Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTORSKÉ PRÁVO Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 – KRAJE; TWS_02.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTORSKÉ PRÁVO Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 – KRAJE; TWS_02."— Transkript prezentace:

1 AUTORSKÉ PRÁVO Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 – KRAJE; TWS_02

2 Literatura, zdroj informací
1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2) Aplikace autorského zákona ve školách (č.j. 12 592/ ) 3) Důvodová zpráva k autorskému zákonu (2006) 4) Právní výklady autorského práva (2007) 5) Seminář o autorském právu (prezenční studium; Praha, 2003) 6) Seminář o autorském právu (e-learning; Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2007)

3 Autorský zákon zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

4 § 2 Autorské dílo (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

5 § 2 Autorské dílo (2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické.

6 § 2 Autorské dílo (3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, … (4) Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. (6) Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.

7 § 3 Autorské dílo Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na
a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, … b) výtvory tradiční lidové kultury, …

8 Zvláštní ustanovení o některých dílech
§ 58 Zaměstnanecké dílo § 69 Kolektivní dílo § 60 Školní dílo § 61 Dílo vytvořené na objednávku § 61 Soutěžní dílo § 62 Dílo audiovizuální

9 dílo – jakákoliv objektivně vnímatelná podoba
autor – fyzická osoba

10 § 5 Autor Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.
(2) Autorem díla souborného je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; … Poznámky: k (2) je nutné činit „tvůrčím způsobem“, protože jinak by nešlo o autora, ale plagiátora); autorem audiovizuálního díla je režisér (§ 63) výkonný umělec: herec, zpěvák, dirigent (§ 67)

11 § 7 a 8 Zákon pamatuje na díla anonymní a pseudonymní (§ 7), kde je zcela v souladu s mezinárodním právem zakázáno zveřejnit jméno autora anonymně či pseudonymně zveřejňovaného díla. Zákon mimo to říká, že taková díla právně spravuje osoba, která dílo prvně uveřejnila a to do té doby, než se autor veřejně přihlásí. Dále zákon počítá se spoluautory (§ 8). Spoluautorem ale není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo ten, kdo pouze dal ke vzniku díla podnět.

12 § 9 a 10 Vznik a obsah práva autorského
(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (©). (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká právo autorské k dílu. § 10 Právo autorské zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková

13 osobnostní práva – osobnost autora, morální
majetková práva – právo dílo užít

14 § 11 Osobnostní práva (1) Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. (2) Autor má právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, … (3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. … (4) Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají.

15 § 12 Majetková práva (1) Autor má právo své dílo užít …
(4) Právem dílo užít je a) právo na rozmnožování díla, b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla, c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla, f) právo na sdělování díla veřejnosti, … Poznámka: Podrobně popisuje § 13–26.

16 Zánik autorských práv Se vznikem práva souvisí i jeho zánik, který je v mnoha ohledech velmi zajímavý. Z hlediska českého autorského zákona (§ 27) je jediným způsobem zániku autorských práv jejich vypršení, tzn. práv se nelze vzdát. Vypršením práv se dílo stává dílem volným (§ 28). Doba vypršení práv je u jednotlivých typů děl různá, základní úpravu této problematiky nalezneme v § 27, dle kterého majetková práva trvají během autorova života a 70 let po jeho úmrtí.

17 Volné dílo Volnými díly jsou ta díla, u kterých uplynula doba trvání majetkových práv a jejich užití není omezováno. Volná díla je oprávněn užít každý jakýmkoliv způsobem, například včetně jejich užití sdělováním veřejnosti prostřednictvím internetu či rozšiřováním (prodej CD, prodej knih). Obecně lze říci, že pokud se nejedná o volné dílo, lze předmět chráněný autorským právem užít pouze se svolením autora (vykonavatele majetkových práv).

18 Volná užití a zákonné licence

19 § 30 Volná užití (1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak. (2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Podle (3) neplatí předchozí pokud se jedná o kopii databáze, napodobeniny architektonického díla stavbou, počítačového programu (mimo úpravu § 66) či oficiálně nevydaného audiovizuálního díla. Užití těchto děl, byť pouze pro osobní potřebu, je chápáno jako porušení výlučných autorských práv.

20 § 31 Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, … c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

21 ISO 690 Norma ISO 690 specifikuje prvky bibliografických citací elektronických dokumentů. Stanoví a předepisuje pořadí prvků citace.

22 Generátor citací

23 Generátor citací - příklad
ROZTOČIL, Aleš. Porodnictví. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, ISBN Česká republika. Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským. In: Dostupné z: Havárie v jaderné elektrárně Černobyl. KOSTKA, Tomáš. Webzdarma.cz [online]. květen 1999, srpen 2011 [cit ]. Dostupné z:

24 § 32 Propagace výstavy uměleckých děl
… propagace a prodej díla … § 33 Užití díla umístěného na veřejném prostranství … kresbou, malbou, fotografií nebo filmem zaznamená nebo vyjádří dílo z náměstí, parku, ulice, … § 34 Úřední a zpravodajská licence … pro soudní nebo správní řízení, pro parlamentní jednání, zpravodajství, politický projev …

25 § 35 Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při občanských či náboženských obřadech nebo při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy.

26 (2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo § 60).

27 § 37 Knihovní licence § 38 Licence pro zdravotně postižené
… knihovna, archív, muzeum, galerie, škola, vysoká škola … § 38 Licence pro zdravotně postižené … pro potřeby zdravotně postižených …

28 Aplikace autorského práva ve školách
1) Může škola (resp. učitel) zhotovit kopii učebnice (případně její části), pokud je ve vlastnictví školy nebo učitele, a tyto kopie a) používat přímo ve výuce? b) poskytnout žákům k domácímu použití? 2) Může si žák sám zhotovit pro svoji potřebu kopii učebnice a používat ji i při vyučování? 3) Může škola (resp. učitel) zhotovit kopie částí různých učebnic nebo odborných publikací, spojit je do jednoho celku a rozdávat žákům?

29 Aplikace autorského práva ve školách
4) Může škola (resp. učitel) upravit již existující učebnici tak, aby byla zřetelnější pro zdravotně postižené žáky? 5) Může učitel promítat ve výuce pro prezentační účely tištěnou učebnici pomocí vizualizéru a dataprojektoru na plátno? 6) Je možné do vlastních výukových materiálů (např. prezentace Powerpoint) vložit např. ukázku z filmu nebo píseň?

30 Aplikace autorského práva ve školách
7) Může škola (resp. učitel) vystavit na internetu (např. stránky školy) naskenovanou učebnici? 8) Může škola (resp. učitel) vystavit na internetu (např. stránky školy) vlastní učební text, který obsahuje výňatky z jiných děl? 9) Může škola (resp. učitel) vložit do zvukové stopy vlastního videozáznamu školních akcí zvuk nebo hudbu z cizího díla?

31 § 46 Licenční smlouva objednatel zhotovitel nabyvatel

32 § 58 Licenční smlouva § 59 Kolektivní dílo § 60 Školní dílo § 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo

33 Tok autorských poplatků

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "AUTORSKÉ PRÁVO Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 – KRAJE; TWS_02."

Podobné prezentace


Reklamy Google