Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o ochranných známkách v České republice Lukáš Lorenc, advokát-společník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o ochranných známkách v České republice Lukáš Lorenc, advokát-společník."— Transkript prezentace:

1 Zákon o ochranných známkách v České republice Lukáš Lorenc, advokát-společník

2 Ochranná známka • nástroj prosazení podnikatele na trhu • identifikace výrobce/poskytovatele služeb • záruka kvality/konkrétních vlastností výrobku • nepopiratelný ekonomický význam • 8870 národních přihlášek v roce 2011 • celkem 886000 ochranných známek v roce 2011

3 Historie • císařský patent č. 230/1858 ř.z., o ochraně průmyslových známek • sukcese Československé republiky • zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech • zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách • zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách

4 Platná právní úprava • zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách • vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách • § 44 a násl. obchodního zákoníku – nekalá soutěž • Trestní zákoník (§ 268), zákon o přestupcích, ochrana spotřebitele • směrnice Rady (ES) 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách • nařízení Rady (ES) č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

5 Předmět ochrany • § 1 ZOZ – graficky znázornitelné označení s rozlišovací způsobilostí • fantazijní, krátké, zvučné, snadno zapamatovatelné označení, vyslovitelné v cizích jazycích SIGMA

6 Grafická znázornitelnost • slova, osobní jména, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku, obal výrobku • u barev pouze přesně vymezený odstín, nikoli tzv. základní barvy • ne zvuky, vůně, pohyby, světelné signály

7 Rozlišovací způsobilost • schopnost odlišit výrobky nebo služby jednoho subjektu od výrobků a služeb jiného subjektu • vždy ve vztahu ke konkrétním výrobkům nebo službám TRAKTOR MOTOR

8 Druhy ochranných známek • kritéria dělení -podle formy -podle osoby vlastníka -podle způsobu vzniku práva -podle způsobu užívání -podle typu užití TON

9 Funkce ochranných známek • rozlišovací • ochranná • garanční • certifikační • propagační • soutěžní • stimulační

10 Odmítnutí ochrany • absolutní důvody - § 4 ZOZ (čl. 3 směrnice 89/104) - veřejnoprávní charakter - nelze překonat s výjimkou nedostatku rozlišovací způsobilosti (§ 5 ZOZ) • relativní důvody - § 6, § 7 ZOZ (čl. 4 směrnice 89/104) -soukromoprávní charakter -námitky oprávněných osob (§ 25 ZOZ) -ex officio Úřad zkoumá pouze kolizi se staršími právy (§ 6 ZOZ)

11 Vznik, trvání a zánik ochrany • registrační princip (§ 19 a násl. ZOZ, § 1 vyhl. č. 97/2004 Sb.) • jedna přihláška = jedna ochranná známka • nelze rozšiřovat, změny a úpravy taxativně § 27 ZOZ • průzkum formální (§ 21 ZOZ) • průzkum věcný (§ 22 ZOZ) • zveřejnění přihlášky (§ 23 ZOZ) • připomínky a námitky (§ 24, § 25 ZOZ) • řízení o námitkách (§ 26) a opravné prostředky (§ 42 ZOZ)

12 Vznik, trvání a zánik ochrany • zápis do rejstříku (§ 28 ZOZ) – „jiný úkon správního orgánu“ dle § 158 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) • právní úkon konstitutivní povahy • oznámení ve Věstníku • osvědčení o zápisu • výjimka „všeobecně známá známka“ (§ 2 písm. d) ZOZ)

13 Vznik, trvání a zánik ochrany • platí 10 let od podání přihlášky (§ 29 ZOZ) • obnova – nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti, dodatečná lhůta 6 měsíců po uplynutí doby platnosti • zánik ochrany -uplynutí doby platnosti -vzdání se práva (§ 30 ZOZ) -zrušení (§ 31 ZOZ) -prohlášení za neplatnou (§ 32 ve spojení s § 4, 6 a 7 ZOZ)

14 Účinky ochranné známky • vlastnická teorie – ochranná známka je samostatný předmět vlastnického práva • omezení u kolektivní ochranné známky (§ 35 a násl. ZOZ) • výlučná práva absolutní povahy (§ 8 ZOZ) • právo užívat ochrannou známku • „užívání v obchodním styku“ • sankce za neužívání (§ 13, § 14 ZOZ) • právo udělit licenci (§ 18) - písemná licenční smlouva (§ 508 obch.zák.)

15 Účinky ochranné známky • právo převést ochrannou známku (§ 15 ZOZ) • ochranná známka jako předmět zástavy, exekuce nebo jako součást majetkové podstaty (§ 17 ZOZ) • omezení účinků - § 10 ZOZ, čl. 6 směrnice 89/104 • vyčerpání práv - § 11 ZOZ, čl. 7 směrnice 89/104 • ztráta prosaditelnosti práv - § 12 ZOZ, čl. 9 směrnice 89/104

16 Kolektivní ochranná známka • zvláštní institut - § 35 a násl. ZOZ, čl. 15 směrnice 89/104 • zapsaná pro právnickou osobu nebo sdružení • užívají všichni členové nebo společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení „Sdružení uživatelů kolektivních ochranných známek ČSAD“

17 Ochrana práv z ochranné známky • soukromoprávní prostředky – žaloby, předběžná opatření • veřejnoprávní prostředky – trestní zákoník, zákon o přestupcích, ochrana spotřebitele • zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví -právo na informace (§ 3) -stažení z trhu, odstranění nebo zničení výrobků, materiálů, nástrojů (§ 4) -náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, přiměřené zadostiučinění (§ 5)

18 Ochrana práv z ochranné známky • příslušnost Městského soudu v Praze (§ 6) • předběžná opatření dle ust. § 74 a násl. o.s.ř. • podpůrně ochrana proti nekalé soutěži (§ 44 a násl. obch.zák.) • trestný čin „porušení práv k ochranné známce a jiným označením“ dle § 268 trestního zákoníku

19 Mezinárodní ochrana • multilaterální mezinárodní smlouvy platné na území České republiky -Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví -Madridská dohoda o zápisu továrních nebo obchodních známek -Protokol k Madridské dohodě -Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů zboží -Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví - TRIPS

20 Komunitární právo • směrnice Rady (ES) č. 89/104 z 21.12.1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách -implementace do národního zákonodárství -základní definice a principy komunitárního práva ochranných známek • nařízení Rady (ES) č. 40/94 z 20.12.1993 o ochranné známce Společenství -systém jedné ochranné známky platné na území celého Společenství -Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), Alicante

21 Děkuji za pozornost! Lukáš Lorenc, advokát-společník


Stáhnout ppt "Zákon o ochranných známkách v České republice Lukáš Lorenc, advokát-společník."

Podobné prezentace


Reklamy Google