Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPLEXNÍ PRŮZKUM PŮD (KPP).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPLEXNÍ PRŮZKUM PŮD (KPP)."— Transkript prezentace:

1 KOMPLEXNÍ PRŮZKUM PŮD (KPP)

2 I. Komplexní průzkum (zemědělských) půd - KPP
================================================== I. Komplexní průzkum (zemědělských) půd - KPP ( ) ================================================== Poskytl poznatky o geneticko-agronomických vlastnostech zemědělských půd

3 = 2 průzkumné akce: a) půdoznalecký průzkum půd zrnitost, obsah humusu a karbonátů, sorpční vlastnosti b) agrochemická kontrola půd půdní reakce, potřeba vápnění, přístupné živiny (K2O, P2O5) Etapy: I. Práce v terénu II. Laboratorní práce III. Shromažďování a vyhodnocování půdních analýz

4 Zmapovaná výměra: 7,2 mil ha z.p.
Počet analyzovaných sond: > Základní mapovací jednotkou byl zemědělský závod (katastrální území).

5 Výstupy: 1.) základní půdní mapy  typy půd, m. substráty
2.) kartogramy k. zrnitosti, štěrkovitosti a zamokření k. matečných substrátů k. návrhů na zlepšení půdní úrodnosti 3.) průvodní zprávy (pro okresy) zemědělsko - výrobní poměry přírodní podmínky půdní pokryv data dodnes užívána (např. digitální mapy)

6 II. Bonitační průzkum zemědělských půd
================================================== II. Bonitační průzkum zemědělských půd ( ) ================================================== BONITACE ZPF = klasifikace a oceňování půd pro účely daňové a cenotvorné a pro účely směny pozemků (při pozemkových úpravách) Zpracovatelé: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV)

7 Bonitování půdy má za úkol posoudit bonitu (jakost, hodnotu) půdy; tj. stupeň vhodnosti půdy pro pěstování kulturních rostlin (včetně klimatu a reliéfu) Bonitování půd je pouze relativním posuzováním produkční schopnosti půd.

8 Bonitovaná půdně - ekologická jednotka
(BPEJ) = určitá část zemědělské půdy, která má stejné stanovištní a produkční vlastnosti dané půdou, klimatem a reliéfem terénu - základní mapovací a oceňovací jednotka

9 Bonitovaná půdně ekologická jednotka - BPEJ

10 Kód BPEJ Sklonitost a expozice ke světovým stranám Hlavní půdní jednotka - HPJ Skeletovitost a hloubka půdního profilu Klimatický region - KR 1 - 2,5 Pořadové číslo v katastru Výměra v ha

11 Klimatické regiony (KR)
zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst zemědělských plodin V ČR bylo vymezeno 10 klimatických regionů, označených kódy 0-9

12 Charakteristika klimatických regionů

13 Hlavní půdní jednotka (HPJ)
= účelové seskupení půdních forem s příbuznými ekologickými a agronomickými vlastnostmi. půdní typ a subtyp půdotvorný substrát zrnitost svažitost stupeň hydromorfismu … v ČR je 78 HPJ (kódy )

14 Charakteristika HPJ

15 Kombinace svažitosti a expozice

16 Kombinace skeletovitosti a hloubky půdy

17 Rebonitace a aktualizace
Důvod: Změna produkčních schopností Přiřazování kódu BPEJ k jednotlivým pozemkovým parcelám Provádí: pozemkové úřady, VÚMOP Mapy BPEJ – pozemkové a katastrální úřady

18 Zavedení výsledků bonitace do katastru nemovitostí
Z důvodu placení daní Každá parcela má přiřazen kód BPEJ Daň se platí podle: úřední ceny pozemku (ÚC se stanoví na základě znalosti BPEJ ) průměrné ceny půdy pro dané KÚ (nebyla provedena bonitace)

19 Využití výsledků bonitace
určení úrodnosti z.p. (100 bodů = CC) určení úřední ceny z.p. (÷11 Kč/m2 = CE) kategorizace zemědělského území (např. LFA) ochrana ZPF (podmínky vynětí)


Stáhnout ppt "KOMPLEXNÍ PRŮZKUM PŮD (KPP)."

Podobné prezentace


Reklamy Google