Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geometrický plán Ptáček Ondřej H2KNE1, L2014. Geometrický plán  Technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám.  Spolu se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geometrický plán Ptáček Ondřej H2KNE1, L2014. Geometrický plán  Technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám.  Spolu se."— Transkript prezentace:

1 Geometrický plán Ptáček Ondřej H2KNE1, L2014

2 Geometrický plán  Technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám.  Spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro provedení změny v SPI a SGI. § 79 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.

3 Geometrický plán se vyhotovuje pro:  Změnu hranice katastrálního území  Rozdělení pozemku  Změnu hranice pozemku  Vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla  Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách  Doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem  Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti  Upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení  Průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků  Průběh hranice určené soudem  Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku § 79 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb.

4 Obsah a náležitosti geometrického plánu:  Geometrický plán se vyhotovuje v elektronické podobě; pro účely vyhotovení listiny se v případě potřeby vyhotoví jeho stejnopis v listinné podobě podle zákona o zeměměřictví. § 84 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb.  Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně  Obsahuje tyto náležitosti: -popisové pole -grafické znázornění -výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru -seznam souřadnic -výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách § 84 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.

5 Popisové pole:  Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu geometrického plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu  V popisovém poli se uvede:  účel geometrického plánu  číslo GP  vyhotovitel  název okresu, obce, k.ú. a list katastrální mapy  způsob označení nových hranic  ověření a potvrzení GP  Vypuštěno upozornění na potřebu souhlasu s dělením a scelováním – neaktuální

6 Grafické znázornění:  dosavadní stav se vyhotovuje - černě, nový stav – červeně  vyhotovuje se ve vhodném měřítku, které zaručí zřetelnost kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení  rozsah se volí tak, aby byla zřejmá souvislost změny a jejího okolí Příloha 17.7 vyhlášky č. 357/2013 Sb.  díly parcel se označují písmeny malé abecedy (červeně), v případě nutnosti s použitím číselných indexů Příloha 17.10 vyhlášky č. 357/2013 Sb.  Nový stav: - Hranice - Zpřesněné lomové body - Parcelní čísla (bez oválu) a označení dílů - Slučky - Škrtky - Značky druhů pozemků a způsobu využití

7 BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky.  Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.  První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (označeno 0 - 9). Klimatické regiony byly vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze.  Druhá a třetí číslice (01 - 78) - hlavní půdní jednotka - účelové seskupení půdních forem (morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu).  Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám.  Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti.

8 Zásady vyhotovení GP:  Má základní formát A4, ale může se skládat z více stran v rámci jednoho souboru.  Grafické znázornění větších rozměrů max. A1, se vyhotovuje tak, aby v případě vyhotovení geometrického plánu v listinné podobě bylo umožněno jeho složení do základního formátu, a přitom aby toto složení nebránilo prohlížení jednotlivých částí geometrického plánu. Příloha 17.1 vyhlášky č. 357/2013 Sb.  Zasahuje-li předmět měření znázorněný na GP do více katastrálních území, vyhotoví se samostatný GP pro každé katastrální území, s výjimkou, kdy je změnou dotčena hranice kú popř. není-li s katastrálním úřadem dohodnuto jinak. § 79 odst. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb.  V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Příloha 17.11 vyhlášky č. 357/2013 Sb.  Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S. Příloha 17.12 vyhlášky č. 357/2013 Sb.

9 Podklady pro vyhotovení GP:  Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje SGI a SPI.  Dalšími podklady jsou výsledky šetření a měření uložené v měřické dokumentaci a grafické operáty dřívějších pozemkových evidencí. § 80 vyhlášky č. 357/2013 Sb.  Při měření se ověří, zda se v terénu nezměnila poloha bodů geometrického základu a identických bodů, popřípadě identických linií.  Body polohového bodového pole je možné ověřit podle geodetických údajů. § 81 odst. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb.  Výsledky dřívějších měření lze využít, je-li jejich soulad se skutečným stavem ověřen měřením v terénu. § 81 odst. 5 vyhlášky č. 357/2013 Sb.

10 Součinnost při vyhotovování geometrického plánu  K vyhotovení geometrického plánu přidělí katastrální úřad: - číslo ZPMZ - nové parcelní číslo - čísla bodů PPBP  Katastrální úřad poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve formě VFK (výměnný formát katastru), nebo ve formě rastrových dat.  V případě pochybnosti, zda osoba, která žádá o poskytnutí podkladů pro vyhotovení geometrického plánu, je odborně způsobilá, může katastrální úřad požadovat předložení dokladu prokazujícího odbornou způsobilost podle zákona o zeměměřictví. § 83 vyhlášky č. 357/2013 Sb.

11 Potvrzení geometrického plánu  O potvrzení geometrického plánu požádá jeho ověřovatel katastrální úřad v elektronické podobě  Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada při přezkoumání a je-li v souladu s údaji příslušného záznamu podrobného měření změn.  Potvrzení geometrického plánu provede pověřený zaměstnanec tak, že geometrický plán podepíše elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu § 85 vyhlášky č. 357/2013 Sb.

12 Záznam podrobného měření změn:  Dokumentace činností při vyhotovení GP a při vytyčení hranic pozemků  Podklad pro provedení a zápis změn v SGI a SPI § 77 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb.  V případě potřeby je možné ZPMZ využít jako podklad pro vyhotovení několika geometrických plánů pro jednotlivé změny. § 77 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.  Náležitosti: - popisové pole - náčrt - zápisník - protokol o výpočtech - výpočet výměr parcel (dílů) - návrh změny - údaje o seznámení vlastníků s označením a průběhem hranic (pod popisovým polem)

13 Záznam podrobného měření změn:  Popisové pole:  5 míst pro číslo ZPMZ  Vypuštěny údaje o:  souřadnicovém systému (již jen S-JTSK)  použitém přístroji k zaměření  způsobu označení nových hranic  aktualizaci SGI (v ISKN)  Náčrt:  Nový stav červeně – co bylo tučné, je červené  Budovy se zvýrazňují šrafováním (doposud možnost)  Protokol o výpočtech a záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) neobsahuje podpis  Seznam souřadnic – souřadnice obrazu odlišeny čárkou (Y‘, X‘)

14 Použité zdroje:  Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)  www.cuzk.cz

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Geometrický plán Ptáček Ondřej H2KNE1, L2014. Geometrický plán  Technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám.  Spolu se."

Podobné prezentace


Reklamy Google