Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní dokumenty v organizaci, protokol, zákonné zastoupení, prokura, plná moc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní dokumenty v organizaci, protokol, zákonné zastoupení, prokura, plná moc."— Transkript prezentace:

1 Právní dokumenty v organizaci, protokol, zákonné zastoupení, prokura, plná moc

2 Vypracovali : Patrik Böhm, Jolana Ryšavá, Petra Vojtěchová Fakulta: Provozně ekonomická Obor: VSRR Ročník: První

3 Právní dokument  je správní či právní doklad  může mít obecnou povahu nebo může jít o doklad osobní povahy  zachycuje skutečnosti, které mají pro jedince nebo společnost určitý právní význam  nemusí být v písemné podobě, přesto bývá tato forma v mnoha případech vyžadována a nedodržení může narušit platnost daného právního dokumentu

4 Druhy právních dokumentů  nejčastější druhy: smlouvy ( např. pracovní ), dohody, předpisy, vyhlášky, doklady osobní povahy, ale i zákony či ústava  mezi doklady osobní povahy patří: občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz či rodný list, vysokoškolský diplom, oddací či úmrtní list..

5 Pracovní dokumenty  pracovní smlouva  platový (mzdový výměr)  ujednání o konkurenční doložce

6 Pracovní smlouva  písemný doklad o vzniku pracovního poměru, který musí být uzavřen v souladu se zákoníkem práce  vyhotovuje se ve třech stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení

7 Podstatné náležitosti smlouvy Smlouva musí podle §29 zákoníku práce obsahovat tyto informace:  druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat  místo výkonu práce  datum nástupu do práce

8 Další náležitosti  označení zaměstnance  označení zaměstnavatele  doba, na kterou se pracovní smlouva uzavírá  platové zařazení - většinou se jako příloha přikládá platový výměr

9 Zákonné zastoupení ( dle obchodního zákoníku )  podnikatel při své činnosti jedná nejčastěji osobně (v případě právnické osoby statutárním orgánem)  další způsoby jednání podnikatele: prokuristou nebo zástupcem, jemuž podnikatel osobně udělil plnou moc

10 Zákonné zastoupení  Zástupce bez plné moci musí splňovat 2 podmínky: 1) osoba musí být pověřena určitou činností s definovaným obsahem a formou pověření 2)činnost, k jejímuž výkonu byla osoba pověřena, je činností při provozu podniku (+ právní činnost, která je obvyklá k pověřené činnosti )

11 Plná moc  zmocňuje druhou osobu k vykonání určitého právního úkonu  musí být jednoznačně zřejmé kdo koho k čemu opravňuje: je zde tedy uveden zmocnitel, což je osoba, která někomu dává oprávnění vykonat určitý právní úkon

12  druhou důležitou osobou je zmocněnec, což je jedinec, který na sebe převzal právo vykonat určitý úkon, ke kterému byl zmocnitelem zmocněn  máme-li již v plné moci jednoznačně uvedeny zmocněnce i zmocnitele, pak je potřeba také uvést čeho se dané zmocnění týká a po jakou dobu zplnomocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá

13 Rozlišení plné moci  generální - kterou je zmocněnec oprávněn ke všem právním úkonům  speciální - kterou je mocnění omezeno jen na určité druhy právních úkonů, případě jen na jediný úkon  kolektivní - zmocňuje zmocnitel několik osob, které musí jednat společně

14 Kdy musí být plná moc udělena písemně?  je-li třeba právní úkon učinit v písemné formě  netýká-li se jen určitého právního úkonu  z toho plyne, že plná moc může být udělena ústně tehdy, týká-li se jen určitého právního úkonu, který současně nevyžaduje zvláštní formu

15 Kdy účinky plné moci zanikají?  provedením úkonu na který byla omezena  odvoláním plné moci zmocnitelem  výpovědí plné moci zmocněncem  smrtí zmocněnce Pracovní právo obsahuje ustanovení o plné moci v § 14 – 17 a v § 242 odst. 2 zákoníku práce.

16 Dokument plné moci

17 Prokura  Je zvláštní forma plné moci, kterou uděluje podnikatel ( zmocnitel ) fyzické osobě – prokuristovi ( zmocněnci )  Je obsahově nejširším zmocněním, neboť obchodní zákoník upravuje zmocněnce – prokuristu činit všechny právní úkony k nimž dochází při provozu podniku

18  vzniku prokury předchází dohoda o prokuře  prokuru může udělit pouze podnikatel  podnikatelem se rozumí dle § 2 ObchZ: 1)osoba zapsaná v obchodním rejstříku 2)osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 3)osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů 4)osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

19  Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě podnikatele, za kterého jedná, připojuje svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru - „prokurista” nebo zkratku „p. p.” či „ p. p. a.” (per procuram)

20 Zdroje  www.plna-moc.cz  http://www.jaknapsat.cz/pravni- dokument/  www.epravo.cz

21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Právní dokumenty v organizaci, protokol, zákonné zastoupení, prokura, plná moc."

Podobné prezentace


Reklamy Google