Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání."— Transkript prezentace:

1 Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání

2 Autorské právo přednáška č. 8

3 Autorské právo  autorské právo = souhrn výlučných oprávnění tvůrce ve vztahu k výsledku jeho tvůrčí duševní činnosti (autorskému dílu)  chrání tvůrce před neoprávněným užíváním jejich autorských děl

4 Autorské právo  zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)  upravuje – autorské právo – práva související s právem autorským (práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práva vysílatele k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání atd.)

5 Znaky autorského díla (§ 2 AZ)  aby se jednalo o autorské dílo, chráněné autorským zákonem, musí být splněny následující podmínky – jedná se o dílo z oblasti literární, jiné umělecké nebo vědecké – jde o výsledek tvůrčí činnosti autora – dílo je jedinečné (unikátní, nepodobné jinému) – dílo je vyjádřeno ve smysly vnímatelné podobě (tímto okamžikem dílo vzniká, není třeba registrace)

6 Autorské dílo (§ 2 AZ)  autorská díla mohou mít různou povahu, může se jednat o dílo: – slovesné (kniha) – hudební (skladba) – dramatické (divadelní hra) – hudebně dramatické (muzikál, opera) – choreografické a pantomimické (balet) – fotografické (fotografie) – audiovizuální (film) – výtvarné (obraz, socha) – architektonické (stavba) – užitého umění (malované nádobí) – kartografické (mapa)

7 Souborné dílo (§ 2 AZ)  souborné dílo = soubor nezávislých děl, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky stanovené pro autorské dílo (časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava)

8 Zvláštní autorská díla (§ 2 AZ)  na některá autorská díla jsou kladeny nižší požadavky (nemusí splňovat zákonné znaky, postačuje jejich původnost) – počítačový program (dílo literární) – fotografie – databáze (tzv. souborné dílo), jeho podstatou je tvůrčí způsob výběru nebo uspořádání dat

9 Výjimky (§ 3 AZ)  za autorské dílo nejsou považována – úřední díla (právní předpisy, soudní rozhodnutí, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, sněmovní a senátní publikace, státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy atd.) – výtvory tradiční lidové kultury (pokud není známo jméno autora)

10 Autor díla (§ 5-6 AZ)  autorem díla je fyzická osoba, která dílo vytvořila  zákonná domněnka autorství – není-li prokázán opak (v soudním řízení) platí, že autorem díla je ten  jehož jméno (případně pseudonym) je na díle obvyklým způsobem uvedeno  jehož jméno je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem

11 Autor díla (§ 7 AZ)  dílo anonymní – dílo zveřejněné bez uvedení jména autora (na jeho přání)  dílo pseudonymní – dílo zveřejněné pod krycím jménem nebo uměleckou značkou  u děl anonymních a pseudonymních zastupuje autora při výkonu a ochraně práv autorských k dílu osoba, která dílo zveřejnila

12 Autor díla (§ 8 AZ)  jedno dílo může mít více autorů (spoluautoři)  v takovém případě rozhodují o užití díla spoluautoři jednomyslně – v případě, že jeden ze spoluautorů bezdůvodně brání využívání díla, rozhodne na návrh ostatních soud

13 Vznik autorského práva (§ 9 AZ)  autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě  zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká autorské právo  nabytím vlastnického práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nevzniká právo dílo užít  poskytnutím oprávnění k výkonu práva dílo užít jiné osobě zůstává nedotčeno vlastnické právo k věci

14 Obsah autorského práva (§ 10 AZ)  obsah autorského práva tvoří – osobnostní práva (jejich účelem je chránit osobní vztah autora k dílu) – majetková práva (jejich účelem je chránit autora před neodsouhlaseným užíváním jeho díla)

15 Osobnostní práva (§ 11 AZ)  osobnostními právy jsou – právo rozhodnout o zveřejnění díla – právo být uváděn jako autor díla – právo na nedotknutelnost díla (právo udělovat souhlas se zásahy do díla, zákaz provádění změn, které by snižovaly hodnotu díla)  váží se k osobě autora a jeho smrtí zanikají (po smrti se mohou ochrany osobnostních práv autora domáhat osoby blízké)  osobnostní práva nelze smluvně převést

16 Majetková práva (§ 12, 24, 25 AZ)  autor má – právo dílo užít – právo uzavřít smlouvu, kterou umožní užívání díla třetí osobě (autorské právo původního autora nezaniká) – zvláštní majetková práva (zejména právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu)

17 Právo dílo užít (§ 12 AZ)  užíváním díla se rozumí jeho – rozmnožování (pořizování kopií) – rozšiřování (prodej) – pronájem (dočasné poskytnutí, obchodní účel) – půjčování (dočasné poskytnutí, neobchodní účel) – vystavování – sdělování veřejnosti (televizní a rozhlasové vysílání, internet)

18 Majetková práva (§ 26 AZ)  jsou nepřevoditelná na třetí osoby – poskytnutím licence autor o tato práva nepřichází  mohou být zděděna – pokud nejsou žádní dědici, připadnou majetková práva státu  trvají po celou dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (poté se jedná o volné dílo, které může užít každý)

19 Zaměstnanecké a školní dílo (§ 58, 60)  u zaměstnaneckého díla (díla vytvořeného v rámci pracovního poměru) náleží osobnostní práva zaměstnanci a majetková práva zaměstnavateli  u školního díla (díla vytvořeného v rámci studia) má škola nárok na – uzavření licenční smlouvy – užívání díla pro vnitřní potřebu

20 Autorské právo přednáška č. 9

21 Výjimky z ochrany (§ 30-38f AZ)  volná užití  fotokopie pro vnitřní potřebu  citace  propagace výstavy/prodeje uměleckých děl  malba/filmování děl na veřejných prostranstvích  úřední a zpravodajská licence

22 Výjimky z ochrany (§ 30-38f AZ)  užití díla v rámci občanských/náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí a školních představení  knihovní licence  licence pro zdravotně postižené  licence pro dočasné rozmnoženiny  licence pro fotografickou podobiznu

23 Výjimky z ochrany (§ 30-38f AZ)  nepodstatné vedlejší užití díla  licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým  licence pro sociální zařízení  užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného nebo fotografie jeho vystavením

24 Volná užití (§ 30 AZ)  každá fyzická osoba může dílo užívat (ve smyslu výše uvedeném) pro svou osobní potřebu, pokud není cílem získání hospodářského prospěchu  volná užití neplatí pro počítačové programy a elektronické databáze, architektonická díla (napodobeniny) a na pořizování záznamů audiovizuálních děl (natáčení filmu v kině kamerou)

25 Citace (§ 31 AZ)  za určitých okolností lze použít dílo jiného autora nebo výňatky z něj, vždy je ovšem nutno uvést zdroj  o citaci se jedná v případě – užití výňatku z díla jiného autora ve vlastním díle (např. v knize, diplomové práci), a to v odůvodněné míře – užití výňatky z díla pro účely kritiky nebo recenze, vědecké či odborné tvorby (v nezbytném rozsahu) – užití díla při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu (podmínka neziskovosti)

26 Úřední/zpravodajská licence (§ 34)  úřední licence = možnost použít dílo (v odůvodněné míře) pro účely veřejné bezpečnosti, soudního nebo správního řízení, parlamentní jednání atd.  zpravodajská licence = možnost použít dílo ve spojitosti se zpravodajstvím ve vztahu k aktuálním událostem (vždy je třeba uvést jméno autora a zdroj)

27 Ochrana autorského práva (§ 40)  autor, jehož autorské právo bylo porušeno (nebo porušení hrozí) se může obrátit na soud a uplatnit některý ze zákonných nároků – určovací nárok – zdržovací nárok – odstraňovací nárok – nárok na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení – nárok na přiměřené zadostiučinění – informační nárok

28 Ochrana autorského práva (§ 40)  určovací nárok – soud vysloví, kdo je autorem díla  zdržovací nárok – soud zakáže nedovolené jednání - neoprávněnou výrobu, prodej, dovoz, vysílání atd.)  odstraňovací nárok – stažení neoprávněně zhotovených rozmnoženin z obchodování a jejich zničení, zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých k výrobě

29 Ochrana autorského práva (§ 40)  nárok na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení – bezdůvodné obohacení představuje nejméně 2x obvyklou cenu licence  nárok na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění – omluva nebo finanční částka

30 Ochrana autorského práva (§ 40)  informační nárok – nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití díla, o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní

31 Kolektivní správa autorských práv  u některých majetkových práv se uplatňuje kolektivní správa, jejímž účelem je – zastupovat autory při uzavírání smluv – vybírat autorské odměny a zpětně je rozdělovat mezi autory – evidovat komu náleží autorské právo k jednotlivým dílům

32 Kolektivní správa autorských práv  každý kolektivní správce má v oblasti, ve které působí, výlučné postavení (pro dané právo a daný typ díla)  některá práva jsou ze zákona povinně kolektivně spravována (právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu, právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého)

33 Kolektivní správci  OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním  INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů  DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura  GESTOR - ochranný svaz autorský  Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S)

34 Kolektivní správci  OSA (hudební skladatelé, textaři)  INTERGRAM (zpěváci, herci, hudebníci)  DILIA (díla literární, dramatická, hudebně dramatická, choreografická, audiovizuální)  GESTOR (právo na odměnu při dalším prodeji díla, obrazy, sochy, fotografie)  OOA-S (výtvarníci, architekti)

35 Kolektivní správa  výhodou kolektivní správy je, že zájemce o uzavření licenční smlouvy nemusí jednat se všemi autory zvlášť, ale vše vyřeší s příslušným kolektivním správcem  uživatelé (televizní a rozhlasové společnosti, pořadatelé koncertů) často uzavírají s kolektivními správci hromadné smlouvy, kdy za určitý paušální poplatek získají užívací práva k celému souboru děl

36 Autorské právo v právu EU  ochrana autorského práva je realizována formou směrnic, které předepisují členským státům, jakou právní úpravu mají přijmout  směrnice EP a Rady 2009/24/ES ze dne 23.4.2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění směrnice 91/520/EHS)  směrnice EP a Rady 2006/115/ES ze dne 12.12.2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (kodifikované znění směrnice 92/100/EHS)

37 Autorské právo v právu EU  směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27.9.1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu  směrnice EP a Rady 2006/116/ES ze dne 12.12.2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění směrnice 93/98/EHS)  směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11.3.1996 o právní ochraně databází

38 Autorské právo v právu EU  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22.5.2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27.9.2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví

39 Mezinárodní ochrana  mezinárodní ochrana se realizuje na bázi mezinárodních úmluv, kterými se státy zavazují chránit autory a jejich díla i bez toho, že by museli být někde zaregistrováni  Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (zkr. TRIPS, spravuje ji WTO) – stanoví základní rámec ochrany práv z duševního vlastnictví (národní zacházení, min. standard ochrany) – publikována pod č. 191/1995 Sb.

40 Mezinárodní ochrana  další smlouvy spravované WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví – Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (1886) – Římská úmluva na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (1961) – Ženevská úmluva na ochranu výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému kopírování (1971) – Bruselská úmluva o šíření programů prostřednictvím satelitů (1974)

41 Mezinárodní ochrana  další smlouvy spravované WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví – Smlouva WIPO o autorském právu (1996) – Smlouva WIPO o ochraně práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů (1996)

42 Smlouvy v oblasti duševního vlastnictví přednáška č. 10

43 Smlouvy v právu duševního vlastnictví  průmyslová práva – smlouva o převodu průmyslových práv – licenční smlouva dle obchodního zákoníku – franchisingová smlouva  autorské právo – licenční smlouva dle autorského zákona

44 Smlouva o převodu práv  smlouva o převodu práv k duševnímu vlastnictví – uplatňuje se u průmyslových práv, autorské právo je nepřevoditelné – smluvními stranami jsou převodce (ten, který má dané průmyslové právo zaregistrováno) a nabyvatel (ten, na koho bude registrace přepsána) – podstatou smlouvy je, že majitelem průmyslového práva (patentu, ochranné známky) se stane někdo jiný – smlouva musí mít písemnou formu a musí být zanesena do příslušného rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví – převod práv k duševnímu vlastnictví bývá součástí smlouvy o prodeji podniku

45 Licenční smlouva  je obvyklejší než smlouva o převodu práva  vyjadřuje velkou výhodu práv k duševnímu vlastnictví, tzn. že je může užívat neomezený počet osob současně (potenciální ubikvita) – zatímco prodat automobil lze pouze jednomu zájemci, počítačový program je možno prodat milionům uživatelů  licenční smlouvou umožňuje ten, komu právo náleží (poskytovatel licence), třetí osobě (nabyvatel licence) využívat toto právo

46 Licenční smlouva  u licenční smlouvy zůstává majitel práva (např. patentu) stále tentýž a může licenci poskytovat i jiným osobám  je třeba rozlišovat licenci smluvní (založenou dohodou stran) a licenci zákonnou (kdy zákon přímo stanoví, že někdo může, většinou bezplatně, užívat příslušné právo, zejména autorské dílo)  licenční smlouva je upravena jako smluvní typ v obchodním zákoníku pro práva průmyslového vlastnictví a v autorském zákoně pro právo autorské a práva související

47 Licenční smlouva dle ObZ  náležitosti licenční smlouvy – identifikace poskytovatele, nabyvatele a průmyslového práva, jehož se licence týká – rozsah licence (na jaká užití se licence vztahuje: výroba, vývoz, uvádění na trh atd.) – území, na nějž se licence vztahuje – cena za poskytnutí licence – písemná forma

48 Licenční smlouva dle ObZ  licenční smlouva se zapisuje do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví – pokud by tam nebyla zapsána, nemohl by nabyvatel licence hájit svá práva proti třetím osobám  poskytovatel licence je povinen (u patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky) platit udržovací poplatky, aby právo nezaniklo

49 Licenční smlouva dle ObZ  jestliže ve smlouvě není sjednáno, že se bude jednat o výhradní licenci, má poskytovatel licence právo ji poskytnout i jiným osobám  naopak nabyvatel licence nemůže licenci dále převádět (pokud není ve smlouvě dohodnuto něco jiného) – tzv. podlicence

50 Licenční smlouva dle AZ  náležitosti licenční smlouvy – identifikace poskytovatele, nabyvatele a autorského díla (jiného práva), jehož se licence týká – rozsah licence (na jaká užití se licence vztahuje: rozmnožování, prodej, půjčování atd.), licence může být omezená nebo neomezená – doba trvání licence – určení zda jde o výhradní nebo nevýhradní licenci (pokud není uvedeno nic, je nevýhradní) – cena za poskytnutí licence (nebo způsob určení nebo uvedení, že licence je poskytována bezúplatně) – písemná forma (pouze u výhradní licence)

51 Licenční smlouva dle AZ  v případě výhradní licence – nesmí autor udělit licenci nikomu dalšímu a ani sám nesmí právo využívat – musí nabyvatel licence licenci využít (jinak může autor od smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit)  nabyvatel licence může udělit podlicenci (převést licenci nebo její část na další osobu) s písemným souhlasem autora

52 Franchisingová smlouva  nejedná se o smluvní typ (není výslovně upravena v žádném právním předpise)  její podstatou je – poskytnutí licence na využívání ochranné známky, know-how atd. – poskytování poradenských služeb (školení zaměstnanců)  typickým příkladem franchisingu je síť restaurací MacDonald’s


Stáhnout ppt "Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google