Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZEMNÍ PLÁN - VÝROK A ODŮVODNĚNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZEMNÍ PLÁN - VÝROK A ODŮVODNĚNÍ"— Transkript prezentace:

1 ÚZEMNÍ PLÁN - VÝROK A ODŮVODNĚNÍ
Cílem je: Popsání současného stavu řešeného území Vytvoření koncepce (urbanistické, infrastruktury, uspořádání krajiny) definovat nově (rozvojové + přestavbové plochy) Vychází se z průzkumů a rozborů Výstupem je zpracování výrokové části územního plánu a odůvodnění Obsah Textová část Grafická část

2 Vyjít z průzkumů a rozborů
Vybrat vhodné řešení Řešení (pouze 1 varianta) musí „stát nohama na zemi“ Vyřešit dopravní problémy města Vyjít z úkolů zadaných v ZÚR

3 Co obsahuje výroková část
Textová část Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce Urbanistická koncepce Koncepce veřejné infrastruktury Koncepce uspořádání krajiny Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

4 Co obsahuje výroková část
Grafická část Výkres základního členění území (vyznačení hranic území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, územní rezervy) Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny, veřejné infrastruktury, vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a VPS Výkres VPS, opatření a asanací Výkres pořadí změn v území (etapizace) – nemusí být

5 Co obsahuje odůvodnění
Textová část Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Údaje o splnění zadání Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanovisko SEA a sdělení, jak bylo zohledněno Vyhodnocení předpokládaných výsledků navrhovaného řešení na ZPF a pozemky určené k plnění funkce lesa

6 Co obsahuje odůvodnění
Grafická část Koordinační výkres Výkres širších vztahů Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

7 V praxi na ÚP spolupracuje
Urbanista Dopravní inženýr Energetik Specialista na vodohospodářskou problematiku Demograf Hygienik Architekt Ekolog Geolog

8 VÝSTUPY PRÁCE K ODEVZDÁNÍ
ČÁST A2 – VÝROKOVÁ ČÁST Text ÚZEMNÍ PLÁN – VÝROKOVÁ ČÁST Výkres ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ve vhodném měřítku na A3 DOPRAVNÍ VÝKRES S URBANISTICKÝM ČLENĚNÍM v měřítku 1:5 000 nebo 1:10 000 ČÁST A3 – ODŮVODNĚNÍ Text ÚZEMNÍ PLÁN – ODŮVODNĚNÍ

9 Náplň textové části územního plánu
A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B.1. Koncepce rozvoje území obce B.2. Ochrana a rozvoj hodnot území obce C. URBANISTICKÁ KONCEPCE C.1. Urbanistická koncepce C.2. Systém sídelní zeleně C.3. Vymezení zastavitelných ploch C.4. Vymezení ploch přestavby D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY D.1. Dopravní infrastruktura D.2. Technická infrastruktura D.3. Občanské vybavení D.4. Veřejná prostranství E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY E.1. Návrh ÚSES E.2. Plochy změn uspořádání krajiny E.3. Prostupnost krajiny E.4. Koncepce návrhu ochrany území před povodněmi E.5. Území chráněná pro akumulaci povrchových vod E.6. Plochy pro dobývání nerostů F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT G.1. Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva G.2. Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV I.1. Vymezení ploch územních rezerv I.2. Vymezení koridorů územních rezerv J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ K. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ L. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

10 Pro odevzdání rozpracovat detailněji
Urbanistická koncepce (základní údaje pouze – kde bydlení, kde průmysl, historické jádro apod.) Dopravní infrastruktura

11 Výroková část Návrh opatření pro vyřešení dopravních problémů z průzkumů a rozborů, pokud lze Umístění plochy dle tabulky v části zadání B1 pro dopravu v klidu včetně dopravního napojení plochy, Vymezení lokality pro zpracování 2 územních studií - OZ a zóny 30 pro část B2 semestrální práce

12 Odůvodnění Důležité - co je ve výrokové části, musí mít své odůvodnění – možnost soudu Opírat se lze o: „tvrdá data“ (např. intenzita) Judikáty Zákony Normy TP Výsledky výzkumu Trvale udržitelný rozvoj Ekologie a životní prostředí

13 Příklad: KONCEPCE VEŘEJNÉ infrastruktury
VÝROKOVÁ ČÁST Silniční doprava Silnice I/27 je v úseku Šlovice (– Přeštice) v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) navržena v novém koridoru jako čtyřpruhová silnice I. třídy včetně všech souvisejících staveb, které představuje přestavba křižovatky silnice I/27 a III/18033, přestavba navazující účelové komunikace a přestavba silnice III/18033 v oblasti skládky Vysoká - DS1 (veřejně prospěšná stavba – šířka koridoru 100 m, související stavby – 20 m). ODŮVODNĚNÍ Silniční doprava Silnice I/27 - V souladu se ZÚR PK je sledována k postupné přestavbě, v úseku Plzeň – Klatovy ve čtyřpruhovém uspořádání. Navazující úsek je v současné době dvoupruhový, připravovaný k postupné přestavbě na dělený čtyřpruh. Intenzita dopravy na silnici I/27 ve dvoupruhovém úseku dosahovala v r dle výsledků Celostátního sčítání dopravy na silniční síti hodnoty 13 tis. voz/den (dle ČSN tomuto zatížení nevyhovuje 2-pruhová silnice).

14 Příklad: KONCEPCE VEŘEJNÉ infrastruktury
VÝROKOVÁ ČÁST Železniční doprava V souladu se ZÚR PK je celostátní trať č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda v úseku Plzeň – Klatovy navrhována k modernizaci se směrovými úpravami a přeložkou v Dobřanech. V řešeném území je zpřesněn koridor modernizace, tj. zdvojkolejnění stávající tratě a přeložka tratě v úseku jižně od žst. Dobřany DZ1 (veřejně prospěšná stavba – šířka koridoru pro zdvojkolejnění 10 m, pro novostavbu 200 m). ODŮVODNĚNÍ Železniční doprava Přeložka tratě umožní zajistit parametry pro dosažení potřebných přepravních a jízdních podmínek na trati. Navazující přeložka trati je vedena v novém koridoru s mimoúrovň. křížením silnice III/ Zdvojkolejnění tratě a celková přestavba kolejiště v žst Dobřany je doporučeno řešit v koordinaci s navrhovanou plochou terminálu integrované veřejné dopravy s přestupem mezi autobusovou a železniční dopravou v systému tzv. „hrana – hrana“. Těleso opuštěného úseku železniční tratě bude částečně využito pro přestavbu a vedení nové MK.

15 Výkres – širší vztahy Určení širších vztahů Popis směrů Popis os
Popis spádových oblastí, afinit Napsat čísla silnic Severka!

16 Výkres širších vztahů

17 Dopravní výkres s urbanistickým členěním
Barevně hierarchizace komunikační sítě (jako v P+R) Barevně urbanistické členění Měřítko 1:5 000 nebo 1:10 000


Stáhnout ppt "ÚZEMNÍ PLÁN - VÝROK A ODŮVODNĚNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google