Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTORSKÁ PRÁVA Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biogie JU Kurz „Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví“ Nové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTORSKÁ PRÁVA Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biogie JU Kurz „Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví“ Nové."— Transkript prezentace:

1

2 AUTORSKÁ PRÁVA Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biogie JU Kurz „Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví“ Nové Hrady, 28.-29.11. 2011 Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců

3 Zákon č. 121/2000 Sb., Autorský zákon

4 Základní znaky autorského díla - § 2 odst. 1 AZ · je výsledkem tvůrčí činnosti autora (fyzická osoba) · je jedinečné (originální) · je objektivně vnímáno jako výsledek tvůrčí kategorie umění nebo vědy · je vyjádřeno ve smyslově vnímatelné podobě a objektivně sdělitelné dalším osobám.

5 Jak chránit myšlenku, postup, metodu, statistický graf a podobný předmět ? vyjádřením v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě tak, aby splňovaly náležitosti autorského díla nebo se staly jeho součástí (dílo literární, výtvarné)

6 Počítačový program 2 odst. 2 AZ Je autorským dílem (fikce literárního díla), pokud je autorovým vlastním výtvorem Chráněny nejsou počítačové programy rutinního charakteru

7 Kdy vzniká ochrana díla autorským právem? v okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě

8 Důkaz vzniku autorského práva - datací počítačového souboru - ověřením u notáře, úschova autorského díla - záleží na konkrétním případu a okolnostech

9 © Symbol copyrightu nemusí být užíván, ale pouze sděluje informaci o autorovi, případně datu vytvoření díla

10 Volná užití a zákonné licence, díla nepodléhající autorskoprávní ochraně - § 30 an. AZ Úřední díla Díla tradiční lidové kultury Volná užití -Nekomerční užití pro osobní potřebu (neplatí pro software, napodobení architektonického díla stavbou, pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování) -Citace -Užití díla umístěného na veřejném prostranství -Úřední a zpravodajská licence -Knihovní licence -Dočasné rozmnoženiny -Fotografická vlastní podobizna -Přiměřené zásahy do architektonického díla -Užití volného díla

11 Školní díla § 35, § 60 Dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení Typicky diplomové, bakalářské, doktorské práce Škola má právo na uzavření licence o užití školního díla (se souhlasem autora). Autor má právo poskytnout licenci někomu dalšímu, pokud to není v rozporu se zájmy školy.

12 Zveřejnění vysokoškolských prací Novela zákona o vysokých školách č. 552/2005 Sb. účinná od 1. ledna 2006 v § 47b stanoví, že: (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

13 Zákon o vysokých školách je ve vztahu k autorskému zákonu zákonem speciálním – může tedy stanovit výjimku, jako je v tomto případě nový druh zákonné licence

14 Publikace vysokoškolské závěrečné práce u jiného vydavatele,než je vysoká škola, jejímž je autor studentem majetková práva spravuje sám autor, svou závěrečnou i jinou školní práci tedy lze publikovat jinde bez souhlasu školy, pokud to není v rozporu se zájmy školy a autor neuzavřel se školou licenci, která stanoví jinak.

15 Poskytnutí školního díla školou další osobě Zveřejněná školní díla je možné je užít v souladu s Aut.Z. (bezplatně k osobní potřebě fyzické osoby, pokud není účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu) Pokud se jedná o jiná školní díla, než jsou vysokoškolské závěrečné práce, nelze je zveřejňovat bez souhlasu autora. Pokud by šlo o komerční využití, je třeba uzavřít licenci s autorem (§§ 46 - 57 Aut.Z.).

16 Školní dílo – povinná licence § 60 Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla. Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla. Pokud tedy autor práce hodlá své dílo nabídnout např. v komerční sféře, doporučuje se nejdříve tuto skutečnost oznámit škole a zjistit, zda ta nemá zájem o uzavření licence a případně s ní prodiskutovat další podrobnosti.

17 Spoluautorství Závěrečná školní práce by neměla mít spoluautora. Pouhé poskytnutí rady, konzultace nebo poskytnutí materiálů není spoluautorství. Pokud je autorem více studentů, jejich práva k dílu jsou společná.

18 Zaměstnanecká díla - § 58 AZ vypracována za účelem splnění pracovních povinností v pracovněprávním vztahu. Některá práva autora jsou omezena. Zaměstnavatel např. může dílo zveřejňovat, upravovat, překládat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla i uvádět dílo pod svým jménem (názvem instituce), ale vždy pokud nebylo sjednáno jinak.).

19 Materiály vyvinuté pro výuku Pokud jde o zaměstnanecké autorské dílo, vykonává majetková práva škola, není-li stanoveno jinak (např. smlouvou). Materiály by pak měly být užity u toho zaměstnavatele, na jehož náklady vznikly.

20 Vědecký článek Jedná se o zaměstnanecké dílo, pokud byl vypracován v rámci pracovních povinností, např. tuto povinnost stanoví pracovní náplň, byla uzavřena dohoda se zaměstnavatelem, atd. Pokud autor má smlouvu s vydavatelem a zpracování vědeckého článku nevyplývá z jeho pracovních povinností, nejde o zaměstnanecké dílo.

21 Dotazy: Použití obrázku jiného autora Použití autorského díla pro výuku Použití doslovného textu z autorského díla Použití vlastního překladu Použití autorského díla pro výuku

22 Trvání autorských práv  Práva autora – po dobu života + 70 let po jeho smrti  Práva výkonných umělců – 50 let od vytvoření či zveřejnění záznamu  Práva nakladatele – 50 let od vydání díla  Práva vysílatelů – 50 let od prvního vysílání  Práva zveřejnitele – 25 let od zveřejnění

23 ???  Další dotazy?

24 PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Husova 5 370 01 České Budějovice Tel.: 387436600 Fax.: 387312166 E-mail: info@patentcentrum.cz Mgr. Alena Kodrasová právník E-mail: kodrasova@patentcentrum.cz www.patentcentrum.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav Fyzikální biologie JU Nové Hrad, 28. – 29. 11. 2011


Stáhnout ppt "AUTORSKÁ PRÁVA Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biogie JU Kurz „Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví“ Nové."

Podobné prezentace


Reklamy Google