Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace a řízení výstavbových projektů v praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace a řízení výstavbových projektů v praxi"— Transkript prezentace:

1 Organizace a řízení výstavbových projektů v praxi
Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o.

2 Výstavbový projekt souhrn komplexních činností, které musí být plánovány, kontrolovány, organizovány, financovány, vyhodnocovány od prvotního záměru až po konečný hmotný objekt nutné stanovit cíle výstavbového projektu (věcné, ekonomické, časové)

3 Životní cyklus stavby záměr užívání projektování likvidace realizace

4 Fáze výstavbového projektu
výstavbový projekt má fáze shodné s životním cyklem stavby záměr Předinvestiční fáze (projektování) Investiční fáze (realizace) Provozní fáze (užívání)

5 Organizace požadavky na uvádění stavby do provozu dodavatelský systém
zařízení staveniště lhůty výstavby časový postup výstavby

6 Dodavatelský systém 1 dodavatel více dodavatelů kombinace
popř. „svépomocí“

7 Organigram

8 Časový postup výstavby
časové vazby včetně dodavatelů požadavky na termíny – milníky harmonogramy síťové grafy cyklogramy – časoprostorové grafy

9 Harmonogram

10 Účastníci projektu - přímí
Investor Stavebník – stanovuje veškeré podmínky v organizaci Zhotovitel Projektant Uživatel Developer

11 Účastníci projektu - ostatní
Stavební úřady Dotčené orgány státní správy Banky Pojišťovny Správce sítí

12 Technický dozor investora
fyzická osoba pověřená investorem k provádění kontrolní činnosti povinnost seznámit se s dokumentací stavby kontrola provádění stavby kontrola fakturace organizování kontrolních dnů přebírá zápisem do stavebního deníku jednotlivé části stavby (zakryté části atd.) přebírá a kontroluje kvalitu stavebních materiálů, množství , druh a zpracování

13 Autorský dozor fyzická osoba (event. fyzické osoby) pověřená objednatelem stavby výkonem AD stavební zákon neukládá objednatelům staveb zajistit AD zabezpečuje, zhruba řečeno, soulad realizační dokumentace a realizace stavby s projektovou dokumentací, operativně řeší všechny problémy ve vazbě na projekt výkon AD zahrnuje vysvětlující, koordinující, kontrolní a operativní činnosti provádí po celou dobu výstavby kontrolu nad dodržováním projektové dokumentace, koordinuje případné změny a úpravy stavby v průběhu celé výstavby na základě požadavků investora, či zhotovitele upřesňuje celou projektovou dokumentaci a vypracovává jednotlivá dílčí řešení pomocí prováděcích detailů, které řeší a v mnoha případech zkvalitňují vlastní výstavbu

14 Státní stavební dohled
zajišťuje ochranu odborných zájmů jako stavební úřady, které vyplývají zejména z provádění stavby nebo její změny, z vlastností stavby při jejím užívání a odstranění orgány státního stavebního úřadu jsou zejména pověření pracovníci stavebního úřadu u obcí, které nejsou stavebním úřadem, vykonávají pověření pracovníci dohled rozsahu, který je stanoven stavebním zákonem

15 Záměr projektu Rozhodování o: cíl projektu účel projektu investice
způsob financování způsob organizace a řízení územní řízení a rozhodnutí

16 Územní řízení Účastníci
navrhovatel, organizace či občané, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám včetně sousedních pozemků a staveb mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Návrh podává navrhovatel u místně příslušného stavebního úřadu dokumentace (1: či 1 : 500)

17 umísťování stavby změna využití území ochrana zájmů v území
na základě územního rozhodnutí

18 Územní rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby
rozhodnutí o využití území rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu rozhodnutí o stavební uzávěře rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků platnost 2 roky

19 Předinvestiční fáze projektová činnost inženýrská činnost dodavatelé
uzavírání smluv stavební řízení a rozhodnutí

20 Stavební řízení Účastníci
stavebník, organizace a občané, kteří mají vlastnická či jiná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám a jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být stavebním povolením dotčeny Žádost podává stavebník u místně příslušného stavebního úřadu projektová dokumentace (1:200, 1:100, popř. 1:50)

21 Stavební povolení změna stavby udržovací práce
na základě stavebního povolení v určitých případech stanovených v zákoně lze stavby provádět pouze na základě ohlášení platnost 2 roky

22 Investiční fáze předání a převzetí staveniště výstavba
předání a převzetí stavby vady a nedodělky kolaudační rozhodnutí

23 Kolaudační řízení Účastníci
stavebník, popř. uživatel (provozovatel), je-li v době zahájení řízení znám zahajuje se na návrh stavebníka na základě kolaudačního řízení vydává příslušný stavební úřad kolaudační rozhodnutí

24 Kolaudační rozhodnutí
dokončenou stavbu, popř. její část schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí při změně užívání a účelu je nutná rekolaudace

25 Provozní fáze - užívání
katastr nemovitostí energie provoz záruky údržba


Stáhnout ppt "Organizace a řízení výstavbových projektů v praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google