Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VH ČKA 2010, 17. dubna 2010 Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana VH ČKA 2010, 17. dubna 2010 Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana STANDARD VÝKONŮ A ČINNOSTÍ AUTORIZOVANÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VH ČKA 2010, 17. dubna 2010 Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana VH ČKA 2010, 17. dubna 2010 Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana STANDARD VÝKONŮ A ČINNOSTÍ AUTORIZOVANÝCH."— Transkript prezentace:

1 VH ČKA 2010, 17. dubna 2010 Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana VH ČKA 2010, 17. dubna 2010 Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana STANDARD VÝKONŮ A ČINNOSTÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB

2 • Respektování současnou legislativu • Navázání na předchozí dokumenty o STANDARDECH • Dodržení struktury honorářového řádu • Vymezení projektové a inženýrské činnosti • Dodržení stejné struktury obsahy dokumentací • Respektování současnou legislativu • Navázání na předchozí dokumenty o STANDARDECH • Dodržení struktury honorářového řádu • Vymezení projektové a inženýrské činnosti • Dodržení stejné struktury obsahy dokumentací ÚVOD

3 • Vytvoření STANDARDŮ v součinnosti s ČKAIT • konzultace pracovních textů s odbornou veřejností a dotčenou státní správou • převedení výsledného textu do CENÍKU • minimální obsah a rozsah jednotlivých dokumentací zaručující kladné projednání a souhlasné stanovisko orgánů státní správy • přiměřený obsah a jasnost výsledných dokumentů platná pomůcka pro stanovení předmětu plnění a cen • Vytvoření STANDARDŮ v součinnosti s ČKAIT • konzultace pracovních textů s odbornou veřejností a dotčenou státní správou • převedení výsledného textu do CENÍKU • minimální obsah a rozsah jednotlivých dokumentací zaručující kladné projednání a souhlasné stanovisko orgánů státní správy • přiměřený obsah a jasnost výsledných dokumentů platná pomůcka pro stanovení předmětu plnění a cen ÚVOD

4 • výkony a honoráře ČKA 1997 a 2003 • Standardy výkonů pro projektování pozemních staveb (Dashöffer 1997) • Standard výkonů – Slovenská komora • ČKAIT PROFESIS • Výkonové tabulky větších ateliérů autorizovaných osob • Systém UNIKA • výkony a honoráře ČKA 1997 a 2003 • Standardy výkonů pro projektování pozemních staveb (Dashöffer 1997) • Standard výkonů – Slovenská komora • ČKAIT PROFESIS • Výkonové tabulky větších ateliérů autorizovaných osob • Systém UNIKA Všeobecné podklady

5 • Stavební zákon č.183/2006 Sb. • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb • Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, UPD a způsobu evidence územní plánovací činnosti • Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území • Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení • Stavební zákon č.183/2006 Sb. • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb • Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, UPD a způsobu evidence územní plánovací činnosti • Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území • Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení Legislativa

6 Část 1 Základní struktura STANDARDŮ Urbanismus a Územní plánování a obory související Projektování staveb Interiérová tvorba a související činnosti Speciální odborné činnosti Část 2 Část 3 Část 4

7 Část 1 Základní struktura STANDARDŮ Urbanismus a Územní plánování a obory související 1. 1 Územní plánování 1. 1. 1. Zásady územního rozvoje (ZUR) 1. 1. 1. 1. Obsah ZUR 1. 1. 2. Územní plán (ÚP) 1. 1. 2. 1. Obsah ÚP 1. 1. 3. Regulační plán (RP) 1. 1. 3. 1. Obsah RP 1. 1. 4. Územní studie (ÚS) 1. 1. 4. 1. Obsah ÚS 1. 2. Plánování uzemní zemědělské a lesní krajiny 1. 3. Projekty územních systémů ekologické stability (ÚSES)

8 Základní struktura STANDARDŮ 2. 1. Pozemní stavby 2. 1. 1. Příprava zakázky (PZ) – Standard výkonů 2. 1. 1. 1. Obsah PZ 2. 1. 2. Dokumentace návrhu stavby (DNS), studie 2. 1. 2. 1. Obsah DNS 2. 1. 3. Dokumentace k územnímu řízení (DUR) 2. 1. 3. 1. Obsah DUR 2. 1. 4. Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 2. 1. 4. 1. Obsah (DSP) 2. 1. 5. Dokumentace k provedení stavby (DPS) 2. 1. 5. 1. Obsah DPS 2. 1. 6. Dokumentace k zadání stavby (DZS) 2. 1. 6. 1. Obsah DZS Část 2 Projektování staveb

9 Základní struktura STANDARDŮ 2. 1. 7. Výběr dodavatele stavby (VDS) 2. 1. 8. Výkon autorského dozoru, technického dozoru investora (AD, TDI) 2. 1. 8. 1. Obsah AD, TDI 2. 1.9. Dokumentace skutečného provedení stavby a uvedení do provozu, kolaudace (SPS, K) 2. 1. 9. 1. Obsah SPS, K 2. 2. Krajinářská architektura 2. 3. Inženýrské stavby 2. 4. Technologické objekty Část 2 Projektování staveb

10 Základní struktura STANDARDŮ 3. 1. Interiérová tvorba 3. 2. Výstavy 3. 3. Scénografie, film, televize 3. 4. Scénografie divadlo Část 3 Interiérová tvorba a související činnosti

11 Základní struktura STANDARDŮ 4. 1. Posouzení dopadů na životní prostředí (EIA) 4. 2. Posouzení energetické náročnosti budov (PENB) 4. 3. Speciální průzkumy a vyhodnocení  hluk  odpady  emise Část 4 Speciální odborné činnosti

12 Podrobnější výklad Srovnání struktury projektu z vyhlášek A A Část 2

13 B B Podrobnější výklad Srovnání struktury projektu z vyhlášek Část 2

14 C C Podrobnější výklad Srovnání struktury projektu z vyhlášek Část 2

15 DNS A. Průvodní zpráva A. 1. Identifikační údaje stavby A. 2. Území stavby, stavební pozemek A. 3. Orientační údaje stavby B. Souhrnná technická zpráva B. 1. Území stavby; podmínky výstavby B. 2. Popis stavby B. 3. Technická infrastruktura, přípojky inženýrských sítí B. 4. Dopravní řešení B. 5. Řešení zeleně B. 6. Požární ochrana B. 7. Ochrana životního prostředí C. Výkresová dokumentace – situace C. 1. Situace širších vztahů C. 2. Architektonická situace C. 3. Koordinační situace inž. sítí a zeleně D. Dokumentace stavebních, inženýrských objektů D. 1. Stavební objekt 01 …. D. 2. Inženýrský objekt E. Investiční náklady F. Doklady DUR A. Průvodní zpráva A. 1. Identifikační údaje stavby /souboru staveb/ A. 2. Území stavby, stavební pozemek A. 3. Orientační údaje stavby (souboru staveb) B. Souhrnná technická zpráva B. 1. Území stavby; podmínky výstavby B. 2. Popis stavby (souboru staveb) B. 3. Technická infrastruktura, přípojky inženýrských sítí B. 4. Dopravní řešení B. 5. Řešení zeleně, terénní a sadové úpravy B. 6. Požární ochrana B. 7. Ochrana životního prostředí B. 8. Bezpečnost provozu stavby (souboru staveb) B. 9. Užívání stavby (souboru staveb) osobami ZTP B. 10. Úspora energií B. 11. Ochrana obyvatelstva B. 12. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí B. 13. Zásady organizace výstavby C. Výkresová dokumentace – situace C. 1. Situace širších vztahů C. 2. Architektonická situace C. 3. Koordinační situace C. 4. Situace – doprava C. 5. Situace – zeleň D. Dokumentace stavebních, inženýrských objektů D. 1. Stavební objekt 01 D. 2. Inženýrský objekt 01 …. E. Investiční náklady F. Doklady G. Přílohy Podrobnější výklad části 2. – nově vytvořená struktura

16 DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. 1. Identifikační údaje stavby (souboru staveb) A. 2. Území stavby, stavební pozemek A. 3. Orientační údaje stavby (souboru staveb) B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. 1. Území stavby; podmínky výstavby B. 2. Popis stavby (souboru staveb) B. 3. Technická infrastruktura, přípojky inženýrských sítí B. 4. Dopravní řešení B. 5. Řešení zeleně, terénní a sadové úpravy B. 6. Požární ochrana B. 7. Ochrana životního prostředí B. 8. Bezpečnost provozu stavby (souboru staveb) B. 9. Užívání stavby (souboru staveb) osobami ZTP B. 10. Úspora energií B. 11. Ochrana obyvatelstva B. 12. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí B. 13. Zásady organizace výstavby C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE – SITUACE C. 1. Situace širších vztahů C. 2. Architektonická situace C. 3. Koordinační situace C. 4. Situace – doprava C. 5. Situace – zeleň C. 6. Speciální situace D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ D. 1. Stavební objekt 01, ….. D. 2. Inženýrský objekt 01… D. 3. Provozní soubory E. INVESTIČNÍ NÁKLADY F. DOKLADOVÁ ČÁST G. PŘÍLOHY DPS A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. 1. Identifikační údaje stavby (souboru staveb) A. 2. Území stavby, stavební pozemek A. 3. Orientační údaje stavby (souboru staveb) B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. 1. Území stavby; podmínky výstavby B. 2. Popis stavby (souboru staveb) B. 3. Technická infrastruktura, přípojky inženýrských sítí B. 4. Dopravní řešení B. 5. Řešení zeleně, terénní a sadové úpravy B. 6. Požární ochrana B. 7. Ochrana životního prostředí B. 8. Bezpečnost provozu stavby (souboru staveb) B. 9. Užívání stavby (souboru staveb) osobami ZTP B. 10. Úspora energií B. 11. Ochrana obyvatelstva B. 12. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí B. 13. Zásady organizace výstavby C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE – SITUACE C. 1. Situace širších vztahů C. 2. Architektonická situace C. 3. Koordinační situace C. 4. Situace – doprava C. 5. Situace – řešení zeleně C. 6. Speciální situace D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ D. 1. Pozemní objekt 01 D. 2. Inženýrský objekt 01 D. 3. Provozní technologický soubor E. INVESTIČNÍ NÁKLADY F. DOKLADOVÁ ČÁST G. PŘÍLOHY Podrobnější výklad části 2. – nově vytvořená struktura

17 1. FÁZE- Standardy výkonů a činností autorizovaných osob Cíl: promítnout strukturu STANDARDŮ do vyhlášek a provést kompatibilitu s přípravou novely zákona č. 183 a vyhláškou OTP Využití: základní pomůcka pro • Odbornou veřejnost a autorizované osoby • Pro stavební úřady a odbory koncepce místních samospráv • Při tvorbě Ceníku projektových prací pro veřejnost, investory, úřady, klienty 2. FÁZE- Ceník projektových prací Cíl: vytvořit Ceník projektových prací 1. FÁZE- Standardy výkonů a činností autorizovaných osob Cíl: promítnout strukturu STANDARDŮ do vyhlášek a provést kompatibilitu s přípravou novely zákona č. 183 a vyhláškou OTP Využití: základní pomůcka pro • Odbornou veřejnost a autorizované osoby • Pro stavební úřady a odbory koncepce místních samospráv • Při tvorbě Ceníku projektových prací pro veřejnost, investory, úřady, klienty 2. FÁZE- Ceník projektových prací Cíl: vytvořit Ceník projektových prací HARMONOGRAM DALŠÍHO POSTUPU

18 Historie a budoucnost honorářového řádu pro architekty a inženýry v Německu Zleva: Ernst Ebert, inženýr-konzultant, předseda představenstva výboru pro honorářový řád (AHO) se spolkovým ministrem pro dopravu, stavebnictví a rozvoj měst Dr. Peterem Ramsauerem.

19 Ing. arch. akad. Arch. Jan Vrana Místopředseda představenstva ČKA jan.vrana@aaheta.cz Ing. Gabriela Dufková Kancelář ČKA gabriela.dufkova@cka.cc ČKA www.cka.cc Ing. arch. akad. Arch. Jan Vrana Místopředseda představenstva ČKA jan.vrana@aaheta.cz Ing. Gabriela Dufková Kancelář ČKA gabriela.dufkova@cka.cc ČKA www.cka.cc Kontakty

20 Děkuji všem spolupracujícím architektům a autorům nových Standardů výkonů. Děkuji za pozornost. Jan Vrana Děkuji všem spolupracujícím architektům a autorům nových Standardů výkonů. Děkuji za pozornost. Jan Vrana


Stáhnout ppt "VH ČKA 2010, 17. dubna 2010 Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana VH ČKA 2010, 17. dubna 2010 Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana STANDARD VÝKONŮ A ČINNOSTÍ AUTORIZOVANÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google