Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. arch. Vlasta Poláčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. arch. Vlasta Poláčková"— Transkript prezentace:

1 Ing. arch. Vlasta Poláčková
Územní plán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění předpisů platných od ČKA Ing. arch. Vlasta Poláčková Ing. Tomáš Sklenář

2 Obsah územního plánu §43 stavebního zákona (dále též SZ)
územní plán…dále též ÚP ÚP stanoví základní koncepci rozvoje území a ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), koncepci uspořádání krajiny, koncepci veřejné infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k) SZ], vymezí zastavěné území, plochy a koridory (a stanoví podmínky pro jejich využití), zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, územní rezervy, VPS a VPO ÚP se vydává pro celé území obce nebo vojenského újezdu (s výjimkou Prahy, kde je možné vydat ÚP pro vymezenou část území hlavního města)

3 Základní informace o novele
Modelový příklad je zpracován v souladu s novelou SZ č. 350/2012 Sb. a příslušnými prováděcími předpisy. Novela SZ ovlivňuje formu a obsah ÚP zejména v následujících bodech: nezpracovává se koncept, varianty mohou být obsaženy v návrhu pro společné jednání, výsledná varianta bude vybrána zastupitelstvem před veřejným projednáním ÚP ani vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti patřící do RP nebo ÚR ÚP může řešit záležitosti nadmístního významu, i když nejsou řešeny v ZÚR či PÚR, pokud to krajský úřad nevyloučí upřesňuje se předkupní právo věcně i procesně upřesňují se podmínky využití nezastavěného území v souladu s §18 odst. 5 SZ kompenzační opatření se promítají do opatření obecné povahy

4 Přehled hlavních změn z hlediska požadavků vyhlášky č. 500/2006 Sb
Přehled hlavních změn z hlediska požadavků vyhlášky č.500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.458/2012 Sb. Obsah a forma ÚP z hlediska novelizovaných požadavků vyhlášky: příloha č. 7 bod I. 1 písm. b) – upřesňuje se pojem koncepce rozvoje území obce na základní koncepce rozvoje území obce příloha č. 7 bod I. 1 písm. f) - je třeba při vymezování ploch stanovit, kde je vyloučeno umísťování staveb dle §18 odst. 5, pokud by se při vyloučení jednalo o záležitost nadmístního významu, musí být tato skutečnost uvedena v odůvodnění ÚP; dále se rozšiřuje příkladmý výčet, co může být pokládáno za podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, například výšková regulace, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití

5 Přehled hlavních změn z hlediska požadavků vyhlášky (pokračování)
Obsah a forma ÚP z hlediska novelizovaných požadavků vyhlášky: příloha č. 7 bod I. 1 písm. h) – úprava v souladu se změnami §101 SZ - vymezení předkupního práva je možností, ne povinností; nevymezuje se, postačuje-li věcné břemeno (u většiny inženýrských sítí); nevymezuje se pro VPO s výjimkou veřejného prostranství; upravují se náležitosti uváděné k jednotlivým pozemkům s navrženým předkupním právem příloha č. 7 bod I. 1 písm. i) – doplňuje se kapitola, která zohledňuje povinnost navrhnout v rámci ÚP kompenzační opatření za předpokládaný zásah do území Natura 2000 na základě stanoviska příslušného orgánu; kompenzační opatření jsou ukládána podle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (transponuje článek č. 6 a č. 7 směrnice Rady 92/43/EHS)

6 Přehled hlavních změn z hlediska požadavků vyhlášky (pokračování)
Obsah a forma ÚP z hlediska novelizovaných požadavků vyhlášky: příloha č.7 bod I. 2 písm. b) – nově se stanovuje možnost vymezit plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci příloha č. 7 bod I. 2 písm. c) – možnost vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie (dále též „ÚS“), stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti příloha č. 7 bod I. 2 písm. d) – možnost vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním RP, zadání RP v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o RP z podnětu nebo na žádost, a u RP z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání

7 Přehled hlavních změn z hlediska požadavků vyhlášky (pokračování)
Obsah a forma ÚP z hlediska novelizovaných požadavků vyhlášky: příloha č. 7 bod I. 2 písm. g) – ruší se možnost stanovit v ÚP stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení příloha č. 7 bod II. 1 písm. b) – vedle vyhodnocení splnění zadání se zpracuje i vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu, případně pokynů pro úpravu návrhu a vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě a případně s rozhodnutím o pořízení změny ÚP a o jejím obsahu příloha č. 7 bod II. 1 písm. c) – doplňuje se požadavek na odůvodnění záležitostí nadmístního významu, které jsou vymezeny v ÚP a nejsou řešeny v ZÚR je upřesněn obsah záznamu o účinnosti

8 Obsah územního plánu §13 a příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Územní plán („výroková část“) Textová část Grafická část Odůvodnění územního plánu

9 Územní plán - výroková část
výroková část obsahuje jen to, o čem může rozhodovat zastupitelstvo obce textová a grafická část musí být v naprostém souladu obsah nelze oproti výčtu ve vyhlášce rozšiřovat nesmí obsahovat podrobnosti náležející RP nebo ÚR

10 Textová část ÚP - výrok vše z výrokové části je závazné
příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. část I. odst. (1) a (2) ve znění pozdějších předpisů vše z výrokové části je závazné má být zpracován formou požadavků, podmínek, zásad a pokynů pro rozhodování (popřípadě zadání pro pořízení RP či podmínek pro pořízení ÚS) do výrokové části se nezařazují popisy a odůvodnění formulace musí být jednoznačné důraz se klade na koncepci v následujících kapitolách textu „výroku“ jsou uvedeny body osnovy textové části

11 datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území
1.a) Vymezení zastavěného území § 2, odst. 1, písm. d); § 58 SZ a příloha č.7, část I., odst. 1, písm. a) vyhlášky č. 500/2006 Sb. datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území odkaz na výkresy, ve kterých je zastavěné území vymezeno pokud se přebírá zastavěné území vymezené samostatným postupem, musí se vymezit důsledně v souladu s § 58 SZ; části, které neodpovídají přesně zákonu, nesmí být převzaty

12 hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot
1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot příloha č. 7, část I., odst. 1, písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. zásady celkové koncepce rozvoje obce (vhodné je navázat na strategické a rozvojové plány a vize) základní koncepce uspořádání území s  ohledem na vývoj území a funkci sídel, a to ve vazbě na morfologii území, na vodní plochy a toky, krajinnou zeleň, na dopravní trasy apod. hlavní cíle rozvoje hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

13 Koncepce uspořádání sídelní struktury
1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně příloha č. 7, část I., odst.1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Body kapitoly 1.c) Koncepce uspořádání sídelní struktury Podmínky a požadavky na plošné (funkční) uspořádání Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání Podmínky a požadavky na uspořádání systému center a veřejných prostranství Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby Systém sídelní zeleně

14 pronikání krajinné zeleně do sídel na dopravní trasy vývoj území
1.c) Koncepce uspořádání sídelní struktury a jednotlivých sídel koncepce uspořádání sídelní struktury v řešeném území zejména ve vazbě na: morfologii území na vodní plochy a toky pronikání krajinné zeleně do sídel na dopravní trasy vývoj území funkci sídel

15 plošné uspořádání základních funkcí, zejména:
Podmínky a požadavky na plošné (funkční) uspořádání plošné uspořádání základních funkcí, zejména: bydlení a veřejného vybavení výroby a výrobních služeb rekreace dopravy a technické infrastruktury vyjádřené v plochách s rozdílným způsobem využití Při vymezování ploch je třeba respektovat část druhou vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Podmínky využití pro plochy s rozdílným způsobem využití se stanovují v samostatné kapitole f)

16 1.c) Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání základní podmínky a požadavky na prostorové uspořádání území (například výškovou regulaci zástavby, charakter a strukturu zástavby a intenzitu využití pozemků) základní prostorové a kompoziční prvky a vazby v území (například dominanty, významné prostory, horizonty, hlavní osy, průhledy …). V modelovém příkladu jsou podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé plochy vztaženy k plochám s rozdílným způsobem využití – viz v samostatná kapitola f)

17 1.c) Podmínky a požadavky na uspořádání systému center a veřejných prostranství systém veřejných prostranství (například náměstí /náves, nábřeží, parky …a jejich propojení) hierarchizace center Systém center a veřejných prostranství je vhodné řešit ve vzájemných souvislostech včetně vazeb na systémy dopravní (včetně pěších a cyklistických tras ) a systém sídelní zeleně.

18 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
zastavitelné plochy – viz § 2, odst. 1, písm. j); § 18 odst. 4, § 43 odst. 1 SZ; plochy přestavby - § 43 odst. 1 SZ u zastavitelných ploch a ploch přestavby se stanoví: druh plochy s rozdílným způsobem využití pokud je to účelné, se dále stanoví: koncepční podmínky pro využití konkrétní plochy podmínky pro rozhodování: dohoda o parcelaci pořízení ÚS (+ podmínky pro její pořízení + lhůta) vydání RP (+ zadání, zda RP z podnětu nebo na žádost a u RP z podnětu + lhůta) pořadí změn v území (etapizace) využití plochy Zastavitelné plochy a plochy přestavby je třeba označit.

19 1.c) Systém sídelní zeleně návrh systému sídelní zeleně ve vazbě na veřejná prostranství a pěší a cyklistické trasy (při návrhu sídelní zeleně je třeba zohlednit přírodní podmínky území, krajinářské i kulturní hodnoty) promítnutí systému sídelní zeleně do ploch s rozdílným způsobem využití

20 1.d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich umísťování
Dopravní infrastruktura dopravní infrastruktura - stanovení celkové koncepce a podmínek pro umísťování jednotlivých druhů dopravy, viz § 2, odst. 1, písm. k) bod 1 SZ Technická infrastruktura stanovení celkové koncepce jednotlivých druhů technické infrastruktury včetně zařízení pro ukládání a zneškodňování odpadů a staveb ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami a podmínek pro jejich umísťování, viz § 2, odst. 1, písm. k) bod 2 SZ Občanské vybavení zahrnuté do veřejné infrastruktury stanovení koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury a podmínek pro jejich umísťování, viz § 2 odst. 1 písm. k) bod 3 SZ Veřejná prostranství stanovení celkové koncepce veřejných prostranství a podmínek pro jejich umísťování, viz § 2, odst. 1, písm. k) bod 4 SZ a § 34 zákona o obcích

21 1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. příloha č. 7, část I., odst. 1, písm. e) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Body kapitoly 1.e) Koncepce uspořádání krajiny navazující na ZÚR, popř. na územní studie, prostorotvorné vazby Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území a stanovení podmínek pro změny v jejich využití Územní systém ekologické stability (dále též ÚSES) Prostupnost krajiny Dopravní a technická infrastruktura v krajině Protierozní opatření Opatření proti povodním a jiným živelním pohromám Rekreace Dobývání nerostů

22 1.e) Koncepce uspořádání krajiny navazující na ZÚR, popř. na územní studie, prostorotvorné vazby navázat na ZÚR stanovující oblasti se shodným krajinným typem a cílové charakteristiky krajin a územní podmínky pro jejich zachování nebo dosažení a na územní studie krajin pořizované krajskými úřady, upřesnit navržená řešení v podrobnosti ÚP prostorotvorné vazby koridory důležitých průhledů a vizuálních vazeb, pohledově dominantní prvky a jejich vzájemné prostorové vazby, místa výhledů důležitá pro vnímání rázu krajiny, apod.

23 byly zachovány, rozvíjeny a případně obnoveny hodnoty krajiny,
Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití při respektování zásad Úmluvy o krajině Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v krajině je třeba zajistit, aby: byly zachovány, rozvíjeny a případně obnoveny hodnoty krajiny, produkční funkce krajiny nenarušily trvale udržitelný stav, respektive rozvoj krajiny, byly vytvořeny vhodné podmínky pro potřebné změny v krajině, byly vytvořeny vhodné podmínky pro realizaci ochranných opatření v krajině.

24 1.e) ÚSES vymezení ploch a koridorů pro biocentra a biokoridory v členění na místní, regionální a nadregionální (upřesnění vymezení regionálních a nadregionálních prvků ÚSES) Prostupnost krajiny návrh koncepce hlavních propojení v krajině, zejména účelových cest, pěších cest a cyklostezek, řešení případných bariérových efektů

25 zohlednění stávající infrastruktury jako limitů využití území
Dopravní a technická infrastruktura v krajině zohlednění stávající infrastruktury jako limitů využití území šetrný návrh nezbytné dopravní a technické infrastruktury umísťované do krajiny rozumné podmínky pro omezení negativních vlivů umísťování dopravní a technické infrastruktury (zapojení staveb do krajiny, předcházení či řešení bariérových efektů), přitom přihlédnout i k ekonomické náročnosti navrhovaných podmínek

26 1.e) Protierozní opatření vymezení ploch pro protierozní opatření (zpravidla na základě podkladů, ze kterých je možné vymezení ploch převzít) Opatření proti povodním vymezení ploch pro opatření proti povodním, pokud existují podklady (povodňové plány, projekty protipovodňových opatření), ze kterých je možné vymezení ploch převzít Pokud je zjištěno ohrožení erozí a neexistují návrhy řešení k převzetí, je vhodné vymezit ohrožené plochy a stanovit regulativy, které umožní realizaci protierozních opatření. Obdobně je vhodné umožnit tyto stavby i v územích ohrožených záplavami.

27 Dobývání ložisek nerostných surovin
Rekreace vymezení koridorů existujících nebo plánovaných rekreačních propojení (v souvislosti s vazbami systému sídelní zeleně na příměstskou krajinu, v prostorech mezi sídly a v rekreačních oblastech) umístění nezbytné infrastruktury pro rekreaci, zejména pro nepobytovou rekreaci v krajině Stanovení vhodných regulativů pro plochy s rekreačním potenciálem Dobývání ložisek nerostných surovin vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin stanovení podmínek pro omezení negativních vlivů těžby v krajině vyloučení či omezení těžby v krajině v podmínkách pro plochy s rozdílným využitím návrh ploch pro rekultivaci krajiny po těžbě v souladu s plány rekultivace

28 U ploch s rozdílným způsobem využití se stanoví:
1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu viz příloha č. 7, část I., odst.1, písm. f) vyhlášky č. 500/2006 Sb a § 3 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území. U ploch s rozdílným způsobem využití se stanoví: druh plochy (v grafické části může být odlišen barvou a kódem) podmínky pro využití plochy (zejména podmínky pro plošné a prostorové uspořádání) je-li daná plocha stabilizovaná nebo je plochou změn

29 Plochy s rozdílným způsobem využití dle §4 až 19 vyhlášky
1.f) Plochy s rozdílným způsobem využití dle §4 až 19 vyhlášky Dle § 4 až §19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., jsou základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití následující: plochy bydlení plochy rekreace plochy občanského vybavení plochy veřejných prostranství plochy smíšené obytné plochy dopravní infrastruktury plochy technické infrastruktury plochy výroby a skladování plochy smíšené výrobní plochy vodní a vodohospodářské plochy zemědělské plochy lesní plochy přírodní plochy smíšené nezastavěného území plochy těžby nerostů plochy specifické

30 1.f) Podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití a doplnění ploch s jiným způsobem využití než stanoví § 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. viz § 3 odst.4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Základní druhy ploch (uvedené v § 4 až § 19) mohou být dále členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území. Ke každému typu plochy je vhodné přiřadit specifický kód. Výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech je možné stanovit i jiný druh plochy, než je uvedeno v § 4 až § 19. Toto musí být vždy podrobně zdůvodněno v odůvodnění ÚP. Konkrétně se může jednat například o plochy zeleně, které mohou být následně členěny. Ustanovení § 3 odst. 4 neotvírá možnost nahradit plochy uvedené v § 4 až § 19 jinými druhy ploch, ale umožňuje rozšířit vymezovované plochy s rozdílným způsobem využití o další druhy ploch.

31 1.f) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. část I, odst. 1, písm. f) Ke každému druhu plochy jsou v textové části ÚP stanoveny: podmínky pro využití ploch s určením: převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit přípustného využití nepřípustného využití včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 SZ popřípadě podmíněně přípustného využití, včetně podmínek pro využití, které musí být věcné, nikoliv procesní podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzita jejich využití) Poznámky: hlavní využití se stanovuje zpravidla jedno, protože u neuvedeného využití stavební úřad při rozhodování posuzuje slučitelnost s hlavním využitím podmínky musí být stanoveny v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006 Sb.) a ostatními právními předpisy

32 Podmínky prostorového uspořádání
1.f) výšková regulace zástavby (například max. výšková hladina zástavby nad terénem, možnost dominant …) charakter zástavby (například zástavba s domy výrazně obdélníkového tvaru s podélnou osou kolmou na místní komunikaci nebo jiné veřejné prostranství, apod.) struktura zástavby (bloková zástavba, zástavba dodržující uliční či stavební čáru, izolované rodinné domy, řadová zástavba, rozptýlená zástavba apod.) stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků intenzita jejich využití (vhodné koeficienty zastavění pozemku) Poznámky: u všech prostorových regulativů je nezbytné stanovit přesnou definici pojmů, případně způsob určení či výpočtu regulativu, kterým se prověří jeho dodržení u regulativů, kde nelze použít číselné prověření, je možné definovat pojmy nebo referenční znaky pro porovnání záměru s požadovaným charakterem či strukturou zástavby, popř. lze využít i grafického vyjádření pojmů v odůvodnění (např. pro strukturu zástavby) není povinnost stanovit všechny uvedené druhy podmínek

33 Podle § 170 SZ se jedná o tyto možnosti:
1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit viz příloha č. 7, část I., odst.1, písm. g) vyhlášky č. 500/2006 Sb. V kapitole se uvede seznam těchto staveb. Každou stavbu je vhodné označit pořadovým číslem, popř. i kódem. Podle § 170 SZ se jedná o tyto možnosti: veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel dopravní infrastruktura technická infrastruktura, včetně staveb ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami veřejně prospěšná opatření, a to pro: snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami zvyšování retenčních schopností území založení prvků ÚSES ochranu archeologického dědictví stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu asanaci (ozdravění) území

34 Podle § 101 SZ se jedná o tyto možnosti:
1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst.1 katastrálního zákona viz příloha č. 7, část I., odst.1, písm. h) vyhlášky č. 500/2006 Sb. V kapitole se uvede seznam těchto staveb a náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví. Každou stavbu je vhodné označit pořadovým číslem, popř. i kódem. Podle § 101 SZ se jedná o tyto možnosti: veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel dopravní infrastruktura (vhodné až v závěrečné fázi investiční přípravy) technická infrastruktura, pokud pro ni nepostačí zřízení věcného břemene, včetně staveb ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami veřejně prospěšné stavby občanského vybavení veřejná prostranství Poznámka: novela SZ již neumožňuje uplatnit předkupní právo u veřejně prospěšných opatření s výjimkou veřejných prostranství

35 Náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví
U všech ploch s předkupním právem je třeba uvést: druh veřejně prospěšné stavby nebo veřejného prostranství v čí prospěch má být předkupní právo vloženo (obec/město, či kraj plným názvem, nebo Česká republika + organizační složka, nebo příspěvková organizace, anebo státní podnik - viz § 101 odst. 2 SZ) katastrální území a čísla všech dotčených pozemků popřípadě další údaje dle § 5 odst. 1 katastrálního zákona Poznámka: viz § 101 odst. 1 SZ V grafice se rozlišuje, zda je dotčen celý pozemek nebo jeho část, v textové části ne.

36 1. i) Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst
1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 SZ viz příloha č. 7, část I., odst.1, písm. i) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Kapitola zohledňuje povinnost stanovit v ÚPD kompenzační opatření za negativní vliv na území Natura 2000, a to v souladu se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Kompenzační opatření jsou ukládána na základě ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (transponuje článek č. 6 a č. 7 směrnice Rady 92/43/EHS). Kompenzační opatření se převezmou ze stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a provede se jejich průmět do grafické části dokumentace – zejména zařazení do odpovídající plochy s rozdílným způsobem využití a případně mezi veřejně prospěšné stavby a opatření. 1.j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části viz příloha č. 7, část I., odst.1, písm. j) vyhlášky č. 500/2006 Sb. kapitola je vždy součástí textu ÚP do uvedených počtů se nezahrnuje textová a grafická část odůvodnění

37 Poznámky k dalšímu textu
Další části textu uvedené pod písmeny 2.a) – f) nejsou povinnou součástí ÚP, podle potřeb regulace konkrétního území mohou být zařazeny všechny nebo jen některé z uvedených bodů – viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část I, odst. 2.

38 územní rezervy se vymezují, jen je-li to účelné
2.a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření § 43, odst. 1 SZ a příloha č. 7, část I., odst. 2. písm. a) vyhlášky č. 500/2006 Sb. územní rezervy se vymezují, jen je-li to účelné územní rezerva je chápána jako samostatný jev, překryvný vzhledem k  plochám s rozdílným způsobem využití; grafické vyznačení územní rezervy proto nesmí zakrýt druh plochy s rozdílným způsobem využití vymezený v návrhu ploše územní rezervy musí být přiřazeno možné budoucí využití (např. dopravní infrastruktura) k ploše územní rezervy se stanoví podmínky pro prověření možného budoucího využití plochy

39 § 43 odst.2 SZ dohodu o parcelaci
ÚP může uložit v ploše nebo koridoru jako podmínku pro rozhodování dohodu o parcelaci pořízení ÚS (+ podmínky pro její pořízení + lhůta) vydání RP (+ zadání, zda se bude jednat o RP z podnětu nebo na žádost a u RP z podnětu + lhůta)

40 tyto plochy a koridory se vymezují, jen je-li to účelné
2.b) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci § 43 odst.2 SZ příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. V ÚP lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci“ – obsah dohody - příloha č k vyhlášce č. 500/2006 Sb.). V kapitole se uvede: výčet ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci tyto plochy a koridory se vymezují, jen je-li to účelné

41 podmínky pro pořízení každé ÚS
2.c) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním ÚS § 43 odst.2 SZ příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb. V ÚP lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním ÚS. V případě podmínění rozhodování územní studií jsou součástí ÚP podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§ 30 odst. 4 SZ); marným uplynutím lhůty omezení změn v území zaniká. V kapitole se uvede: výčet ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním ÚS podmínky pro pořízení každé ÚS pro každou plochu a koridor se stanoví přiměřená lhůta pro pořízení ÚS, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti (stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění všech uvedených povinností zakončených vložením dat do evidence a neměla by být zpravidla delší, než 4 roky) tyto plochy a koridory se vymezují, jen je-li to účelné

42 stanovení, zda se jedná o RP z podnětu či na žádost
2.d) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu § 43 odst.2 SZ příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. d) vyhlášky č. 500/2006 Sb. V ÚP lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním RP. V případě podmínění rozhodování RP je součástí ÚP zadání RP, zda se jedná o RP z podnětu nebo na žádost a u RP z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání. Podmínka vydání RP z podnětu pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené lhůty. Podmínka vydání RP na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde do 1 roku od podání úplné žádosti v souladu se zadáním RP. V kapitole se uvede: výčet ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním RP stanovení, zda se jedná o RP z podnětu či na žádost pro každou tuto plochu je součástí ÚP zadání RP v rozsahu dle přílohy č. 9 k vyhl. č. 500/2006 Sb. u RP z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání, nepřesahující zpravidla 4 roky tyto plochy a koridory se vymezují, jen je-li to účelné

43 pokud je to účelné, uvede se pořadí změn v území
2.e) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. d) vyhlášky č. 500/2006 Sb. pokud je to účelné, uvede se pořadí změn v území Příklad: podmínění využití plochy B vydáním správního aktu umožňujícího realizaci staveb na 2/3 ploch lokality A podmínění využití plochy realizací veřejné dopravní a technické infrastruktury v zastavitelné ploše

44 2.f) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. e) vyhlášky č. 500/2006 Sb. uvede se výčet staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt například to mohou být stavby na pozemcích v pohledově významné poloze (na horizontech, dominantní polohy, polohy v osových průhledech), stavby společensky významné, stavby, které budou mít vliv na vzhled významných veřejných prostranství apod.

45 Poznámky Uvedené členění textové části respektuje přílohu č. 7 vyhlášky. Pořizovatel má možnost navrhnout v zadání i jiné členění textové části s tím, že musí plně dodržet celkový obsah vyžadovaný vyhláškou. V praxi to znamená, že (pokud zadání schválí zastupitelstvo obce) může být vytvořena např. podrobnější osnova textové části ÚP při respektování požadavků na její obsah.

46 Grafická část územního plánu
viz příloha č. 7, část I., odst. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkres základního členění území Hlavní výkres - může být dále členěn Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací viz § 2, písm. a) vyhlášky č.500/2006 Sb. dle potřeby Výkres pořadí změn v území (etapizace) Grafická část může být doplněna schématy (definice viz § 2 písm. c) vyhlášky č 500/2006 Sb.)

47 Měřítka výkresů § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. výkresy se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5 000 výkresy se vydávají v měřítku 1 : nebo 1 : výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů ZÚR nebo větším výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území

48 Možnosti samostatných výkresů
viz příloha č. 7, část I., odst. 3 b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. v případě potřeby lze zpracovat v samostatných výkresech: urbanistickou koncepci koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury Vedle těchto výkresů je zpracován vždy hlavní výkres, v něm se samostatně zobrazené koncepce nemusí zakreslovat. Samostatné výkresy se již neoznačují názvem hlavní výkres. Koncepci veřejné infrastruktury lze zpracovat i v několika samostatných výkresech podle druhů této infrastruktury.

49 Schémata § 2 písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb. schématem je výkres, ve kterém se zjednodušenou formou zobrazují jevy v měřítku menším, než je stanoveno pro jednotlivé nástroje územního plánování (v případě územního plánu např. v měřítku 1 : )

50 Výkres základního členění území – legenda

51 Výkres základního členění území – výřez (pozn
Výkres základního členění území – výřez (pozn.: plochy nemusí být vybarvovány, stačí vyznačit hranice)

52 Výkres základního členění území – detail

53 Hlavní výkres – příklad legendy – část I

54 Hlavní výkres – příklad legendy – část II

55 Hlavní výkres – výřez

56 Hlavní výkres – detail

57 Hlavní výkres – detail s prvky ÚSES

58 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – legenda

59 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez

60 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - detail

61 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací detail s prvky ÚSES

62 Schéma prostorového uspořádání - legenda

63 Schéma prostorového uspořádání

64 Schéma pořadí změn v území - legenda

65 Schéma pořadí změn v území

66 Odůvodnění ÚP v odůvodnění nesmějí být žádné podmínky pro rozhodování, všechny musí být uvedeny ve výrokové části odůvodnění se skládá z textové a grafické části (viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část II. včetně částí vyplývajících z odkazů na stavební zákon a správní řád); části, které mohou předcházet projednávání, zpracuje projektant, další části vyplývající z projednání zpracuje pořizovatel.

67 Odůvodnění – obsah textové části
textová část odůvodnění obsahuje tyto části : Postup při pořízení územního plánu (náležitost vyplývající ze správního řádu) – zpracuje pořizovatel Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 SZ – zpracuje projektant s výjimkou souladu se stanovisky dotčených orgánů, který vyhodnotí pořizovatel Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 písm. b) až f) SZ – části b) až d) zpracuje pořizovatel, části e) a f) projektant Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 a) až d) – zpracuje projektant v členění podle vyhlášky Návrh rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění (náležitost vyplývající ze správního řádu) - zpracuje pořizovatel Vyhodnocení připomínek (náležitost vyplývající ze správního řádu) – zpracuje pořizovatel

68 1. Postup při pořízení územního plánu
náležitost vyplývající ze správního řádu zpracuje pořizovatel

69 Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4 SZ:
2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem §53 odst.4 a) SZ zpracuje projektant 3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území §53 odst.4 b) SZ zpracuje projektant 4. Soulad s požadavky SZ a jeho prováděcích předpisů §53 odst.4 c) SZ zpracuje projektant v rozsahu jím navrhovaných částí 5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů §53 odst.4 d) SZ soulad se zvláštními právními předpisy zpracuje projektant, soulad se stanovisky dotčených orgánů pořizovatel (včetně případné korekce předchozí části)

70 Náležitosti vyplývající z §53 odst.5 b) až f) SZ:
6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí §53 odst.5 b) SZ zpracuje projektant vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se zpracovává k návrhu ke společnému jednání v kapitole se uvede shrnutí výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

71 7. Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 SZ. §53 odst. 5 c) SZ
7. Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 SZ §53 odst. 5 c) SZ vloží pořizovatel 8. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly §53 odst. 5 d) SZ zpracuje pořizovatel

72 zdůvodní se veškeré návrhy
9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení § 53 odst. 5 e) SZ zpracuje projektant zdůvodní se veškeré návrhy zdůvodnění je vhodné členit do kapitol odpovídajících výrokové části zdůvodní se přijaté řešení a vybrané varianty varianty se mohou týkat například: dynamiky rozvoje území umístění plošného rozvoje umístění ploch a vedení koridorů dopravní technické infrastruktury významným kritériem pro výběr varianty jsou výsledky vyhodnocení URÚ pokud byly stanoveny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, uvede se odůvodnění např. plochy zeleně (dále podrobněji členěné) jsou vymezeny proto, aby mohl být v ÚP zobrazen systém sídelní zeleně; podmínky pro tyto plochy zaručují jejich ochranu zejména před zastavěním

73 10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch §53 odst. 5 f) SZ zpracuje projektant při vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je vhodné vycházet z prognózy vývoje území (zejména demografického), přitom je třeba odhadnout předpokládanou dynamiku rozvoje řešeného území

74 Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb. , příloha č
Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7, část II odst.1 a) až d): 11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území vyhláška č.500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 a) zpracuje projektant Postavení města v systému osídlení zhodnocení postavení města v sídelní struktuře a z toho vyplývající vlivy na očekávaný vývoj města Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury zhodnocení širších vazeb z hlediska dopravní a technické infrastruktury, včetně návaznosti liniových staveb na hranici řešeného území Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů zhodnocení širších vazeb zejména z hlediska ÚSES, popř. ploch ptačích oblastí a evropsky významných lokalit, včetně návaznosti biocenter a biokoridorů překračujících hranici řešeného území

75 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání popřípadě vyhodnocení souladu
se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 SZ s pokyny pro zpracování návrhu ÚP v případě postupu podle § 51 odst. 3 SZ, popř. § 53 odst. 3 SZ s pokyny k úpravě návrhu ÚP v případě postupu podle § 54 odst. 3 SZ s rozhodnutím o pořízení ÚP nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 SZ vyhláška č.500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 b) zpracuje projektant Kapitola obsahuje vyhodnocení splnění zadání s výčtem a odůvodněním případných odchylek oproti požadavkům zadání, respektive pokynů. Odchylky od zadání nebo pokynů jsou možné jen ze závažných důvodů, např. rozpor s právními předpisy nebo s celkovou koncepcí vycházející ze zadání.

76 13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR vyhláška č.500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 c) zpracuje projektant 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na pozemky určené k plnění funkce lesa vyhláška č.500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 d) zpracuje projektant s využitím společné metodické pomůcky MŽP a MMR Kapitola obsahuje zdůvodnění záboru a kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení záborů půdního fondu v souladu se zvláštními právními předpisy (k tomuto bodu je vydáno samostatné metodické doporučení).

77 15. Návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění náležitost vyplývající ze správního řádu zpracuje pořizovatel Na základě výsledků projednání zařadí pořizovatel do odůvodnění ÚP návrh rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí (viz § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.). Každou jednotlivou námitku je třeba vypořádat, i když je jich více v jednom podání.

78 16. Vyhodnocení připomínek
náležitost vyplývající ze správního řádu zpracuje pořizovatel Připomínky se shodným věcným obsahem je možné vyhodnotit společně. Obsahuje-li připomínka více bodů, je třeba se ve vyhodnocení vypořádat s každým z bodů.

79 Grafická část odůvodnění
Grafická část odůvodnění obsahuje zejména: koordinační výkres viz § 2, písm. b) vyhlášky č.500/2006 Sb. výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a států výkres předpokládaných záborů půdního fondu (obsah je dán společným metodickým pokynem MMR a MŽP).

80 Koordinační výkres – příklad legendy část I.

81 Koordinační výkres – příklad legendy část II.

82 Koordinační výkres – příklad legendy – část III

83 Koordinační výkres - výřez

84 Koordinační výkres - výřez

85 Koordinační výkres - výřez

86 Výkres širších územních vztahů 1:50 000
Jako podklad byl použit Koordinační výkres ZÚR Středočeského kraje Výkres a jeho legenda může vyjít z koordinačního výkresu ZÚR. Může být doplněn o jevy, které mohou mít vliv na koordinaci využití území se sousedními obcemi.

87 Děkujeme Vám za pozornost !


Stáhnout ppt "Ing. arch. Vlasta Poláčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google