Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o ochranných známkách v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o ochranných známkách v České republice"— Transkript prezentace:

1 Zákon o ochranných známkách v České republice
Lukáš Lorenc, advokát-společník

2 Ochranná známka nástroj prosazení podnikatele na trhu
identifikace výrobce/poskytovatele služeb záruka kvality/konkrétních vlastností výrobku nepopiratelný ekonomický význam 8870 národních přihlášek v roce 2011 celkem ochranných známek v roce 2011

3 Historie císařský patent č. 230/1858 ř.z., o ochraně průmyslových známek sukcese Československé republiky zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách

4 Platná právní úprava zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách § 44 a násl. obchodního zákoníku – nekalá soutěž Trestní zákoník (§ 268), zákon o přestupcích, ochrana spotřebitele směrnice Rady (ES) 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách nařízení Rady (ES) č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

5 Předmět ochrany § 1 ZOZ – graficky znázornitelné označení s rozlišovací způsobilostí fantazijní, krátké, zvučné, snadno zapamatovatelné označení, vyslovitelné v cizích jazycích SIGMA

6 Grafická znázornitelnost
slova, osobní jména, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku, obal výrobku u barev pouze přesně vymezený odstín, nikoli tzv. základní barvy ne zvuky, vůně, pohyby, světelné signály

7 Rozlišovací způsobilost
schopnost odlišit výrobky nebo služby jednoho subjektu od výrobků a služeb jiného subjektu vždy ve vztahu ke konkrétním výrobkům nebo službám TRAKTOR MOTOR

8 Druhy ochranných známek
kritéria dělení - podle formy - podle osoby vlastníka - podle způsobu vzniku práva - podle způsobu užívání - podle typu užití TON

9 Funkce ochranných známek
rozlišovací ochranná garanční certifikační propagační soutěžní stimulační

10 Odmítnutí ochrany absolutní důvody - § 4 ZOZ (čl. 3 směrnice 89/104)
- veřejnoprávní charakter - nelze překonat s výjimkou nedostatku rozlišovací způsobilosti (§ 5 ZOZ) relativní důvody - § 6, § 7 ZOZ (čl. 4 směrnice 89/104) - soukromoprávní charakter - námitky oprávněných osob (§ 25 ZOZ) - ex officio Úřad zkoumá pouze kolizi se staršími právy (§ 6 ZOZ)

11 Vznik, trvání a zánik ochrany
registrační princip (§ 19 a násl. ZOZ, § 1 vyhl. č. 97/2004 Sb.) jedna přihláška = jedna ochranná známka nelze rozšiřovat, změny a úpravy taxativně § 27 ZOZ průzkum formální (§ 21 ZOZ) průzkum věcný (§ 22 ZOZ) zveřejnění přihlášky (§ 23 ZOZ) připomínky a námitky (§ 24, § 25 ZOZ) řízení o námitkách (§ 26) a opravné prostředky (§ 42 ZOZ)

12 Vznik, trvání a zánik ochrany
zápis do rejstříku (§ 28 ZOZ) – „jiný úkon správního orgánu“ dle § 158 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) právní úkon konstitutivní povahy oznámení ve Věstníku osvědčení o zápisu výjimka „všeobecně známá známka“ (§ 2 písm. d) ZOZ)

13 Vznik, trvání a zánik ochrany
platí 10 let od podání přihlášky (§ 29 ZOZ) obnova – nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti, dodatečná lhůta 6 měsíců po uplynutí doby platnosti zánik ochrany - uplynutí doby platnosti - vzdání se práva (§ 30 ZOZ) - zrušení (§ 31 ZOZ) - prohlášení za neplatnou (§ 32 ve spojení s § 4, 6 a 7 ZOZ)

14 Účinky ochranné známky
vlastnická teorie – ochranná známka je samostatný předmět vlastnického práva omezení u kolektivní ochranné známky (§ 35 a násl. ZOZ) výlučná práva absolutní povahy (§ 8 ZOZ) právo užívat ochrannou známku „užívání v obchodním styku“ sankce za neužívání (§ 13, § 14 ZOZ) právo udělit licenci (§ 18) - písemná licenční smlouva (§ 508 obch.zák.)

15 Účinky ochranné známky
právo převést ochrannou známku (§ 15 ZOZ) ochranná známka jako předmět zástavy, exekuce nebo jako součást majetkové podstaty (§ 17 ZOZ) omezení účinků - § 10 ZOZ, čl. 6 směrnice 89/104 vyčerpání práv - § 11 ZOZ, čl. 7 směrnice 89/104 ztráta prosaditelnosti práv - § 12 ZOZ, čl. 9 směrnice 89/104

16 Kolektivní ochranná známka
zvláštní institut - § 35 a násl. ZOZ, čl. 15 směrnice 89/104 zapsaná pro právnickou osobu nebo sdružení užívají všichni členové nebo společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení „Sdružení uživatelů kolektivních ochranných známek ČSAD“

17 Ochrana práv z ochranné známky
soukromoprávní prostředky – žaloby, předběžná opatření veřejnoprávní prostředky – trestní zákoník, zákon o přestupcích, ochrana spotřebitele zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví právo na informace (§ 3) stažení z trhu, odstranění nebo zničení výrobků, materiálů, nástrojů (§ 4) náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, přiměřené zadostiučinění (§ 5)

18 Ochrana práv z ochranné známky
příslušnost Městského soudu v Praze (§ 6) předběžná opatření dle ust. § 74 a násl. o.s.ř. podpůrně ochrana proti nekalé soutěži (§ 44 a násl. obch.zák.) trestný čin „porušení práv k ochranné známce a jiným označením“ dle § 268 trestního zákoníku

19 Mezinárodní ochrana multilaterální mezinárodní smlouvy platné na území České republiky Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Madridská dohoda o zápisu továrních nebo obchodních známek Protokol k Madridské dohodě Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů zboží Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví - TRIPS

20 Komunitární právo směrnice Rady (ES) č. 89/104 z ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách implementace do národního zákonodárství základní definice a principy komunitárního práva ochranných známek nařízení Rady (ES) č. 40/94 z o ochranné známce Společenství systém jedné ochranné známky platné na území celého Společenství Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), Alicante

21 Děkuji za pozornost! Lukáš Lorenc, advokát-společník


Stáhnout ppt "Zákon o ochranných známkách v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google