Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYHLÁŠKA č.26/2007 Sb., ze dne 5.2.2007 (katastrální vyhláška) ve znění č. 164/2009 Sb. Ing. Milan Kocáb, MBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYHLÁŠKA č.26/2007 Sb., ze dne 5.2.2007 (katastrální vyhláška) ve znění č. 164/2009 Sb. Ing. Milan Kocáb, MBA."— Transkript prezentace:

1 VYHLÁŠKA č.26/2007 Sb., ze dne 5.2.2007 (katastrální vyhláška) ve znění č. 164/2009 Sb.
Ing. Milan Kocáb, MBA

2 VYHLÁŠKA č.26/2007 Sb.,ze dne 5.2.2007 (katastrální vyhláška) ve znění č. 164/2009 Sb. - ZMĚNY
Upřesnění – co je geometrické a polohové určení (GPU) nemovitostí a co původní výsledek zem. činností ( GP kde parcela vznikla, obnova KO, zpřesnění GPU ) Postup při upřesňování GPU hranic pozemků ( lze zpřesnit z původního výsledku zem. činností, opravou chyby,souhlasné prohlášení vlastníků, jen jedno GPU, výměra podle GPU, v KMD – dvoje souřadnice obrazu a polohy –zapojení vlastníků Způsob vyznačování změn v SGI (mapa x změna nebo změna x mapa – jednotný přístup k mapám) Postup při vytyčování hranic pozemků – souhlasné prohlášení a geom. plán nemusí být současně

3 VYHLÁŠKA č.26/2007 Sb.,ze dne 5.2.2007 (katastrální vyhláška) ve znění č. 164/2009 Sb. -ZMĚNY
6. Zpřesnění a) souhlasné prohlášení vlastníků b) nepřesahuje mezní odchylku jinak oprava chyby v KO, za právnickou osobu podepisuje ten koho organizace pověří 7. Pokud nejsou splněny podmínky – nezpřesňuje se 8. Při vytýčení hranic pozemků možno využít i jiných podkladů, ale rozhodující je GPU 9. V KMD ( předpokládaná přesnost asi 1 m ) je GPU zobrazení v mapě ( transformace do S-JTSK na identické body, odměření v Kat .mapě) - vždy souhlas vlastníků 10. Ke zpřesňování je třeba listina pro vklad, souhlasné prohlášení a Geometrický Plán

4 Katastrální vyhláška Provádí se Zákon č. 265/1992 Sb., O zápisech…, Vodní zákon , § 43 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Zákon č. 344/1992 Sb.,O katastru nemovitostí ČR Řada dílčích upřesnění, zjednodušení a jednoznačnější výklad některých ustanovení Zrušení značky pro převzatou hranici Nová značka pro bod dočasně stab., a společný dvůr a zbořeniště silniční komunikace silnice nebo dálnice, „Jedna“ katastrální mapa Sporná hranice parcely – upozornění v SPI Ovocný sad bez omezení výměrou Značky nově nevyznačované přílohy (13 značek) Vložte mapu země.

5 Definice Vložte obrázek ilustrující některé roční období dané země.
„co je parcela ZE“ parcelou zjednodušené evidence je obraz pozemku evidovaný zjednodušeným způsobem podle katastrálního zákona, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence a označen parcelním číslem podle této dřívější pozemkové evidence, Při převodu na jiného vlastníka je výhodné parcelu ZE zaměřit a vytýčit Výsledek zeměměřické činnosti = GP + obnova + zpřesnění eviduje se pozemek jako parcela i v případě, že nedosahuje výměry tj. 100 m2 u zahrad, nebo 1000 m2 u ostatních druhů pozemků Vložte obrázek ilustrující některé roční období dané země.

6 Zeměměřické činnosti pro účely katastru
Pro účely katastru se využívají zejména tyto výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu ověřené podle zák. dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu PBPP záznamy podrobného měření změn, geometrické plány a upřesněné přídělové plány, neměřické náčrty, výsledky podrobného měření pro obnovu katastrálního operátu a geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby pro zobrazení dalších prvků polohopisu v katastrální mapě Sem vložte obrázek ilustrující zvyky nebo tradice.

7 Katastrální mapa Vložte obrázek rostliny nebo zvířete žijícího v zemi.
katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým mapováním na podkladě výsledků pozemkových úprav , přepracováním souboru geodetických informací (dále jen „přepracování“), s výjimkou mapy digitalizované nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy (dále jen „digitální mapa“), katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku (dále jen „analogová mapa“), katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů, zejména v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském (dále jen „digitalizovaná mapa“). Vložte obrázek rostliny nebo zvířete žijícího v zemi.

8 Orientační mapa parcel (OMP)
Souř. def. bodu parcely v S-JTSK vyznačeny jako „vektor“ Propojení s IS prostřednictvím OMP, která je v rastrové podobě OMP je do obnovy KM je doplňována informativním zobrazováním změn OMP v dálkovém přístupu Připravuje se účelová katastrální mapa a DMVS (digitální mapa veřejné správy) Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země.

9

10

11 Orientační mapa parcel
S ohledem na reálný termín dokončení digitalizace SGI (2015), je zájmem ČÚZK nabídnout digitální (vektorový) SGI (2015), Tvoří ji rastrové obrazy katastrálních map v S-JTSK ( i DKM ) doplněné definiční body parcel, budov a vodních děl ve vektoru. Do doby obnovy rastrového obrazu Kat. map je doplněna o zobrazení změn z GP Kombinace obou vrstev dává informaci o aktuálním stavu KN v daném území a využitelná pro zpracovatele GP

12 Věcné břemeno Vložte obrázek ilustrující ekonomiku dané země.
Zvláštním prvkem polohopisu digitální mapy a digitalizované mapy v S-JTSK jsou hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. Při poskytování kopie katastrální mapy se hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku zobrazí v kopii katastrální mapy jen na žádost. Zobrazují se jen nová břemena jako způsob označení práva,, nesmí se břemena překrývat, Samostatně břemeno pro každou parcelu, bod na hranici parcely není bodem hranice, nelze na něj navazovat, značení dílů tučně. Vložte obrázek ilustrující ekonomiku dané země.

13 Místní a pomístní názvosloví
V katastru se vedou názvy územních samosprávných celků, částí obcí a katastrálních území, pomístní názvy pozemkových tratí, v příslušných listech katastrální mapy standardizovaná znění názvů sousedních států, názvy veřejných prostranství, názvy vodních toků a vodních ploch ve standardizovaném znění. Místní a pomístní názvy podle tohoto znění se vedou pouze v obnoveném katastrálním operátu Nové názvy ulic se vedou nyní jako pomístní názvy. Přidejte na časovou osul klíčové události v dějinách země.

14 Charakteristika přesnosti podrobných bodů
Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis v S-JTSK, také trvale stabilizované body a trvale signalizované body polohového bodového pole. Přesnost geometrického a polohového určení katastrálních území a nemovitostí stanoví kritéria pro přesnost určení podrobných bodů t.j. zákl. stř. souř. chyba m xy = 0,14 m. Dvojnásobek m xy je mezní souř. chyba u xy. Mezní rozdíl v délce ud se stanoví jako dvojnásobek zákl. stř chyby délky tj. Md = k . [(d+12)/(d+20)] , kde d je větší délka, a k =√2 x 2 zákl.stř. souř. chyby Přesnost je u souřadnic podrobných bodů, které byly určeny v S-JTSK, vyjádřena kódem charakteristiky kvality souřadnic (dále jen „kód kvality“) obecně bez ohledu na typ mapy.

15 Práce s dvojími souřadnicemi v systému
V souladu s vyhláškou č. 164/2009 Sb. je nyní třeba pracovat s dvojími souřadnicemi, ( viz bod přílohy ): K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu, které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě mohou lišit, a to u katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou. Hlavní souřadnice jsou souřadnice obrazu - tyto souřadnice musí mít povinně každý bod s kódem kvality v intervalu 4-8 nebo žádný. Vedlejší souřadnice jsou souřadnice polohy. Tyto souřadnice nejsou z hlediska ISKN povinné, (měřené souřadnice), které určují polohu bodu v terénu, takže u nich může být uveden pouze kód kvality 3 nebo žádný. Každý bod musí mít jeden kód kvality, buď u souřadnic obrazu (4-8),nebo u souřadnic polohy (3), podle toho, co je Platným geometrickým a polohovým určením. .

16 Změna obsahu dat ve výměnném formátu geometrického plánu
V souladu s body 16.1 písm. f) a přílohy katastrální vyhlášky je součástí ZPMZ návrh zobrazení změny do mapy Obsahem návrhu zobrazení změny budou (podle bodu přílohy katastrální vyhlášky ) nově i data bloku SPOL (souřadnice polohy) i v případe, že jsou stejné s SOBR

17 Vodní zákon § 43 zákona č. 254/2001 Sb
Vodní zákon § 43 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). V katastru se dále jako parcela eviduje: pozemek, na kterém je vodní nádrž, a pozemek tvořící koryto vodního toku je-li jeho koryto široké nejméně 2 m, plochy funkčně související s tímto vodním dílem, pokud nesplňuje podmínky pro vytvoření parcely stanovené výše, obsahující dvůr, vjezd nebo drobné stavby,nové značky Voda už „nezestátňuje“ půdu, koryto se při křížení nepřerušuje. Jez je druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří bez vyznačení způsobu využití pozemku Osa koryta vodního toku se vyznačí, je-li šířka toku menší než 2 m, názvy toků pole ZM ČR 1:10 000 Propustek a tunel v násypu pokud jim protéká voda se zaměřuje a zobrazuje. Pohyblivou hranici k.ú. nahradit postupně pevnou – souhlas obce pak ČÚZK rozhodne Vložte obrázek ilustrující ekonomiku dané země.

18 Záznam podrobného měření změn -ZPMZ
Je podkladem pro vyhotovení geometrického plánu, pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a SPI, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla [například určení hranice chráněného území nebo jeho ochranného pásma, dalších prvků polohopisu podle § 16 odst. 6], nebo pro opravu chyby v katastru - katastrálním úřadem. ZPMZ pro doplnění nebo zobrazení změny dalších prvků polohopisu se vyhotovuje i na podkladě geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby V případě potřeby je možné ZPMZ vyhotovit pro zaměření více vzájemně souvisejících změn a využít jako podklad pro vyhotovení několika geometrických plánů pro jednotlivé změny (na hranici více katastrálních území) . Náležitosti ZPMZ jsou stanoveny v bodu 16 přílohy katastrální vyhlášky. Součástí ZPMZ je GP Vložte obrázek ilustrující ekonomiku dané země.

19 Oddíl 3 Katastrální operát § 16 Soubor geodetických informací
(6) V souboru geodetických informací jsou dále geometricky a polohově určeny další prvky polohopisu, kterými jsou : osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody, hrana koruny a střední dělicí pás silnice nebo dálnice most, osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší než 2 m, propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů, zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka, budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže parcele nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, s výjimkou drobných staveb2

20 Převzetí výsledku zeměměřických činností
Rozumí se převzetí ověřeného výsledku zeměměřických činností, katastrálním úřadem od způsobilé osoby. Při převzetí (nemusí být ověřovatel) zaměstnanec, přezkoumá zda výsledek neobsahuje zjevné vady a to: je ověřen ověřovatelem v rozsahu jeho oprávnění, má předepsané náležitosti, vychází z údajů katastru, nepřekračuje stanovené mezní odchylky, měření je připojeno na body geometrického základu a nové a změněné parcely jsou označeny správnými parcelními čísly. Přepracovávají se Pokyny č.30 (ZPMZ bezúplatně, náčrt je v ZPMZ, zaokrouhlování nahoru,výměry na m2,lomový bod i na přímé spojnici (neplatí pro výpočet výměr – 2 ze souř.) Vyrozumí písemně ověřovatele o chybách opakovaně i inspektorát Doklad na měřidla pro výkon činností – může K.P. vyžadovat Vložte obrázek hlavy státu.

21 VYHLÁŠKA č.26/2007 Sb., ze dne 5.2.2007 (katastrální vyhláška) v platném znění
Vložte obrázek některého z turisticky zajímavých míst země. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VYHLÁŠKA č.26/2007 Sb., ze dne 5.2.2007 (katastrální vyhláška) ve znění č. 164/2009 Sb. Ing. Milan Kocáb, MBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google