Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace a řízení výstavbových projektů v praxi Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace a řízení výstavbových projektů v praxi Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Organizace a řízení výstavbových projektů v praxi Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o.

2 Výstavbový projekt  souhrn komplexních činností, které musí být plánovány, kontrolovány, organizovány, financovány, vyhodnocovány od prvotního záměru až po konečný hmotný objekt  nutné stanovit cíle výstavbového projektu (věcné, ekonomické, časové)

3 Životní cyklus stavby užívání realizace projektování záměr likvidace

4 Fáze výstavbového projektu  výstavbový projekt má fáze shodné s životním cyklem stavby záměr Předinvestiční fáze (projektování) Provozní fáze (užívání) Investiční fáze (realizace)

5 Organizace  požadavky na uvádění stavby do provozu  dodavatelský systém  zařízení staveniště  lhůty výstavby  časový postup výstavby

6 Dodavatelský systém  1 dodavatel  více dodavatelů  kombinace  popř. „svépomocí“

7 Organigram

8 Časový postup výstavby  časové vazby včetně dodavatelů  požadavky na termíny – milníky  …  harmonogramy  síťové grafy  cyklogramy – časoprostorové grafy

9 Harmonogram

10 Účastníci projektu - přímí Přímí  Investor  Stavebník – stanovuje veškeré podmínky v organizaci  Zhotovitel  Projektant  Uživatel  Developer

11 Účastníci projektu - ostatní Ostatní  Stavební úřady  Dotčené orgány státní správy  Banky  Pojišťovny  Správce sítí

12 Technický dozor investora  fyzická osoba pověřená investorem k provádění kontrolní činnosti  povinnost seznámit se s dokumentací stavby  kontrola provádění stavby  kontrola fakturace  organizování kontrolních dnů  přebírá zápisem do stavebního deníku jednotlivé části stavby (zakryté části atd.)  přebírá a kontroluje kvalitu stavebních materiálů, množství, druh a zpracování  …

13 Autorský dozor  fyzická osoba (event. fyzické osoby) pověřená objednatelem stavby výkonem AD  stavební zákon neukládá objednatelům staveb zajistit AD  zabezpečuje, zhruba řečeno, soulad realizační dokumentace a realizace stavby s projektovou dokumentací, operativně řeší všechny problémy ve vazbě na projekt  výkon AD zahrnuje vysvětlující, koordinující, kontrolní a operativní činnosti  provádí po celou dobu výstavby kontrolu nad dodržováním projektové dokumentace, koordinuje případné změny a úpravy stavby  v průběhu celé výstavby na základě požadavků investora, či zhotovitele upřesňuje celou projektovou dokumentaci a vypracovává jednotlivá dílčí řešení pomocí prováděcích detailů, které řeší a v mnoha případech zkvalitňují vlastní výstavbu  …

14 Státní stavební dohled  zajišťuje ochranu odborných zájmů jako stavební úřady, které vyplývají zejména z provádění stavby nebo její změny, z vlastností stavby při jejím užívání a odstranění  orgány státního stavebního úřadu jsou zejména pověření pracovníci stavebního úřadu  u obcí, které nejsou stavebním úřadem, vykonávají pověření pracovníci dohled rozsahu, který je stanoven stavebním zákonem  …

15 Záměr projektu Rozhodování o:  cíl projektu  účel projektu  investice  způsob financování  způsob organizace a řízení  územní řízení a rozhodnutí

16 Územní řízení Účastníci  navrhovatel, organizace či občané, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám včetně sousedních pozemků a práva k pozemkům nebo stavbám včetně sousedních pozemků a staveb mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Návrh  podává navrhovatel u místně příslušného stavebního úřadu  dokumentace (1: 1 000 či 1 : 500)

17  umísťování stavby  změna využití území  ochrana zájmů v území  na základě územního rozhodnutí

18 Územní rozhodnutí  rozhodnutí o umístění stavby  rozhodnutí o využití území  rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu  rozhodnutí o stavební uzávěře  rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků  platnost 2 roky

19 Předinvestiční fáze  projektová činnost  inženýrská činnost  dodavatelé  uzavírání smluv  stavební řízení a rozhodnutí

20 Stavební řízení Účastníci  stavebník, organizace a občané, kteří mají vlastnická či jiná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám a jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být stavebním povolením dotčeny Žádost  podává stavebník u místně příslušného stavebního úřadu  projektová dokumentace (1:200, 1:100, popř. 1:50)

21 Stavební povolení  změna stavby  udržovací práce  na základě stavebního povolení  v určitých případech stanovených v zákoně lze stavby provádět pouze na základě ohlášení  platnost 2 roky

22 Investiční fáze  předání a převzetí staveniště  výstavba  předání a převzetí stavby  vady a nedodělky  kolaudační rozhodnutí

23 Kolaudační řízení Účastníci  stavebník, popř. uživatel (provozovatel), je-li v době zahájení řízení znám  zahajuje se na návrh stavebníka  na základě kolaudačního řízení vydává příslušný stavební úřad kolaudační rozhodnutí

24 Kolaudační rozhodnutí  dokončenou stavbu, popř. její část schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí  při změně užívání a účelu je nutná rekolaudace

25 Provozní fáze - užívání  katastr nemovitostí  energie  provoz  záruky  údržba


Stáhnout ppt "Organizace a řízení výstavbových projektů v praxi Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google