Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STA a povinnosti provozovatele podle autorského zákona Mgr. Markéta Prchalová 27.1.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STA a povinnosti provozovatele podle autorského zákona Mgr. Markéta Prchalová 27.1.2009."— Transkript prezentace:

1 STA a povinnosti provozovatele podle autorského zákona Mgr. Markéta Prchalová 27.1.2009

2 Televizní vysílání a autorská práva  Obsahem TV vysílání jsou autorská díla, výkony výkonných umělců a zvukové a zvukově obrazové záznamy  Samostatná práva mají i vysílatelé  Obsah činí vysílání atraktivní, je logické, že je chráněn  Autorské právo a práva související s právem autorským chrání autorský zákon  Autorské právo a práva související jsou chráněna obdobně – autorská práva

3 Autorský zákon  Od 1.12.2000 autorský zákon č. 121/2000 Sb.  Jen autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva (§ 12)  Sdělováním díla veřejnosti = zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově (§ 18)  Každý akt, kterým dojde ze strany sdělovatele ke zpřístupnění veřejnosti, je samostatným užitím díla ke kterému je třeba souhlas autora  Přenos televizního vysílání upraven v § 22

4 § 22 – Přenos vysílání  Přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání díla se rozumí zpřístupňování díla současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí bezdrátově nebo po drátě, uskutečňuje-li je jiná osoba než vysílatel takového vysílání.  Může se jednat o kabelový přenos (odst. 2) nebo o jiný přenos  Novela v roce 2005 vrátila od 23.3.2005 výjimku pro STA  „Velká“ novela v roce 2006 uzákonila aktuální znění (od 22.5.2006)

5 Výjimka pro STA - § 22 odst. 3 Umožnění příjmu současného, úplného a nezměněného rozhlasového nebo televizního vysílání na přijímačích téže budovy, popřípadě komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, pomocí společných domovních antén se za užití díla nepovažuje za podmínky, že je umožněn příjem pouze zemského a nezakódovaného analogového vysílání a společný příjem není využíván za účelem přímého nebo nepřímého hospo- dářského nebo obchodního prospěchu.

6 Výjimka v praxi  Za určitých podmínek (§ 22/3) je dovoleno užít dílo přenosem vysílání bez souhlasu autora  Vždy se musí jednat o nekomerční užití  Vztahuje se pouze na zemské (terestrické) nezakódované analogové vysílání  K přenosu digitálního vysílání v STA je třeba souhlas autora  Připravuje se kontroverzní novela  ? Rozšíření výjimky o digitální vysílání?

7 Kdy je potřeba souhlas k užití NE  STA využívána nekomerčně a jen majiteli nemovitosti a antény (nejde o veřejnost)  STA splňuje podmínky výjimky podle § 22/3  přenáší jen nezakódované zemské analogové programy  současný, úplný a nezměněný přenos  jedna budova nebo komplex k sobě přináležejících budov ANO Ve všech ostatních případech, zejména:  Přímý i nepřímý hospodářský či obchodní prospěch  STA nesplňuje podmínky výjimky, např.:  přenáší satelitní, digitální či zakódované programy  nejedná se o jednu budovu či související komplex budov

8 Povinnosti provozovatele STA v digitálním a satelitním světě Uzavřít licenční smlouvu s kolektivními správci práv (OSA (3,70), Intergram (2,68), Dilia….)  Je-li správců dva a více, musí určit jednoho  Někteří vysílatelé vykonávají i cizí práva ×Práva k hudbě většinou pouze kolektivně ×Pozor na obskurní nároky Získat souhlas vysílatele  Veřejnoprávní poskytují souhlas k šíření v kabelovém systému povinně zdarma (§ 54/2 zák. o provozování R a TV vysílání), pro STA však nemusí  Veřejnoprávní a komerční vysílatelé udělují souhlas zpravidla zdarma

9 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb., § 2/3) : Za převzaté rozhlasové a televizní vysílání se nepovažuje současné, úplné a nezměněné šíření přejímaných rozhlasových a televizních programů včetně služeb přímo souvisejících s programem určených pro veřejnost prostřednictvím kabelu, do něhož je zapojeno nejvýše 100 účastníků s přijímači podléhajícími oznamovací povinnosti; tento počet může být překročen, jestliže účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo v komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci, a jestliže tento společný příjem není obchodně využíván.

10 Zločin a trest  Neoprávněný zásah do autorských práv je především autorskoprávní delikt  Objektivní povinnost k náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení (! na § 40 odst. 4 AZ) – zpravidla citelnější než trestní postih  Odpovědný je porušitel vs. Povinnost předcházet škodám  Trestný čin – intenzita, úmysl, individuální odpovědnost  § 152 trestního zákona je blanketní ustanovení  Neznalost zákona neomlouvá  Úmyslné jednání (postačí nepřímý úmysl) – Nikoli náhodné, neuvědomělé jednání  Trestní postih za účastenství, např. pomoc, návod, organizátorství  I v případě, že jednání není porušení AP, zůstává odpovědnost za škodu a způsobí-li škodu více škůdců, může být vymáhána po kterémkoli z nich celá

11 Následky porušení autorského práva  Občanskoprávní odpovědnost na základě autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským)  náhrada způsobené škody; místo skutečně ušlého zisku se může autor domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání licence k užití díla v době jeho užití  vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku ceny licence k užití díla  Přestupková odpovědnost na základě autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským)  pokuta 150 000 Kč či 100 000 Kč (nekalé pomůcky, elektronická informace)  náhrada škody  Trestní odpovědnost na základě trestního zákona (§ 152 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon)  odnětí svobody až na dva roky  peněžitý trest do pěti milionů Kč  propadnutí věci (např. PC, CD&DVD, kamera apod.)  při značném rozsahu či získání značného prospěchu odnětí svobody na šest měsíců až 5 let  náhrada škody

12 Děkuji za pozornost! Česká protipirátská unie www.cpufilm.cz cpufilm@cpufilm.cz Protipirátská linka: 222 328 767 INFORMACE A PREZENTACE KE STAŽENÍ V SEKCI ZAJÍMAVOSTI


Stáhnout ppt "STA a povinnosti provozovatele podle autorského zákona Mgr. Markéta Prchalová 27.1.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google