Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STANDARD VÝKONŮ A ČINNOSTÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STANDARD VÝKONŮ A ČINNOSTÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB"— Transkript prezentace:

1 STANDARD VÝKONŮ A ČINNOSTÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB
VH ČKA 2010, 17. dubna 2010 Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

2 ÚVOD Respektování současnou legislativu
Navázání na předchozí dokumenty o STANDARDECH Dodržení struktury honorářového řádu Vymezení projektové a inženýrské činnosti Dodržení stejné struktury obsahy dokumentací

3 ÚVOD Vytvoření STANDARDŮ v součinnosti s ČKAIT
konzultace pracovních textů s odbornou veřejností a dotčenou státní správou převedení výsledného textu do CENÍKU minimální obsah a rozsah jednotlivých dokumentací zaručující kladné projednání a souhlasné stanovisko orgánů státní správy přiměřený obsah a jasnost výsledných dokumentů platná pomůcka pro stanovení předmětu plnění a cen

4 Všeobecné podklady výkony a honoráře ČKA 1997 a 2003
Standardy výkonů pro projektování pozemních staveb (Dashöffer 1997) Standard výkonů – Slovenská komora ČKAIT PROFESIS Výkonové tabulky větších ateliérů autorizovaných osob Systém UNIKA

5 Legislativa Stavební zákon č.183/2006 Sb.
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, UPD a způsobu evidence územní plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení

6 Základní struktura STANDARDŮ
Urbanismus a Územní plánování a obory související Část 2 Projektování staveb Část 3 Interiérová tvorba a související činnosti Část 4 Speciální odborné činnosti

7 Základní struktura STANDARDŮ
Urbanismus a Územní plánování a obory související Územní plánování Zásady územního rozvoje (ZUR) Obsah ZUR Územní plán (ÚP) Obsah ÚP Regulační plán (RP) Obsah RP Územní studie (ÚS) Obsah ÚS Plánování uzemní zemědělské a lesní krajiny Projekty územních systémů ekologické stability (ÚSES)

8 Základní struktura STANDARDŮ
Projektování staveb Pozemní stavby Příprava zakázky (PZ) – Standard výkonů Obsah PZ Dokumentace návrhu stavby (DNS), studie Obsah DNS Dokumentace k územnímu řízení (DUR) Obsah DUR Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Obsah (DSP) Dokumentace k provedení stavby (DPS) Obsah DPS Dokumentace k zadání stavby (DZS) Obsah DZS

9 Základní struktura STANDARDŮ
Projektování staveb Výběr dodavatele stavby (VDS) Výkon autorského dozoru, technického dozoru investora (AD, TDI) Obsah AD, TDI Dokumentace skutečného provedení stavby a uvedení do provozu, kolaudace (SPS, K) Obsah SPS, K Krajinářská architektura Inženýrské stavby Technologické objekty

10 Základní struktura STANDARDŮ
Interiérová tvorba a související činnosti Interiérová tvorba Výstavy Scénografie, film, televize Scénografie divadlo

11 Základní struktura STANDARDŮ
Speciální odborné činnosti 4. 1. Posouzení dopadů na životní prostředí (EIA) 4. 2. Posouzení energetické náročnosti budov (PENB) 4. 3. Speciální průzkumy a vyhodnocení hluk odpady emise

12 Srovnání struktury projektu z vyhlášek
Podrobnější výklad Srovnání struktury projektu z vyhlášek Část 2 A

13 Srovnání struktury projektu z vyhlášek
Podrobnější výklad Srovnání struktury projektu z vyhlášek Část 2 B

14 Srovnání struktury projektu z vyhlášek
Podrobnější výklad Srovnání struktury projektu z vyhlášek Část 2 C

15 Podrobnější výklad části 2. – nově vytvořená struktura
DUR A. Průvodní zpráva A. 1. Identifikační údaje stavby /souboru staveb/ A. 2. Území stavby, stavební pozemek A. 3. Orientační údaje stavby (souboru staveb) B. Souhrnná technická zpráva B. 1. Území stavby; podmínky výstavby B. 2. Popis stavby (souboru staveb) B. 3. Technická infrastruktura, přípojky inženýrských sítí B. 4. Dopravní řešení B. 5. Řešení zeleně, terénní a sadové úpravy B. 6. Požární ochrana B. 7. Ochrana životního prostředí B. 8. Bezpečnost provozu stavby (souboru staveb) B. 9. Užívání stavby (souboru staveb) osobami ZTP B. 10. Úspora energií B. 11. Ochrana obyvatelstva B. 12. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí B. 13. Zásady organizace výstavby C. Výkresová dokumentace – situace C. 1. Situace širších vztahů C. 2. Architektonická situace C. 3. Koordinační situace C. 4. Situace – doprava C. 5. Situace – zeleň D. Dokumentace stavebních, inženýrských objektů D Stavební objekt 01 D Inženýrský objekt 01 …. E. Investiční náklady F. Doklady G. Přílohy DNS A. Průvodní zpráva A. 1. Identifikační údaje stavby A. 2. Území stavby, stavební pozemek A. 3. Orientační údaje stavby B. Souhrnná technická zpráva B. 1. Území stavby; podmínky výstavby B. 2. Popis stavby B. 3. Technická infrastruktura, přípojky inženýrských sítí B. 4. Dopravní řešení B. 5. Řešení zeleně B. 6. Požární ochrana B. 7. Ochrana životního prostředí C. Výkresová dokumentace – situace C. 1. Situace širších vztahů C. 2. Architektonická situace C. 3. Koordinační situace inž. sítí a zeleně D. Dokumentace stavebních, inženýrských objektů D. 1. Stavební objekt 01 …. D. 2. Inženýrský objekt E. Investiční náklady F. Doklady

16 Podrobnější výklad části 2. – nově vytvořená struktura
DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. 1. Identifikační údaje stavby (souboru staveb) A. 2. Území stavby, stavební pozemek A. 3. Orientační údaje stavby (souboru staveb) B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. 1. Území stavby; podmínky výstavby B. 2. Popis stavby (souboru staveb) B. 3. Technická infrastruktura, přípojky inženýrských sítí B. 4. Dopravní řešení B. 5. Řešení zeleně, terénní a sadové úpravy B. 6. Požární ochrana B. 7. Ochrana životního prostředí B. 8. Bezpečnost provozu stavby (souboru staveb) B. 9. Užívání stavby (souboru staveb) osobami ZTP B. 10. Úspora energií B. 11. Ochrana obyvatelstva B. 12. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí B. 13. Zásady organizace výstavby C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE – SITUACE C. 1. Situace širších vztahů C. 2. Architektonická situace C. 3. Koordinační situace C. 4. Situace – doprava C. 5. Situace – zeleň C. 6. Speciální situace D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ D. 1. Stavební objekt 01, ….. D. 2. Inženýrský objekt 01… D. 3. Provozní soubory E. INVESTIČNÍ NÁKLADY F. DOKLADOVÁ ČÁST G. PŘÍLOHY DPS A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. 1. Identifikační údaje stavby (souboru staveb) A. 2. Území stavby, stavební pozemek A. 3. Orientační údaje stavby (souboru staveb) B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. 1. Území stavby; podmínky výstavby B. 2. Popis stavby (souboru staveb) B. 3. Technická infrastruktura, přípojky inženýrských sítí B. 4. Dopravní řešení B. 5. Řešení zeleně, terénní a sadové úpravy B. 6. Požární ochrana B. 7. Ochrana životního prostředí B. 8. Bezpečnost provozu stavby (souboru staveb) B. 9. Užívání stavby (souboru staveb) osobami ZTP B. 10. Úspora energií B. 11. Ochrana obyvatelstva B. 12. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí B. 13. Zásady organizace výstavby C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE – SITUACE C. 1. Situace širších vztahů C. 2. Architektonická situace C. 3. Koordinační situace C. 4. Situace – doprava C. 5. Situace – řešení zeleně C. 6. Speciální situace D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ D Pozemní objekt 01 D Inženýrský objekt 01 D. 3. Provozní technologický soubor E. INVESTIČNÍ NÁKLADY F. DOKLADOVÁ ČÁST G. PŘÍLOHY

17 HARMONOGRAM DALŠÍHO POSTUPU
1. FÁZE- Standardy výkonů a činností autorizovaných osob Cíl: promítnout strukturu STANDARDŮ do vyhlášek a provést kompatibilitu s přípravou novely zákona č. 183 a vyhláškou OTP Využití: základní pomůcka pro Odbornou veřejnost a autorizované osoby Pro stavební úřady a odbory koncepce místních samospráv Při tvorbě Ceníku projektových prací pro veřejnost, investory, úřady, klienty FÁZE- Ceník projektových prací Cíl: vytvořit Ceník projektových prací

18 Historie a budoucnost honorářového řádu pro architekty a inženýry v Německu
Zleva: Ernst Ebert, inženýr-konzultant, předseda představenstva výboru pro honorářový řád (AHO) se spolkovým ministrem pro dopravu, stavebnictví a rozvoj měst Dr. Peterem Ramsauerem.

19 Kontakty Ing. arch. akad. Arch. Jan Vrana
Místopředseda představenstva ČKA Ing. Gabriela Dufková Kancelář ČKA ČKA

20 Děkuji všem spolupracujícím architektům a autorům nových Standardů výkonů.
Děkuji za pozornost. Jan Vrana


Stáhnout ppt "STANDARD VÝKONŮ A ČINNOSTÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB"

Podobné prezentace


Reklamy Google