Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geometrické plány po roce účinnosti katastrální vyhlášky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geometrické plány po roce účinnosti katastrální vyhlášky"— Transkript prezentace:

1 Geometrické plány po roce účinnosti katastrální vyhlášky
Jan Kmínek 10. června 2008, Ládví

2 Úvod František Novotný – Nauka o rakouském katastru a o knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na Království České (r. 1896) …Musí tedy technik znáti i zařízení těchto starých katastrů, aby z nich čerpati dovedl to, čeho při sporné otázce jemu zapotřebí jest. Prameny tyto nutno studovati a znáti nejen ze stanoviska technického nýbrž i právního. Zejména otázce právní musí věnovati technik velkou pozornost, neb jedině znalost právních poměrů ve věcech těchto učiní ho samostatným v každém ohledu. Moderní technik musí býti vůbec i dobrým právníkem, má-li vyhověti všem požadavkům a státi se od právníků neodvislým.

3 Úvod Katastr nemovitostí je institut evidenčního charakteru – evidují se právní vztahy Předmětem evidence není faktický stav, ale právně doložený – na co není listina, to „neexistuje“ Stavba je v terénu patrná – lze ji zaměřit se zvolenou přesností Vlastnická hranice v terénu není patrná – nelze ji zaměřit, pokud není vyšetřená komisí při obnově nebo není její průběh určen a podepsán dotčenými vlastníky

4 Úvod V sekci Předpisy a dokumenty byla zveřejněna stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky. Stanoviska jsou uvedena za textem katastrální vyhlášky a u konkrétních ustanovení vyhlášky jsou hypertextové odkazy na stanoviska, která s danými ustanoveními souvisí. Stanoviska budou průběžně doplňována.

5 Geometrický základ podrobného měření

6 Geometrický základ podrobného měření
§ 18 odst. 2 KatZ: Geometrickým základem geodetických prací jsou body polohového bodového pole určené v S-JTSK § 69 odst. 1 písm. b) KatV umožňuje ve výjimečných případech připojení na podrobné body – na hranici zmocnění v § 30 odst. 1 písm. d) KatZ Bod 13.4 písm. a) přílohy KatV: Poloha podrobných bodů vůči nejbližším bodům polohového bodového pole musí být určena s přesností mxy ≤ 0,14 m

7 Geometrický základ podrobného měření
Souřadnice bodů PPBP se neoznačují kódem kvality Přesnost bodů PPBP je dána mxy ≤ 0,06 m Počet bodů geometrického základu: není stanoven, je odvislý od zvolené metody – nejméně 2.

8 Geometrický základ podrobného měření
Je dostatečné zhotovení 2 připojovacích bodů technologiemi GPS (GNSS)? (čj. ČÚZK 1096/ ) Obecně ano, záleží na použité metodě podrobného měření Je dostatečné připojení na body PPBP s bývalou třídou přesnosti 4? Obecně ano, ale musí být dodržena přesnost podrobných bodů mxy do 0,14 m vzhledem k nejbližším bodům polohového bodového pole (s přesností souřadnic mxy do 0,06 m ?).

9 Geometrický základ podrobného měření
Připojení na podrobné body podmíněno kk3 kódem kvality se označují jen body polohopisu katastrální mapy připojit do S-JTSK lze s úspěchem i na body, které nejsou obsahem katastrální mapy (např. pomocné body z jiných ZPMZ, souřadnice bodů na zrušených nebo nerealizovaných hranicích, souřadnice bodů vytyčovacích sítí, souřadnice bodů na vytyčené hranici apod.) záruka mxy do 0,14 m?

10 Geometrické a polohové určení a jeho přesnost

11 Geometrické a polohové určení a jeho přesnost
GU: Tvar a rozměr v zobrazovací rovině PU: Poloha vůči ostatním nemovitostem 2 7 1 6 6,10 4 5 10,50 3

12 Geometrické a polohové určení a jeho přesnost
Katastrální území a nemovitosti evidované v katastru jsou v katastru geometricky a polohově určeny číselným vyjádřením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl daným souřadnicemi lomových bodů určených v S-JTSK nebo v jiném souřadnicovém systému a jejich spojnicemi, nebo jen zobrazením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl v katastrální mapě podle § 16 odst. 1 písm. b). geodetickými metodami

13 Geometrické a polohové určení a jeho přesnost
Každý bod má přesnost podle původního podkladu, tj. výsledku zeměměřické činnosti, ve kterém byl původně - prvotně určen Povaha "právního měření" pro katastr (katastrální mapování a GP) sebou rovněž nese i skutečnost, že každý podrobný bod je určen (s určitou závazností danou právními předpisy) jen jednou, a nelze proto ani nabízet a ani si vybírat z více určení téhož bodu. [Ing. Pešl - Geometrické určení nemovitosti a přepracování sáhových map do S-JTSK] Prvotním GPU je takové GPU, které bylo pořízeno na základě primárních určujících měřických údajů o GPU. Odbor kontroly a dohledu ČÚZK – IMZKI č. 76

14 Geometrické a polohové určení a jeho přesnost
§ 19a odst. 2 KatZ: Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemku Zákon o hromadění chyb, ve znění pozdějších předpisů  § 19a KatZ: Na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku se vyhotoví geometrický plán, který je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých má být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely

15 Geometrické a polohové určení a jeho přesnost
Kód charakteristiky kvality vyjadřuje přesnost, s jakou geometrické a polohové určení (souřadnice) odpovídá skutečnému průběhu hranice v terénu Právní relevance je základním předpokladem všech údajů vedených v katastru, ke změně významu kódu kvality v žádném případě nedošlo Kódem kvality se označují souřadnice S-JTSK podrobného bodu v digitální a digitalizované mapě není atributem souřadnic v místním systému není atributem hraničního znaku není atributem souřadnic bodu PPBP

16 Geometrické a polohové určení a jeho přesnost
Chyba podkladu + chyba digit. + chyba při vytyč. + chyba při stab. Mapa 1:2880 Digitalizace Vytyčení Stabilizace Vytyčení nemá vliv na kk –souřadnice se nezpřesní (Y,X) kk8 Zákon o hromadění chyb, ve znění pozdějších předpisů  Katastr Terén

17 Geometrické a polohové určení a jeho přesnost
U souřadnic bodů určených geodetickými metodami (kk3, 4, 5) je kód kvality stanoven podle základní střední souřadnicové chyby mxy. Mezní vzdálenost pro možnost zpřesnění GPU na základě upřesnění průběhu hranice = mezní hodnota mezi dvojím určením bodu = √2 . up. Pro kk3 = 39,5 cm!!!

18 Geometrické a polohové určení a jeho přesnost
U souřadnic pořízených graficky je kód kvality stanoven podle měřítka katastrální mapy. Mezní vzdálenost pro možnost zpřesnění GPU na základě upřesnění průběhu hranice stanovit nelze – stejné jako u analogové mapy = pouze vizuální kontrola a porovnání vzdálenosti mezi „identickými body“.

19 Oprava chybného GPU

20 Oprava chybného GPU Chybné je takové geometrické a polohové určení, které je v SGI evidováno v rozporu s prvotním podkladem (GP, výsledkem obnovy) nebo na základě chyby v něm § 8 odst. 1 KatZ - na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu… § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje

21 Oprava chybného GPU § 52 odst. 3 KatV – chybné GPU se opraví na základě výsledku zeměměřické činnosti (jako pro zápis – GPU pozemku = GP, GPU dalšího prvku polohopisu, hranice chráněného území, ochranného pásma apod. = ZPMZ) a listiny (není-li listina již součástí KN, písemné prohlášení vlastníků)

22 Oprava chybného GPU § 52 odst. 3
b) …písemného prohlášení vlastníků, že hranice nebyla jimi měněna, není sporná ani nebyla zpochybněna; prohlášení není třeba, pokud z původních výsledků zjišťování hranic, popřípadě výsledků měření vyhotovených podle dřívějších předpisů zeměměřických činností, je vůle vlastníků chyba zřejmá

23 Oprava chybného GPU V geometrickém plánu pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti se oprava vyznačuje podle obecných pravidel pro vyznačování změn v tak, že neplatný stav hranic parcel, vnitřní kresby a sluček se zruší dvěma krátkými tenkými plnými čárami podle bodu 17.8 přílohy katastrální vyhlášky. Nový stav hranic se vyznačuje velmi tlustou čárou (kód čáry 0.016)

24 Oprava chybného GPU § 80 odst. 5 - Je-li v GP upozorněno na chybu, prošetří se oprávněnost a po provedení opravy se GP potvrdí netýká se GPU - opravit GPU nelze podle nepotvrzeného GP potvrzení není podmíněno dalšími činnostmi katastrálního úřadu podle § 8 KatZ

25 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Ing. Štencel – 29. ledna 2008 – Č. Budějovice

26 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Základní principy technologie: Využití výsledků všech předchozích měření Vyhledání a zaměření dostatečného počtu identických bodů, kterých je využito pro zpřesňující transformace rastrového obrazu mapy před vektorizací Zásadní vliv na přesnost výsledku přepracování sáhové mapy Vektorizace rastrových obrazů map (S-JTSK)

27 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
0) Tvorba úplného vektorového hraničního polygonu katastrálních hranic v S-JTSK: Hranice z DKM budou převzaty Nezměněná hranice BPK (KN) => Průměr souřadnic příslušných lomových bodů ze sousedních „plátovaných“ rastrů PK Neplatný průběh hranice v PK bude vektorizován pro dotransformace Změněné hranice oproti PK – z map KN

28 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Zahájení obnovy a přípravné práce Oznámení o obnově přepracováním (2 měsíce předem) Projekt obnovy Charakteristika katastrálního území Rozsah Způsob obnovy (NM, přepracování) či převodu a zvolené postupy Výčet zvlášť významných nebo rozsáhlých podkladů Časový plán Grafický přehled území s vyznačením podkladů

29 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Budování PPBP Není-li revize a doplnění PBPP součástí projektu obnovy => samostatný projekt Technické požadavky v bodě 12 přílohy katastrální vyhlášky Přehledný náčrt (1:5000 nebo 1:10000) (lze využít Přehledu bodových polí v ISKN) Rekognoskace, zrušení nevyhovujících bodů (Oznámení závad a změn); volba nových bodů pro zachování hustoty Měření, jeho zpracování, TZ, dokumentace

30 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Částečná revize katastru Oznámení o částečné revizi (zveřejnit 2 měsíce předem, možno poslat současně s úvodním oznámením) Pochůzkou v terénu úseky katastrální hranice, u kterých je předpoklad zachování znaků Zachované hraniční znaky na hranici k.ú. se vyznačí do přehledu identických bodů

31 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Částečná revize katastru Provede se porovnání souladu parcelních čísel v SPI a SGI Ověření evidovaných druhů pozemků u parcel nezapsaných na listu vlastnictví se skutečností

32 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

33 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Výběr a příprava podkladů Výběr využitelných podkladů platný stav SGI a SPI výsledky zeměměřických činností založené v měřické dokumentaci operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků ZE Založení a naplnění přehledu ZPMZ všechny výsledky ze ZPMZ grafický soubor –> zdroj z ISKN náčrty z mapování se nezobrazují

34 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Přehled ZPMZ

35 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Vyhledání a zaměření identických bodů Platný stav SGI a SPI z ISKN Nezakládá se v prostorech, ve kterých se souřadnice identických bodů v S-JTSK převezmou z RES Grafický soubor Zeleně - identické body již určené v S-JTSK Červeně - body, které je třeba zaměřit Červenou tečkovanou čárou prostory nebo linie, ve kterých je třeba identické body vyhledat a zaměřit

36 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Přehled identických bodů

37 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Transformace rastrových obrazů základních podkladů Vyrovnaný nebo souvislý rastr se transformuje zpřesňující transformací S využitím identických bodů Body doplněného vektorového hraničního polygonu Body ze ZPMZ Nově zaměřené body Souřadnice lomových bodů doplněného vektorového hraničního polygonu určené vektorizací se nahradí zaměřenými

38 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Transformace rastrových obrazů

39 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Určení souřadnic podrobných bodů převzetím z registru souřadnic, výpočtem z výsledku dřívějšího určení - původní mapování, výpočtem podle z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ, vektorizací rastrových obrazů základních podkladů Tvorba společného graf. souboru S doplněním hranic věcných břemen

40 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Tvorba konceptu KMD

41 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Obnova SPI Výpočet výměr Srovnávací sestavení parcel Návrh nového SPI a SGI Kontroly a technická zpráva Nový princip podle vyhlášky č. 26/2007 Sb.

42 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Dokončovací práce – vyhlášení platnosti Oznámení o dokončení obnovy (zveřejnit 30 dnů před vyložením operátu) Vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí Řízení o námitkách Vyhlášení platnosti obnoveného operátu Změny údajů o BPEJ

43 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Opatření k urychlení digitalizace počítá se zapojením soukromého sektoru v rozsahu 40% nutných kapacit po dobu 7 let Některé práce budou zajišťovány výhradně kapacitami KÚ Přípravné a dokončovací práce uložené právními předpisy Revize katastru Zjišťování hranic Převzetí a zpracování obnoveného SGI a SPI

44 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Oblasti možné spolupráce: Budování PPBP v přiměřeném rozsahu Měření polohopisu Určení souřadnic bodů polohopisu výpočty původních měření Zaměření identických bodů => sáhové mapy, 1:2500 Možnosti zapojení soukromého sektoru budou předmětem odzkoušení v roce 2008

45 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK
Základní principy vedení by měly být stejné, jako při vedení DKM §19a odst. 4 KZ „Na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice … gpl, který je součástí listin, podle kterých má být zapsáno zpřesněné GPÚ a jemu odpovídající výměra“ => Nelze zpřesňovat bez účasti vlastníků

46 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK - změny
Bod písm. b): kontrolní body s kódem kvality 4 až 8, u nichž nebyla překročena příslušná kritéria přesnosti a mezní odchylky, platné pro stávající kód kvality u jednotlivého kontrolního bodu, se nahradí výsledky měření tak, že se číslo bodu z digitalizované mapy nahradí číslem z nového záznamu podrobného měření změn, včetně souřadnic a kódu kvality 3, a nový bod na stávající hranici se zobrazí z výsledků měření ponechají beze změny.

47 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK - změny
Nové body změny se uvedou se souřadnicemi z výsledků měření při respektování polohy zpřesněných kontrolních bodů, které již jsou určeny s kódem kvality 3 při respektování vyrovnání do přímky Souřadnice nových bodů, které se nachází na dosavadní hranici, se v případě souhlasu vlastníků dotčených pozemků s polohou nových bodů na hranici pozemků upraví pomocí zaměřených kontrolních bodů, například vyrovnáním do přímky. Nový bod se spojí se sousedními novými body, popřípadě s nezměněným kontrolním bodem.

48 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK - změny
Není-li doložen souhlas vlastníků dotčených pozemků s polohou nových bodů na hranici pozemků, souřadnice nových bodů se upraví pomocí dosavadních souřadnic příslušných kontrolních bodů, například vyrovnáním do přímky a označí se kódem kvality podle méně přesného kontrolního bodu. Ostatní nové body se uvedou se souřadnicemi určenými z výsledků měření. Pokud by takovým postupem došlo k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu, nelze použít formu zobrazení změny přizpůsobením digitalizované mapy změně,

49 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

50 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

51 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

52 Vyhotovení a vedení KMD v S-JTSK

53 Výměra parcely a použití mezních odchylek

54 Výměra parcely a použití mezních odchylek

55 Výměra parcely a použití mezních odchylek
Chyba – překročená mezní hodnota

56 Výměra parcely a použití mezních odchylek

57 Výměra parcely a použití mezních odchylek

58 Výměra parcely a použití mezních odchylek
Vyrovnání číselně určených dílů je nesmysl. Případný rozdíl je čistě matematická záležitost lehce pochopitelná i pro laika. V případě dělení jedné parcely je tato parcela skupinou? Posuzuje se podle dvojnásobku? Výměra zbytku parcely ZE se stanoví odpočtem výměr dílů slučovaných do parcel katastru – je nutný kontrolní výpočet? Ano – 14.8, druhá věta Ne, pokud je splněno 14.2 písm. b)

59 Výměra parcely a použití mezních odchylek - změny
Návrh na zrušení tabulky v bodu 14.10 Nový text: Mezní odchylka mezi dvojím výpočtem výměry v analogové mapě se stanoví obdobně podle bodu 14.9 s tím, že u graficky určované výměry [§ 77 odst. 2 písm. d)] se kód kvality uvažuje v závislosti na měřítku katastrální mapy v souladu s bodem 15.6.

60 Podklady pro vytyčení hranice pozemku

61 Podklady pro vytyčení hranice pozemku
§ 19a KatZ – vytyčují se údaje katastru o GPU Základním podkladem je vždy katastrální mapa příp. včetně souřadnic S-JTSK s kk3 až 5 Neexistují-li souřadnice s kk3 až 5, využijí se údaje původního podkladu (výsledek zeměměř. činnosti, který byl podkladem pro vyznačení do katastrální mapy) – např. oměrné, místní souř. Neexistuje-li původní podklad, je možné využít jiného podkladu, který není v rozporu s evidovaným GPU (např. předchozí vytyčení)

62 Podklady pro vytyčení hranice pozemku
Odbor kontroly a dohledu ČÚZK: „Účelem nezávisle opakovaného vytyčení je především případné prokázání existence více možných alternativ technické interpretace geometrického a polohového určení podle katastru na zemský povrch. Má-li být obsah katastru jedním z respektovaných podkladů pro spravedlivé rozhodování sporů mocí soudní, musí mít strany sporu rovnou možnost nabízet důkazy pro ně příznivé. Formálním nastolení stavu, kdy každým vytyčením podle údajů katastru již musí být dosaženo na zemském povrchu výsledku zcela totožného s vytyčením předcházejícím se nalézání práva nijak neprospěje.“.

63 Podklady pro vytyčení hranice pozemku - změny
Nový § 85 odst. 1: Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je jeho platné geometrické a polohové určení evidované v souboru geodetických informací. Je-li geometrické a polohové určení dáno jen zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě, využijí se pro vytyčení číselné výsledky zeměměřických činností, které byly podkladem pro zobrazení do katastrální mapy. Pro vytyčení se mohou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností, není-li zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením.

64 Dokumentace o vytyčení hranice pozemku

65 Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
Dokumentace = vytyčovací náčrt a protokol Katastrálnímu úřadu předávána v rámci ZPMZ s náležitostmi podle 16.1 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN obsahuje všechny „dotčené“ pozemky (čj. ČÚZK 1144/ ), tj. z obou stran hranice Potvrzení o zjištění totožnosti – nepovinná služba účastníkům – v opačném případě notář, protokol na KÚ apod.

66 Rozsah věcného břemene k části pozemku

67 Rozsah věcného břemene k části pozemku
Kód kvality lomových bodů hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku stanoven podle přesnosti jejich zaměření (tzn. kk3) odvozen od kódu kvality lomových bodů hranice parcely odvozen od přesnosti určení lomových bodů liniového prvku (tzn. kk3) (čj. ČÚZK 1378/ )

68 Rozsah věcného břemene k části pozemku
kk8 2m kk8

69 DĚKUJI ZA POZORNOST Jan Kmínek


Stáhnout ppt "Geometrické plány po roce účinnosti katastrální vyhlášky"

Podobné prezentace


Reklamy Google