již jsou chráněny či nikoliv, které vyplývají z projektu, jakož i autorská práva, či práva vedoucí k takovým výsledkům na základě žádosti o ně, nebo záležitosti patentů, designu, doplňkových osvědčení o ochraně či podobných forem ochrany Výsledky včetně informací, ať již jsou chráněny či nikoliv, které vyplývají z projektu, jakož i autorská práva, či práva vedoucí k takovým výsledkům na základě žádosti o ně, nebo záležitosti patentů, designu, doplňkových osvědčení o ochraně či podobných forem ochrany

30 Úvod do autorského práva Poznatky Poznatky Výsledky včetně informací, ať již jsou chráněny či nikoliv, které vyplývají z projektu, jakož i autorská práva, či práva vedoucí k takovým výsledkům na základě žádosti o ně, nebo záležitosti patentů, designu, doplňkových osvědčení o ochraně či podobných forem ochrany Výsledky včetně informací, ať již jsou chráněny či nikoliv, které vyplývají z projektu, jakož i autorská práva, či práva vedoucí k takovým výsledkům na základě žádosti o ně, nebo záležitosti patentů, designu, doplňkových osvědčení o ochraně či podobných forem ochrany

31 Úvod do autorského práva Právní úprava Právní úprava Předpisy Evropské unie Předpisy Evropské unie Mezinárodní právo Mezinárodní právo Zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon

32 Úvod do autorského práva Autorský zákon Autorský zákon Soubor právních norem upravujících společenské vztahy, vznikající z tvorby a společenského uplatňování literárních, vědeckých a uměleckých děl - díla autorská Soubor právních norem upravujících společenské vztahy, vznikající z tvorby a společenského uplatňování literárních, vědeckých a uměleckých děl - díla autorská Souhrn právní norem, obsažených v jiných právních předpisech, které rovněž regulují výše vedenou kategorii právních vztahů Souhrn právní norem, obsažených v jiných právních předpisech, které rovněž regulují výše vedenou kategorii právních vztahů

33 Úvod do autorského práva Předmět autorského práva Předmět autorského práva Dílo literární a jiné dílo umělecké Dílo literární a jiné dílo umělecké Dílo vědecké, přičemž takové dílo je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě Dílo vědecké, přičemž takové dílo je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě Předmětem ochrany není hmotný předmět, ve kterém či na kterém je dílo vyjádřeno či zachyceno, ale pouze nehmotné individuální tvůrčí sdělení daného díla Předmětem ochrany není hmotný předmět, ve kterém či na kterém je dílo vyjádřeno či zachyceno, ale pouze nehmotné individuální tvůrčí sdělení daného díla Předmětem ochrany je daná nemateriální hodnota spojená s daným druhem tvůrčího vyjádření - systém práv k nehmotným statkům Předmětem ochrany je daná nemateriální hodnota spojená s daným druhem tvůrčího vyjádření - systém práv k nehmotným statkům

34 Úvod do autorského práva Nehmotné statky – intangibles Nehmotné statky – intangibles Vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě Vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě Určitá myšlenka Určitá myšlenka Označení Označení Román Román Skladba Skladba

35 Úvod do autorského práva Nehmotné statky – intangibles Nehmotné statky – intangibles Principy Principy 1. Vlastnictví k hmotnému substrátu, tedy např. obrazu - malířskému plátnu, zvukovému nosiči, může být převedeno na jinou osobu, ale autorské právo k dílu zůstane stále stejné osobě – autorovi 2. Autor může poskytnout jiné osobě oprávnění k výkonu svého autorského práva, pouze však svého majetkového autorského práva 3.Osobnostní práva nejsou na jinou osobu z vůle autora převoditelná

36 Úvod do autorského práva Základní rozdělení Základní rozdělení Všeobecná práva osobnostní - právo na ochranu osobnosti Všeobecná práva osobnostní - právo na ochranu osobnosti Práva k výsledkům tvůrčí činnosti Práva k výsledkům tvůrčí činnosti Práva k výsledkům netvůrčí povahy Práva k výsledkům netvůrčí povahy Práva na označení Práva na označení

37 Úvod do autorského práva Všeobecná práva osobnostní Všeobecná práva osobnostní Upraveno - § 11 a násl. ObčZ Upraveno - § 11 a násl. ObčZ Předmětem práva je zde přímo osobnost člověka Předmětem práva je zde přímo osobnost člověka Jednotlivá práva vznikající v této skupině jsou dílčími právy téhož práva, upínajícími se k různým stránkám lidské osobnosti Jednotlivá práva vznikající v této skupině jsou dílčími právy téhož práva, upínajícími se k různým stránkám lidské osobnosti

38 Úvod do autorského práva Práva k výsledkům tvůrčí činnosti Práva k výsledkům tvůrčí činnosti Tvůrčí činnost je v nejširším slova smyslu každá činnost, která vede ke vzniku nových hodnot Tvůrčí činnost je v nejširším slova smyslu každá činnost, která vede ke vzniku nových hodnot 1.Nové hodnoty spočívající v objevení něčeho, co v přírodě sice objektivně existuje, avšak dosud objeveno nebylo Tvůrčí činnost může spočívat u této podskupiny jen v individuálním hledání cesty vedoucí k objevu (individuální, tj. tvůrčí může být výlučně jen tento postup, nikoli i sám výsledek)

39 Úvod do autorského práva Práva k výsledkům tvůrčí činnosti Práva k výsledkům tvůrčí činnosti 2.Nové hodnoty spočívající ve vyřešení určitého problému, který dosud vyřešen nebyl, vyřešení je však objektivně determinováno do té míry, že k němu může nezávisle na sobě dospět neomezený počet osob I zde je tedy tvůrčí jen postup vedoucí k řešení, nikoli sám výsledek. Lze sem zařadit právo k vynálezu, právo k průmyslovému vzoru, právo k užitnému vzoru

40 Úvod do autorského práva Práva k výsledkům tvůrčí činnosti Práva k výsledkům tvůrčí činnosti 3. Práva k individuálním výsledkům tvůrčí činnosti, u níž je právně relevantní až její ryze individuální tvůrčí výsledek - nikoli tedy postup či cesta k němu - patří sem právo autorské

41 Úvod do autorského práva Práva k výkonům netvůrčí povahy Práva k výkonům netvůrčí povahy Právo výrobců zvukových záznamů, právo výrobce zvukově-obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání Právo výrobců zvukových záznamů, právo výrobce zvukově-obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání

42 Úvod do autorského práva Právo na označení Právo na označení Právo k obchodní firmě Právo k obchodní firmě Právo k ochranné známce Právo k ochranné známce Právo k označení původu výrobků Právo k označení původu výrobků

43 Úvod do autorského práva SYSTÉM PRÁV K NEHMOTNÝM STATKŮM SYSTÉM PRÁV K NEHMOTNÝM STATKŮM A. Všeobecná práva osobnostní A. Všeobecná práva osobnostní právo na ochranu osobnosti právo na ochranu osobnosti B. Práva k výsledkům tvůrčí činnosti B. Práva k výsledkům tvůrčí činnosti právo k objevu právo k objevu právo k vynálezu, právo k průmyslovému vzoru, právo k užitnému vzoru právo k vynálezu, právo k průmyslovému vzoru, právo k užitnému vzoru právo autorské, právo výkonného umělce právo autorské, právo výkonného umělce

44 Úvod do autorského práva SYSTÉM PRÁV K NEHMOTNÝM STATKŮM SYSTÉM PRÁV K NEHMOTNÝM STATKŮM C. Práva k výsledkům netvůrčí povahy právo výrobců zvukových záznamů právo výrobců zvukových záznamů právo výrobce zvukově-obrazového záznamu k jeho záznamu právo výrobce zvukově-obrazového záznamu k jeho záznamu právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání D. Právo na označení D. Právo na označení právo k obchodní firmě právo k obchodní firmě právo k ochranné známce právo k ochranné známce právo k označení původu výrobků právo k označení původu výrobků

45 Úvod do autorského práva SYSTÉMY AUTORSKÝCH PRÁV SYSTÉMY AUTORSKÝCH PRÁV Kriterium formálnosti či neformálnosti ochrany autorského díla, tedy zda dílo vzniká a stává se dílem autorským již okamžikem jeho vzniku či teprve jeho formálním označením, nebo zápisem do úředního rejstříku Kriterium formálnosti či neformálnosti ochrany autorského díla, tedy zda dílo vzniká a stává se dílem autorským již okamžikem jeho vzniku či teprve jeho formálním označením, nebo zápisem do úředního rejstříku Evropský kontinentální systém Evropský kontinentální systém Angloamerický, copyrightový systém Angloamerický, copyrightový systém

46 Úvod do autorského práva Evropský kontinentální systém autorského práva Evropský kontinentální systém autorského práva Zdůrazňuje osobnost autora a jeho tvůrčí aspekt Zdůrazňuje osobnost autora a jeho tvůrčí aspekt Autorské právo k dílu vzniká okamžikem jeho vytvoření, a to bez jakýchkoliv dalších formalit Autorské právo k dílu vzniká okamžikem jeho vytvoření, a to bez jakýchkoliv dalších formalit Dílo je v tomto pojetí plodem tvůrcova ducha, tedy zvláštním osobním projevem jeho osobnosti Dílo je v tomto pojetí plodem tvůrcova ducha, tedy zvláštním osobním projevem jeho osobnosti Vychází z koncepce osobnostních - morálních práv autorů a jiných subjektů chráněných autorským zákonem a dále pak majetkových - ekonomických práv, která jsou protipólem práv osobnostních Vychází z koncepce osobnostních - morálních práv autorů a jiných subjektů chráněných autorským zákonem a dále pak majetkových - ekonomických práv, která jsou protipólem práv osobnostních

47 Úvod do autorského práva Angloamerický systém autorského práva Angloamerický systém autorského práva Předpokladem ochrany autorského díla je jeho registrace v rejstříku autorských děl Předpokladem ochrany autorského díla je jeho registrace v rejstříku autorských děl

48 Úvod do autorského práva DISKUZE DISKUZE

49 Úvod do autorského práva Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Úvod do autorského práva Suum cuique tribuere Každému, co jeho jest.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost 602 365."

Podobné prezentace


Reklamy Google