Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z podkladů Ing. arch. Vlasty Poláčkové zpracoval Ing.Tomáš Sklenář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z podkladů Ing. arch. Vlasty Poláčkové zpracoval Ing.Tomáš Sklenář"— Transkript prezentace:

1 Z podkladů Ing. arch. Vlasty Poláčkové zpracoval Ing.Tomáš Sklenář
Územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů O B S A H Z podkladů Ing. arch. Vlasty Poláčkové zpracoval Ing.Tomáš Sklenář

2 Účel územního plánu Je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu (dále též RP) zastupitelstvem obce a pro rozhodování v území (tj. pro koncepční rozhodování, ale i pro rozhodování v jednotlivých případech: pro územní rozhodnutí, územní souhlas, obecně pro jakékoliv rozhodování o území) Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů nesmí být v rozporu s vydaným ÚP

3 Prioritní je kvalita věcného řešení
Základní zásada: Prioritní je kvalita věcného řešení

4 Obecné zásady, na které se zapomíná
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není od součástí (objednávat samostatně); pokud je vyžadováno, musí být zpracováno tak, aby jeho výsledky byly promítnuty do návrhu ÚP před zahájením společného jednání. Přednostně se používají pojmy uvedené v právních předpisech (ve významu, v jakém jsou v těchto předpisech používány); pokud potřebujeme používat další pojmy, musíme si je pro potřebu ÚP definovat a definice uvést v odůvodnění ÚP.

5 Obsah územního plánu § 43 stavebního zákona (dále jen SZ)
ÚP stanoví základní koncepci rozvoje území a ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), koncepci uspořádání krajiny, koncepci veřejné infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k) SZ], vymezí zastavěné území, plochy a koridory (a stanoví podmínky pro jejich využití), zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, územní rezervy, VPS a VPO ÚP se vydává pro celé území obce nebo vojenského újezdu (s výjimkou Prahy, kde je možné vydat ÚP pro vymezenou část území hlavního města)

6 Obsah územního plánu § 13 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb
Obsah územního plánu § 13 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. (dále jen „vyhláška“) Územní plán („výroková část“) Textová část Grafická část Odůvodnění územního plánu

7 Územní plán - výroková část
výroková část obsahuje jen to, o čem může rozhodovat zastupitelstvo obce textová a grafická část musí být v naprostém souladu obsah nelze oproti výčtu ve vyhlášce rozšiřovat ÚP ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející RP nebo ÚR - § 43 odst. 3 SZ § 43 odst. 1 SZ: ÚP smí obsahovat záležitosti nadmístního významu neřešené v ZÚR, pokud je KÚ ve stanovisku podle § 50 odst. 7 SZ nevyloučí

8 Textová část ÚP – „výrok“
příloha č. 7 k vyhlášce, část I. odst. 1 a 2 vše z výrokové části je závazné má být zpracován formou požadavků, podmínek, zásad a pokynů pro rozhodování (+ obsahuje zadání pro pořízení RP či podmínky pro pořízení ÚS, pokud podmiňuje rozhodování v území jejich pořízením) do výrokové části se nezařazují popisy a odůvodnění obsah výrokové části nelze oproti výčtu ve vyhlášce rozšiřovat ani zužovat (pokud se jev v ÚP vyskytuje) formulace musí být jednoznačné důraz se klade na koncepci v následujících kapitolách textu „výroku“ jsou uvedeny body osnovy textové části

9 1. a) Vymezení zastavěného území § 2 odst. 1 písm
1.a) Vymezení zastavěného území § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 SZ, příloha č. 7, část I., odst. 1, písm. a) vyhlášky datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území odkaz na výkresy, ve kterých je zastavěné území vymezeno pokud se přebírá zastavěné území vymezené samostatným postupem, musí se vymezit důsledně v souladu s § 58 SZ; části, které by neodpovídaly zákonu, nesmí být převzaty

10 1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot příloha č. 7, část I., odst. 1, písm. b) vyhlášky hlavní zásady celkové koncepce rozvoje obce (vhodné je navázat na strategické a rozvojové plány, vize ..) základní koncepce vztahu mezi sídly v řešeném území s  ohledem na vývoj území a funkci sídel (uplatní se u obcí s více sídly) základní zásady koncepce uspořádání každého sídla, a to i ve vztahu k dosavadnímu vývoji, vazbě na morfologii území, na vodní plochy a toky, pronikání zeleně do sídla, na dopravní trasy apod. hlavní cíle rozvoje hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

11 Podrobnější zásady a podmínky koncepce vzájemných
1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně (podrobněji na dalších snímcích) příloha č. 7, část I., odst.1, písm. c) vyhlášky Podrobnější zásady a podmínky koncepce vzájemných vztahů mezi sídly (jen u více sídel v řešeném území) Koncepce uspořádání jednotlivých sídel včetně plošného (funkčního) a prostorového (kompozičního) uspořádání, - uspořádání systému center (zejména u větších měst) a veřejných prostranství, - vymezení systému sídelní zeleně, - vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, - vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.

12 Ad 1.c) Koncepce vzájemných vztahů mezi sídly a koncepce uspořádání jednotlivých sídel koncepce vztahů mezi sídly v řešeném území a koncepce uspořádání každého sídla včetně vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby zejména ve vazbě na: morfologii území na vodní plochy a toky pronikání zeleně do sídel na dopravní trasy vývoj území dosavadní uspořádání sídel (i kompoziční) funkci sídel

13 Ad 1.c) Podmínky a požadavky na plošné (funkční) uspořádání, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití plošné uspořádání základních funkcí, zejména: bydlení a veřejného vybavení výroby a výrobních služeb rekreace dopravy a technické infrastruktury vyjádřené v plochách s rozdílným způsobem využití Při vymezování ploch je třeba respektovat část druhou vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Podmínky využití pro plochy s rozdílným způsobem využití se stanovují v samostatné kapitole f)

14 Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání
Ad 1.c) Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání základní podmínky a požadavky na prostorové uspořádání území (například výškovou regulaci zástavby, charakter a strukturu zástavby a intenzitu využití pozemků) základní prostorové a kompoziční prvky a vazby v území (například dominanty, významné prostory, hlavní osy, horizonty, průhledy …). V modelovém příkladu jsou podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé plochy vztaženy k plochám s rozdílným způsobem využití – viz v samostatná kapitola f)

15 Ad 1.c) Podmínky a požadavky na uspořádání systému center, veřejných prostranství a sídelní zeleně systém veřejných prostranství, například náměstí /náves, systém a hierarchizace ulic (bulvárů, běžných ulic, pěších zón a hlavních pěších tras, cyklostezek ..), nábřeží, parky a jejich propojení hierarchizace center systém sídelní zeleně (pronikání zeleně do sídla a propojení s krajinou, propojení s parky, zohlednění přírodních podmínek území, krajinářských i kulturních hodnot) promítnutí do ploch s rozdílným způsobem využití, (pokud je to tímto způsobem vyjádřitelné), v grafické části možnost využití schémat Systém center a veřejných prostranství je třeba řešit ve vzájemných souvislostech včetně vazeb na systémy dopravní (i pěší a cyklistické) a systém sídelní zeleně.

16 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
Ad 1.c) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby zastavitelné plochy - § 2 odst. 1 písm. j), § 18 odst. 4, § 43 odst. 1 SZ plochy přestavby - § 43 odst. 1 SZ u zastavitelných ploch a ploch přestavby se stanoví: navrhovaný druh plochy s rozdílným způsobem využití pokud je to účelné, dále se stanoví: koncepční podmínky pro využití konkrétní plochy podmínění rozhodování: dohodou o parcelaci pořízením ÚS (+ podmínky pro její pořízení + lhůta) vydáním RP (+ zadání, zda RP z podnětu nebo na žádost a u RP z podnětu i lhůta) pořadí změn v území (etapizace) využití plochy

17 1.d) Koncepce veřejné infrastruktury
včetně podmínek pro jejich umísťování Dopravní infrastruktura stanovení celkové koncepce jednotlivých druhů dopravy a podmínek pro jejich umísťování - viz § 2 odst. 1 písm. k) bod 1 SZ Technická infrastruktura stanovení celkové koncepce jednotlivých druhů technické infrastruktury včetně zařízení pro ukládání a zneškodňování odpadů a staveb ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami a podmínek pro jejich umísťování - viz § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 SZ Občanské vybavení veřejné infrastruktury stanovení koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury a podmínek pro jejich umísťování - viz § 2 odst. 1 písm. k) bod 3 SZ Veřejná prostranství stanovení celkové koncepce veřejných prostranství a podmínek pro jejich umísťování - viz § 2 odst. 1 písm. k) bod 4 SZ a § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

18 1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod. (podrobněji na dalších snímcích) - příloha č. 7, část I., odst. 1, písm. e) vyhlášky Koncepce uspořádání krajiny navazuje na ZÚR, popř. na územní studie, řeší i prostorotvorné (kompoziční) vazby Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území a stanovení podmínek pro změny v jejich využití Zohlednění produkční funkce krajiny Ochrana přírody, ÚSES Prostupnost krajiny pro člověka i faunu Dopravní a technická infrastruktura v krajině Vodní režim v krajině, protierozní opatření Opatření proti povodním a jiným živelním pohromám Rekreace Dobývání nerostů

19 Ad 1.e Koncepce uspořádání krajiny
navázat na ZÚR stanovující cílové charakteristiky krajin a územní podmínky pro jejich zachování nebo dosažení, a na územní studie krajin pořizované krajskými úřady a v budoucnu úřady územního plánování, upřesnit navržená řešení v podrobnosti ÚP prostorotvorné vazby koridory důležitých průhledů a vizuálních vazeb, pohledově dominantní prvky a jejich vzájemné prostorové vazby, drobná architektura v krajině, místa výhledů důležitá pro vnímání rázu krajiny, osy směřující např. na dominantní prvky, významná stromořadí apod.

20 byly zachovány, rozvíjeny a případně obnoveny hodnoty krajiny,
Ad 1.e) Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití při respektování zásad Úmluvy o krajině Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v krajině je třeba zajistit, aby: byly zachovány, rozvíjeny a případně obnoveny hodnoty krajiny, produkční funkce krajiny nenarušily udržitelný stav, respektive rozvoj jiných funkcí v krajině, byly vytvořeny vhodné podmínky pro potřebné změny v krajině, byly vytvořeny vhodné podmínky pro realizaci ochranných opatření v krajině, při stanovení podmínek pozor na § 18 odst. 5 SZ!

21 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Ad 1.e) Územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezení ploch pro biocentra a koridorů pro biokoridory v členění na místní, regionální a nadregionální. Prostupost krajiny návrh koncepce hlavních propojení v krajině, včetně polních a pěších cest, cyklostezek, řešení případných bariérových efektů, zachování možnosti migrace volně žijících živočichů, např. velkých savců.

22 Dopravní a technická infrastruktura v krajině
Ad 1.e) Dopravní a technická infrastruktura v krajině zohlednění stávající infrastruktury jako limitů využití území návrh nezbytné dopravní a technické infrastruktury umísťované do krajiny rozumné podmínky pro omezení negativních vlivů umísťování dopravní a technické infrastruktury (zapojení staveb do krajiny, předcházení či řešení bariérových efektů), přitom přihlédnout i k ekonomické náročnosti navrhovaných podmínek

23 Vodní režim v krajině. Protierozní opatření
Ad 1.e) Vodní režim v krajině. Protierozní opatření zadržování vody v krajině přírodě blízkým i technickým způsobem vymezení ploch pro protierozní stavby a opatření (na základě podkladů, ze kterých je možné vymezení stanovit) vodní plochy, vodní toky, prameniště, zohlednění chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV)… Opatření proti povodním vymezení ploch pro stavby a opatření proti povodním, pokud existují podklady, ze kterých je možné plochy stanovit vymezení ploch pro řízené rozlivy

24 Dobývání ložisek nerostných surovin
Ad 1.e) Rekreace vymezení koridorů existujících nebo plánovaných rekreačních propojení (v souvislosti s vazbami systému sídelní zeleně na příměstskou krajinu, v prostorech mezi sídly a v rekreačních oblastech) lokalizace nezbytné infrastruktury pro rekreaci, zejména pro nepobytovou rekreaci v krajině Dobývání ložisek nerostných surovin vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin (opět pozor na § 18 odst. 5 SZ) stanovení podmínek pro omezení negativních vlivů těžby vyloučení či omezení těžby v krajině v podmínkách pro plochy s rozdílným využitím návrh ploch pro rekultivaci krajiny po těžbě

25 U ploch s rozdílným způsobem využití se stanoví:
1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (podrobněji na dalších snímcích), viz příloha č. 7, část I., odst.1, písm. f) vyhlášky č. 500/2006 Sb. a § 3 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území. U ploch s rozdílným způsobem využití se stanoví: druh plochy (v grafické části je odlišen barvou a zpravidla kódem) podmínky pro využití plochy (zejména podmínky pro plošné a prostorové uspořádání) je-li daná plocha stabilizovaná nebo je plochou změn

26 Plochy s rozdílným způsobem využití
1.f) Plochy s rozdílným způsobem využití Dle § 4 až §19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., jsou základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití následující: plochy bydlení plochy rekreace plochy občanského vybavení plochy veřejných prostranství plochy smíšené obytné plochy dopravní infrastruktury plochy technické infrastruktury plochy výroby a skladování plochy smíšené výrobní plochy vodní a vodohospodářské plochy zemědělské plochy lesní plochy přírodní plochy smíšené nezastavěného území plochy těžby nerostů plochy specifické

27 Ad 1.f) Podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití a doplnění ploch s jiným způsobem využití než stanoví § 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - viz § 3 odst.4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Není povinností využít všechny plochy uvedené ve vyhlášce. Základní druhy ploch (uvedené v § 4 až § 19) mohou být dále členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území. Ke každému typu plochy je vhodné přiřadit specifický kód. Výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech je možné stanovit i jiný druh plochy, než je uvedeno v § 4 až § 19. Toto musí být vždy podrobně zdůvodněno v odůvodnění ÚP. Konkrétně se může jednat například o plochy zeleně, které mohou být následně členěny. Ustanovení § 3 odst. 4 vyhlášky neotvírá možnost nahradit plochy uvedené v § 4 až § 19 jinými druhy ploch, ale umožňuje rozšířit vymezované plochy s rozdílným způsobem využití o další druh plochy.

28 Ad 1.f) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část I. odst. 1 písm. f) Ke každému druhu plochy jsou v textové části ÚP stanoveny: podmínky pro využití ploch s určením: převažujícího účelu využití (hlavního využití), pokud je možné jej stanovit přípustného využití nepřípustného využití včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 SZ popřípadě podmíněně přípustného využití, vždy včetně podmínek pro využití, které musí být věcné, nikoliv procesní podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzita jejich využití) Poznámky: hlavní využití se stanovuje zpravidla jedno, protože u neuvedeného využití stavební úřad při rozhodování posuzuje slučitelnost s hlavním využitím podmínky musí být stanoveny v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhláškou č. 501/2006 Sb.) a ostatními právními předpisy

29 Podmínky prostorového uspořádání
Ad 1.f) Podmínky prostorového uspořádání výšková regulace zástavby (například max. výšková hladina zástavby nad terénem, možnost dominant …) charakter zástavby (například zástavba s domy výrazně obdélníkového tvaru s podélnou osou kolmou na místní komunikaci nebo jiné veřejné prostranství, apod.) struktura zástavby (bloková zástavba, zástavba dodržující uliční či stavební čáru, izolované rodinné domy, řadová zástavba, rozptýlená zástavba apod.) stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků intenzita jejich využití (vhodné koeficienty zastavění pozemku) Poznámky: u všech prostorových regulativů je nezbytné stanovit přesnou definici pojmů, případně způsob určení či výpočtu regulativu, kterým se prověří jeho dodržení u regulativů, kde nelze použít číselné prověření, je možné definovat pojmy nebo referenční znaky pro porovnání záměru s požadovaným charakterem či strukturou zástavby, popř. lze využít i grafického vyjádření pojmů v odůvodnění (např. pro strukturu zástavby) není povinnost stanovit všechny uvedené druhy podmínek

30 Ad 1.f) Členění ploch s rozdílným způsobem využití na plochy stabilizované a plochy změn V grafice je vhodné rozlišit, zda se jedná o plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití) plochy změn (je navržena budoucí změna využití)

31 Podle § 170 SZ se jedná o tyto možnosti (nejedná se o povinnost!):
1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit - viz příloha č. 7, část I., odst.1, písm. g) vyhlášky V kapitole se uvede seznam těchto staveb. Každá stavba se označí pořadovým číslem, popř. i kódem. Čísla pozemků se neuvádějí. Podle § 170 SZ se jedná o tyto možnosti (nejedná se o povinnost!): veřejně prospěšné stavby, včetně plochy nezbytné k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel veřejná dopravní infrastruktura veřejná technická infrastruktura, včetně staveb ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami veřejně prospěšná opatření, a to: pro snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami zvyšování retenčních schopností území založení prvků ÚSES ochrana archeologického dědictví stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu asanaci (ozdravění) území

32 1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle katastrálního zákona - viz příloha č. 7, část I., odst.1, písm. h) vyhlášky V kapitole se uvede seznam těchto staveb a veřejných prostranství doplněný o informaci, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle katastrálního zákona (např. čísel pozemků podle pomocné evidence). Každá stavba/veřejné prostranství se označí pořadovým číslem, popř. i kódem Podle § 101 SZ se jedná o tyto možnosti (vymezení není povinností!): veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury (vhodné až v závěrečné fázi investiční přípravy) technická infrastruktury, pokud pro ni nepostačí zřízení věcného břemene, včetně staveb ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami veřejného občanského vybavení (pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu veřejnou správu a CO veřejná prostranství Poznámka: novela SZ již neumožňuje uplatnit předkupní právo u veřejně prospěšných opatření s výjimkou veřejných prostranství

33 Náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví
Ad 1.h) Náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví Nové pojetí v katastrálním zákoně od – zápis se provádí vkladem → nové věcné náležitosti návrhu na vklad !! Označení účastníků vkladového řízení (bez navrhovatele): a) u fyzických osob - jménem a příjmením, - adresou trvalého pobytu nebo u cizozemců adresou bydliště v cizině, - rodným číslem, nebo, není-li přiděleno, datem narození b) u právnických osob - názvem, - sídlem, - identifikačním číslem, pokud je přiděleno

34 Náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví
Označení nemovitostí a práv, která k nim mají být zapsána nebo vymazána: druh veřejně prospěšné stavby nebo veřejného prostranství v čí prospěch má být předkupní právo vloženo (obec/město, nebo kraj plným názvem, anebo Česká republika + organizační složka, nebo příspěvková organizace, anebo státní podnik - viz § 101 odst. 2 SZ) katastrální území a čísla všech dotčených pozemků popřípadě další údaje (např. v nezastavěném území čísla pozemků dle pomocné evidence) Poznámky: Vše viz § 101 odst. 1 SZ. V grafice se rozlišuje, zda je dotčen celý pozemek nebo jeho část, v textové části se toto nerozlišuje, oddělení až při nabídce na odkoupení a to na náklad oprávněné osoby.

35 1. i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 SZ
1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 SZ viz příloha č. 7, část I., odst.1, písm. i) vyhlášky Kapitola zohledňuje povinnost stanovit v ÚPD kompenzační opatření za negativní vliv na území Natura 2000, a to v souladu se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Kompenzační opatření jsou ukládána na základě ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (transponuje článek č. 6 a č. 7 směrnice Rady 92/43/EHS). Kompenzační opatření se převezmou ze stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a provede se jejich průmět do grafické části dokumentace – zejména zařazení do odpovídající plochy s rozdílným způsobem využití a případně mezi veřejně prospěšné stavby a opatření. 1.j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části viz příloha č. 7, část I., odst.1, písm. j) vyhlášky kapitola je vždy součástí textové části „výroku“ ÚP do uvedených počtů se nezahrnuje textová a grafická část odůvodnění Poznámka: Kapitola 1.k), týkající se specificky území hlavního města Prahy, není zde zpracována, týká se vymezení řešeného území ÚP pro část území hlavního města Prahy

36 Poznámky k dalšímu textu
Další části textu uvedené pod písmeny 2.a) – f) nejsou povinnou součástí ÚP, podle potřeb regulace konkrétního území mohou být zařazeny všechny, nebo jen některé z uvedených bodů, nebo žádný bod viz příloha č. 7 k vyhlášce Poznámky: - ani části 1g a 1h) nejsou povinné, stanovují se jen je-li to účelné - část 1i) je součástí ÚP jen v případě, má-li návrh významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (na Naturu 2000)

37 2.a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření § 43 odst. 1 SZ a příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. a) vyhlášky územní rezervy se vymezují, jen je-li to účelné územní rezerva je chápána jako samostatný jev, překryvný vzhledem k  plochám s rozdílným způsobem využití; grafické vyznačení územní rezervy proto nesmí zakrýt druh plochy s rozdílným způsobem využití vymezený v návrhu ploše územní rezervy musí být přiřazeno možné budoucí využití (např. VRT, D-O-L, přeložka silnice, bydlení); toto využití se neposuzuje z hlediska vlivů na URÚ (ani životní prostředí či Naturu 2000), protože účel nelze bez změny ÚP povolit k ploše územní rezervy se stanoví podmínky pro prověření možného budoucího využití plochy (k prověření by mělo dojít do projednávání nejbližší zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období)

38 § 43 odst.2 SZ (podrobněji na dalších snímcích) ÚP může uložit v ploše nebo koridoru jako podmínku pro rozhodování dohodu o parcelaci pořízení ÚS (+ podmínky pro její pořízení + lhůta pro zapsání do evidence ÚPČ) vydání RP (+ zadání, zda se bude jednat o RP z podnětu nebo na žádost a u RP z podnětu stanovení lhůty pro vydání RP)

39 tyto plochy a koridory se vymezují, jen je-li to účelné
2.b) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci § 43 odst.2 SZ; příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. b) vyhlášky V ÚP lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci“ – obsah dohody - příloha č k vyhlášce). Lhůta pro uzavření dohody se nestanovuje. V kapitole se uvede: výčet ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci tyto plochy a koridory se vymezují, jen je-li to účelné

40 2.c) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie § 43 odst.2 SZ; příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. c) vyhlášky V ÚP lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním ÚS. V případě podmínění rozhodování územní studií jsou součástí ÚP podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§ 30 odst. 4 SZ); marným uplynutím lhůty omezení změn v území zaniká. V kapitole se uvede: výčet ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním ÚS podmínky pro pořízení každé ÚS (ne zadání!) pro každou plochu a koridor se stanoví přiměřená lhůta pro pořízení ÚS, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti (stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění všech uvedených povinností zakončených vložením dat do evidence a neměla by být zpravidla delší, než 4 roky) tyto plochy a koridory se vymezují, jen je-li to účelné (studii hradí obec!)

41 2.d) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu § 43 odst.2 SZ; příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. d) k vyhlášce V ÚP lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním RP. V případě podmínění rozhodování RP je součástí ÚP zadání RP, zda se jedná o RP z podnětu nebo na žádost a u RP z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání. Podmínka vydání RP z podnětu pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené lhůty. Podmínka vydání RP na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde do 1 roku od podání úplné žádosti v souladu se zadáním RP. V kapitole se uvede: výčet ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním RP stanovení, zda se jedná o RP z podnětu či na žádost pro každou tuto plochu je součástí ÚP vždy zadání RP - v rozsahu dle přílohy č. 9 k vyhlášce (důležité: nahradí RP z podnětu územní rozhod.?) u RP z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání (nepřesahující zpravidla 4 roky), u RP na žádost se lhůta neuvádí tyto plochy a koridory se vymezují, jen je-li to účelné

42 2. e) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) příloha č. 7, část I
2.e) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. d) vyhlášky pokud je to účelné, uvede se pořadí změn v území Příklady: podmínění využití plochy, která je součástí 2. etapy, vydáním správního aktu umožňujícího realizaci staveb na 2/3 plochy, která tvoří 1. etapu podmínění využití plochy, která je součástí 2. etapy, realizací veřejné dopravní a technické infrastruktury v zastavitelné ploše, která je vymezena jako 1. etapa

43 2.f) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. e) vyhlášky uvede se výčet staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt mohou to být konkrétní stavby (např. most), konkrétní stavby na pozemcích v pohledově významné poloze (na horizontech, dominantní polohy, polohy v osových průhledech), stavby společensky významné, stavby, které budou mít vliv na vzhled významných veřejných prostranství apod. vymezení při přezkumu obstojí, jen když je velmi přesvědčivě zdůvodněno (v odůvodnění ÚP)

44 Poznámka Uvedené členění textové části respektuje přílohu č. 7 vyhlášky. Pořizovatel má možnost navrhnout v zadání i jiné členění textové části s tím, že musí plně dodržet celkový obsah vyžadovaný vyhláškou. V praxi to znamená, že (pokud zadání schválí zastupitelstvo obce) může být vytvořena např. podrobnější osnova textové části ÚP při respektování požadavků na její obsah.

45 Grafická část územního plánu
viz příloha č. 7, část I., odst. 3 přílohy č. 7 k vyhlášce (podrobněji vysvětleno na dalších snímcích) Výkres základního členění území - výčet zakreslovaných prvků nelze oproti vyhlášce rozšiřovat Hlavní výkres - může být dále členěn na samostatné výkresy Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - definice viz § 2 písm. a) vyhlášky dle potřeby Výkres pořadí změn v území (etapizace) - není povinnou součástí ÚP Grafická část může být doplněna schématy [definice viz § 2 písm. c) vyhlášky]

46 Měřítka výkresů § 13 odst. 2 vyhlášky výkresy se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5 000 výkresy se vydávají v měřítku 1 : nebo 1 : výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů ZÚR (zpravidla 1 : ) nebo větším (např. 1 : ) výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území

47 Možnosti samostatných výkresů
viz příloha č. 7, část I., odst. 3 b) k vyhlášce v případě potřeby lze zpracovat v samostatných výkresech: urbanistickou koncepci koncepci uspořádání krajiny koncepci veřejné infrastruktury Vedle těchto výkresů je zpracován vždy hlavní výkres, v něm se samostatně zobrazené koncepce nemusí zakreslovat (bude obsahovat zejména plochy s rozdílným způsobem využití). Samostatné výkresy se již neoznačují názvem hlavní výkres. Koncepci veřejné infrastruktury lze zpracovat i v několika samostatných výkresech podle druhů této infrastruktury.

48 Schéma § 2 písm. c) vyhlášky schématem je výkres, ve kterém se zjednodušenou formou zobrazují jevy v měřítku menším, než je stanoveno pro jednotlivé nástroje územního plánování (v případě územního plánu např. v měřítku 1 : ) schéma může být součástí grafické části výroku a stává se tím závazným pro rozhodování je vhodné např. pro vyjádření některých koncepcí (vč. prvků urbanistické koncepce)

49 Výkres základního členění území
kromě hranice řešeného území obsahuje vyznačení hranic zastavěného území zastavitelných ploch ploch přestavby ploch a koridorů územních rezerv ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno - uzavřením dohody o parcelaci - zpracováním územní studie - vydáním regulačního plánu

50 Hlavní výkres kromě hranice řešeného území obsahuje
urbanistickou koncepci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu vymezení ploch a koridorů územních rezerv Možnost vyčlenění urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury do samostatných výkresů.

51 Hlavní výkres – příklad legendy – část I (negarantováno MMR)

52 Hlavní výkres – příklad legendy – část II

53 Hlavní výkres – výřez

54 Hlavní výkres – detail

55 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Obsahuje (zpravidla v rozlišení 3 barev) kromě hranice řešeného území dále plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění i předkupního práva, plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace a stavby pro obranu státu jen s možností vyvlastnění, plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství jen s možností předkupního práva. Každá veřejně prospěšná stavba, opatření nebo asanace musí být samostatně očíslována nebo opatřena kódem a její název v legendě se musí shodovat s textovou částí

56 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – legenda

57 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - detail

58 Schéma prostorového uspořádání - legenda
(negarantováno MMR)

59 Schéma prostorového uspořádání

60 Schéma pořadí změn v území - legenda

61 Schéma pořadí změn v území

62 Odůvodnění ÚP v odůvodnění nesmějí být žádné podmínky pro rozhodování, všechny podmínky musí být uvedeny ve výrokové části; odůvodnění se skládá z textové a grafické části po věcné stránce se textová část odůvodnění skládá ze 3 částí: části uvedené v příloze č. 7 k vyhlášce, (části II), z části vyplývající ze stavebního zákona a části vyplývající ze správního řádu; části odůvodnění, jejichž zpracování může předcházet projednávání, zpracuje projektant, další části vyplývající z projednání zpracuje pořizovatel.

63 Odůvodnění – osnova textové části (zde jen osnova, podrobněji v dalších snímcích)
Textová část odůvodnění obsahuje (po spojení požadavků SZ, správního řádu a části II. přílohy č. 7 k vyhlášce) tyto části : Postup pořízení územního plánu. Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA).

64 Osnova odůvodnění - pokračování
Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu - se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 SZ, - s pokyny pro zpracování návrhu ÚP v případě postupu podle § 51 odst. 3 SZ, popř. § 53 odst. 3 SZ, - s pokyny k úpravě návrhu ÚP v případě postupu podle § 54 odst. 3 SZ, - s rozhodnutím o pořízení ÚP nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 SZ.

65 Osnova odůvodnění - pokračování
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění. Vyhodnocení připomínek.

66 Obsah odůvodnění podrobněji (1)
1. Postup pořízení územního plánu zpracuje pořizovatel. V této části se popíše proces pořízení od schválení pořízení územního plánu a tím se dokladuje zákonnost tohoto procesu (soulad se stavebním zákonem a správním řádem). 2. Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. - zpracuje projektant. Vyplývá z § 53 odst.4 písm. a) SZ. ÚPD vydanou krajem jsou ZÚR a RP vydaný krajem. Soulad musí být prokázán ke všem částem PÚR, ZÚR a RP, které se vztahují k řešenému území a to jednotlivě po těchto částech a zcela konkrétně (nestačí obecné prohlášení o souladu).

67 Obsah odůvodnění podrobněji (2)
Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území. - zpracuje projektant. Vyplývá z § 53 odst. 4 písm. b) SZ. Vyhodnocuje se po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a 19 SZ, které se vztahují k územnímu plánu. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. - zpracuje projektant (v rozsahu požadavků na obsah návrhu ÚP). Vyplývá z § 53 odst. 4 písm. c) SZ. Prokazuje se soulad s paragrafy SZ a vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se týkají obsahu ÚP.

68 Obsah odůvodnění podrobněji (3)
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. - soulad s požadavky zvláštních právních předpisů zpracuje projektant; - soulad se stanovisky DO, popř. s výsledkem řešení rozporů zpracuje pořizovatel (včetně případné korekce předchozí části). Vyplývá z § 53 odst. 4 písm. d) SZ. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů se týká zejména zákonů uvedených ve SZ v poznámce pod čarou č. 4 a to v rozsahu, v jakém tyto zákony obsahují požadavky vztahující se k obsahu ÚP. Při vyhodnocení souladu se stanovisky DO pořizovatel může dle názoru soudu přihlédnout i ke stanovisku uplatněnému po lhůtě.Výsledek řešení rozporu (dohoda,rozhodnutí společného nadřízeného orgánu nebo vlády) má přednost před stanoviskem DO. Pokud DO neuplatní stanovisko, nejedná se o souhlas mlčky, ale pořizovatel musí sám prokázat a zajistit soulad se zvláštními právními předpisy; přitom využije vyhodnocení souladu, který zpracoval projektant.

69 Obsah odůvodnění podrobněji (4)
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. - zpracuje projektant. Vyplývá z § 53 odst. 5 písm. b) SZ. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí ÚP, ale samostatně objednávanou dokumentací, zpracovává se k návrhu ÚP ke společnému jednání a projednává současně s návrhem ÚP. Ve zprávě se uvede shrnutí výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pokud nebyl ÚP posuzován z hlediska vlivů na URÚ, tato skutečnost se zde konstatuje. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ. - vloží pořizovatel. Vyplývá z § 53 odst. 5 písm. c) SZ. Vkládá se úplné znění stanoviska KÚ k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na ŽP, které obsahuje i případný vliv na soustavu Natura Není-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.

70 Obsah odůvodnění podrobněji (5)
Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. - zpracovává pořizovatel. Vyplývá z § 53 odst. 5 písm. d) SZ. Stanovisko orgánu ŽP není stanoviskem závazným, ze závažných důvodů se lze od něj odchýlit (převažuje-li jiný veřejný zájem), pokud jsou tyto závažné důvody uvedeny zde v odůvodnění a spolu s vydaným ÚP zveřejněny. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. - zpracovává projektant Vyplývá z § 53 odst. 5 písm. e) SZ. Zdůvodnit je nutné všechny části návrhu v členění podle výroku ÚP. Zvláště důkladně je třeba zdůvodnit výběr varianty s uvedením všech prověřovaných variant (i studiemi) a úvahami opřenými o hodnocení věcné i o ustanovení právních předpisů. Pokud byly výjimečně stanoveny některé plochy odchylně od vyhlášky č. 501/2006 Sb., uvede se zvláště podrobné odůvodnění.

71 Obsah odůvodnění podrobněji (6)
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. - zpracuje projektant. Vyplývá z § 53 odst. 5 písm. f) SZ. Vyhodnocení se zpracovává podle jednotlivých druhů ploch s rozdílným způsobem využití (zejména pro bydlení). Musí být (nejpozději ke společnému jednání) doložena celková potřeba ploch, od které se odečte součet ploch významnějších proluk. Rozdílem mezi potřebou ploch a možností využití proluk je potřeba zastavitelných ploch, které mohou být vymezeny mimo zastavěné území. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů. Vyplývá z přílohy č. 7 k vyhlášce. Obsahuje postavení obce v sídelní struktuře a z toho vyplývající vlivy, dále pak hlediska dopravní a technické infrastruktury, ÚSES apod., včetně návazností liniových částí na hranicích obce; u ÚSES i hodnocení, zda jsou dodrženy max. přípustné vzdálenosti biocenter. Hodnocena je i slučitelnost navazujícího funkčního využití apod.

72 Obsah odůvodnění podrobněji (7)
Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu - se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 SZ, - s pokyny pro zpracování návrhu ÚP v případě postupu podle § 51 odst. 3 SZ, popř. podle § 53 odst. 3 SZ, - s pokyny k úpravě návrhu ÚP v případě postupu podle § 54 odst. 3 SZ, - s rozhodnutím o pořízení ÚP nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 SZ. - zpracuje projektant. Vyplývá z přílohy č. 7 k vyhlášce. Tato část odůvodnění obsahuje vyhodnocení splnění zadání s výčtem a odůvodněním případných odchylek oproti požadavkům zadání, respektive výše uvedených pokynů, pokud byly v procesu pořízení schváleny a měnily zadání ÚP. Odchylky od zadání nebo pokynů jsou možné jen ze závažných důvodů, např. rozpor s právními předpisy, nadřazenou ÚPD nebo s jinými body zadání (např. k celkové koncepci vycházející ze zadání, pro protichůdnost požadavků zadání apod.). Soulad s některými z uvedených pokynů se zpracovává až při úpravě návrhu nebo při zpracování nového návrhu ÚP (2. znění).

73 Obsah odůvodnění podrobněji (8)
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení. - zpracuje projektant. Vyplývá z přílohy č. 7 k vyhlášce. Plochy nadmístního významu jsou definovány v § 2 odst. 1 písm. h) SZ, koridory nadmístního významu lze dovodit ze spojení tohoto ustanovení a ustanovení písm. i). Záležitostí nadmístního významu mohou být i zákazy nebo regulativy. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Vyplývá z přílohy č. 7 k vyhlášce. Vyhodnocení obsahuje kvantitativní a kvalitativní zdůvodnění záborů půdního fondu v souladu se zvláštními právními předpisy (ke způsobu zpracování vyhodnocení je vydán společný metodický pokyn MMR a MŽP, který se stal po zveřejnění ve Věstníku MŽP závazným i pro orgány ochrany ZPF).

74 Obsah odůvodnění podrobněji (9)
Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění - zpracuje pořizovatel. Vyplývá ze správního řádu. Každou jednotlivou námitku je třeba vypořádat, i když je jich více v jednom podání. Vypořádání každé námitky (rozhodnutí o ní) obsahuje samostatné odůvodnění s náležitostmi uvedenými v § 68 odst. 3 správního řádu. Vyhodnocení připomínek. Vyplývá ze správního řádu. Připomínky se shodným věcným obsahem je možné vyhodnotit společně. Obsahuje-li připomínka více bodů, je třeba se ve vyhodnocení vypořádat s každým z nich. O připomínce se nerozhoduje, vyhodnocení spočívá v konstatování, zda je územním plánem připomínce vyhověno a v případě nevyhovění zdůvodnění, proč vyhověno nebylo.

75 Grafická část odůvodnění
Grafická část odůvodnění obsahuje zejména: koordinační výkres (definice viz § 2 písm. b) vyhlášky) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a států výkres předpokládaných záborů půdního fondu (obsah je dán společným metodickým pokynem MMR a MŽP).

76 Koordinační výkres - příklad legendy část I. (negarantováno MMR)

77 Koordinační výkres – příklad legendy část II. (negarantováno MMR)

78 Koordinační výkres – příklad legendy část III. (negarantováno MMR)

79 Koordinační výkres – výřez

80 Koordinační výkres – výřez

81 Koordinační výkres - výřez

82 Výkres širších územních vztahů 1:50 000 - legenda (negarantováno MMR)
Jako podklad byl použit Koordinační výkres ZÚR Středočeského kraje

83 Výkres širších územních vztahů 1:50 000 (negarantováno MMR)
Jako podklad byl použit Koordinační výkres ZÚR Středočeského kraje

84 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Zábory ZPF – viz samostatná metodika MMR a MŽP Zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa - lesy hospodářské lesy ochranné lesy zvláštního určení

85 Rozsudek NSS 1 Ao 1/ Podmínkou zákonnosti územního plánu, kterou soud vždy zkoumá v řízení podle § 101a a násl. s.ř.s., je, že veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu).

86 Rozsudek NSS 1 Ao 3/ V odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů (§ 68 odst. 3 a § 174 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje jeho nepřezkoumatelnost. !!! t.zn. zrušení !!!


Stáhnout ppt "Z podkladů Ing. arch. Vlasty Poláčkové zpracoval Ing.Tomáš Sklenář"

Podobné prezentace


Reklamy Google