Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPLEXNÍ PRŮZKUM PŮD (KPP). I. Komplexní průzkum (zemědělských) půd - KPP (1961 - 1971) ================================================== •Poskytl poznatky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPLEXNÍ PRŮZKUM PŮD (KPP). I. Komplexní průzkum (zemědělských) půd - KPP (1961 - 1971) ================================================== •Poskytl poznatky."— Transkript prezentace:

1 KOMPLEXNÍ PRŮZKUM PŮD (KPP)

2 I. Komplexní průzkum (zemědělských) půd - KPP (1961 - 1971) ================================================== •Poskytl poznatky o geneticko-agronomických vlastnostech zemědělských půd

3 = 2 průzkumné akce: a) půdoznalecký průzkum půd zrnitost, obsah humusu a karbonátů, sorpční vlastnosti b) agrochemická kontrola půd půdní reakce, potřeba vápnění, přístupné živiny (K 2 O, P 2 O 5 ) • Etapy: I. Práce v terénu II. Laboratorní práce III. Shromažďování a vyhodnocování půdních analýz  

4 • Zmapovaná výměra: 7,2 mil ha z.p. • Počet analyzovaných sond: > 700.000 • Základní mapovací jednotkou byl zemědělský závod (katastrální území).

5 • k. zrnitosti, štěrkovitosti a zamokření • k. matečných substrátů • k. návrhů na zlepšení půdní úrodnosti • zemědělsko - výrobní poměry • přírodní podmínky • půdní pokryv 2.) kartogramy 3.) průvodní zprávy (pro okresy) • data dodnes užívána (např. digitální mapy) Výstupy: 1.) základní půdní mapy  typy půd, m. substráty

6 ================================================== II. Bonitační průzkum zemědělských půd ================================================== (1971 - 1975) BONITACE ZPF = klasifikace a oceňování půd pro účely daňové a cenotvorné a pro účely směny pozemků (při pozemkových úpravách) Zpracovatelé: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV)

7 Bonitování půdy •má za úkol posoudit bonitu (jakost, hodnotu) půdy; tj. stupeň vhodnosti půdy pro pěstování kulturních rostlin (včetně klimatu a reliéfu) •Bonitování půd je pouze relativním posuzováním produkční schopnosti půd.

8 Bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ) = určitá část zemědělské půdy, která má stejné stanovištní a produkční vlastnosti dané půdou, klimatem a reliéfem terénu - základní mapovací a oceňovací jednotka

9 Bonitovaná půdně ekologická jednotka - BPEJ

10 7. 50. 5 4 Klimatický region - KR Hlavní půdní jednotka - HPJ Sklonitost a expozice ke světovým stranám Skeletovitost a hloubka půdního profilu 1 -2,5 Pořadové číslo v katastru Výměra v ha Kód BPEJ

11 Klimatické regiony (KR) •zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst zemědělských plodin •V ČR bylo vymezeno 10 klimatických regionů, označených kódy 0-9

12 Charakteristika klimatických regionů

13 • Hlavní půdní jednotka (HPJ) = účelové seskupení půdních forem s příbuznými ekologickými a agronomickými vlastnostmi. • v ČR je 78 HPJ (kódy 01 - 78) • půdní typ a subtyp • půdotvorný substrát • zrnitost • svažitost • stupeň hydromorfismu …

14 Charakteristika HPJ

15 Kombinace svažitosti a expozice

16 Kombinace skeletovitosti a hloubky půdy

17 Rebonitace a aktualizace •Důvod: •Změna produkčních schopností •Přiřazování kódu BPEJ k jednotlivým pozemkovým parcelám •Provádí: • pozemkové úřady, VÚMOP •Mapy BPEJ – pozemkové a katastrální úřady

18 Zavedení výsledků bonitace do katastru nemovitostí •Z důvodu placení daní •Každá parcela má přiřazen kód BPEJ •Daň se platí podle: –úřední ceny pozemku (ÚC se stanoví na základě znalosti BPEJ ) –průměrné ceny půdy pro dané KÚ (nebyla provedena bonitace)

19 Využití výsledků bonitace • určení úrodnosti z.p. (100 bodů = CC) • určení úřední ceny z.p. (÷11 Kč/m 2 = CE) • kategorizace zemědělského území (např. LFA) • ochrana ZPF (podmínky vynětí)


Stáhnout ppt "KOMPLEXNÍ PRŮZKUM PŮD (KPP). I. Komplexní průzkum (zemědělských) půd - KPP (1961 - 1971) ================================================== •Poskytl poznatky."

Podobné prezentace


Reklamy Google